Advertisement

CYMEVENE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CYMEVENE Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 5 Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CYMEVENE Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GANCIKLOVIR
 • Přehled produktů:
 • CYMEVENE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 42/ 138/91-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls19390/2017

a k sp. zn. sukls189478/2016

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Cymevene

500 mg

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Ganciclovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Cymevene a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cymevene používat

Jak se přípravek Cymevene používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cymevene uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Cymevene a k čemu se používá

Co je přípravek Cymevene

Přípravek Cymevene obsahuje léčivou látku ganciklovir. Ta patří do skupiny tzv. antivirotik.

K

čemu se přípravek Cymevene používá

Přípravek Cymevene se používá k léčbě infekce způsobené cytomegalovirem (CMV) u pacientů

s nedostatečnou funkcí imunitního systému. Dále se používá k prevenci CMV infekce po orgánové

transplantaci nebo během chemoterapie.

Používá se u dospělých a dospívajících od 12 let .

Virus může napadnout jakoukoliv část organismu včetně sítnice v zadní části oka - to znamená, že

virus může způsobit zrakové problémy.

Virus může napadnout kohokoliv, ale problém představuje obzvláště pro osoby s nedostatečnou

funkcí

imunitního

systému.

těchto

osob

může

způsobit

závažné

onemocnění.

Nedostatečnou funkci imunitního systému mohou vyvolávat jiná onemocnění (jako je AIDS) nebo

léčba (jako je chemoterapie nebo léky potlačující imunitní reakci).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cymevene používat

Nepoužívejte přípravek Cymevene

,

jestliže:

jste alergický(á) na ganciklovir, valganciklovir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

kojíte (viz bod Kojení).

Nepoužívejte přípravek Cymevene, jestliže se Vás týká cokoli z výše uvedeného. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se před použitím přípravku Cymevene se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cymevene se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže:

jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir, penciklovir nebo famciklovir - jedná se o jiné přípravky

k léčbě virových infekcí

máte nízký počet bílých krvinek, červených krvinek nebo krevních destiček - lékař Vám před

zahájením léčby a během ní provede krevní vyšetření

jste měl(a) v minulosti problémy s krevním obrazem vyvolané léky

máte problémy s ledvinami – Váš lékař Vám bude muset dát nižší dávku a bude Vám muset

během léčby častěji zkontrolovat krevní obraz

absolvujete radioterapii.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před použitím

přípravku Cymevene se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Sledujte nežádoucí účinky

Přípravek Cymevene může vyvolat některé závažné nežádoucí účinky, o kterých musíte neprodleně

informovat lékaře. Sledujte jejich možný výskyt během používání přípravku Cymevene – Váš lékař

Vám může nařídit, abyste přípravek Cymevene vysadil(a), a je možné, že budete potřebovat akutní

lékařské ošetření:

nízký počet bílých krvinek - se známkami infekce jako je bolest v krku, vředy v ústech nebo

horečka

nízký počet červených krvinek - ke známkám patří dušnost nebo únava, palpitace nebo zblednutí

nízký počet krevních destiček - ke známkám patří snadnější než obvyklé krvácení nebo tvorba

modřin, krev v moči nebo ve stolici nebo krvácení z dásní, krvácení může být závažné

alergická reakce - ke známkám může patřit červená svědivá kůže, otok krku, obličeje, rtů nebo

ústní dutiny, obtížné polykání nebo dýchání.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených závažných nežádoucích účinků, sdělte to

okamžitě svému lékaři. Další informace naleznete v odstavci Závažné nežádoucí účinky na začátku

bodu 4.

Testy a vyšetření

Během používání přípravku Cymevene Vám bude Váš lékař provádět pravidelné krevní testy ke

kontrole toho, zda je pro Vás dosavadní dávka správná. První 2 týdny se budou krevní testy provádět

častěji. Pak se frekvence testů sníží.

Děti a dospívající

Informace o bezpečnosti a účinnosti přípravku Cymevene u dětí do 12 let jsou omezené.

Další léčivé přípravky a přípravek Cymevene

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména tehdy, jestliže užíváte kterýkoli z následujících

přípravků:

imipenem/cilastatin - k léčbě bakteriálních infekcí,

pentamidin - k léčbě parazitárních nebo plicních infekcí,

flucytosin, amfotericin B - k léčbě plísňových infekcí,

trimethoprim, trimethoprim/sulfamethoxazol, dapson - k léčbě bakteriálních infekcí,

probenecid - k léčbě dny,

mofetil-mykofenolát - po orgánové transplantaci,

vinkristin, vinblastin, doxorubicin - k léčbě nádorového onemocnění,

hydroxyurea - k léčbě polycytemie, srpkovité anémie a rakoviny,

didanosin, stavudin, zidovudin nebo jakékoli jiné přípravky k léčbě infekce HIV.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím přípravku

Cymevene se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Těhotné ženy nesmí přípravek Cymevene používat, jestliže přínosy pro matku nepřeváží možná rizika

pro nenarozené dítě.

