CORAT 80 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CORAT 80 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 20X80MG
 • Dávkování:
 • 80MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CORAT 80 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 20X80MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 671/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č.1k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls189445/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Corat10 mgpotahované tablety

Corat20 mgpotahované tablety

Corat40 mgpotahované tablety

Corat80 mgpotahované tablety

Atorvastatinum calcicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tentopřípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádnédalšíosobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravekCorata k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekCoratužívat

Jak se přípravekCoratužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekCoratuchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKCORATA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PřípravekCoratpatřídoskupinylékůznámýchjakostatiny,cožjsouléky,kteréupravujíhladinu

lipidů (tuků)v těle.

PřípravekCoratseužívákesníženíhladinykrevníchtuků-cholesteroluatriglyceridůvpřípadě,že

jináopatření jako změnadietního režimu a způsobuživota (tělesnécvičení, sníženítělesnéhmotnosti)

nebyladostatečněúčinná.PřípravekCoratsemůžeužívattakékesníženírizikaonemocněnísrdce

dokonceitehdy,máte-lihladinycholesterolunanormálníchhodnotách.Vestandardní

nízkocholesterolové dietě semá pokračovat i během léčby.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKCORAT

UŽÍVAT

NEUŽÍVEJTEpřípravekCorat

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naatorvastatinnebonajakýkolivpodobnýléčivý

přípravekpoužívanýkesníženíkrevníchtukůnebonajakoukolivsložkupřípravku-

podrobnosti vizbod6;

jestliže máte nebojste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra;

jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů;

jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci;

jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete;

jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuCoratje zapotřebí

Důvody, proč pro Vás přípravekCoratnemusí být vhodný, jsou následující:

jestližejsteprodělal/acévnímozkovoupříhoduskrvácenímdomozku,nebojakodůsledek

prodělané cévní mozkovépříhodymátevmozku maléváčky stekutinou

jestliže máte problémy s ledvinami;

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus);

jestližemáteopakovanéneboneobjasněnébolestisvalů,nebovyskytlo-liseuVásnebove

Vaší rodině dědičné svalové onemocnění;

jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při užíváníléků snižujícíchhladinu tuků vkrvi

(např. jinými statiny nebo fibráty);

jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu;

jestliže jste prodělal/ajaterní onemocnění;

jste-li starší 70 let.

VprůběhuléčbypřípravkemVásbudelékařpečlivěsledovat,pokudmátecukrovkuneboriziko

provznikcukrovky.Vpřípadě,žemátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,mátenadváhu

nebo vysoký krevní tlak,pravděpodobně patříte mezi pacienty srizikem pro vznik diabetu.

Poraďte se svýmlékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete užívat přípravek Corat, jestliže:

mátetěžké respirační (dechové) selhávání

JestližeseVásněkterýzuvedenýchbodůtýká,VášlékařVámprovedekrevnítestypředzahájením

léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkemCorat, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích

účinkůnasvaly.Jeznámo,žerizikonežádoucíchúčinkůnasvalynapř.rabdomyolýza,sezvyšuje,

pokudjsouněkterélékyužíványsatorvastatinemvestejnoudobu(vizbod2"Vzájemnépůsobenís

dalšími léčivými přípravky").

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

NěkteréléčivépřípravkymohouovlivňovatúčinekpřípravkuCoratnebomůžebýtjejichúčinek

přípravkemCoratovlivněn.Tentotypvzájemnéhoovlivňovánímůžezpůsobit,žesejedennebooba

lékystanouméněúčinnými.Navíctomůžezvýšitrizikonebozávažnostnežádoucíchúčinků,včetně

závažného zhoršení svalové kondice známé jako rabdomyolýza(popsaná vbodě4):

Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin.

Určitáantibiotikaneboantimykotikanapř.erythromycin,klarithromycin,telithromycin,

ketokonazol,itrakonazol,vorikonazol,flukonazol,posakonazol,rifampicin,kyselina

fusidiová.

Jinéléčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol.

Některéblokátoryvápníkovéhokanálupoužívanépřianginěpectorisnebovysokémkrevním

tlaku,např.amlodipin,diltiazem,přípravkyregulujícísrdečnírytmus,např.digoxin,

verapamil a amiodaron.

PřípravkyužívanépřiléčběHIV, např.ritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,darunavira

další.

Jinépřípravky,okterýchjeznámo,žeovlivňujíúčinekatorvastatinujakojeezetimib

(snižujícícholesterol),warfarin (snižujícíkrevní srážlivost), perorální antikoncepce,stiripentol

(používanýproti křečím u epilepsie),cimetidin(užívanýprotipálení žáhy a peptických vředů),

fenazon(lékprotibolesti)aantacida(užívanépřipotížíchsezažívánímobsahujícíhořčíka

hliník).

Přípravky dostupné bez lékařského předpisu:třezalka tečkovaná.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/av

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařskéhopředpisu.

Užívání přípravkuCorats jídlem a pitím

Vizbod3 Jak se přípravekCoratužívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Neužívejtevícnežjednunebodvěmalé skleničkygrapefruitové šťávydenně, protoževelkámnožství

mohou měnit účinekpřípravku Corat.

