CYNT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CYNT Potahovaná tableta 0,3MG
 • Dávkování:
 • 0,3MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CYNT Potahovaná tableta 0,3MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MOXONIDIN
 • Přehled produktů:
 • CYNT 0,3

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 58/ 385/96-B/C
 • Datum autorizace:
 • 01-12-2013
 • EAN kód:
 • 8002660010155
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Stránka1z5

Přílohač. 1 k rozhodnutío převodu registracesp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012

asukls212739/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACEPRO UŽIVATELE

Cynt 0,2

Cynt 0,3

Cynt 0,4

potahovanétablety

moxonidinum

Přečtětesi pozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravekužívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, žesi ji budetepotřebovat přečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejte sesvého lékařenebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsánVám. Nedávejtejejžádnédalšíosobě. Mohlbyjíublížit,

ato itehdy,má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud si

všimnete jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

1. Co jepřípravekCyntakčemu se používá

2. Čemu musítevěnovat pozornost, nežzačnetepřípravekCyntužívat

3. Jak sepřípravekCyntužívá

4. Možnénežádoucí účinky

5 Jak přípravekCyntuchovávat

6. Dalšíinformace

1. CO JEPŘÍPRAVEKCYNTA KČEMU SEPOUŽÍVÁ

Přípravek Cynt obsahujeléčivou látkuzvanoumoxonidin.Cyntpatří do skupinyléků zvaných

„antihypertenziva“.

Přípravek Cynt se užívá kléčběvysokého krevníhotlaku (hypertenze). Působítak,že

uvolňujearozšiřuje Vašekrevní cévy.TímpomáhásnížitVáš krevní tlak.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

CYNT UŽÍVAT

NeužívejtepřípravekCynt, jestliže:

jstealergický/á (přecitlivělý/á)namoxonidin nebo nakteroukolidalšísložku přípravku

Cynt (uvedenou vbodě6)

jestližemátepomalýsrdeční rytmus způsobenýsrdečnímiporuchamizvanými„sick-

sinussyndrom“nebo„AV-blok 2. nebo 3. stupně”

mátesrdeční selhání.

Stránka2z5

Jestližese Vás kterýkolizvýšeuvedených bodů týká, neužívejte přípravek Cynt. Jestližesi

nejstejistý/á, poraďte sepřed užitímpřípravku Cynt se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuCynt jezapotřebí

Poraďte sepřed užitímpřípravkusesvým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

mátesrdeční obtížezvané„AV-blok 1.stupně“

mátezávažnéonemocněnísrdečnícharterií nebo nestabilní anginu pectoris (bolest na

hrudi)

máteobtížesledvinami. Váš lékař možnáupravíVašidávku léku.

Jestližese Vás kterýkolizvýšeuvedených bodů týká(nebo sinejstejistý/á), poraďte sepřed

užitímpřípravku Cynt se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemnépůsobení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékařenebo lékárníkao všech lécích, kteréužívátenebo jste

užíval(a) vnedávnédobě, ato io lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu, včetně

rostlinných léčiv.To proto, žepřípravek Cynt můžeovlivňovat způsob, jakým některéléky

působí. Některélékymohou takéovlivňovat působení přípravku Cynt.

Zvláštěinformujte svého lékařenebo lékárníka, jestližeužíváteněkterýztěchto léků:

jinélékysnižující krevní tlak. Přípravek Cynt můžezvýšitúčinek těchto léků.

lékyproti depresi, jako imipramin nebo amitriptylin

trankvilizéry, sedativanebo lékynaspaní,jako jsou benzodiazepiny

betablokátory(vizčást „Jestližejstepřestal(a) užívat přípravek Cynt“ vbodě3)

přípravek Cynt jevylučován zVašeho tělaledvinamiprocesem zvaným „tubulární

exkrece“. Jiné léky, odstraňovanéledvinamistejným způsobem, bymohlyovlivňovat

působení přípravku Cynt.

Jestližese Vás kterýkolizvýšeuvedených bodů týká(nebo sinejstejistý/á), poraďte sepřed

užitímpřípravku Cynt se svýmlékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravkuCynt sjídlema pitím

Tabletymůžete užívat sjídlem nebo mimo jídlo.

Při užívání přípravku Cynt nepijtealkohol. To proto, žepřípravek Cynt můžezvyšovat

účinkyalkoholu.

Těhotenství a kojení

Jestližejstetěhotnánebo byste mohlaotěhotnět, řekněte to svému lékaři. Váš lékař Vám

obvykle doporučí skončitužívání přípravku Cynt. Váš lékař Vám poradí užívat místo

přípravku Cynt jinýlék.

Řekněte svému lékaři, jestližekojíte nebosechystátezačítkojit. Přípravek Cynt se

nedoporučuje kojícím matkám. Jestližechcete kojit, Váš lékař Vám můžedoporučit

užívat jinýlék nebo Vás můžepožádat, abyste přestalakojit.

Jste-litěhotnánebo kojíte, poraďte sese svým lékařemnebolékárníkem dříve, nežzačnete

užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředkůa obsluha strojů

Stránka3z5

Při užívání přípravku Cynt můžete cítitospalostnebo závratě. Vtěchto případech informujte

před řízenímdopravních prostředků nebo použitímjakýchkolinástrojů nebo obsluhou strojů

svéholékaře.

Důležitéinformaceo některýchsložkáchpřípravkuCynt

Přípravek Cynt obsahujelaktosu (určitýdruhcukru). JestližeVám lékař řekl, ženesnášíte

nebo nemůžete stráviturčitécukry, řekněte topřed užitímtohoto přípravku svémulékaři.

3. JAKSEPŘÍPRAVEKCYNTUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekCyntpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud sinejstejistý(á),

poraďte sese svýmlékařemnebolékárníkem.

Užívání tohoto přípravku

Polykejtetabletycelé azapíjejtejeplnou sklenicí vody.

Snažte seužívat tabletykaždýden přibližněvestejnou dobu.To Vám pomůže

pamatovat na jejich užívání.

Kolikpřípravkuužívat

Obvyklá počáteční dávkaje 0,2 mgdenně.

Váš lékař můžetuto dávku zvýšitažna0,6 mgdenně.

JestližeVám lékař řekl, žemáteužívat 0,6 mgdenně, mělo byto být rozděleno do dvou

dávek (0,3mgráno a0,3 mgvečer).

Váš lékař Vám můžeporaditužívat nižší dávku, jestližemáteobtížesledvinami.

Děti a mladí lidé

Přípravek Cynt byneměl být podáván dětem amladým lidemdo18 let.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuCynt, nežjsteměl(a)

Jestližejsteužil/a vícepřípravku Cynt, nežjsteměl/a, řekněte to lékaři nebo jdětepřímo do

nemocnice. Vezmětesi balení léku ssebou. Můžete pozorovat tyto příznaky: bolest hlavy,

pocitospalosti (somnolence, útlum), pokles krevního tlaku (hypotenze), pomalýsrdeční

rytmus (bradykardie),suchovústech,pocitzávratě (vertigo), nevolnost (zvracení), pocit

únavy, slabost a bolest žaludku (abdominálníbolest).

Jestližejstezapomněl(a)užít přípravekCynt

Jestližejstezapomněl/a užítsvoudávku přípravku, vezmětesi ji, jakmile si nato

vzpomenete.Avšak jestližeje jižtéměř čas na dalšídávku, zapomenutou dávku

vynechte.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestližejstepřestal(a) užívatpřípravekCynt

Užívejte tabletytak dlouho, dokud seVáš lékař nerozhodne, žemátepřestat.

Potřebujete-lipřestat, Váš lékař Vám bude snižovat dávku pomalu v průběhu několika

týdnů. Užíváte-livícenežjeden lék navysokýkrevní tlak (jako například

betablokátory), Váš lékař Vám řekne, kterýlékmátepřestat užívat dříve. To je proto,

abyse Vašetělo mohlo pomalu přizpůsobit změně.

Stránka4z5

Máte-li jakékolidalšíotázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte sesvéholékaře

nebolékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemít ipřípravek Cynt nežádoucí účinky, kterése ale nemusí

vyskytnoutu každého. Při užívání tohotopřípravku můžete pozorovat následujícínežádoucí

účinky:

Přestaňteužívat přípravekCynt a navštivteihnedlékaře, jestližezpozorujeteněkterý z

následujících závažnýchnežádoucích účinků–možná budetepotřebovatneodkladnou

lékařskoupéči:

otok obličeje, rtů nebo úst (angioedém). To jeméněčastýnežádoucí účinek, postihující

méněnež1 ze100 lidí.

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté(postihují vícenež1 z10 lidí)

suchov ústech.

Časté(postihují méněnež1 z10 lidí)

bolest zad

bolest hlavy

slabost (astenie)

pocitzávratě (vertigo)

vyrážkanebo svědění (pruritus)

poruchyspánku (nespavost), pocitospalosti (spavost)

pocitnevolnosti(nausea), průjem, nevolnost (zvracení), poruchytrávení (dyspepsie).

Méněčasté(postihují méněnež1 z100 lidí)

bolest krku

pocitnervozity

mdloba(synkopa)

otok (edém)

zvonění nebo šelest v uších (tinitus)

neobvykle pomalýsrdeční rytmus(bradykardie)

nízkýkrevní tlak, včetně nízkého krevního tlaku při změněpolohydo stoje.

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím,

sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKCYNT UCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosah adohled dětí.

Cynt 0,2:neuchovávejtepři teplotěnad 25°C.

Cynt 0,3:neuchovávejtepři teplotěnad 30°C.

Cynt 0,4:neuchovávejtepři teplotěnad 30°C.

Nepoužívejte přípravek Cynt po uplynutídobypoužitelnosti vyznačenénakrabičcea

blistru. Dobapoužitelnosti se vztahujekposlednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravkyse nesmívyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte sesvého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, kteréjižnepotřebujete. Tato

opatření pomáhajíchránitživotní prostředí.

Stránka5z5

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekCynt obsahuje

-Léčivou látkou jemoxonidinum. Jednatableta obsahuje 0,2 miligramů, 0,3 miligramů

nebo 0,4 miligramů.

-Pomocnýmilátkamijsoumonohydrát laktosy, povidon K 25, krospovidon, magnesium-

stearát, hypromelosa, ethylcelulosa,makrogol6000, mastek, červenýoxid železitý(E

172),oxid titaničitý(E 171).

JakpřípravekCyntvypadáa co obsahujetoto balení

Cynt 0,2:kulaté, světle růžové,konvexnítabletysvyraženýmoznačením„0,2“najedné

straně

Cynt 0,3:kulaté, růžové, konvexnítabletysvyraženýmoznačením„0,3“najednéstraně

Cynt 0,4:kulaté, konvexnítabletycihlovébarvysvyraženýmoznačením„0,4“najednéstraně

Přípravek Cynt jekdispozici vblistrech obsahujících30nebo98 potahovaných tablet.

Natrhu nemusíbýt všechnyvelikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

AbbottLaboratoriesGmbH

Freundallee9A

30173 Hannover, Německo

Výrobce:

Abbott HealthcareS.A.S

01400 Châtillon-sur-Chalaronne, Francie

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

28.11.2012