Pokud jste těhotná nebo kojíte nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým

lékařem dříve, než začnete tento přípravek

používat.

Přípravek Cymevene

totiž

může

poškodit

nenarozené dítě.

Antikoncepce

Během používání nemáte otěhotnět. Přípravek Cymevene totiž může poškodit nenarozené dítě.

Ženy

Jestliže jste žena, která by mohla otěhotnět - používejte během léčby přípravkem Cymevene

antikoncepci. Pokračujte v jejím používání nejméně 30 dnů po vysazení přípravku Cymevene.

Muži

Jestliže jste muž a Vaše partnerka by mohla otěhotnět - používejte bariérovou antikoncepční

metodu (jako jsou kondomy) během léčby přípravkem Cymevene. V používání antikoncepce

pokračujte nejméně 90 dnů po vysazení přípravku Cymevene.

Jestliže Vy (pacientka) nebo Vaše partnerka otěhotní během léčby přípravkem Cymevene, sdělte to

okamžitě svému lékaři.

Kojení

Pokud kojíte, přípravek Cymevene nepoužívejte. Jestliže Vám bude lékař chtít nasadit přípravek

Cymevene, musíte před jeho nasazením přestat kojit. Přípravek Cymevene totiž může přecházet do

mateřského mléka.

Plodnost

Přípravek Cymevene může ovlivňovat plodnost. Přípravek Cymevene může přechodně nebo trvale

zabránit tvorbě spermií. Pokud plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve,

než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během používání přípravku Cymevene se u Vás mohou vyskytnout ospalost, závratě, zmatenost nebo

třes nebo můžete ztratit rovnováhu nebo mít epileptické záchvaty. V takovém případě neřiďte ani

neobsluhujte žádné nástroje nebo stroje.

Přípravek Cymevene obsahuje sodík

Přípravek Cymevene obsahuje 43 mg sodíku v jedné 500 mg dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na

dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Cymevene používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Používání tohoto přípravku

Přípravek Cymevene Vám podá lékař nebo zdravotní sestra. Zavede Vám jej kanylou do žíly. Jedná se

o tzv. intravenózní infuzi, která obvykle trvá jednu hodinu.

Dávka přípravku Cymevene se u jednotlivých pacientů liší. Potřebnou dávku stanoví Váš lékař. Dávka

bude záviset na:

Vaší tělesné hmotnosti

Vašem věku

stavu funkce Vašich ledvin

Vašem krevním obrazu

onemocnění, kvůli kterému přípravek budete používat.

Liší se i četnost a doba používání přípravku Cymevene.

Obvykle začnete jednou až dvěma infuzemi každý den.

Jestliže budete dostávat dvě infuze denně, budete v nich pokračovat až 21 dní.

Lékař pak může předepsat jednu infuzi denně.

Osoby s

problémy s

ledvinami nebo krví

Jestliže máte jakékoliv problémy s ledvinami nebo krví, lékař může navrhnout nižší dávku přípravku

Cymevene a častější kontroly krevního obrazu během léčby.

Jestliže jste

po

užil(a) více přípravku Cymevene, než jste měl(a)

Jestliže se domníváte, že jste dostal(a) nadměrné množství přípravku Cymevene, sdělte to okamžitě

svému lékaři nebo zdravotní sestře. Při předávkování se u Vás mohou vyskytnout následující příznaky:

bolesti břicha, průjem nebo pocit na zvracení

třes nebo epileptické záchvaty

krev v moči

problémy s ledvinami nebo játry

změny krevního obrazu.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat přípravek Cymevene

Před vysazením přípravku Cymevene se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. U tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Závažné nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě

svému lékaři - lékař Vám může nařídit, abyste přípravek Cymevene vysadil(a), a je možné, že budete

potřebovat akutní lékařské ošetření:

Velmi časté:

mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob

nízký počet bílých krvinek - se známkami infekce, jako je bolest v krku, vředy v ústech

nebo horečka

nízký počet červených krvinek - ke známkám patří dušnost nebo únava, bušení srdce nebo

zblednutí.

