Advertisement

Cryomarex Rispens

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cryomarex Rispens
 • Léková forma:
 • Suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cryomarex Rispens
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • Kur domácí (brojlerová a produkční kuřata, t.j. rodičovské páry nebo nosnice)
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9903274 - 1 x 1000 dávka - lahvička - -; 9903275 - 2 x 1000 dávka - lahvička - -; 9903276 - 3 x 1000 dávka - lahvička - -; 9903277 - 6 x 1000 dávka - lahvička - -; 9903278 - 7 x 1000 dávka - lahvička - -; 9903279 - 9 x 1000 dávka - lahvička - -; 9903280 - 1 x 2000 dávka - lahvička - -; 9903281 - 2 x 2000 dávka - lahvička - -; 9903282 - 6 x 2000 dávka - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/051/14-C
 • Datum autorizace:
 • 18-07-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

CRYOMAREX RISPENS

Suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Merial Laboratoire Porte des Alpes

99 rue de l’Aviation, 69800 Saint Priest

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CRYOMAREX RISPENS

Suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Dávka (0,2 ml):

Léčivá látka:

Herpesvirus neurolymphomatosis gallinarum attenuatum, sérotyp 1, kmen Rispens…10

– 10

PFU*

*PFU – plakotvorná jednotka

Pomocné látky:

Fenolsulfonftalein 2 µl

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci brojlerových a produkčních kuřat, t.j. rodičovských párů nebo nosnic, k redukci

mortality, klinických příznaků a lézí způsobených Markovou chorobou.

Nástup imunity: 9 dnů po vakcinaci.

Jedna dávka vakcíny dostatečně chrání zvířata během rizikového období.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Neuplatňuje se.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojlerová a produkční kuřata, t.j. rodičovské páry nebo nosnice).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podejte jednodenním kuřatům (v líhni) intramuskulárně do stehenní svaloviny nebo subkutánně

do oblasti krku 0,2ml (1 dávka) rekonstituované vakcíny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Z kontejneru s tekutým dusíkem vyjměte ze zeleného nosiče jen tolik ampulí, které použijete.

Rychle rozmrazte obsah ampulí mícháním ve vodě o teplotě 25-30

Jakmile jsou ampule úplně rozmrazené, otevřete je a držte je v natažených pažích k zabránění

zranění v případech náhodného rozbití.

Ihned po otevření nasajte obsah ampule do 5ml sterilní stříkačky.

Přeneste suspensi do vaku se sterilním rozpouštědlem.

Nasajte 2ml obsahu vaku s rozpouštědlem do injekční stříkačky.

Vypláchněte ampuli s těmito 2 ml a poté přeneste obsah do vaku s rozpouštědlem.

Vypláchnutí opakujte jednou až dvakrát.

Opakujte rozmrazování, přenesení a vyplachování pro každou ampuli, která má

být rekonstituována s rozpouštědlem s tím, že ampule o 1 000 dávkách by měla být rekonstituována s

200 ml rozpouštědla (a ampule o 2 000 dávkách s 400 ml rozpouštědla).

Naředěná vakcína připravená výše uvedeným způsobem se poté homogenizuje pomalým

protřepáváním, pak je připravena k použití.

Použijte vakcínu ihned po naředění (všechna naředěná vakcína by měla být použita do 2 hodin).

Během vakcinace jednou protřepejte vak s rozpuštěnou vakcínou, aby došlo k homogenizaci suspenze

vakcíny během vakcinace.

Nastavte injekční stříkačku a dbejte na zachování objemu 0,2 ml během vakcinace.

10.

OCHRANNÁ (É) LHŮTA (Y)

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte ampule s vakcínou v tekutém dusíku (-196 °C).

Uchovávejte a přepravujte vaky s rozpouštědlem při teplotě nižší než 30 °C. Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 2 hodiny při teplotě nižší než 25 °C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinujte pouze zdravou drůbež. Vakcinační kmen se šíří z vakcinovaných ptáků na nevakcinované.

