CYCLONAMINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CYCLONAMINE Tvrdá tobolka 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CYCLONAMINE Tvrdá tobolka 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ETAMSYLÁT
 • Přehled produktů:
 • CYCLONAMINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 16/ 376/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls81671/2015

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Cyclonamine 500 mg

Tvrdé tobolky

(Etamsylatum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Cyclonamine 500 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cyclonamine 500 mg užívat

3. Jak se Cyclonamine 500 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Cyclonamine 500 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je Cyclonamine 500 mg a k čemu se používá

Cyclonamine 500 mg je antihemoragikum, které zkracuje dobu krvácení a snižuje krevní ztráty.

Cyclonamine 500 mg se používá k prevenci a léčbě krvácení z malých cév bez ohledu na příčinu a místo

krvácení.

Cyclonamine 500 mg se používá k léčbě špinění (krvácení mezi očekávanými menstruačními cykly)

a k léčbě silného nebo dlouhého menstruačního krvácení bez ohledu na to, zda má pacientka zavedeno

nitroděložní antikoncepční tělísko, či nikoli.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cyclonamine 500 mg užívat

Neužívejte Cyclonamine 500 mg

- jestliže jste alergický(á) na etamsylát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

- jestliže máte porfyrii (onemocnění charakterizované poruchou syntézy hemoglobinu). V takovém případě

informujte svého lékaře, který vám sdělí další postup.

Upozornění a opatření

Před užitím Cyclonamine 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- máte-li v plánu podstoupit další lékařská vyšetření: v průběhu léčby Cyclonamine 500 mg by odběr vzorků

(např. krve) nutných k laboratorním testům měl být proveden před prvním podáním přípravku, aby se

minimalizovala případná interakce Cyclonamine 500 mg s laboratorním testováním.

- jste-li žena, musíte předtím, než začnete Cyclonamine 500 mg užívat na menstruační krvácení, podstoupit

gynekologické vyšetření.

Děti

Cyclonamine 500 mg nemá být podáván dětem.

Další léčivé přípravky a Cyclonamine 500 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo

které možná budete užívat.

Cyclonamine 500 mg s jídlem a pitím

Přípravek je možné užít při jídle a zapít vodou (vyjma podání před operací, kdy se přípravek podává

na lačno).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

O užívání Cyclonamine 500 mg v těhotenství jsou k dispozici pouze omezené údaje.

Studie na zvířatech neprokazují přímý ani nepřímý škodlivý účinek na těhotenství, embryonální a fetální

vývoj, porod a/nebo postnatální vývoj.

Nicméně preventivně je lepší se užívání Cyclonamine 500 mg v těhotenství vyhnout.

Kojení

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici údaje o tom, zda se přípravek vylučuje do mateřského mléka, kojení

při léčbě se nedoporučuje. A naopak, má-li kojení pokračovat, je třeba léčbu přerušit.

Plodnost

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U dospělých nemá Cyclonamine 500 mg žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat

stroje.

3.

Jak se Cyclonamine 500 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Cyclonamine 500 mg je určen pro dospělé. Přípravek se podává perorálně.

Interní lékařství: většinou 1 tobolka 2-3krát denně (1000-1500 mg). Léčivý přípravek se užívá při jídle a

zapíjí vodou. Délka trvání léčby závisí na dosažených výsledcích.

Před operací: 1 tobolka (500 mg) 1 hodinu před operací.

Po operaci: 1 tobolka (500 mg) každých 4-6 hodin, dokud přetrvává riziko vzniku krvácení.

Gynekologie: 1 tobolka 3krát denně (1500 mg) při jídle a zapít vodou. Léčba trvá 10 dnů a začíná 5 dnů

před očekávaným nástupem menstruace.

Pokud je Cyclonamine 500 mg užíván k léčbě nadměrného a/nebo příliš dlouhého menstruačního krvácení a

není-li zaznamenáno žádné zlepšení, je třeba zjistit a popř. vyloučit možné patologické příčiny. Je třeba se

neprodleně poradit s lékařem, který provede vyšetření a rozhodne o dalším průběhu léčby.

V případě poruch jater a ledvin by Cyclonamine 500 mg měl být užíván jen v odůvodněných případech.

Použití u dětí

Cyclonamine 500 mg nemá být podáván dětem.

Pokud se domníváte, že účinek Cyclonamine 500 mg je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Nepřestávejte přípravek užívat, aniž byste o tom informovali svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více Cyclonamine 500 mg, než jste měl(a)

Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka. V případě předávkování musí být zahájena léčba příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cyclonamine 500 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, který doporučí další postup.

Jestliže jste přestal(a) užívat Cyclonamine 500 mg

Nejsou známy žádné účinky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy

vyrážka

bolest břicha, nevolnost, průjem, zvracení, břišní dyskomfort

pocit slabosti

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

bolest kloubů

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

horečka

poruchy koagulace doprovázené tvorbou krevních sraženin (tromboembolismus)

významný pokles počtu bílých krvinek doprovázený zvýšeným rizikem vzniku infekcí

pokles počtu krevních destiček doprovázený zvýšeným rizikem krvácení nebo vzniku podlitin

alergická reakce

Tyto nežádoucí účinky jsou většinou reverzibilní, jakmile dojde k ukončení léčby. V případě kožní reakce

nebo horečky je nutné léčbu přerušit a informovat lékaře, neboť se může jednat o známky přecitlivělosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Cyclonamine 500 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: nebo na

blistru za EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Cyclonamine 500 mg obsahuje

Léčivou látkou je etamsylát 500 mg v 1 tvrdé tobolce.

Pomocnými látkami jsou kyselina stearová, oxid titaničitý (E 171), erythrosin (E 127), chinolinová

žluť (E 104), želatina.

Jak Cyclonamine 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Cyclonamine 500 mg jsou tvrdé tobolky oranžové barvy, válcovitého až oválného tvaru, uzavřené, rozdělené

na dvě poloviny. Obsahem tobolky je bílý nebo téměř bílý prášek.

Velikost balení:

30 nebo 60 tobolek (3 nebo 6 blistrů po 10 tobolkách)

Blistr z PVC/PVDC/hliníkové fólie, papírová krabička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

Krucza 62

50-984 Wrocław

Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.9.2016