Časté:

mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob

nízký počet krevních destiček - ke známkám patří snadnější než obvyklé krvácení nebo

tvorba modřin, krev v moči nebo ve stolici nebo krvácení z dásní, krvácení může být

závažné.

Méně časté:

mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob

alergická reakce - ke známkám může patřit červená svědivá kůže, otok krku, obličeje, rtů

nebo ústní dutiny, porucha polykání nebo dýchání.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému

lékaři.

Další nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému

lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře:

Velmi časté:

mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob

průjem

dušnost.

Časté:

mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob

bolest hlavy

problémy se spaním

horečka, zimnice nebo noční pocení

únava, závratě, slabost nebo celkový pocit nemoci

deprese, úzkost, zmatenost nebo porucha myšlení

bolest

bolest uší

slabost nebo necitlivost v rukou nebo nohou, která může narušit Vaši rovnováhu

bolesti nebo křeče svalů

bolesti zad, na hrudi nebo kloubů

poruchy zraku nebo bolesti v očích

ekzém, kožní problémy, svědění

změny hmatového čití, brnění, šimrání, bodání nebo pálení

epileptické záchvaty

kašel

pocit na zvracení nebo zvracení

problémy s polykáním

změny chuti

nechutenství nebo ztráta tělesné hmotnosti

bolest břicha, zácpa, nadýmání, porucha zažívání

infekce močových cest - ke známkám patří horečka, častější močení, bolestivé močení

kvasinková infekce včetně kvasinkové infekce ústní dutiny

bakteriální kožní infekce - ke známkám patří červená, bolestivá nebo oteklá kůže

otrava krve (sepse)

změny krevního obrazu

problémy s játry a ledvinami doložené testy

reakce v místě vpichu - jako jsou zánět, bolest a otok.

Méně časté:

mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob

vypadávání vlasů

hluchota

vředy na sliznici dutiny ústní

kopřivka, suchá kůže

rozrušení nebo nervozita

oční infekce (zánět spojivek)

porucha myšlení nebo cítění, ztráta kontaktu s realitou

krev v moči

třes

nadmutí břicha

nepravidelný srdeční tep

nízký krevní tlak, který může vyvolat pocit závratě nebo mdloby

závažné problémy s ledvinami doložené testy

nízký počet červených krvinek doložený testy

neplodnost mužů - viz bod Plodnost

zánět slinivky břišní - ke známkám patří silná bolest břicha šířící se do zad.

Vzácné:

mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob

vyrážka

halucinace - slyšení nebo vidění věcí, které nejsou skutečné.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Následující nežádoucí účinky jsou pravděpodobnější u dětí:

horečka

bolest břicha

nízký počet bílých krvinek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Cymevene uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Prášek: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento

přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a nálepce lahvičky. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po rekonstituci:

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po rekonstituci byla prokázána na dobu 12 hodin při teplotě

25 °C po naředění vodou na injekci. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Z mikrobiologického má být přípravek po rekonstituci použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Po naředění do infuzního roztoku (chlorid sodný 0,9%, 5% glukosa, Ringerův roztok nebo Ringerův

roztok s laktátem na injekci):

Z mikrobiologického hlediska má být infuzní roztok přípravku Cymevene použit okamžitě. Není-li

použit

okamžitě,

doba

podmínky

uchovávání

přípravku

otevření

před

použitím

jsou

odpovědnosti uživatele a normálně nemá být doba delší než 24 hodin při 2 °C - 8 °C, pokud

rekonstituce/ředění (atd.) neproběhly za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další in

formace

Co přípravek Cymevene obsahuje

Léčivou látkou je ganciclovirum. Jedna injekční lahvička obsahuje ganciclovirum 500 mg jako

ganciclovirum natricum. Po rekonstituci prášku obsahuje 1 ml roztoku ganciclovirum 50 mg.

Ostatními pomocnými látkami jsou hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková.

Jak přípravek Cymevene vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cymevene je bílý až téměř bílý prášek pro koncentrát pro infuzní roztok, dodávaný

v jednodávkové skleněné lahvičce s pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s odtrhávacím (flip-off)

víčkem. Rekonstituované roztoky přípravku Cymevene jsou bezbarvé až světle žluté.

Lahvičky s přípravkem Cymevene se dodávají v baleních po 1 nebo 5 ks. Na trhu nemusí být všechny

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o re

gistraci

Roche s. r. o.

