CONDROSULF

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CONDROSULF Tableta 800MG
 • Dávkování:
 • 800MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CONDROSULF Tableta 800MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CHONDROITIN-SULFÁT
 • Přehled produktů:
 • CONDROSULF 800 TABLETY

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 360/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls209412/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CONDROSULF 800 mg tablety

(Chondroitini natrii sulfas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek CONDROSULF a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF užívat

Jak se přípravek CONDROSULF užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek CONDROSULF uchovávat

Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CONDROSULF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku CONDROSULF je chondroitinsulfát, který je jednou z hlavních

součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve

tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při artrotických

degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce

působením specifických enzymů (lytických enzymů), které vedou k degeneraci chrupavky.

Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke

zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují

chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické

vlastnosti chrupavky. Podávání přípravku CONDROSULF vede přívodem chondroitinsulfátu

k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky (chondrocytů).

Přípravek CONDROSULF je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména

kolenního

(gonartrózy)

nebo

kyčelního

(koxartrózy)

mírného

středního

stupně

osteoartrózy kloubů prstů ruky.

Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolest a funkční omezení kloubů. Typickým

příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací

bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují.

U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové

oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod.

Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Při výskytu klidových bolestí kloubů,

otoku nebo zarudnutí kloubu, zvýšené teploty či úbytku tělesné hmotnosti se o další léčbě

poraďte s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

CONDROSULF UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CONDROSULF

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

Děti a dospívající

Přípravek CONDROSULF není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek CONDROSULF

Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek se během těhotenství a kojení nedoporučuje užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Při použití

přípravku se nepředpokládá jeho vliv na tyto schopnosti. Pokud se ovšem cítíte unavený(á)

nebo máte bolesti hlavy, neměl(a) byste tyto činnosti vykonávat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů podle pokynů svého lékaře nebo

lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se užívá přípravek CONDROSULF následovně:

Dospělí

Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů:

2krát denně 1 tableta

Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců:

1krát denně 1 tableta

Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek

(snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba upozornit

na to svého lékaře. Ten zváží, zda je vhodné v léčbě přípravkem CONDROSULF nadále

pokračovat.

Přípravek CONDROSULF se užívá před jídlem, během jídla nebo po jídle. Pacientům se

zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CONDROSULF , než jste měl(a):

Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil(a)

více přípravku CONDROSULF než se doporučuje, měl)a) byste informovat svého lékaře

nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF :

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte dále

dle doporučeného podávání.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 nemocných)

Velmi vzácně se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo

nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní

vyrážky), bolest hlavy nebo únava se vyskytují též velmi vzácně.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

obalu.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CONDROSULF obsahuje:

Léčivou látkou je chondroitini natrii sulfas 800 mg

Pomocnou látkou je magnesium stearát

Jak přípravek CONDROSULF vypadá a co obsahuje toto balení:

Lékovou formou přípravku jsou tablety.

Popis přípravku: bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Velikost balení: 30 nebo 90 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci:

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:

IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika (www.ibi.cz),

vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko;

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.10.2014,