CYNT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CYNT Potahovaná tableta 0,4MG
 • Dávkování:
 • 0,4MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 98 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CYNT Potahovaná tableta 0,4MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MOXONIDIN
 • Přehled produktů:
 • CYNT 0,4

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 58/ 385/96-C/C
 • Datum autorizace:
 • 01-03-2016
 • EAN kód:
 • 8002660017086
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 5

sp.zn. sukls122313/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cynt

Cynt 0,3

Cynt

potahované tablety

moxonidinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Cynt a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cynt užívat

Jak se přípravek Cynt užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cynt uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cynt a k čemu se používá

Přípravek Cynt obsahuje léčivou látku zvanou moxonidin. Cynt patří do skupiny léků

zvaných „antihypertenziva“.

Přípravek Cynt se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Působí tak, že

uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy. Tím pomáhá snížit Váš krevní tlak.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cynt užívat

Neužívejte přípravek Cynt, jestliže:

jste alergický(á) na moxonidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte pomalý srdeční rytmus způsobený srdečními poruchami zvanými „sick-

sinus syndrom“ nebo „AV- blok 2. nebo 3. stupně”

● máte srdeční selhání.

Stránka 2 z 5

Jestliže pro Vás kterýkoli z výše uvedených bodů platí, neužívejte přípravek Cynt. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Cynt se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cynt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

● máte srdeční obtíže zvané „AV- blok 1. stupně“

● máte závažné onemocnění srdečních arterií nebo nestabilní anginu pectoris (bolest na

hrudi)

● máte poruchu funkce ledvin. Váš lékař možná upraví Vaši dávku léku.

Je-li přípravek Cynt užíván současně s betablokátory a léčba oběma léky má být ukončena,

vysazuje se betablokátor jako první a pak po několika dnech přípravek Cynt.

Jestliže se Vás kterýkoli z výše uvedených bodů týká (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před

užitím přípravku Cynt se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Cynt

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To proto, že přípravek Cynt může ovlivňovat

způsob, jakým některé léky působí. Některé léky mohou také ovlivňovat působení přípravku

Cynt.

Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte některý z těchto léků:

● jiné léky snižující krevní tlak. Přípravek Cynt může zvýšit účinek těchto léků.

● léky proti depresi, jako imipramin nebo amitriptylin

● trankvilizéry, sedativa nebo léky na spaní, jako jsou benzodiazepiny

● betablokátory (viz část „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cynt“ v bodě 3)

● přípravek Cynt je vylučován z Vašeho těla ledvinami procesem zvaným „tubulární

exkrece“. Jiné léky, odstraňované ledvinami stejným způsobem, by mohly ovlivňovat

působení přípravku Cynt.

Jestliže se Vás kterýkoli z výše uvedených bodů týká (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před

užitím přípravku Cynt se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Cynt s jídlem, pitím a alkoholem

● Tablety můžete užívat s jídlem nebo mimo jídlo.

● Při užívání přípravku Cynt nepijte alkohol. To proto, že přípravek Cynt může zvyšovat

účinky alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

● Váš lékař Vám obvykle doporučí skončit užívání přípravku Cynt. Váš lékař Vám poradí

užívat místo přípravku Cynt jiný lék.

Kojení

● Řekněte svému lékaři, jestliže kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek Cynt se

nedoporučuje kojícím matkám. Jestliže chcete kojit, Váš lékař Vám může doporučit

užívat jiný lék nebo Vás může požádat, abyste přestala kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stránka 3 z 5

Při užívání přípravku Cynt můžete cítit ospalost nebo závratě. V těchto případech informujte

před řízením dopravních prostředků nebo použitím jakýchkoli nástrojů nebo obsluhou strojů

svého lékaře.

Přípravek Cynt obsahuje monohydrát laktosy (určitý druh cukru).

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Cynt užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku

● Polykejte tablety celé a zapíjejte je plnou sklenicí vody.

● Snažte se užívat tablety každý den přibližně ve stejnou dobu. To Vám pomůže

pamatovat na jejich užívání.

