COZAAR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COZAAR Potahovaná tableta 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28X1 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COZAAR Potahovaná tableta 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LOSARTAN
 • Přehled produktů:
 • COZAAR

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 608/08-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls59526/2017

P

říbalová informace: informace pro uživatele

COZAAR 50 mg

COZAAR 100 mg

potahované tablety

losartanum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

:

Co je přípravek Cozaar a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cozaar užívat

Jak se přípravek Cozaar užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cozaar uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

C

o je přípravek

Cozaar a k

čemu se používá

Losartan (přípravek Cozaar) patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru

angiotenzinu II. Angiotenzin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v cévách, což

způsobuje jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotenzinu II

na tyto receptory, což způsobuje uvolnění cév a má za následek snížení krevního tlaku. Losartan

u pacientů s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou typu 2 zpomaluje zhoršování funkcí ledvin.

Přípravek Cozaar se používá

k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) u dospělých, dětí a dospívajících ve

věku 6 až 18 let.

k ochraně ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s laboratorně prokázaným

narušením funkcí ledvin a proteinurií ≥ 0,5 g za den (stav, kdy moč obsahuje abnormální

množství bílkovin).

k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním, kdy Váš lékař nepovažuje léčbu specifickými

léky nazývanými inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, léky

používané ke snížení vysokého krevního tlaku) za vhodnou. Pokud bylo srdeční selhávání

stabilizováno pomocí ACE inhibitoru, neměl(a) byste být převeden(a) na losartan.

u pacientů s vysokým krevním tlakem a zesílením levé komory, bylo prokázáno, že přípravek

Cozaar u těchto pacientů snižuje riziko cévní mozkové příhody (“indikace LIFE”).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Cozaar

užívat

Neužívejte přípravek

Cozaar

jestliže jste alergický(á) na losartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6),

jestliže jste těhotná více než 3 měsíce. (Rovněž je lepší se přípravku Cozaar vyhýbat i v časném

těhotenství – viz bod Těhotenství),

jestliže máte vážně narušenou funkci jater,

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem

ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Cozaar se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo, že jste mohla otěhotnět), informujte o tom svého lékaře.

Přípravek Cozaar se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí se užívat, pokud jste těhotná více než

3 měsíce, protože pokud by se v tomto období používal, mohl by vážně poškodit Vaše dítě (viz část

věnovaná těhotenství).

Je důležité, abyste předtím, než začnete přípravek Cozaar užívat, informoval(a) svého lékaře:

jestliže se u Vás někdy vyskytl angioedém (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také

bod 4 Možné nežádoucí účinky),

jestliže trpíte silným zvracením nebo průjmem vedoucím k velké ztrátě tekutin a/nebo solí

v těle,

jestliže jste léčen(a) diuretiky (léky, které zvyšují množství vody vyloučené ledvinami) nebo

máte dietu s omezeným příjmem solí vedoucí k velké ztrátě tekutin a solí v těle (viz bod 3

Dávkování u zvláštních skupin pacientů),

jestliže je Vám známo, že máte zúžené nebo zablokované cévy vedoucí do ledvin, nebo pokud

jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledvin,

jestliže máte narušené funkce jater (viz body 2 "Neužívejte přípravek Cozaar" a 3 "Dávkování

u zvláštních skupin pacientů"),

jestliže trpíte srdečním selháním s poruchou funkce ledvin nebo bez ní nebo pokud současně

trpíte závažnými, život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu. Zvláštní opatrnosti je třeba,

pokud jste současně léčen(a) ß-blokátory,

jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo se srdečním svalem,

jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (zapříčiněnou sníženým průtokem krve srdečními

cévami) nebo cévní mozkovou chorobou (zapříčiněnou sníženým oběhem krve v mozku),

jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (což je syndrom doprovázený zvýšeným

uvolňováním hormonu aldosteronu v nadledvinách, způsobený abnormalitami této žlázy),

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

ACE inhibitor (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte

problémy s ledvinami související s cukrovkou.

aliskiren

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace pod nadpisem

„Neužívejte přípravek Cozaar“

Děti a dospívající

Přípravek Cozaar byl u dětí hodnocen. Další informace Vám poskytne lékař.

