CONTRAHIST

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CONTRAHIST Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 84 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CONTRAHIST Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Levocetirizin
 • Přehled produktů:
 • CONTRAHIST

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 021/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 26-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls120010/2015 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

Contrahist 5 mg, potahované tablety 

levocetirizini dihydrochloridum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

•  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

•  Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi, 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Contrahist a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Contrahist užívat 

3.  Jak se přípravek Contrahist užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Contrahist uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Contrahist a k čemu se používá 

Léčivou  látkou  přípravku  Contrahist  je  levocetirizin  dihydrochlorid.  Přípravek  Contrahist  je 

protialergickým léčivým přípravkem. 

Používá se k léčbě příznaků (symptomů) onemocnění spojených s: 

•  alergickou rýmou (včetně přetrvávající alergické rýmy); 

•  kopřivková vyrážka (kopřivka). 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Contrahist užívat 

Neužívejte přípravek Contrahist 

•  jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý(á))  na  levocetirizin  dihydrochlorid  nebo  jiné 

antihistaminikum, anebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

•  jestliže  trpíte  závažným  poškozením  funkce  ledvin  (těžké  selhání  ledvin  s clearance 

kreatininu pod 10 ml/min). 

Upozornění a opatření 

Potahované  tablety  přípravku  Contrahist  se  nedoporučují  k podání  dětem  do  6  let,  protože  forma 

potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování. 

Pokud  přichází  v úvahu  neschopnost  vyprázdnění  měchýře  (při stavech po  poranění  míchy  nebo  při 

zvětšené prostatě), poraďte se s lékařem prosím. 

Další léčivé přípravky a přípravek Contrahist 

Informujte  prosím  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval  (a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Přípravek Contrahist s jídlem a pitím 

Při současném podání přípravku Contrahist a alkoholu je třeba zvýšené opatrnosti.  

Podávání  cetirizinu  nebo  levocetirizinu  se  současnou  konzumací  alkoholu  nebo  jiných  léků,  které 

působí na mozek, může ovlivnit bdělost u citlivých pacientů. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Někteří pacienti mohou po podání přípravku Contrahist pociťovat ospalost, únavu a vyčerpání. Pokud 

řídíte nebo obsluhujete stroje, buďte opatrní, dokud nezjistíte, jak na Vás lék působí. Speciální testy 

však  prokázaly,  že  u  zdravých  osob  po  podání  levocetirizinu  v  doporučené  dávce  nedochází  

k negativnímu ovlivnění mentální bdělosti, schopnosti reagovat nebo řídit. 

Přípravek Contrahist obsahuje laktózu 

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 

začnete tento přípravek užívat. 

3. Jak se přípravek Contrahist užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Obvyklá dávka pro dospělé a děti starší 6 let je jedna tableta denně. 

Zvláštní dávkovací doporučení pro specifické populace: 

U  pacientů  s  poruchou  funkce  ledvin  může  být  dávka  snížena  podle  závažnosti  onemocnění  ledvin  

a u dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti; dávku určí Váš lékař. 

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí přípravek Contrahist užívat. 

Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, užívají obvyklou předepsanou dávku. 

U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných 

funkcí a u dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař. 

Přípravek Contrahist se nedoporučuje u dětí mladších 6 let. 

U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin. 

Jak a kdy užívat přípravek Contrahist 

Tablety se polykají celé a zapíjejí tekutinou. Mohou se podávat během jídla nebo bez jídla. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Contrahist, než jste měl(a) 

Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Contrahist  může  se  u  dospělých  objevit  ospalost.  U  dětí  se  

na začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost. 

Jestliže si myslíte, že jste užil(a) vyšší než doporučenou dávku přípravku Contrahist, informujte o tom 

svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Contrahist 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Contrahist, nebo jste užil(a) nižší dávku, než Vám předepsal 

lékař,  nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Další  dávku  užijte  

v určené době. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Contrahist 

Ukončení léčby přípravkem Contrahist by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Příznaky onemocnění 

se mohou znovu objevit, ale neměly by být horší než před zahájením léčby. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

Časté: mohou postihnout 1 z 10 osob 

Suchost v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost 

Méně časté: mohou postihnout 1 ze 100 osob 

Vyčerpanost a bolest břicha 

Neznámé: frekvenci z dostupných údajů nelze určit 

Byly  hlášeny  další  nežádoucí  účinky  jako  jsou  palpitace(bušení  srdce),  zrychlený  srdeční  rytmus, 

záchvaty, brnění (mravenčení), závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeusie (zkreslené vnímání chuti), 

pocit  otáčení  či  pohybu,  poruchy  zraku,  rozmazané  vidění,  bolestivé  nebo  obtížné  močení, 

neschopnost  úplného  vyprázdnění  močového  měchýře,  otoky,  svědění  (pruritus),  vyrážka,  kopřivka 

(otok,  zarudnutí  a  svědění  kůže),  kožní  vyrážka,  dušnost,  zvýšení  tělesné  hmotnosti,  bolest  svalů, 

agresivní  nebo  agitované  chování,  halucinace,  deprese,  nespavost,  opakující  se  myšlenky  

na  sebevraždu  nebo  posedlost  sebevraždou,  hepatitida,  abnormální  funkce  jater,  zvracení,  zvýšená 

chuť k jídlu a nevolnost. 

Při  prvních  příznacích  reakce  přecitlivělosti  přestaňte  přípravek  Contrahist  užívat  a  obraťte  se  

na svého lékaře.  

Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo krku, dýchací 

nebo  polykací  obtíže  (svírání  na  hrudi  nebo  sípání)  kopřivka,  náhlý  pokles  krevního  tlaku  vedoucí  

ke kolapsu až šoku, jež může být smrtelný. 

Hlášení nežádoucích účinku 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

5. Jak přípravek Contrahist uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Contrahist obsahuje 

-  Léčivou  látkou  je  levocetirizin  hydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  5 mg 

levocetirizini dihydrochloridum. 

-   Dalšími  složkami  jsou:  mikrokrystalická  celulóza,  monohydrát  laktózy,  magnesium-stearát, 

hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171) a makrogol 400. 

Jak přípravek Contrahist vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní a potahované, s vyraženým symbolem „^11“ na jedné straně. 

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Adamed Sp. z o.o. 

Pieńków 149 

05-152 Czosnów, Polsko 

Výrobce 

Adamed Sp. z o.o. 

Pieńków 149 

05-152 Czosnów, Polsko 

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,  

95-200 Pabianice, Polsko 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Polsko      Contrahist  

Česká republika   Contrahist 5 mg, potahované tablety  

Rumunsko    Contrahist 5 mg comprimate filmate  

Slovenská republika  Contrahist 5 mg filmom obalené tablety  

Řecko      Contrahist 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.6.2015 

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety