Advertisement

Cymastin DC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cymastin DC
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cymastin DC
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v období počátku stání na sucho
 • Terapeutické oblasti:
 • KOMBINACE ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO INTRAMAMÁRNÍ POUŽITÍ
 • Přehled produktů:
 • 9902797 - 24 x 4.5 g - aplikátor - -; 9902798 - 120 x 4.5 g - aplikátor - -; 9902918 - 1 x 24 aplikátor - - - -; 9902919 - 1 x 120 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/041/13-C
 • Datum autorizace:
 • 24-10-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Příbalová informace

__________________________________________________________________________________________

Cross Vetpharm Group Ltd., Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 Část IB

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Cymastin DC – intramamární suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Cross Vetpharm Group Ltd.,

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Irsko

Místního zástupce

držitele rozhodnutí o registraci

Cymedica spol. s.r.o.

Pod Nádražím 308

268 01 Hořovice

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cymastin DC – intramamární suspenze pro krávy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Hladká, bělavá, olejová suspenze.

Jeden 4,5g intramamární injektor obsahuje:

Neomycinum

70 000 IU

(ut neomycini sulfas

100 mg)

Penethacillinum

77,2 mg

(ut penethacillini hydroiodidum

100 mg)

Benzylpenicillinum

227,2 mg

(ut procain benzylpenicillinum

400 mg)

4.

INDIKACE

U dojnic při zaprahování: Léčba subklinické mastitidy způsobené organismy vyvolávajícími

bovinní mastitidu a citlivými na kombinaci léčivých látek, penicilin a neomycin, a jako součást

strategie pro prevenci nových infekcí, které se vznikají v období stání nasucho.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u krav během laktace.

Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na beta-laktamová antibiotika, cefalosporinová antibiotika,

neomycin či jiná aminoglykozidová antibiotika nebo na jód.

__________________________________________________________________________________________

Cross Vetpharm Group Ltd., Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 Část IB

Nepoužívejte u krav s klinickou mastitidou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Alergické reakce (alergické kožní reakce, anafylaxe).

Peniciliny mohou po podání způsobit přecitlivělost. Alergické reakce na tyto látky někdy mohou

být závažné.

Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky nebo jiné reakce, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy skotu při zaprahování

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA/CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

100 mg neomycin sulfátu, 100 mg penethacilin hydrojodidu a 400 mg prokain- benzylpenicilinu

do každé čtrtě.

Jednorázové intramammární podání.

Obsah jednoho aplikátoru podejte do každé čtvrti přes strukový kanál ihned po posledním dojení

v dané laktaci.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před podáním musí být mléčná žláza (vemeno) zcela vydojena. Struk a hrot struku důkladně

očistěte a vydezinfikujte dezinfekční utěrkou. Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci trysky

aplikátoru. Jemně podejte obsah jednoho aplikátoru do každé čtvrti. Připravek rozptylte jemnou

masáží struku a vemene. Aplikátor je určen pouze k jednorázovému použití.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 28 dnů

Mléko: 96 hodin po porodu v případě délky zaprahlosti delší než 50 dnů.

50 dnů plus 96 hodin po léčbě u krav s délkou zaprahlosti 50 dnů nebo méně.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Pouze pro jednorázové použití.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

aplikátoru, krabici a nádobě po EXP.

__________________________________________________________________________________________

Cross Vetpharm Group Ltd., Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 Část IB

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek by se měl používat na základě stanovení citlivosti bakterií izolovaných z konkrétního

zvířete. Pokud to není možné, měla by být léčba založena na základě místní epidemiologické

informace o citlivosti cílových bakteriálních patogenů, dostupných na úrovni farmy či regionu.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické

politiky.

Léčebná účinnost přípravku je stanovena pouze proti patogenům, citlivým na léčivé látky.

Po zaprahování se i přes preventivní léčbu může vyskytnout závažná akutní mastitida (potenciálně

smrtelná) způsobená patogeny, jako je Pseudomonas aeruginosa. V zájmu snížení tohoto rizika je

zapotřebí důsledně dodržovat správné aseptické postupy; krávy by měly být umístěny v

hygienickém výběhu daleko od dojírny a několik dnů po zasušení musejí být pravidelně

kontrolovány.

Zvláštní opatření určená osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Osoby, které zacházejí s přípravkem, by měly předcházet kontaktu přípravku s kůží z důvodu

možného výskytu kožní alergické reakce.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s kůží vyvolat

přecitlivělost.

Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické

reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s

přípravky tohoto typu nepracovat.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Užívání během březosti a laktace

Přípravek není doporučen pro užívání u krav během laktace, s výjimkou období zaprahování.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Údaje nejsou k dispozici.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Předávkováním se může změnit platnost uvedených ochranných lhůt pro mléko a maso.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů

__________________________________________________________________________________________

Cross Vetpharm Group Ltd., Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 Část IB

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

Krabice po 24 aplikátorech.

Nádoby po 120 aplikátorech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo:

96/041/13-C

__________________________________________________________________________________________

Cross Vetpharm Group Ltd., Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 Část IB

Advertisement