Přípravek Cozaar se nedoporučuje u dětí s problémy s ledvinami nebo játry, protože u těchto skupin

pacientů jsou k dispozici jen omezené údaje. Přípravek Cozaar se nedoporučuje u dětí mladších 6 let,

protože nebylo prokázáno, že funguje u této věkové skupiny.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek C

ozaar

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Buďte zvláště opatrný(á), pokud během léčby přípravkem Cozaar užíváte následující léky:

jiné léky snižující krevní tlak, protože ty mohou Váš krevní tlak dodatečně snížit. Krevní tlak

může rovněž být snížen některým z následujících léčiv/některou z následujících tříd léčiv:

tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin,

léky zadržující draslík nebo léky, které mohou zvýšit hladiny draslíku (např. léky doplňující

draslík, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jako některá diuretika

[amilorid, triamteren, spironolakton] nebo heparin),

nesteroidní antiflogistika, jako je indomethacin, včetně inhibitorů COX

2 (léčiva omezující

zánět, které lze použít k napomáhání potlačení bolesti), protože mohou oslabit účinky losartanu

na snížení krevního tlaku.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Jestliže užíváte ACE inhibitor nebo aliskiren (viz také informace v bodě

„Neužívejte přípravek

Cozaar“

„Upozornění a opatření“

Pokud jsou funkce Vašich ledvin narušeny, může současné používání těchto léků vést ke zhoršení

funkcí ledvin.

Léky obsahující lithium nesmějí být v kombinaci s losartanem užívány bez pečlivého dohledu lékaře.

Mohou být vhodná zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy).

P

říprav

ek Cozaar s

jídlem a pitím

Přípravek Cozaar lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud máte za to, že jste těhotná (nebo, že jste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého

lékaře. Váš lékař Vám obvykle doporučí, abyste přípravek Cozaar přestala užívat předtím, než

otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste otěhotněla a poradí Vám, abyste místo něj užívala jiný

přípravek. Přípravek Cozaar se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí se používat, pokud jste

těhotná více než 3 měsíce, protože pokud by se v tomto období používal, mohl by vážně poškodit Vaše

dítě.

Kojení

Pokud kojíte nebo pokud kojit začnete, informujte o tom svého lékaře. Přípravek Cozaar se kojícím

matkám nedoporučuje a Váš lékař může pro Vás zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit. Zvláště

pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné studie o vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Není pravděpodobné, že by přípravek Cozaar ovlivňoval Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Nicméně, jako je tomu u mnoha jiných léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku, může

u některých lidí losartan způsobit závrať nebo ospalost. Jestliže se u Vás vyskytne závrať nebo

ospalost, musíte se předtím, než začnete takovéto aktivity vykonávat, obrátit na svého lékaře.

P

říprav

ek Cozaar

obsahuje laktózu

Přípravek Cozaar obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, před užíváním tohoto přípravku se na něj obraťte.

3.

J

ak se přípravek

Cozaar

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař stanoví vhodnou dávku přípravku

Cozaar podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je důležité, abyste přípravek Cozaar

užíval(a) tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu

krevního tlaku.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem

Léčba obvykle začíná 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Cozaar 50 mg) jednou za den.

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku by se mělo dosáhnout 3 až 6 týdnů po zahájení léčby.

U některých pacientů lze dávku později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Cozaar

50 mg nebo jedna tableta přípravku Cozaar 100 mg) jednou denně.

Jestliže máte dojem, že je účinek losartanu příliš silný nebo slabý, obraťte se prosím na svého lékaře

nebo lékárníka.

Použití u dětí a dospívajících

Děti mladší 6 let

Přípravek Cozaar se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože nebylo prokázáno, že funguje u této

věkové skupiny.

Děti ve věku 6 až 18 let

Doporučená zahajovací dávka u pacientů vážících mezi 20 a 50 kg je 0,7 mg losartanu na kilogram

tělesné hmotnosti podávaných jednou denně (maximálně 25 mg přípravku Cozaar). Lékař může dávku

zvýšit, pokud není krevní tlak zvládán.

Pro děti mohou být vhodnější jiné formy tohoto přípravku; poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2

Léčba obvykle začíná dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Cozaar 50 mg) jednou denně.

Tuto dávku lze později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Cozaar 50 mg nebo jedna

tableta přípravku Cozaar 100 mg) jednou denně v závislosti na reakci krevního tlaku.

Losartan může být podáván spolu s jinými léky snižujícími krevní tlak (např. diuretiky, blokátory

vápníkového kanálu, alfa

a beta-blokátory a centrálně působícími látkami), stejně jako s inzulinem a

jinými běžně používanými léky proti cukrovce, které snižují hladinu glukózy v krvi (např. deriváty

sulfonylmočoviny, glitazony a inhibitory glukosidázy).

Dospělí pacienti se srdečním selháním

Léčba obvykle začíná dávkou 12,5 mg losartanu (jedna tableta přípravku Cozaar 12,5 mg) jednou

denně. Obecně platí, že dávku je nutno zvyšovat postupně po týdnech (tj. 12,5 mg denně během

prvního týdne, 25 mg denně během druhého týdne, 50 mg denně během třetího týdne, 100 mg denně

během čtvrtého týdne, 150 mg během pátého týdne) až na udržovací dávku určenou Vaším lékařem.