Kolik přípravku užívat

● Obvyklá počáteční dávka je 0,2 mg denně.

● Váš lékař může tuto dávku zvýšit až na 0,6 mg denně.

● Jestliže Vám lékař řekl, že máte užívat 0,6 mg denně, užívejte toto množství ve dvou

dílčích dávkách.

● Jednotlivá maximální dávka je 0,4 mg.

● Pokud máte poruchu funkce ledvin, Váš lékař Vám může snížit dávku.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Cynt by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cynt, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cynt, než jste měl(a), řekněte to lékaři nebo jděte přímo do

nemocnice. Vezměte si balení léku s sebou. Můžete pozorovat tyto příznaky: bolest hlavy,

pocit ospalosti (somnolence, útlum), pokles krevního tlaku (hypotenze), pomalý srdeční

rytmus (bradykardie), pocit závratě (vertigo), sucho v ústech, nevolnost (zvracení), pocit

únavy, slabost a bolest žaludku (abdominální bolest).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cynt

● Jestliže jste zapomněl(a) užít svou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si na to

vzpomenete. Avšak jestliže je již téměř čas na další dávku, zapomenutou dávku

vynechte.

● Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cynt

● Užívejte tablety tak dlouho, dokud se Váš lékař nerozhodne, že máte přestat.

● Potřebujete-li přestat, Váš lékař Vám bude snižovat dávku pomalu v průběhu několika

týdnů. Užíváte-li více než jeden lék na vysoký krevní tlak (jako například

betablokátory), Váš lékař Vám řekne, který lék máte přestat užívat dříve. To je proto,

aby se Vaše tělo mohlo pomalu přizpůsobit změně.

Stránka 4 z 5

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při užívání tohoto přípravku můžete pozorovat následující nežádoucí účinky:

Přestaňte užívat přípravek Cynt a navštivte ihned lékaře, jestliže zpozorujete některý z

následujících závažných nežádoucích účinků – možná budete potřebovat neodkladnou

lékařskou péči:

otok obličeje, rtů nebo úst (angioedém). To je méně častý nežádoucí účinek, postihující

méně než 1 ze 100 lidí.

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 lidí)

● sucho v ústech.

Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí)

● bolest zad

● bolest hlavy

● slabost (astenie)

● pocit točení hlavy, vertigo (závrať)

● kožní vyrážka, svědění (pruritus)

● poruchy spánku (nespavost), pocit ospalosti (spavost)

● pocit nevolnosti (nausea), průjem, nevolnost (zvracení), poruchy trávení (dyspepsie).

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí)

● bolest krku

● pocit nervozity

● mdloba (synkopa)

● otok (edém)

● zvonění nebo šelest v uších (tinitus)

● neobvykle pomalý srdeční rytmus (bradykardie)

● nízký krevní tlak, včetně nízkého krevního tlaku při změně polohy do stoje.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Stránka 5 z 5

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Cynt uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Cynt 0,2: neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Cynt 0,3: neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Cynt 0,4: neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a

blistru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte

se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření

pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Cynt obsahuje

Léčivou látkou je moxonidinum. Jedna tableta obsahuje moxonidinum 0,2 miligramů, 0,3

miligramů nebo 0,4 miligramů.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, povidon K 25, krospovidon, magnesium-

stearát, hypromelosa, ethylcelulosa, makrogol 6000, mastek, červený oxid železitý (E172),

oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Cynt vypadá a co obsahuje toto balení

Cynt 0,2: kulaté, světle růžové, konvexní tablety s vyraženým označením „0,2“ na jedné

straně

Cynt 0,3: kulaté, růžové, konvexní tablety s vyraženým označením „0,3“ na jedné straně

Cynt 0,4: kulaté, konvexní tablety cihlové barvy s vyraženým označením „0,4“ na jedné

straně

Přípravek Cynt je k dispozici v blistrech obsahujících 30 nebo 98 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Healthcare GmbH

Freundallee 9A

30173 Hannover, Německo

Výrobce

Mylan Laboratories S.A.S.

01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.7.2015.