Cyclospray

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cyclospray 78.6 mg/g
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cyclospray 78.6 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, ovce, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracyklin a deriváty
 • Přehled produktů:
 • 9905234 - 1 x 270 ml - tlaková láhev - -; 9905235 - 1 x 520 ml - tlaková láhev - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/069/16-C
 • Datum autorizace:
 • 09-08-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Vnitřní štítek s informačním letákem (odtrhávací štítek)

Tlakový obal 270 ml, 520 ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

CTC Spray, 78.6 mg/g, cutaneous spray, suspension for pigs, sheep and cattle

Cyclospray 78,6 mg/g kožní sprej, suspenze pro prasata, ovce a skot

Cyclospray vet 78.6 mg/g, cutaneous spray, suspension for pigs, sheep and cattle

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Velká Británie:

CTC Spray, 78.6 mg/g, cutaneous spray, suspension for pigs, sheep and cattle

Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko,

Slovinsko:

Cyclospray 78,6 mg/g kožní sprej, suspenze pro prasata, ovce a skot

Finsko, Island, Švédsko:

Cyclospray vet 78.6 mg/g, cutaneous spray, suspension for pigs, sheep and cattle

Chlortetracyclini hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram suspenze obsahuje:

Léčivá látka:

Chlortetracyclini hydrochloridum

78,6 mg

(odpovídá chlortetracyklinum

73,0 mg)

Pomocné látky

Patentní modř V, barvivo

Butan 100

Kožní sprej, suspenze

Modře zbarvený sprej.

4.

INDIKACE

Podpůrná léčba infekcí superficiálního traumatického původu nebo chirurgických ran způsobených

mikroorganismy citlivými na chlortetracyklin. Přípravek lze použít jako součást léčby superficiálních

infekcí kopyt, zvláště interdigitální dermatitidy (kulhavka) u ovcí a digitální dermatitidy u skotu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácně se mohou objevit hypersenzitivní reakce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce a prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Tento veterinární léčivý přípravek je indikován ke kožnímu podání. Před nastříkáním důkladně obal

protřepejte. Držte obal ve vzdálenosti 15-20 cm od ošetřované oblasti a stříkejte přípravek přibližně po

dobu 3 sekund (odpovídá přibližně 3,9 g přípravku nebo-li 0,10 g chlortetracyklinu), dokud se

ošetřovaná oblast rovnoměrně nezbarví. V případě infekce kopyt je nutné zopakovat nástřik po

uplynutí 30 sekund.

V případě podpůrné léčby infekcí superficiálního traumatického původu nebo chirurgických ran se

doporučuje jednorázové podání.

Při léčbě digitální dermatitidy se doporučuje podání dvou nástřiků (v intervalu 30 sekund) denně po

dobu tří po sobě jdoucích dnů.

Při léčbě jiných infekcí kopyt (kulhavka) se doporučuje podání dvou nástřiků (v intervalu 30 sekund).

Podle závažnosti poškození a rychlosti zlepšení by se měla léčba opakovat po dobu 1 až 3 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před podáním spreje důkladně očistěte postiženou oblast. Léčbě onemocnění kopyt by mělo vždy

předcházet vhodné oškrábání kopyta, protože to je zásadní pro dosažení adekvátní odpovědi. . Po

podání přípravku na kopyto by mělo zvíře setrvat na suchém povrchu po dobu nejméně jedné hodiny.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat pro ošetření vemene u laktujících zvířat, pokud je jejich mléko určeno pro lidskou

spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem:

Při zahřátí může explodovat

Nevstavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření

Chraňte před horkem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými ohněm a jiným zdroji zapálení

Zákaz kouření

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V případě podání spreje v blízkosti hlavy chraňte oči zvířete.

Je nutné zabránit tomu, aby zvíře lízalo vlastní ošetřenou oblast nebo ošetřenou oblast jiných zvířat.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu testování citlivosti, oficiální, národní a regionální pravidla

antibiotické politiky.

Použití přípravku jiným způsobem, než je uvedeno v této příbalové informaci může zvýšit prevalenci

rezistence bakterií na chlortetracyklin a může snížit účinnost léčby jinými tetracykliny kvůli

potenciální zkřížené rezistenci.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou kvůli senzibilizaci, kontaktní dermatitidě a možné reakci

z přecitlivělosti na chlortetracyklin.

Při manipulaci s přípravkem používejte vhodné nepropustné rukavice.

Z důvodu rizika podráždění očí zabraňte kontaktu přípravku s očima. Chraňte oči a obličej.

Nestříkejte sprej do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. Nepropichujte ani nespalujte obal

a to ani po použití.

Zabraňte vdechování výparů. Přípravek aplikujte v otevřeném prostoru nebo na dostatečně větrávaném

místě.

Po použití si umyjte ruce.

Během podávání přípravku nejezte ani nekuřte.

V případě náhodného pozření nebo kontaktu přípravku s očima vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte etiketu lékaři.

Použití v průběhu březosti a laktace

Absorpce chlortetracyklinu po kožním podání veterinárního léčivého přípravku je zanedbatelná a

přípravek v mléku není detekovatelný. Použití veterinárního léčivého přípravku je proto během

březosti a laktace bezpečné.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Absorpce chlortetracyklinu je po kožním podání veterinárního léčivého přípravku zanedbatelná. Údaje

o interakcích s dalšími lokálními léčivy nejsou k dispozici.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody. Všechen nepoužitý veterinární

léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních

právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 270 ml (130,76 g), 520 ml (261,52 g).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.