Může být užívána maximální dávka 150 mg (např. 3 tablety přípravku COZAAR 50 mg nebo 1 tableta

přípravku Cozaar 100 mg a jedna tableta přípravku Cozaar 50 mg) jedenkrát denně.

Při léčbě srdečního selhání se losartan obvykle kombinuje s diuretikem (lékem, který zvyšuje

množství vody, které se vyloučí ledvinami) a/nebo digitalisem (lék, který srdci napomáhá pracovat

silněji a účinněji) a/nebo beta-blokátorem.

Dávkování u zvláštních skupin pacientů

Lékař může doporučit snížení dávky, zvláště při zahájení léčby u některých pacientů, jako jsou

pacienti léčení diuretiky ve vysokých dávkách, pacienti s poruchou funkce jater nebo pacienti starší

75 let. Použití losartanu se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod

„Neužívejte přípravek Cozaar“).

Podávání

Tablety je nutno polykat celé a zapíjet sklenicí vody. Musíte se snažit užívat svou denní dávku každý

den zhruba ve stejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek Cozaar užíval(a) tak dlouho, dokud Vám

lékař nedoporučí jinak.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Cozaar

, než jste měl

(a)

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na svého lékaře. Příznaky předávkování

jsou nízký krevní tlak, zrychlený tep, případně zpomalený tep.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Cozaar

Jestliže náhodou vynecháte dávku, užijte další dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Máte-li jakékoli další otázky k používání tohoto

přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte tablety losartanu užívat a ihned se obraťte

na svého lékaře, nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice:

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže

při polykání nebo dýchání).

Jde o závažný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně

než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

U přípravku Cozaar byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10

pacientů):

závrať,

nízký krevní tlak (zejména při zvýšených ztrátách vody, např. u pacientů se závažným srdečním

selháním nebo při léčbě vysokými dávkami diuretik),

na dávce závislé ortostatické účinky, jako snížení tlaku při zvednutí z polohy vleže nebo vsedě,

slabost,

únava,

příliš málo cukru v krvi (hypoglykemie),

příliš mnoho draslíku v krvi (hyperkalemie),

změny funkce ledvin, včetně selhání ledvin,

snížení počtu červených krvinek (anemie),

zvýšení močoviny v krvi, sérového kreatininu a sérového dusíku u pacientů se srdečním

selháním.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100

pacientů):

ospalost,

bolest hlavy,

poruchy spánku,

pocit bušení srdce (palpitace),

těžká bolest na hrudi (angina pectoris),

krátký dech (dušnost),

bolest břicha,

zácpa,

průjem,

pocit nevolnosti,

zvracení,

kopřivka (urticaria),

svědění (pruritus),

vyrážka,

ohraničený otok (edém),

kašel.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z

1 000

pacientů)

:

přecitlivělost,

angioedém,

zánět cév (vaskulitida včetně Henoch

Schönleinovy purpury),

necitlivost nebo pocit mravenčení (parestezie),

mdloby (synkopa),

velmi rychlý a nepravidelný tep (fibrilace síní),

mrtvice (cévní mozková příhoda),

zánět jater (hepatitida),

zvýšení hladin alaninaminotransferázy (ALT) v krvi, obvykle po ukončení léčby vymizí.

Není známo

(

če

tnost nelze z

dostupných údajů určit)

:

snížení počtu trombocytů,

migréna,

abnormality jaterních funkcí,

bolest svalů a kloubů,

onemocnění podobající se chřipce,

bolest zad a infekce močových cest,

zvýšená citlivost na sluneční světlo (fotosenzitivita),

nevysvětlitelná bolest svalů s tmavou (čajově zabarvenou) močí (rhabdomyolýza),

impotence,

zánět slinivky břišní (pankreatitida),

nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie),

deprese,

celkový pocit nepohody (malátnost),

zvonění, bzučení, hučení nebo cvakání v uších (tinitus),

porucha chuti (dysgeuzie).

Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

Cozaar

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo štítku lahvičky

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistry:

Uchovávejte přípravek Cozaar v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Blistr neotevírejte, dokud nejste připraven(a) k užití přípravku.

Lahvičky:

Uchovávejte přípravek Cozaar v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Uchovávejte lahvičky dobře uzavřené, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Cozaar obsahuje

Léčivou látkou je losartanum kalicum.

Jedna tableta přípravku Cozaar 50 mg obsahuje losartanum kalicum 50 mg.

