Advertisement

CONVERIDE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CONVERIDE Potahovaná tableta 150MG/12,5MG
 • Dávkování:
 • 150MG/12,5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CONVERIDE Potahovaná tableta 150MG/12,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IRBESARTAN A DIURETIKA
 • Přehled produktů:
 • CONVERIDE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 256/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls165980/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

CONVERIDE 150 mg/12,5 mg

CONVERIDE 300 mg/12,5 mg

Potahované tablety

Irbesartanum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte, pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je CONVERIDE a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CONVERIDE užívat

3. Jak se CONVERIDE užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak CONVERIDE uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je CONVERIDE a k čemu se používá

CONVERIDE je kombinací dvou léčivých látek, irbesartanu a hydrochlorothiazidu.

Irbesartan patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotenzin-II. Angiotenzin-

II je látka vytvářená v lidském těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolává zúžení

těchto cév. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan brání navázání angiotenzinu-II na tyto

receptory a tím způsobí, že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak se sníží.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků nazývaných thiazidová diuretika, která způsobují zvýšený

výdej moči a tím i snížení krevního tlaku.

Obě léčivé látky v přípravku CONVERIDE působí společně snížení krevního tlaku ve větší míře, než

kterákoli z nich samostatně.

CONVERIDE se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku tehdy, kdy léčba samotným irbesartanem

nebo hydrochlorothiazidem nedokáže udržet krevní tlak ve správné výši.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CONVERIDE užívat

Neužívejte CONVERIDE

jestliže jste alergický(á) na irbesartan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže jste alergický(á) na hydrochlorothiazid nebo na jiné sulfonamidové léky

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (raději se vyhněte i užívání CONVERIDE v časném

těhotenství - viz bod Těhotenství)

jestliže máte závažné problémy s játry nebo ledvinami

jestliže máte potíže s močením

jestliže Váš lékař zjistí, že máte trvale vysokou hladinu vápníku nebo nízkou hladinu

draslíku v krvi

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren

Upozornění a opatření

Před užitím CONVERIDE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než užijete přípravek CONVERIDE pokud se Vás týká některý

z následujících stavů:

jestliže silně zvracíte nebo máte průjem

jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte transplantované ledviny

jestliže máte problémy se srdcem

jestliže máte problémy s játry

jestliže máte cukrovku

jestliže máte lupus erythematodus (známý také jako lupus nebo SLE)

jestliže

máte

primární

aldosteronismus

(stav

spojený

vysokou

tvorbou

hormonu

aldosteronu, který způsobuje zadržování sodíku a následně zvýšení krevního tlaku)

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního

tlaku:

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte

problémy s ledvinami související s diabetem

aliskiren

Váš

lékař

může

pravidelných

intervalech

kontrolovat

funkci

ledvin,

krevní

tlak

množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: Neužívejte CONVERIDE

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání

přípravku CONVERIDE se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po

3. měsíci těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod

Těhotenství).

Rovněž řekněte svému lékaři:

jestliže máte dietu s nízkým obsahem soli

jestliže máte příznaky jako nepřiměřená žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost,

svalové bolesti nebo křeče, nevolnost, zvracení nebo nezvykle rychlá tepová frekvence,

které

mohou

ukazovat

nadměrný

účinek

hydrochlorothiazidu

obsaženého

v tomto

přípravku

jestliže máte zvýšeně citlivou kůži na slunce s příznaky spálení (jako je zčervenání, svědění,

otoky, puchýře) vyskytujícími se častěji, než je běžné

jestliže máte podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika

pokud pociťujete změny vidění nebo bolest v jednom nebo obou očích během užívání

CONVERIDE. Může jít o příznak vyvíjejícího se glaukomu (zelený zákal), zvýšeného tlaku

v očích. Musíte přerušit léčbu přípravkem CONVERIDE a vyhledat lékařskou péči.

Děti a dospívající

CONVERIDE by neměli užívat děti a dospívající (mladší 18 let).

Další léčivé přípravky a CONVERIDE

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Močopudné látky jako hydrochlorothiazid obsažený v přípravku CONVERIDE mohou mít vliv na jiné

léky. Přípravky obsahující lithium byste neměl(a) užívat současně s přípravkem CONVERIDE bez

pečlivého dohledu svého lékaře.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud

užíváte

inhibitory

nebo

aliskiren

(viz

také

informace

bodě

Neužívejte

CONVERIDE a Upozornění a opatření)

Můžete potřebovat vyšetření krve, pokud užíváte:

přípravky obsahující draslík

náhrady soli obsahující draslík

léky šetřící draslík nebo jiná diuretika (močopudná léčiva)

některá projímadla

léky používané v léčbě dny

přípravky obsahující vitamin D

léky používané ke kontrole srdečního rytmu

léky používané při cukrovce (perorální přípravky nebo inzulin)

karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie)

Je rovněž důležité říct svému lékaři, že užíváte ještě jiné léky na snížení krevního tlaku, steroidy, léky

pro léčbu rakoviny, léky proti bolesti, léky používané při zánětu kloubů nebo kolestiraminové

a kolestipolové pryskyřice ke snížení hladiny cholesterolu v krvi.