Alkohol

Vyhnětesekonzumovánípřílišvelkéhomnožstvíalkoholuběhemužívánípřípravku.Další

podrobnosti vizbod2 "Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekCoratužívat".

Těhotenství a kojení

Přípravek Corat neužívejte, pokud jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět.

PřípravekCoratneužívejte,jste-livreprodukčnímvěkuanepoužívátespolehlivéantikoncepční

prostředky.

PřípravekCoratneužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnost přípravkuCoratběhem těhotenství a kojenínebyla zatím prokázána.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tentopřípravekběžněneovlivňujeschopnostříditaobsluhovatstroje.Neřiďtedopravníprostředek,

jestližepřípravekovlivňujeVašischopnostřídit.Neobsluhujtežádnépřístrojenebostroje,pokudje

Vaše schopnost používat je přípravkemovlivněna.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKCORATUŽÍVÁ

Před zahájením léčbyVámlékařdoporučínízkocholesterolovoudietu, kteroumátedodržovatiběhem

léčby přípravkem Corat.

ObvyklápočátečnídávkapřípravkuCoratje10mg1xdenněudospělýchadětívevěku10leta

starších.LékařVámmůžedávkupodlepotřebyzvýšittak,abysteužíval/adostatečnémnožství.Váš

lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo déle. Maximální dávka přípravkuCoratje 80 mg

1x denněu dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.

TabletypřípravkuCoratsepolykajícelé,zapíjejísevodouamohoubýtužíványkdykolivvprůběhu

dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.

VždyužívejtepřípravekCoratpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejist/a,žepřípravek

správně užíváte, ověřte si správný postup užívání léku u svého lékaře nebo lékárníka.

Délku trvání léčby přípravkemCoratstanoví Váš lékař.

Pokud máte pocit, že účinek přípravkuCoratje příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravkuCorat, než jste měl/a

Pokudnáhodouužijetenadměrnémnožstvítabletnajednou(vícenežjeVašeobvykládennídávka),

vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravekCorat

Jestližejstezapomněl/aužítdávku,vezmětesidalšídávkuvobvykloudobu.Nezdvojujtenásledující

dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravekCorat

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,nebopokudchceteukončitléčbu,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléčivépřípravky,můžeipřípravekCoratvyvolatnežádoucíúčinky,ikdyžse

nemusí projevit u každého.

Pokudusebezpozorujetekterýkolivznásledujícíchzávažnýchnežádoucíchúčinků,ukončete

užívánítabletaihnedseobraťtenasvéholékařenebovyhledejtenejbližšínemocnicis

pohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky(postihují 1 až 10 pacientů z10000):

Závažnáalergickáreakcezpůsobujícíotokobličeje,jazykaahrdla,cožmůžezpůsobitvelké

obtíže při dýchání

Závažnéonemocněnísolupovánímaotokemkůže,puchýřinakůži,vústech,naočích,

genitáliíchahorečkou.Kožnívyrážkasrůžovočervenýmiskvrnamizvláštěnadlaníchnebo

chodidlech,smožným vznikempuchýřů

Svalováslabost,citlivostnebobolestsvalů,azvláštěpokudsezároveňnecítítedobřenebo

mátevysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk,což

je život ohrožující stav a může vést i kpoškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z10000):

jestližezaznamenáteproblémysneočekávanýmneboneobvyklýmkrvácenímnebozvýšenou

tvorbou modřin, může tobýt známka jaterních komplikací.Informujtesvého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Corat:

Časté nežádoucí účinky(postihují 1 až 10pacientůze 100)zahrnují:

Zánět nosníchcest, bolest hrdla, krvácení znosu

Alergické reakce

Zvýšeníhladinycukruvkrvi(pokudmátecukrovku,pokračujtevpečlivémmonitorování

hladin cukru vkrvi), zvýšeníhladinykreatinkinázy vkrvi

Bolest hlavy

Nevolnost, zácpa,plynatost, trávicí obtíže, průjem

Bolest kloubů, bolest svalů a bolest zad

Výsledky krevních testů signalizující zhoršenou funkci jater

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z1000)zahrnují:

Anorexie(ztrátachutikjídlu),přírůstektělesnéhmotnosti,sníženíhladinycukruvkrvi

(pokud máte cukrovku, pokračujte vpečlivém monitorování hladin cukru vkrvi)

Noční můry, nespavost

Závratě,pocitnecitlivostinebomravenčenívprstechnanohouarukou,sníženácitlivostna

bolest a dotek,poruchychuti, ztráta paměti

Zastřenévidění

Zvonění vuších a/nebo vhlavě

Zvracení,říhání,bolestvhorníispodníčástibřicha,pankreatitida(zánětslinivkybřišní

vyvolávající bolest žaludku)

Hepatitida (zánět jater)

Vyrážka, kožní vyrážka se svěděním, kopřivka, ztráta vlasů

Bolestkrku, svalová únava

Únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky především kotníků, zvýšená teplota

Přítomnost bílých krvinek vmoči

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z10000)zahrnují:

Poruchy zraku

Neočekávané krvácení a tvorba modřin

Cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí)

Poranění šlach

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z10000):

Alergickéreakce–příznakymohouzahrnovatnáhlýsípotabolestnebosvíránínahrudi,

otokyočních víček, obličeje, rtů,úst, jazyka nebo hrdla, obtížnédýchání a kolaps

Ztráta sluchu

Gynekomastie–zvětšeníprsou u mužů i žen

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny přípravků jako je Corat (u statinů):

Sexuálnípotíže

Deprese

Dýchací potíže, mezi které patřípřetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

Cukrovka.Jepravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,

nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat vprůběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKCORATUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30°C.

PřípravekCoratnepoužívejte po uplynutídoby použitelnosti,uvedenéna krabičceza„Použitelnédo“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekCoratobsahuje

Léčivou látkou přípravkuCoratje atorvastatinum.

Jedna10 mgtableta obsahuje atorvastatinum 10 mg ve formě atorvastatinum calcicum.

Jedna 20 mgtableta obsahuje atorvastatinum 20 mg ve formě atorvastatinum calcicum.

Jedna 40 mg tableta obsahuje atorvastatinum 40 mg ve formě atorvastatinum calcicum.

Jedna 80 mg tableta obsahuje atorvastatinum 80 mg ve formě atorvastatinum calcicum.

Pomocnýmilátkamijádratabletyjsou:mikrokrystalickácelulosa,uhličitansodný,maltosa,

sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát.

Pomocnýmilátkamipotahovévrstvytabletyjsou:hypromelosa(E464),hyprolosa,triethyl-

citrát (E1505), polysorbát 80a oxid titaničitý(E171).

Jak přípravekCoratvypadá a co obsahuje toto balení

Corat 10 mg potahované tabletyjsou bílé až téměř bílé, oválné bikonvexníhladké potahované tablety.

Rozměry každé tablety jsou přibližně 9,7 mm x 5,2 mm.

Corat 20 mg potahované tabletyjsou bíléaž téměř bílé, oválné, bikonvexníhladké potahované tablety

Rozměry každé tablety jsou přibližně 12 ,5 mmx6,6 mm.

Corat 40 mg potahované tabletyjsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexníhladké potahované tablety

Rozměry každé tablety jsou přibližně15 ,6 mmx8,3 mm.

Corat 80 mg potahované tabletyjsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexníhladké potahované tablety

Rozměry každé tablety jsou přibližně 18 ,8 mmx10,3 mm.

Přípravek Corat jedostupnývAl/Al blistrechobsahujících 7, 10, 14, 15,20,28, 30, 50, 50x1, 56, 60,

84, 90, 98, 100 nebo 200 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci

TEVA Pharmaceutical Works Private LimitedCopany, Debrecen, Maďarsko

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Copany, Gödöllő, Maďarsko

TEVA UK Ltd., Eastbourne, East Sussex, Velká Británie

Pharmachemie B.V.,Haarlem, Nizozemsko

Teva Santé,Sens, Francie

Teva Czech Industries, s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika

Teva Pharma, S.L.U.,Zaragoza, Španělsko

Merckle GmbH, Blaubeuren,Německo

Teva Operations Poland, Krakow, Polsko

Tento léčivý přípravek je včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie AtorvastatineTeva10/20/40/80 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko Avanor10/20/40/80 mg Film-coated tablets

Dánsko Bisatum

Estonsko Atorvastatin Teva

Finsko Atoveta 10/20/40/80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Francie ATORVASTATINE TEVA Santé10/20/40/80mg, comprimé pelliculé

Itálie Atorvastatina Teva Italia10/20/40/80mg compresse rivestite con film

Irsko Atorvastatin Teva 10mg Film-coated Tablets

Litva Atorvastatin Teva10/20/40/80 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko Staticard10 mg plėvele dengtos tabletės

LucemburskoAtorvastatin ratiopharm10/20/40/80 mg comprimés pelliculés

Německo Atorvastatin-ratiopharm 10/20/40/80 mg Filmtabletten

Nizozemsko AtorvastatinePCH10/20/40/80 mg, filmomhulde tabletten

Norsko Atoveta10/20/40/80mg filmdrasjerte tabletter

Polsko 10 mg, 20 mg & 40 mg:Atorvastatinum 123ratio

80 mg:Atorvox

Portugalsko AtorvastatinaTeva

Rakousko Atorvastatin ratiopharm 10/20/40/80 mg Filmtabletten

Rumunsko Atilen10/20/40/80mg, comprimatefilmate

Řecko TEVASTATIN 10/20/40/80 mgΕπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Slovenská republika Atorvastatin Teva Pharma10/20/40/80mg

Slovinsko Bisatum 10/20/40/80 mg filmsko obložene tablete

Švédsko Atoveta10/20/40/80 mg filmdragerade tabletter

Velká BritánieAtorvastatin 10/20/40/80 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:31.10.2012

7-12-2018

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) in 1978 endorsed the acceptable daily intake (ADI) of 25 mg/kg body weight (bw) per day, expressed as propane‐1,2‐diol, established by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) in 1974. No adverse effects were observed in short‐t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.