Advertisement

COMBOGESIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COMBOGESIC Potahovaná tableta 500MG/150MG
 • Dávkování:
 • 500MG/150MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 8 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COMBOGESIC Potahovaná tableta 500MG/150MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • COMBOGESIC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 07/ 073/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls161312/2015 

a sp.zn.sukls156085/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Combogesic 500 mg/150 mg potahované tablety 

paracetamolum/ibuprofenum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Combogesic a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Combogesic užívat 

3.  Jak se přípravek Combogesic užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Combogesic uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Combogesic a k čemu se používá 

Combogesic obsahuje paracetamol a ibuprofen. 

Paracetamol zabraňuje tomu, aby se informace o bolesti dostala až do mozku. Působí také na snížení 

horečky.  

Ibuprofen patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (neboli NSAID). Zmírňuje 

bolest a snižuje zánět (otok, zarudnutí nebo bolest). 

Combogesic se používá k dočasné úlevě od bolesti při: 

  bolesti hlavy 

  migréně 

  bolesti zad 

  menstruační bolesti 

  bolesti zubů 

  bolesti svalů 

  nachlazení a příznacích chřipky 

  bolesti v krku 

Combogesic se používá také ke snížení horečky 

Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.   

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Combogesic užívat 

Neužívejte přípravek Combogesic 

-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  pokud máte (nebo jste prodělal(a) v minulosti) krvácení z  konečníku, měl(a) jste černou lepkavou 

stolici nebo krvácivé průjmy; 

-  pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo jste je prodělal(a) v minulosti; 

-  s žádnými dalšími přípravky obsahující paracetamol nebo ibuprofen; 

-  jestliže pravidelně požíváte větší množství alkoholu; 

-  jestliže trpíte závažným srdečním, jaterním nebo ledvinným selháním; 

-  jestliže trpíte krvácením do mozku (cerebrovaskulárním krvácením) nebo jiným aktivním 

krvácením; 

-  jestliže trpíte poruchami krvetvorby; 

-  jestliže máte průduškové astma, kopřivku nebo trpíte alergickými reakcemi po užití kyseliny 

acetylsalicylové (aspirinu) nebo jiných protizánětlivých léků 

-  v průběhu posledních tří měsíců těhotenství. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Combogesic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 

cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte 

doporučenou dávku ani délku léčby.  

Před užitím přípravku Combogesic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:  

  máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste 

prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný 

krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh 

cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky 

„TIA“).  

  máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční 

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.  

  máte onemocnění jater, zánět jater, onemocnění ledvin nebo potíže s močením;  

  jste alkoholik nebo užíváte drogy; 

  trpíte alergiemi na jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (aspirin), jiné protizánětlivé léky 

či jiné látky uvedené na konci této příbalové informace; 

  jste těhotná nebo plánujete otěhotnět; 

  kojíte nebo plánujete kojit;  

  v současné době máte infekci; 

  plánujete podstoupit operaci; 

  máte nebo jste měl(a) jiné zdravotní potíže, včetně: 

  pálení žáhy, poruchy trávení, žaludečních vředů nebo jiných žaludečních problémyů 

  zvracení krve nebo krvácení z konečníku 

  závažných kožních alergických reakcí, např. Stevens-Johnsonova syndromu 

  astmatu 

  problémů se zrakem 

  sklonů ke krvácení nebo jiných krevních problémů 

  střevních problémů, např. ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy nemoci 

  otoků kotníků nebo nohou; 

  průjmu 

  zděděných genetických nebo získaných poruch funkcí některých enzymů, které se 

projevují komplikacemi nervové soustavy a/nebo kožními problémy, např. porfyrie 

  neštovic 

  autoimunitních onemocnění, např. lupus erythematodes 

Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Kombinace alkoholu a přípravku Combogesic může způsobit 

poškození jater. 

Tento přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou poškodit plodnost u žen. Tento účinek je 

však vratný a odezní po ukončení léčby. 

Užívání přípravku Combogesic může ovlivnit výsledky analýzy testu moči při stanovení 5-

hydroxyindoloctové kyseliny (5HIAA), což může způsobit falešné pozitivní výsledky. Aby se 

zabránilo falešným výsledkům, neužívejte přípravek Combogesic nebo jiné léky obsahující 

paracetamol několik hodin před a během odběru vzorku moči. 