CONVERIDE s jídlem, pitím a alkoholem

Pokud pijete alkohol, zatímco jste léčen(a) tímto lékem, můžete mít kvůli obsahu hydrochlorothiazidu

zvýšené pocity závratě při postavení se, zejména z polohy vsedě.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Lékař Vám obvykle poradí, abyste přestala užívat CONVERIDE dříve než otěhotníte nebo jakmile si

budete jistá, že jste těhotná, a poradí Vám užívání jiného léku místo CONVERIDE. Podávání

přípravku CONVERIDE se během těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci

těhotenství, protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte.

Kojení

CONVERIDE se nedoporučuje pro kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud

si přejete kojit, obzvláště, jestliže Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly

provedeny

žádné

studie

hodnotící

účinky

schopnost

řídit

obsluhovat

stroje.

Není

pravděpodobné, že by CONVERIDE ovlivnil schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat

stroje.

V průběhu léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto

projevy pociťujete, řekněte to svému lékaři, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

CONVERIDE obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se CONVERIDE užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku CONVERIDE je jedna nebo dvě tablety denně. CONVERIDE se

obvykle předepisuje v případech, kdy dosavadní léčba u Vás dostatečně nesnížila krevní tlak. Lékař

Vás poučí, jak přejít z dosavadní léčby na CONVERIDE.

Použití u dětí

Děti by neměly užívat CONVERIDE

CONVERIDE by neměly užívat děti mladší 18 let. Jestliže tablety spolkne dítě, neprodleně informujte

svého lékaře.

Způsob podání

CONVERIDE je určen k perorálnímu podání. Tablety polykejte spolu s dostatečným množstvím

tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek CONVERIDE můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Snažte se svou dávku užívat každý den v přibližně stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání

přípravku CONVERIDE pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak.

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku se dosáhne za 6−8 týdnů po zahájení léčby.

Jestliže jste užil(a) více CONVERIDE, než jste měl(a)

Pokud omylem užijete příliš mnoho tablet, kontaktujte ihned svého lékaře. Příznaky předávkování

jsou: nízký krevní tlak a zvýšená nebo snížená srdeční frekvence (kvůli irbesartanu), nevolnost,

ospalost, svalové křeče a zvýraznění nepravidelného srdečního rytmu (kvůli hydrochlorothiazidu).

Jestliže jste zapomněl(a) užít CONVERIDE

Jestliže omylem vynecháte jednu denní dávku, užijte další dávku zcela normálně. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat CONVERIDE

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Některé účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařské ošetření.

U pacientů léčených irbesartanem byly hlášeny vzácné případy (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000

lidí) alergické kožní reakce (vyrážka, kopřivka) a lokalizovaný otok v obličeje, rtů a/nebo jazyka.

Pokud se kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví nebo pokud se objeví potíže s dýcháním,

přestaňte užívat CONVERIDE a ihned kontaktujte svého lékaře.

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem CONVERIDE byly:

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 10)

nevolnost/zvracení

abnormální močení

únava

závratě (včetně závratí při změně polohy z lehu nebo ze sedu)

krevní

testy

mohou

ukázat

zvýšené

hladiny

enzymu,

který

řídí

funkci

svalů

srdce

(kreatinkináza) nebo zvýšené hodnoty látek, které ovlivňují funkci ledvin (dusík močoviny

v krvi, kreatinin).

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta ze 100)

průjem

nízký krevní tlak

mdloby

zrychlení srdeční akce

návaly horka

otok

sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností)

krevní testy mohou ukázat snížené hodnoty draslíku a sodíku ve Vaší krvi.

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem.

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh

Některé nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid na trh.

Nežádoucí účinky, u nichž je četnost výskytu neznámá (četnost z dostupných údajů nelze určit), jsou:

bolest hlavy, zvonění v uších, kašel, poruchy chuti, špatné trávení, bolest kloubů a svalů, poruchy

funkce jater a zhoršení funkce ledvin, zvýšená hladina draslíku v krvi a alergické reakce jako je

vyrážka, kopřivka, otok v obličeji, rtů, úst, jazyka nebo krku. Byly také hlášeny méně časté (postihují

až 1 pacienta ze 100) případy žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí).

Jako u všech kombinací dvou léčivých látek nelze vyloučit nežádoucí účinky spojené s jednotlivými

složkami přípravku.

Nežádoucí účinky spojené se samotným irbesartanem

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): Kromě výše uvedených nežádoucích účinků, byly

hlášeny také bolesti na hrudi.

Nežádoucí účinky spojené se samotným hydrochlorothiazidem

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): ztráta chuti k jídlu; podráždění žaludku;

žaludeční

křeče;

zácpa;

žloutenka

(zežloutnutí

kůže

a/nebo

bělma

očí);

zánět

slinivky

břišní

charakterizovaný prudkými bolestmi v horní části břicha, často s nevolností a zvracením; poruchy

spánku; deprese; rozmazané vidění; nedostatek bílých krvinek, což může vést k častým infekcím,

horečka; snížení počtu krevních destiček (krevní buňky nevyhnutné pro srážení krve), snížený počet

červených krvinek (anémie) charakterizovaný únavou, bolestí hlavy, dušností při cvičení, závratěmi

a bledostí; onemocnění ledvin; problémy s plícemi včetně zánětu plic nebo tvorbou tekutiny v plicích;

zvýšená citlivost kůže ke slunci; zánět cév; nemoc kůže charakterizována olupováním kůže po celém

těle; kožní lupus erythematodes, který je rozpoznán podle vyrážky, která se může objevit v obličeji, na

krku a vlasové pokožce; alergické reakce; svalová slabost a křeče; změny srdeční frekvence; snížení

krevního tlaku po změně polohy těla; otoky slinných žláz; vysoká hladina cukru v krvi; cukr v moči;

zvyšuje v krvi některé typy tuků; vysoké hodnoty kyseliny močové v krvi, které mohou vyvolat dnu.

Je známo, že vyšší dávky hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat nežádoucí účinky spojené s jeho

užíváním.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak CONVERIDE uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Pokud je výrobek balen v neprůhledných PVC/PVDC-hliníkových blistrech: Tento léčivý přípravek

nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl

přípravek chráněn před vlhkostí.

Pokud

výrobek

zabalen

průhledných

PVC/PE/PVDC-hliníkových

blistrech:

Tento

léčivý

přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu,

aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazuje žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co CONVERIDE obsahuje

Léčivými látkami jsou irbesartan a hydrochlorothiazid.

Jedna potahovaná tableta přípravku CONVERIDE 150 mg/12,5 mg obsahuje irbesartanum 150 mg

a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku CONVERIDE 300 mg/12,5 mg obsahuje irbesartanum 300 mg

a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocnými

látkami

jsou

monohydrát

laktosy,

předbobtnalý

kukuřičný

škrob,

koloidní

bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy E 468, mikrokrystalická celulosa E 460,

magnesium-stearát E 572, hypromelosa E 464, makrogol 6000, oxid titaničitý E 171, červený

oxid železitý E 172 (jen pro CONVERIDE 300 mg/12,5 mg).

Jak přípravek CONVERIDE vypadá a co obsahuje toto balení

CONVERIDE 150 mg/12,5 mg: bílé, kulaté, konvexní, potahované tablety o průměru 9,5 mm.

CONVERIDE 300 mg/12,5 mg: růžové, konvexní, potahované tablety tvaru tobolky s půlící rýhou na

jedné straně, s vyraženým "MC" na druhé straně, s rozměry 17,5 x 8 mm.

CONVERIDE je k dispozici v blistrovém balení po 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4 - Modřany, Česká republika

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd. - Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Kypr, Česká republika, Řecko, Slovenská republika, Litva, Rumunsko, Nizozemsko:

CONVERIDE

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.12.2014

19-3-2018

HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule, Gelatin Coated [QPharma Inc]

HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule, Gelatin Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

PritorPlus (Bayer Pharma AG)

PritorPlus (Bayer Pharma AG)

PritorPlus (Active substance: Telmisartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1527 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

SPIRONOLACTONE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

SPIRONOLACTONE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [McKesson Corporation]

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

DYAZIDE (Hydrochlorothiazide And Triamterene) Capsule [Mckesson Rxpak Inc]

DYAZIDE (Hydrochlorothiazide And Triamterene) Capsule [Mckesson Rxpak Inc]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

DYAZIDE (Hydrochlorothiazide And Triamterene) Capsule [GlaxoSmithKline Inc]

DYAZIDE (Hydrochlorothiazide And Triamterene) Capsule [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [AvKARE, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

VALSARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

TELMISARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Avapro

Cozaar vs. Avapro

Cozaar (losartan) and Avapro (irbesartan) are angiotensin receptor blockers (ARBs) used to treat hypertension. Avapro is also sometimes given together with other blood pressure medications. Avapro is also used to treat kidney problems caused by type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

1-2-2018

Cozaar vs. Hyzaar

Cozaar vs. Hyzaar

Cozaar (losartan) and Hyzaar (losartan potassium-hydrochlorothiazide) are prescribed for the treatment of hypertension. Hyzaar is also used to lower the risk of stroke in certain people with heart disease. Cozaar and Hyzaar both contain an angiotensin receptor blocker (ARB), and Hyzaar is a combination medication that also contains a thiazide diuretic (water pill).

US - RxList

1-2-2018

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule [AvKARE, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Eon Labs, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

MOEXIPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

MOEXIPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Vensun Pharmaceuticals, Inc.]

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Vensun Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Apotex Corp.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Irbesartan

Irbesartan

Irbesartan is used to treat high blood pressure (hypertension) and to help protect the kidneys from damage due to diabetes. Lowering high blood pressure helps prevent strokes, heart attacks, and kidney problems.

US - RxList

10-1-2018

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Active substance: telmisartan/hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)130 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2549/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

AVAPRO (Irbesartan) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

AVAPRO (Irbesartan) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

IRBESARTAN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

IRBESARTAN Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

HYDROCHLOROTHIAZIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

IRBESARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

IRBESARTAN Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement