Advertisement

CORSODYL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CORSODYL Roztok pro ústní výplach 2MG/ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Roztok pro ústní výplach
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 300ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CORSODYL Roztok pro ústní výplach 2MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CHLORHEXIDIN
 • Přehled produktů:
 • CORSODYL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 95/ 561/97-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls162805/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Corsodyl

2 mg/ml

roztok pro ústní výplach

chlorhexidini digluconas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Corsodyl a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl používat

Jak se přípravek Corsodyl používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Corsodyl uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Corsodyl a k čemu se používá

Přípravek Corsodyl je roztok určený k výplachům dutiny ústní.

Léčivá

látka

chlorhexidin

obsažená

v přípravku

Corsodyl

působí

proti

široké

škále

bakterií,

proti

kvasinkám, některým plísním a virům, které způsobují infekční onemocnění a záněty v dutině ústní.

Přípravek Corsodyl se používá v těchto případech:

k zastavení tvorby zubního plaku;

k léčbě a prevenci (předcházení) zánětu dásní;

k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů kartáčkem;

k podpoře hojení dásní po chirurgických zákrocích v dutině ústní;

k léčbě vřídků (aft) v dutině ústní;

u kvasinkového onemocnění dutiny ústní (moučnivka);

u zánětu dásní způsobeného zubní protézou.

Přípravek Corsodyl je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl používat

Nepoužívejte přípravek Corsodyl:

jestliže

jste

alergický(á)

chlorhexidin-diglukonát

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření:

Přípravek je určen pouze k výplachu dutiny ústní, roztok se nesmí polykat. Přípravek Corsodyl proto

nesmí používat osoby, které nezvládnou ústa pouze vyplachovat a roztok nepolykat.

Chraňte si oči a uši před stykem s přípravkem. Pokud se přípravek dostane do očí, je třeba je rychle a

důkladně vypláchnout vodou.

Dejte pozor, aby nedošlo k potřísnění oděvu, protože může dojít k jeho zbarvení.

Během léčby může dojít ke zbarvení zubů. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit vyvarováním se

konzumace čaje, kávy a červeného vína a důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát

denně s důkladným vypláchnutím úst vodou před použitím přípravku Corsodyl. Pro zubní protézy má být

rovněž používán běžný čisticí prostředek. V některých případech je třeba, aby úplné odstranění zbarvení

provedl zubní lékař. Jestliže máte bílé zubní výplně, poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem

o používání přípravku Corsodyl. V některých případech bude po skončení léčby přípravkem Corsodyl

pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.

Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a mírné pálení jazyka. Tyto projevy obvykle

vymizí po dalším používání přípravku.

Někdy může dojít k olupování sliznice jazyka. V takovém případě je třeba roztok naředit stejným dílem

vody (vždy bezprostředně před použitím), což umožní pokračovat v jeho používání.

Pokud dojde k bolesti nebo podráždění úst, přestaňte přípravek používat a sdělte to svému zubnímu

lékaři.

Léčivý přípravek obsahuje i alkohol, sorbitol a hydrogenricinomakrogol:

množství potenciálně spolknutého alkoholu, sorbitolu nebo hydrogenricinomakrogolu je však

zanedbatelné;

obsah sorbitolu je třeba vzít v úvahu u pacientů se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

fruktózy;

obsah hydrogenricinomakrogolu může způsobit podráždění žaludku a průjem.

Děti a dospívající:

Přípravek

určen

dospívající

12 let.

Děti

12 let

mohou

používat

přípravek

pouze

doporučení lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Corsodyl:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Interakce přípravku Corsodyl s jinými léky nejsou známy.

Některé zubní pasty (pasty s obsahem SLS, natrium-lauryl-sulfátu) mohou bránit přípravku Corsodyl

v jeho účinku. Před použitím přípravku Corsodyl si nejprve vyčistěte zuby, ústa důkladně vypláchněte

důkladně ústa vodou a vyčkejte 5 minut. Teprve poté použijte přípravek Corsodyl. Přípravek Corsodyl lze

rovněž používat v odlišnou dobu.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době těhotenství a při kojení je možno přípravek Corsodyl používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Corsodyl obsahuje alkohol. Nepoužívejte jej krátce před řízením dopravních prostředků, mohl

by ovlivnit výsledek dechové zkoušky.

3.

Jak se přípravek Corsodyl používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek používejte pouze k výplachům dutiny ústní, roztok nepolykejte.

Dvakrát denně vyplachujte ústa 10 ml přípravku Corsodyl (k rysce uvnitř uzávěru lahvičky) po dobu asi

1 minuty.

Nepřekračujte uvedené dávkování.

Čistíte-li si zuby normálně pomocí zubní pasty, používejte zubní pastu před použitím přípravku Corsodyl

(ústa pak důkladně vypláchněte) nebo v různou dobu během dne.

Před stomatologickým chirurgickým zákrokem si vyplachujte ústa dle rady lékaře.

Pokud lékař neurčí jinak, trvá obvykle léčba zánětu dásní (gingivitida) asi 1 měsíc.

Léčba aft v dutině ústní, zánětu dásní způsobeného zubní protézou a plísňových infekcí má pokračovat

ještě 2 dny po vymizení příznaků onemocnění nejdéle se však může používat 1 měsíc.

Při léčbě zánětu dutiny ústní způsobeného zubní protézou je nutné zubní protézu důkladně čistit a

namáčet v přípravku Corsodyl dvakrát denně po dobu 15 minut.