Nepoužívat u nosnic v období snášky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při rozmrazování ampulí vyjmutých z tekutého dusíku může dojít k rozbití ampule.

Používejte ochranné rukavice a brýle během rozmrazování a otevírání ampulí.

Varování, která mají být přijata, jsou uvedena v části „Pokyny pro správné podání“.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce a inkompatibility:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že tuto vakcínu lze mísit s HVT vektorovou

vakcínou exprimující virový protein 2 (VP2) infekční bursitidy (IBD).

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma přípravků uvedených výše. Rozhodnutí o použití této

vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno

na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány po předávkování (10 dávek).

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma těch, které jsou uvedené v bodu „Interakce“

a s rozpouštědlem dodaným pro použití s veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo

lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

1 ampule o 1 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 200 ml rozpouštědla

2 ampule o 1 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 400 ml rozpouštědla

3 ampule o 1 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 600 ml rozpouštědla

6 ampulí o 1 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 1200 ml rozpouštědla

7 ampulí o 1 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 1400 ml rozpouštědla

9 ampulí o 1 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 1800 ml rozpouštědla

1 ampule o 2 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 400 ml rozpouštědla

2 ampule o 2 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 800 ml rozpouštědla

6 ampulí o 2 000 dávkách zamražené suspenze + 1 vak o 2400 ml rozpouštědla

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Léčivý přípravek je vydáván na předpis veterinárního lékaře.

Podávejte pod kontrolou veterinárního lékaře.

se použije k nahrazení výrazu „dávek“

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

The guideline covers the clinical development of vaccines and monoclonal antibodies for the prevention of RSV disease and direct acting antiviral agents for the treatment of RSV disease. The focus is on the assessment of safety and efficacy in populations most likely to develop RSV lower respiratory tract infection and severe RSV disease, including (newborn) infants and toddlers, older children predisposed to develop severe RSV disease and the elderly. The guideline also addresses vaccination of pregnant...

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-9-2017

Scientific guideline: Draft guideline on data requirements for multi-strain dossiers 4 for inactivated vaccines against avian influenza (AI), bluetongue (BT) and foot-and-mouth disease (FMD) - Rev.1, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on data requirements for multi-strain dossiers 4 for inactivated vaccines against avian influenza (AI), bluetongue (BT) and foot-and-mouth disease (FMD) - Rev.1, draft: consultation open

This guideline was first published in 2010 based on general scientific and regulatory principles in advance of much practical experience from assessing applications through European authorisation procedures. This revision was prepared following a review by CVMP of issues raised by stakeholders based on their experience of operating the guideline. Only minor changes were considered necessary to the guideline itself and an accompanying ‘Question and Answer’ document was produced to address the topics raise...

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-9-2017

Scientific guideline: Draft guideline on data requirements for multi-strain dossiers for inactivated vaccines against avian influenza (AI), bluetongue (BT) and foot-and-mouth disease (FMD) - Revision 1, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on data requirements for multi-strain dossiers for inactivated vaccines against avian influenza (AI), bluetongue (BT) and foot-and-mouth disease (FMD) - Revision 1, draft: consultation open

This guideline was first published in 2010 based on general scientific and regulatory principles in advance of much practical experience from assessing applications through European authorisation procedures. This revision was prepared following a review by CVMP of issues raised by stakeholders based on their experience of operating the guideline. Only minor changes were considered necessary to the guideline itself and an accompanying ‘Question and Answer’ document was produced to address the topics raise...

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-8-2017

Yellow Fever Vaccine

Yellow Fever Vaccine

Yellow fever is a serious disease caused by a virus that is spread through the bite of an infected mosquito. Yellow fever can cause fever and flu-like illness, jaundice (yellowing of the eyes and skin), liver failure, respiratory failure, kidney failure, vomiting of blood, and possibly death.

US - RxList

17-7-2017

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2017) 5100 of Mon, 17 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/03

Europe -DG Health and Food Safety

31-5-2017

Lidocaine

Lidocaine

Lidocaine is used to relieve nerve pain after shingles (infection with the herpes zoster virus). Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

Advertisement