Sokolovská 685/136f

186 00 Praha 8

Česká republika

Výrobce

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str.1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Německo

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Cymevene: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,

Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,

Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Cymeven i.v.: Německo

Cymevan : Francie

Citovirax: Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

v 18. 1. 2017

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

lékové agentury (EMA): http://www.ema.europa.eu

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU A ZACHÁZENÍ S NÍM

Úplné informace pro předepisování naleznete v souhrnu údajů o přípravku.

Způsob podání

Upozornění:

Ganciklovir

musí

být

podáván

jednohodinovou

intravenózní

infuzí

v koncentraci

nepřekračující

10 mg/ml. Nepodávejte v rychlé nebo bolusové intravenózní injekci, protože toxicita gancikloviru se

může zvýšit jako následek nadměrných plazmatických hladin. Nepodávejte v intramuskulární nebo

subkutánní injekci, které mohou vést k těžké iritaci tkání v důsledku vysokého pH (~ 11) roztoku

gancikloviru. Nepřekračujte doporučené dávkování, frekvenci a rychlost infuze.

Přípravek Cymevene je prášek pro infuzní roztok. Po naředění je přípravek Cymevene bezbarvý až

světle žlutý roztok prakticky bez viditelných částic. Infuzi je třeba podávat do žíly s odpovídajícím

krevním průtokem, nejlépe plastovou kanylou.

Při zacházení s

přípravkem Cymevene je třeba postupovat s

opatrností.

Přípravek Cymevene je považován za potenciální teratogen a karcinogen pro člověka, a proto je s ním

nutno zacházet opatrně. Zabraňte inhalaci nebo přímému kontaktu s práškem obsaženým v lahvičkách

přípravku a přímému kontaktu roztoku s pokožkou a sliznicemi. Roztok přípravku Cymevene je

zásaditý (pH přibližně 11). Zasaženou pokožku nebo sliznice omyjte důkladně mýdlem a vodou.

Zasažené oči důkladně vypláchněte čistou vodou.

Příprava koncentrovaného roztoku

Během celé rekonstituce lyofilizátu Cymevene je třeba postupovat asepticky.

1. Strhněte odtrhávací (flip-off) víčko, abyste se dostal(a) ke středu pryžové zátky. Natáhněte 10 ml

vody na injekci do injekční stříkačky, a pak ji zvolna vstříkněte středem pryžové zátky do injekční

lahvičky;

jehlu

přitom

směřujte

proti

stěně

lahvičky.

K

rekonstituci

přípravku

nepoužívejte

bakteriostatickou vodu na injekci

obsahující parabeny (para

-

hydroxybenzoáty), protože tyto

látky nejsou kompatibilní s

přípra

vkem Cymevene.

2. Jemně zakružte lahvičkou, aby byla zajištěna kompletní rekonstituce prášku.

3. Dále několik minut jemně kružte lahvičkou, abyste získal(a) čirý rekonstituovaný roztok.

4. Před ředěním kompatibilním rozpouštědlem rekonstituovaný roztok pečlivě zkontrolujte, abyste

zajistil(a), že došlo ke kompletní rekonstituci prášku v roztoku a že je roztok prakticky bez viditelných

částic. Rekonstituované roztoky přípravku Cymevene jsou bezbarvé až světle žluté.

Příprava konečného naředěného infuzního roztoku

Podle tělesné hmotnosti pacienta naberte injekční stříkačkou z lahvičky odpovídající objem a dále jej

nařeďte na odpovídající infuzní roztok. K rekonstituovanému roztoku přidejte 100 ml rozpouštědla.

Infuzní koncentrace vyšší než 10 mg/ml se nedoporučují.

Chlorid sodný, 5% glukosa, Ringerův roztok nebo Ringerův roztok s laktátem jsou chemicky nebo

fyzikálně kompatibilní s přípravkem Cymevene.

Cymevene se nesmí míchat s jinými intravenózními přípravky.

Naředěný

roztok

třeba

podat

jednohodinovou

intravenózní

infuzí

podle

pokynů

v bodě 4.2.

Nepodávejte

v intramuskulární

nebo

subkutánní

injekci,

které

mohou

vést

k těžké

iritaci

tkání

v důsledku vysokého pH (~ 11) roztoku gancikloviru.

Likvidace

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován

v souladu s místními požadavky.

3-1-2018

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 1.5 g/ Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial

Auromedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Ampicillin and Sulbactam for Injection USP 1.5 g/ Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial

AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling lot AFO l 17001-A, Expiry date Dec 2018, of Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 1.5 g (equivalent to 1 g ampicillin as the sodium salt plus 0.5 g Sulbactam as the sodium salt) in a Single-Dose vial, to the hospital level. The product has been found to contain glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.

Advertisement