COLINAK NH

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLINAK NH
 • Léková forma:
 • Inaktivovaná vakcína pro injekční aplikaci
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLINAK NH
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • holubi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9902506 - 1 x 30 dávka - lahvička - -; 9902507 - 10 x 30 dávka - lahvička - -; 9902508 - 1 x 50 dávka - lahvička - -; 9902509 - 10 x 50 dávka - lahvička - -; 9902510 - 1 x 65 dávka - lahvička - -; 9902511 - 10 x 65 dávka - lahvička - -; 9902512 - 1 x 100 dávka - lahvička - -; 9902513 - 10 x 100 dávka - lahvička - -; 9902514 - 1 x 165 dávka - lahvička - -; 9902515 - 10 x 165 dávka - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/038/03–C
 • Datum autorizace:
 • 06-05-2003
 • Poslední aktualizace:
 • 20-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Biowet Pulawy Sp. o. o., ul. Arciucha 2 NIP 716-11-26-796, 24-100 Pulawy, Polsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLINAK NH, injekční emulze

Inaktivovaná olejová vakcína proti paramyxovirové a herpesvirové nákaze holubů.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivé látky:

Jedna dávka (0,3 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Paramyxovirus pseudopestis avium inact. phyl.M/93 titr HI protilátek min. 4 log

Herpesvirus columbae inact. phyl. V – 5443 titr VN protilátek min. 2 log

Adjuvans: olejová emulze

Pomocné látky: Formaldehyd, Thiomersal.

3.

INDIKACE

Aktivní imunizace holubů proti pseudomoru a herpesvirové nákaze.

Imunita nastupuje za 14 dní po vakcinaci a trvá nejméně 12 měsíců.

4. KONTRAINDIKACE

Akutní infekční onemocnění a vážnější orgánové onemocnění.

5. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě vpichu se může ojediněle vytvořit mírný otok, který se do 21 dní samovolně

vstřebá.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Holub

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podávané množství: 0,3 ml

Způsob podání: Subkutánně v krajině šíje.

Vakcinují se mláďata ve věku 4 až 7 týdnů jednou dávkou vakcíny po předchozí

primovakcinaci živou vakcínou proti pseudomoru drůbeže AVIPEST, lyofilizát pro přípravu

suspenze. V chovech se zvýšeným výskytem pseudomoru drůbeže se mláďata revakcinují za

4 až 6 týdnů podáním stejné dávky. Dospělí holubi se vakcinují jednorázově jednou ročně

před každou letovou a výstavnou sezónou, nejpozději 14 dní před začátkem cvičných letů.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.

Před použitím řádně protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Při porážení holubů do 21 dní po vakcinaci je nutné odstranit tkáň z místa vpichu a okolí.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C), v suchu. Chraňte před světlem a mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po prvním otevření vnitřního obalu spotřebujte do 8 hodin.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Současně s aplikací přípravku nepodávat antibiotika a chemoterapeutika.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Podání v době snášky nemá nežádoucí vliv na potomstvo, ani na snášku. Vliv na snášku

může mít stres, způsobený při manipulaci s holuby po dobu vakcinačního zákroku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při vakcinaci je nutné dodržovat zásady ochrany bezpečnosti při práci.

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do

kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud

není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen

o malé množství a vezměte s sebou příbalovou informaci.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství,

náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit

ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá, chirurgická péče je nutná

a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána,

zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Registrované velikosti balení:

10 ml (30 dávek)

10 x 10 ml (10 x30 dávek)

15 ml (50 dávek)

10 x 15 ml (10 x 50 dávek)

20 ml (65 dávek)

10 x 20 ml (10 x 65 dávek)

30 ml (100 dávek)

10 x 30 ml (10 x 100 dávek)

50 ml (165 dávek)

10 x 50 ml (10 x 165 dávek)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.