Děti a dospívající 

Tento přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let. 

Další léčivé přípravky a přípravek Combogesic 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 

možná budete užívat. 

Přípravek Combogesic může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.: 

  antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová, 

warfarin, tiklopidin)  

  léky k léčbě epilepsie nebo záchvatů, jako je fenytoin 

  chloramfenikol, antibiotikum používané k léčbě ušní a oční infekce 

  probenecid, lék užívaný k léčbě dny 

  zidovudin, lék používaný k léčbě HIV (virus, který způsobuje onemocnění získané poruchou 

imunitního systému) 

  léky užívané k léčbě tuberkulózy, jako je isoniazid 

  kyselina acetylsalicylová (aspirin), salicyláty nebo jiné NSAID léky 

  léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je kaptopril, beta-blokátory jako atenolol, 

antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan) 

  léky k léčbě jiných srdečních onemocnění, jako je digoxin 

  diuretika, známé také jako močopudné léky 

  lithium, lék užívaný k léčbě některých typů deprese 

  metotrexát, lék používaný k léčbě artritidy a některých typů rakoviny 

  kortikosteroidy, jako je prednison, kortizon 

  metoklopramid, propanthelin 

  takrolimus nebo cyklosporin, imunosupresivní léky používané po transplantaci orgánů 

  deriváty sulfonylurey, léky používané k léčbě cukrovky 

  některá antibiotika (jako chinolonová antibiotika) 

Tyto léky mohou být ovlivněny přípravkem Combogesic nebo mohou ovlivnit jeho účinnost. Možná 

bude zapotřebí změnit dávkování Vašich léků nebo budete muset změnit léky. 

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Combogesic. 

Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek 

Combogesic užívat s jinými léčivy. 

Další informace o těchto a dalších lécích, které můžete užívat s opatrností nebo kterých je třeba se při 

užívání tohoto přípravku vyhnout, Vám poskytnou Váš lékař a lékárník. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Neužívejte tento přípravek v průběhu posledních tří měsíců těhotenství. Zvláštní opatrnosti dbejte při 

užívání tohoto přípravku v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství. 

Tento přípravek může poškodit plodnost u žen a užívání tohoto přípravku se nedoporučuje u žen, které 

plánují otěhotnět. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Dbejte zvýšené opatrnosti při řízení nebo obsluhování strojů, pokud nevíte, jak na Vás přípravek 

Combogesic působí. 

Přípravek   Combogesic obsahuje monohydrát laktosy 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 

léčivý přípravek užívat. 

3.  Jak se přípravek Combogesic užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Tyto pokyny se 

mohou lišit od informací v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku je: 

Dospělí: obvyklá dávka je jedna až dvě tablety každých 6 hodin dle potřeby, maximálně však 6 tablet 

za 24 hodin. 

Užívejte minimální účinnou dávku po co nejkratší dobu nezbytnou k léčení příznaků onemocnění. 

Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, nebo je-li potřeba přípravek užívat déle než 3 dny, 

pacient by se měl poradit s lékařem. 

Neužívejte více než 6 tablet za 24 hodin. 

Pokud Vám lékař předepíše jiné dávkování, držte se pokynů svého lékaře. 

Přípravek Combogesic zapijte plnou sklenicí vody. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro 

snazší polykání a není určena k rozdělení tablety na stejné dávky. 

Použití u dětí mladších 18 let 

Přípravek Combogesic není určen pro děti a dospívající mladší 18 let. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Combogesic, než jste měl(a) 

Pokud se domníváte, že Vy nebo někdo jiný užil příliš mnoho přípravku Combogesic, ihned se 

poraďte se svým lékařem nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici. Učiňte tak i v případě, že 

se dosud neprojevily žádné známky předávkování nebo otravy. 

Užití velkého množství přípravku Combogesic může vést k opožděnému, vážnému poškození jater a 

ledvin. Můžete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Combogesic, může se u Vás projevit: 

  pocit nevolnosti nebo zvracení 

  bolesti žaludku 

  křeče 

  pocit závratě nebo dokonce bezvědomí 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Combogesic 

Pokud je již doba k užití další dávky, vynechte zapomenutou dávku a užijte následující dávku. 