V případě, že příznaky onemocnění zhoršují nebo přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba

používání roztoku přerušit a poradit se se zubním lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Corsodyl, než jste měl(a):

Při náhodném

spolknutí

jsou nežádoucí účinky nepravděpodobné. V případě, že došlo ke spolknutí

většího množství, než je 10 ml, je vhodné se poradit se zubním lékařem nebo lékárníkem. V případě požití

přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Corsodyl 1 % gel:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Mohou se objevit poruchy alergické reakce včetně závažné alergické reakce (anafylaxe). Pokud se u Vás

objeví vyrážka, otok rtů, jazyka, hrdla a obličeje nebo máte potíže s dýcháním, přestaňte používat

přípravek Corsodyl a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mohou to být příznaky závažné alergické

reakce, které jsou velmi vzácné (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 osob)

potažený jazyk

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 osob)

sucho v ústech

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000)

přechodné změny chuti, bolest jazyka a brnění nebo mírné pálení jazyka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

zbarvení jazyka nebo zubů, korunek a zubních protéz

podráždění a bolest úst, olupování, bolest a otok ústní sliznice

otok příušní žlázy

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Corsodyl uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za Použitelné do:. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte

žádné

léčivé

přípravky

odpadních

nebo

domácího

odpadu.

Zeptejte

svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Corsodyl obsahuje:

léčivou látkou je chlorhexidini digluconas, 100 ml roztoku obsahuje chlorhexidini digluconas 0,2 g

což odpovídá chlorhexidini digluconatis solutio 1 ml ve 100 ml roztoku;

dalšími složkami jsou ethanol 95%, hydrogenricinomakrogol, silice máty peprné, nekrystalizující

sorbitol 70%, čištěná voda.

Jak přípravek Corsodyl vypadá a co obsahuje toto balení:

Hnědá polyethylentereftalátová (PET) lahvička, bílý propylenový šroubovací uzávěr.

Velikost balení 300 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobce:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Herrenberg, Německo

Purna Pharmaceuticals NV, Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.7.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

16-3-2018

EPINEPHRINE Injection, Solution, Concentrate [Medical Purchasing Solutions, LLC]

EPINEPHRINE Injection, Solution, Concentrate [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

EPINEPHRINE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

EPINEPHRINE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [A-S Medication Solutions]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

CALCIUM CHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

CALCIUM CHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

AMIODARONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

AMIODARONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ATROPINE SULFATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

ATROPINE SULFATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

FLUMAZENIL Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

FLUMAZENIL Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

KETOROLAC TROMETHAMINE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

KETOROLAC TROMETHAMINE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CEFAZOLIN Injection, Powder, For Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

CEFAZOLIN Injection, Powder, For Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

POVIDONE IODINE SOLUTION (Povidone Iodine) Solution [Durvet, Inc.]

POVIDONE IODINE SOLUTION (Povidone Iodine) Solution [Durvet, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CHLORDINE 105 TEAT DIP (Chlorhexidine Gluconate) Solution [AgroChem Inc]

CHLORDINE 105 TEAT DIP (Chlorhexidine Gluconate) Solution [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

DEXAMETHASONE SOLUTION (Dexamethasone) Solution [MWI/VetOne]

DEXAMETHASONE SOLUTION (Dexamethasone) Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

MAX CHLORHEXIDINE FLUSH (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Animal Pharmaceuticals]

MAX CHLORHEXIDINE FLUSH (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Animal Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

ACETAMINOPHEN ORAL SOLUTION (Acetaminophen) Solution [Cardinal Health]

ACETAMINOPHEN ORAL SOLUTION (Acetaminophen) Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

MAJOR EYE WASH (Purified Water) Solution [A-S Medication Solutions]

MAJOR EYE WASH (Purified Water) Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

DORZOLAMIDE HCL Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

DORZOLAMIDE HCL Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

HIBICLENS (Chlorhexidine Gluconate) Solution [A-S Medication Solutions]

HIBICLENS (Chlorhexidine Gluconate) Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [A-S Medication Solutions]

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

RUGBY EYE IRRIGATING (Purified Water) Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

RUGBY EYE IRRIGATING (Purified Water) Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

POVIDONE IODINE SOLUTION FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Vi Jon]

POVIDONE IODINE SOLUTION FIRST AID ANTISEPTIC (Povidone-Iodine) Solution [Vi Jon]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-2-2018

Health Tip: Keep Those New Year's Resolutions

Health Tip: Keep Those New Year's Resolutions

Title: Health Tip: Keep Those New Year's ResolutionsCategory: Health NewsCreated: 2/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Resolutions to Cut Drinking May Be Tough to Keep

Resolutions to Cut Drinking May Be Tough to Keep

Title: Resolutions to Cut Drinking May Be Tough to KeepCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

CALCIUM GLUCONATE Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

CALCIUM GLUCONATE Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

RUGBY ARTIFICIAL TEARS (Polyvinyl Alcohol) Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

RUGBY ARTIFICIAL TEARS (Polyvinyl Alcohol) Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

TOUJEO (Insulin Glargine) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

TOUJEO (Insulin Glargine) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CEFAZOLIN Injection, Powder, For Solution [A-S Medication Solutions]

CEFAZOLIN Injection, Powder, For Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ATROPINE SULFATE Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

ATROPINE SULFATE Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

EYE WASH (Water) Solution [A-S Medication Solutions]

EYE WASH (Water) Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

CHLORHEXIDINE Solution [PHOENIX PHARMACEUTICAL INC./ CLIPPER DISTRIBUTING, INC.]

CHLORHEXIDINE Solution [PHOENIX PHARMACEUTICAL INC./ CLIPPER DISTRIBUTING, INC.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

TOBRAMYCIN Solution [A-S Medication Solutions]

TOBRAMYCIN Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

20-1-2018

PMS: An Update on Solutions

PMS: An Update on Solutions

Title: PMS: An Update on SolutionsCategory: Health NewsCreated: 1/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-1-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement