Advertisement

CONDRODIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CONDRODIN Tvrdá tobolka 400MG
 • Dávkování:
 • 400MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 180 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CONDRODIN Tvrdá tobolka 400MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CHONDROITIN-SULFÁT
 • Přehled produktů:
 • CONDRODIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 042/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 27-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls114797/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

INFORMACE PRO

UŽIVATELE

Condrodin 400 mg,

tvrdé

tobolky

chondroitini natrii sulfas

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V

příbalové

informaci naleznete:

Co je Condrodin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Condrodin užívat

Jak se Condrodin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Condrodin uchovávat

Další informace

1.

CO JE CONDRODIN A K

ČEMU

SE

POUŽÍVÁ

Léčivá látka v přípravku Condrodin, chondroitin-sulfát, je látka přirozeně se vyskytující v

lidském těle. Je to jedna ze strukturálních součástí kloubní chrupavky.

Condrodin se používá k symptomatické léčbě artrózy kolen a kyčlí. Nástup účinku přípravku je

pomalý (6-8 týdnů), a proto se doporučují další léky k tišení akutní a krátkodobé bolesti. Účinky

léčby obvykle přetrvávají 2-3 měsíce po ukončení léčby.

2.

ČEMU

MUSÍTE VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

CONDRODIN

UŽÍVAT

Neužívejte

Condrodin:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na chondroitin-sulfát nebo na kteroukoli další

složku přípravku Condrodin.

Zvláštní

opatrnosti

při

užívání

Condrodinu je

zapotřebí:

jestliže máte onemocnění srdce (srdeční nedostatečnost) nebo nedostatečnou funkci

ledvin. Condrodin může být příčinou hromadění tekutin v těle a vzniku otoků.

jestliže máte nedostatečnou funkci jater.

jestliže užíváte léky ovlivňující srážlivost krve (jako je kyselina acetylsalicylová,

dipyridamol nebo klopidogrel).

jestliže užíváte analgetika, protože užívání chondroitin-sulfátu může snižovat potřebu

podávání

léků tišících bolest.

Užívání

dalších

léčivých

přípravků

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo které jste

v nedávné době užíval(a), včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To se zejména

týká léků ovlivňujících srážlivost krve (jako je warfarin, kyselina acetylsalicylová, dipyridamol

nebo clopidogrel). Užíváte-li warfarin, lékař může požadovat častější kontroly INR po zahájení a

přerušení užívání Condrodinu.

Užívání

Condrodinu s

jídlem

a

pitím

Condrodin lze užívat před jídlem, při jídle i po jídle. Jste-li náchylný(á) k břišním problémům,

užívejte

lék po jídle.

Tobolky se nemají kousat, ale spolknout celé s odpovídajícím množstvím tekutiny (např. sklenice

vody).

Těhotenství

a

kojení

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv přípravek.

Ohledně užívání Condrodinu v průběhu těhotenství nebo kojení nejsou žádné zkušenosti, takže by

se neměl v této době používat.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Neukázalo se, že by Condrodin narušoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3.

JAK SE CONDRODIN

UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Condrodin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se nemají kousat, ale spolknout celé s odpovídajícím množstvím tekutiny (např. sklenice

vody).

Doporučená dávka přípravku je 800 mg, tedy 2 tobolky jako jedna denní dávka po dobu tří měsíců.

V závažnějších případech je doporučená dávka 1200 mg, tedy 3 tobolky denně, v prvních 4-6

týdnech

léčby a následně 800 mg denně až do skončení tříměsíčního léčebného období. Denní

dávku 1200 mg lze užívat jako jednu dávku nebo rozdělit na tři dílčí dávky, tedy 1 tobolku třikrát

denně.

Léčba sestává z opakujících se tříměsíčních léčebných období proložených dvěma měsíci bez

užívání přípravku.

Condrodin se nedoporučuje pro děti.

Jestliže

jste

užil(a)

více

Condrodinu,

než

jste

měl(a)

Bylo hlášeno jedno neúmyslné nebo záměrné užití nadměrné dávky bez následků pro pacienta

(bez zvracení, pocitu na zvracení nebo změn v koncentraci elektrolytů v krvi). Na základě studií

nejsou očekávány žádné škodlivé účinky nebo příznaky. V případě předávkování vždy

kontaktujte lékaře nebo toxikologické centrum (tel. 224 91 92 93).

Jestliže

jste

zapomněl(a) užít

Condrodin

Neočekávají se žádné mimořádné účinky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

zapomenutou dávku, ale pokračujte v léčbě užíváním normální dávky následující den.

Jestliže

jste

přestal(a)

užívat

přípravek

Condrodin

Neočekávají se žádné mimořádné účinky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ

ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Condrodin nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vzácné

a velmi

vzácné

nežádoucí

účinky

(u méně než 1 uživatele z 1000):

Gastrointestinální

poruchy: Poruchy zažívacího traktu (jako je bolest v horní části břicha, pocit na

zvracení nebo průjem).

Poruchy

kůže

a

podkožní

tkáně:

Zarudnutí kůže, vyrážky ve formě pupínků, dráždivý zánět kůže,

kopřivka, ekzém, svědění kůže.

Celkové

příznaky:

Otok.

Hlášení

nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku..

5.

JAK CONDRODIN

UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

Doba

použitelnosti

Nepoužívejte Condrodin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

DALŠÍ

INFORMACE Co

Condrodin obsahuje

Léčivou látkou je chondroitini natrii sulfas. Jedna tvrdá tobolka obsahuje chondroitini

natrii

sulfas 400 mg.

Pomocnými látkami jsou: magnesium-stearát. Pomocnými látkami v plášti tobolky

jsou želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), sodná sůl erythrosinu

(E127) a

červený oxid železitý (E172).

Jak Condrodin

vypadá

a co obsahuje toto

balení

Tobolky Condrodinu jsou k dispozici v baleních po 24, 60 a 180

tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel

rozhodnutí

o registraci a

výrobce

Držitel

rozhodnutí

o

registraci Bioibérica, S.A.U.

Ctra. Nacional II, Km.680,6.

08389 Palafolls. Barcelona

Španělsko

Výrobce

J.URIACH & Cia., S.A.

Camí Reial, 51-57. Pol. Ind. Riera de Caldes.

08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona

Španělsko

Tato

příbalová

informace byla naposledy

schválena

3. 4. 2017.

Advertisement