CYNT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CYNT Potahovaná tableta 0,4MG
 • Dávkování:
 • 0,4MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CYNT Potahovaná tableta 0,4MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MOXONIDIN
 • Přehled produktů:
 • CYNT 0,4

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 58/ 385/96-C/C
 • Datum autorizace:
 • 01-09-2013
 • EAN kód:
 • 8002660010179
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 5 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012  

a sukls212739/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Cynt    0,2 

Cynt 0,3 

Cynt   0,4 

potahované tablety 

moxonidinum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li  jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek Cynt a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cynt užívat  

3.  Jak se přípravek Cynt užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek Cynt uchovávat 

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK CYNT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Cynt obsahuje léčivou látku zvanou moxonidin. Cynt patří do skupiny léků zvaných 

„antihypertenziva“. 

Přípravek Cynt se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Působí tak, že 

uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy. Tím pomáhá snížit Váš krevní tlak. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

CYNT UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Cynt, jestliže: 

●  jste alergický/á  (přecitlivělý/á) na moxonidin nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Cynt (uvedenou v bodě 6) 

●  jestliže máte pomalý srdeční rytmus způsobený srdečními poruchami zvanými „sick-

sinus syndrom“ nebo „AV- blok 2. nebo 3. stupně” 

●        máte srdeční selhání. 

Stránka 2 z 5 

Jestliže se Vás kterýkoli z výše uvedených bodů týká, neužívejte přípravek Cynt. Jestliže si 

nejste jistý/á, poraďte se před užitím přípravku Cynt se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cynt je zapotřebí 

Poraďte se před užitím přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 

●       máte srdeční obtíže zvané „AV- blok 1. stupně“ 

●       máte závažné onemocnění srdečních arterií nebo nestabilní anginu pectoris (bolest na 

hrudi) 

●       máte obtíže s ledvinami. Váš lékař možná upraví Vaši dávku léku. 

Jestliže se Vás kterýkoli z výše uvedených bodů týká (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před 

užitím přípravku Cynt se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně 

rostlinných léčiv. To proto, že přípravek Cynt může ovlivňovat způsob, jakým některé léky 

působí. Některé léky mohou také ovlivňovat působení přípravku Cynt. 

Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte některý z těchto léků: 

●       jiné léky snižující krevní tlak. Přípravek Cynt může zvýšit účinek těchto léků. 

●       léky proti depresi, jako imipramin nebo amitriptylin 

●       trankvilizéry, sedativa nebo léky na spaní, jako jsou benzodiazepiny 

●       betablokátory (viz část „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cynt“ v bodě 3) 

●       přípravek Cynt je vylučován z Vašeho těla ledvinami procesem zvaným „tubulární 

exkrece“. Jiné léky, odstraňované ledvinami stejným způsobem, by mohly ovlivňovat 

působení přípravku Cynt. 

Jestliže se Vás kterýkoli z výše uvedených bodů týká (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před 

užitím přípravku Cynt se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Užívání přípravku Cynt s jídlem a pitím 

●       Tablety můžete užívat s jídlem nebo mimo jídlo. 

●       Při užívání přípravku Cynt nepijte alkohol. To proto, že přípravek Cynt může zvyšovat 

účinky alkoholu. 

Těhotenství a kojení 

●       Jestliže jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, řekněte to svému lékaři. Váš lékař Vám 

obvykle doporučí skončit užívání přípravku Cynt. Váš lékař Vám poradí užívat místo 

přípravku Cynt jiný lék. 

●       Řekněte svému lékaři, jestliže kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Cynt se 

nedoporučuje kojícím matkám. Jestliže chcete kojit, Váš lékař Vám může doporučit 

užívat jiný lék nebo Vás může požádat, abyste přestala kojit. 

Jste-li těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete 

užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Stránka 3 z 5 

Při užívání přípravku Cynt můžete cítit ospalost nebo závratě. V těchto případech informujte 

před řízením dopravních prostředků nebo použitím jakýchkoli nástrojů nebo obsluhou strojů 

svého lékaře. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Cynt 

Přípravek Cynt obsahuje laktosu (určitý druh cukru). Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte 

nebo nemůžete strávit určité cukry, řekněte to před užitím tohoto přípravku svému lékaři. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK CYNT UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Cynt přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Užívání tohoto přípravku 

●       Polykejte tablety celé a zapíjejte je plnou sklenicí vody. 

●       Snažte se užívat tablety každý den přibližně ve stejnou dobu. To Vám pomůže 

pamatovat na jejich užívání. 

Kolik přípravku užívat 

●       Obvyklá počáteční dávka je 0,2 mg denně. 

●       Váš lékař může tuto dávku zvýšit až na 0,6 mg denně. 

●       Jestliže Vám lékař řekl, že máte užívat 0,6 mg denně, mělo by to být rozděleno do dvou 

dávek (0,3 mg ráno a 0,3 mg večer). 

●       Váš lékař Vám může poradit užívat nižší dávku, jestliže máte obtíže s ledvinami. 

Děti a mladí lidé 

Přípravek Cynt by neměl být podáván dětem a mladým lidem do 18 let. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cynt, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil/a více přípravku Cynt, než jste měl/a, řekněte to lékaři nebo jděte přímo do 

nemocnice. Vezměte si balení léku s sebou. Můžete pozorovat tyto příznaky: bolest hlavy, 

pocit ospalosti (somnolence, útlum), pokles krevního tlaku (hypotenze), pomalý srdeční 

rytmus (bradykardie), sucho v ústech, pocit závratě (vertigo), nevolnost (zvracení), pocit 

únavy, slabost a bolest žaludku (abdominální bolest). 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cynt 

●       Jestliže jste zapomněl/a užít svou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si na to 

vzpomenete. Avšak jestliže je již téměř čas na další dávku, zapomenutou dávku 

vynechte. 

●       Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cynt  

●       Užívejte tablety tak dlouho, dokud se Váš lékař nerozhodne, že máte přestat. 

●       Potřebujete-li přestat, Váš lékař Vám bude snižovat dávku pomalu v průběhu několika 

týdnů. Užíváte-li více než jeden lék na vysoký krevní tlak (jako například 

betablokátory), Váš lékař Vám řekne, který lék máte přestat užívat dříve. To je proto, 

aby se Vaše tělo mohlo pomalu přizpůsobit změně. 

Stránka 4 z 5 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cynt nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Při užívání tohoto přípravku můžete pozorovat následující nežádoucí 

účinky: 

Přestaňte užívat přípravek Cynt a navštivte ihned lékaře, jestliže zpozorujete některý z 

následujících závažných nežádoucích účinků – možná budete potřebovat neodkladnou 

lékařskou péči: 

●       otok obličeje, rtů nebo úst (angioedém). To je méně častý nežádoucí účinek, postihující 

méně než 1 ze 100 lidí. 

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují: 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 lidí) 

●       sucho v ústech. 

Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí) 

●       bolest zad 

●       bolest hlavy 

       slabost (astenie) 

●       pocit závratě (vertigo) 

       vyrážka nebo svědění (pruritus) 

●       poruchy spánku (nespavost), pocit ospalosti (spavost) 

●       pocit nevolnosti (nausea), průjem, nevolnost (zvracení), poruchy trávení (dyspepsie). 

Méně časté (postihují méně než 1 z 100 lidí) 

●       bolest krku 

●       pocit nervozity 

●       mdloba (synkopa) 

●       otok (edém) 

●       zvonění nebo šelest v uších (tinitus) 

●       neobvykle pomalý srdeční rytmus (bradykardie) 

●       nízký krevní tlak, včetně nízkého krevního tlaku při změně polohy do stoje. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK CYNT UCHOVÁVAT  

●  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

●  Cynt 0,2: neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 

●  Cynt 0,3: neuchovávejte při teplotě nad 30°C. 

●  Cynt 0,4: neuchovávejte při teplotě nad 30°C. 

●  Nepoužívejte přípravek Cynt po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a 

blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

●  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. 

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato 

opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

Stránka 5 z 5 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Cynt obsahuje 

-  Léčivou látkou je moxonidinum. Jedna tableta obsahuje 0,2 miligramů, 0,3 miligramů 

nebo 0,4 miligramů. 

-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, povidon K 25, krospovidon, magnesium-

stearát, hypromelosa, ethylcelulosa, makrogol 6000, mastek, červený oxid železitý (E 

172), oxid titaničitý (E 171). 

Jak přípravek Cynt vypadá a co obsahuje toto balení 

Cynt 0,2: kulaté, světle růžové, konvexní tablety s vyraženým označením „0,2“ na jedné 

straně  

Cynt 0,3: kulaté, růžové, konvexní tablety s vyraženým označením „0,3“ na jedné straně 

Cynt 0,4: kulaté, konvexní tablety cihlové barvy s vyraženým označením „0,4“ na jedné straně 

Přípravek Cynt je k dispozici v blistrech obsahujících 30 nebo 98 potahovaných tablet.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

Abbott Laboratories GmbH 

Freundallee 9A 

30173 Hannover, Německo 

Výrobce: 

Abbott Healthcare S.A.S 

01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Francie 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

28.11.2012