V opačném případě užijte dávku, jakmile si na ni vzpomenete a pokračujte v obvyklém dávkování. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. 

Pokud si nejste jisti, zdali jste dávku zapomněli užít, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout v určitých frekvencích, které jsou 

definovány takto: 

Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky: 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat 

přípravek Combogesic a ihned informujte svého lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší 

nemocnici: 

  zvracení krve nebo hmoty, která vypadá jako kávová sedlina; 

  krvácení z konečníku, černá lepkavá stolice nebo krvavý průjem; 

  otok obličeje, rtů nebo jazyka, které mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání; 

  průduškové astma, sípání, dušnost; 

  náhlé nebo silné svědění, kožní vyrážka, kopřivka; 

  závažné puchýře a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a genitálií (Steven-Johnsonův syndrom) 

  horečka, celkový pocit nepohody, nevolnost, bolest žaludku, bolest hlavy a ztuhlý krk. 

Následující nežádoucí účinky patří mezi časté

  pocit na zvracení nebo zvracení 

  ztráta chuti k jídlu 

  pálení žáhy nebo bolest v horní části žaludku 

  křeče, nadýmání, zácpa nebo průjem 

  kožní vyrážky 

  bolest hlavy 

  závratě 

  nespavost 

  změny nálady, jako je například deprese, zmatenost, nervozita 

Následující nežádoucí účinky byly také vzácně hlášeny

  silná bolest nebo citlivost žaludku 

  poruchy oka, jako je rozmazané vidění, bolestivé zarudnutí očí, svědění 

  příznaky časté a znepokojující infekce, jako je horečka, silná zimnice, bolesti v krku nebo vředy 

v ústech 

  krvácení nebo tendence ke vzniku modřin častěji, než je obvyklé, načervenalé nebo purpurové 

skvrny pod kůží 

  příznaky anémie, jako je únava, bolesti hlavy, dušnost a bledost 

  zežloutnutí kůže a/nebo očí, známé jako žloutenka 

  neobvyklý nárůst tělesné hmotnosti, otoky kotníků nebo nohou 

  brnění rukou a nohou 

  příznaky popálení sluncem (např. zčervenání, svědění, otok, tvorba puchýřů), které se mohou 

objevit mnohem rychleji, než je obvyklé. 

  těžká nebo přetrvávající bolest hlavy 

  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, známý jako palpitace. 

Výše uvedený výčet obsahuje závažné nežádoucí účinky, které mohou vyžadovat lékařskou péči. Při 

nízkých dávkách tohoto přípravku a při jeho krátkodobém užívání jsou závažné nežádoucí účinky 

vzácné. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

Webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek Combogesic uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

světlem. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete natrženého obalu nebo jiných známek poškození. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Combogesic obsahuje 

-  Léčivými látkami v jedné tabletě jsou paracetamolum 500 mg a ibuprofenum 150 mg. 

-  Dalšími složkami jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická 

celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, mastek a potahová soustava Opadry bílá 

(obsahuje hypromelosu 2910/15 (E464), monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E 171), makrogol 

4000 a dihydrát natrium-citrátu (E331)). 

Jak přípravek Combogesic vypadá a co obsahuje toto balení 

Combogesic jsou bílé  potahované tablety ve tvaru tobolky o délce 19 mm,  na jedné straně s půlicí 

rýhou a na straně druhé hladké. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, 

nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

Balení obsahuje 8, 10, 16, 20, 24, 30 a 32 potahovaný tablet v blistrech. Na trhu nemusí být všechny 

velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Pharmaswiss Česká republika s.r.o. 

Jankovcova 1569/2c 

170 00 Praha 7 

Česká republika 

Výrobce: 

ICN Polfa Rzeszów S.A. 