Jedna tableta přípravku Cozaar 100 mg obsahuje losartanum kalicum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza (E460), monohydrát laktózy, předbobtnalý

kukuřičný škrob, magnesium

stearát (E572), hyprolóza (E463), hypromelóza (E464).

Přípravky Cozaar 50 mg a 100 mg obsahují draslík v následujících množstvích: 4,24 mg

(0,108 mmol), respektive 8,48 mg (0,216 mmol).

Přípravek Cozaar 50 mg rovněž obsahuje karnaubský vosk (E903) a oxid titaničitý (E171).

Přípravek Cozaar 100 mg rovněž obsahuje karnaubský vosk (E903) a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek

Cozaar

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Cozaar 50 mg se dodává jako oválná potahovaná tableta s půlící rýhou obsahující

losartanum kalicum 50 mg. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Přípravek Cozaar 100 mg se dodává jako nedělitelná potahovaná tableta obsahující losartanum

kalicum 100 mg.

Přípravek Cozaar se dodává v následujících velikostech balení:

Cozaar 50 mg – PVC/PE/PVDC

Al blistr v baleních po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90,

98, 280 nebo 500 tabletách a v jednodávkových obalech po 28, 56 nebo 98 tabletách pro

nemocniční použití. Lahvičky z HDPE po 100 nebo 300 tabletách.

Cozaar 100 mg

PVC/PE/PVDC

Al blistr v baleních po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 84,

90, 98 nebo 280 tabletách a v jednodávkových obalech po 28, 56 nebo 98 tabletách pro

nemocniční použití. Lahvičky z HDPE po 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Výrobci

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN, Haarlem, Nizozemsko

Merck Sharp & Dohme Ltd., Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 3JU, Velká Británie

Frosst Iberica SA, Via Complutense 140, 28805, Alcala de Henares, Madrid, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován

pod

těmito

názvy:

Členský stát

Smyšlený název

Rakousko

Cosaar 50 mg - Filmtabletten

Rakousko

Cosaar 100 mg - Filmtabletten

Belgie

COZAAR 50 mg

Belgie

COZAAR 100 mg

Belgie

Loortan 50 mg

Belgie

Loortan 100 mg

Bulharsko

COZAAR 50 mg film-coated tablets

Kypr

COZAAR

Česká republika

COZAAR 50 mg

Česká republika

COZAAR 100 mg

Dánsko

Cozaar

Finsko

Cozaar 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Finsko

Cozaar 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Francie

COZAAR 50 mg scored coated tablets

Francie

COZAAR 100 mg film-coated tablets

Německo

LORZAAR PROTECT 100 mg Filmtabletten

Německo

LORZAAR PROTECT 50 mg Filmtabletten

Řecko

COZAAR

Maďarsko

COZAAR

Island

COZAAR

Irsko

COZAAR 50 mg film-coated tablets

Irsko

COZAAR 100 mg film-coated tablets

Itálie

LORTAAN 50 mg compresse rivestite con film

Itálie

LORTAAN 100 mg compresse rivestite con film

Itálie

NEO-LOTAN 50 mg compresse rivestite con film

Itálie

NEO-LOTAN 100 mg compresse rivestite con film

Itálie

LOSAPREX 50 mg compresse rivestite con film

Itálie

LOSAPREX 100 mg compresse rivestite con film

Lucembursko

COZAAR 50 mg

Lucembursko

COZAAR 100 mg

Lucembursko

Loortan 50 mg

Lucembursko

Loortan 100 mg

Malta

COZAAR 50 mg film-coated tablets

Malta

COZAAR 100 mg film-coated tablets

Nizozemsko

COZAAR 50 mg

Nizozemsko

COZAAR 100 mg

Norsko

Cozaar

Polsko

COZAAR

Portugalsko

Cozaar

Portugalsko

Cozaar 100 mg

Portugalsko

Cozaar IC

Portugalsko

LORTAAN IC

Portugalsko

LORTAAN

Portugalsko

LORTAAN 100mg

Rumunsko

COZAAR 50 mg comprimate filmate

Slovinsko

Cozaar 50 mg filmsko obložene tablete

Slovinsko

Cozaar 100 mg filmsko obložene tablete

Španělsko

COZAAR 50 mg comprimidos recubiertos con película

Španělsko

COZAAR 100 mg comprimidos recubiertos con película

Švédsko

COZAAR 50 mg filmdragerade tabletter

Švédsko

COZAAR 100 mg filmdragerade tabletter

Velká Británie

COZAAR 50 mg film-coated tablets

Velká Británie

COZAAR 100 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 4. 5. 2017

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.