2 Przemysłowa Street, 35-959 Rzeszów 

Polsko 

Pouze pro UK: 

Thornton & Ross Ltd 

Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH 

Velká Británie 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Bulharsko  Valcomb 500 mg/150 mg film-coated tablets 

Валкомб 500 mg/150 mg филмирани таблетки 

Česká republika  Combogesic 500 mg/150 mg potahované tablety 

Estonsko  Ibuparol 

Maďarsko  Ibuparol 500 mg/150 mg filmtabletta 

Lotyšsko  Combogesic 500 mg/150 mg apvalkotās tabletes 

Polsko  Valcomb 

Rumunsko  Valcomb 500 mg/150 mg comprimate filmate 

Slovenská republika  Ibuparol 500 mg/150 mg 

Slovinsko  Combogesic 500 mg/150 mg filmsko obložene tablete 

Velká Británie  Combogesic 500 mg/150 mg film coated tablets 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.3.2016. 

1-2-2018

Scientific guideline: Paracetamol oral use immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

Scientific guideline: Paracetamol oral use immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of paracetamol.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

14-3-2018

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Cardinal Health]

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN AND DIPHENHYDRAMINE HCL Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

IBUPROFEN AND DIPHENHYDRAMINE HCL Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Sunmark)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Sunmark)]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN (Ibuorofen) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

IBUPROFEN (Ibuorofen) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [The Kroger Co.]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [The Kroger Co.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Coated [Discount Drug Mart]

IBUPROFEN Tablet, Coated [Discount Drug Mart]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Suspension/ Drops [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Suspension/ Drops [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [L.N.K. International, Inc.]

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Health Mart)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Health Mart)]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

MEMBERS MARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Sam'S West Inc]

MEMBERS MARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Sam'S West Inc]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [H E B]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [L. Perrigo Company]

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Virtue Rx, LLC]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Virtue Rx, LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

ADVIL LIQUI-GELS (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [Lil Drug Store Products, Inc]

ADVIL LIQUI-GELS (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [Lil Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

INFANTS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Shopko Stores Operating Co., LLC]

INFANTS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Shopko Stores Operating Co., LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [QUALITY CHOICE (Chain Drug Marketing Association)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [QUALITY CHOICE (Chain Drug Marketing Association)]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

COUNTERACT IB (Ibuprofen) Tablet, Coated [Melaleuca, Inc]

COUNTERACT IB (Ibuprofen) Tablet, Coated [Melaleuca, Inc]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

IBUPROFEN Tablet [McKesson Corporation]

IBUPROFEN Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [A-S Medication Solutions]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

IBUPROFEN Suspension [Rite Aid Corporation]

IBUPROFEN Suspension [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

LEADER CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Cardinal Health]

LEADER CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Major Pharmaceuticals]

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Coated [Lil' Drug Store Products, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Coated [Lil' Drug Store Products, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [H E B]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [H E B]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS PHARMACY, INC.]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS PHARMACY, INC.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

TOPCARE IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Topco Associates LLC]

TOPCARE IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Topco Associates LLC]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [7-Eleven]

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [7-Eleven]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Kroger Company]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Kroger Company]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Costco Wholesale]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Costco Wholesale]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)735 of Thu, 08 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Capsule Corporation]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Capsule Corporation]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Granules India Limited]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Granules India Limited]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

CARE ONE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [American Sales Company]

CARE ONE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [American Sales Company]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Ibuprofen and Plavix (Side Effects and Interactions)

Ibuprofen and Plavix (Side Effects and Interactions)

Title: Ibuprofen and Plavix (Side Effects and Interactions)Category: MedicationsCreated: 2/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

IBUPROFEN SOFTGELS (Ibuprofen) Capsule [Breeden Brothers, LLC]

IBUPROFEN SOFTGELS (Ibuprofen) Capsule [Breeden Brothers, LLC]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

MOTRIN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Jones Contract Packaging Services]

MOTRIN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Jones Contract Packaging Services]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Shopko Stores Operating Co., LLC]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Shopko Stores Operating Co., LLC]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [L. Perrigo Company]

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [L. Perrigo Company]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Pharmaceutical Associates, Inc.]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

IBUPROFEN PM (Ibuprofen, Diphenhydramine Hcl) Capsule, Liquid Filled [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN PM (Ibuprofen, Diphenhydramine Hcl) Capsule, Liquid Filled [CVS Pharmacy]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

IBUPROFEN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

IBUPROFEN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement