COLDREX PROTI CHŘIPCE A KAŠLI CITRON A MENTOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLDREX PROTI CHŘIPCE A KAŠLI CITRON A MENTOL Prášek pro perorální roztok 500/200/10MG
 • Dávkování:
 • 500/200/10MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 II Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLDREX PROTI CHŘIPCE A KAŠLI CITRON A MENTOL Prášek pro perorální roztok 500/200/10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Jiná léčiva proti nachlazení
 • Přehled produktů:
 • POR PLV SOL 10X500/200/10MG II

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 011/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 14-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls201527/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Coldrex proti chřipce a kašli citron a mentol 500 mg/200 mg/10 mg 

prášek pro perorální roztok 

paracetamolum, guaifenesinum, phenylephrini hydrochloridum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do pěti dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem.  

Název  Vašeho  léčivého  přípravku  je  Coldrex  proti  chřipce  a  kašli  citron  a  mentol  500 

mg/200  mg/10  mg.  Dále  bude  v této  příbalové  informaci  označován  jako  Coldrex  proti 

chřipce a kašli.  

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je Coldrex proti chřipce a kašli a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex proti chřipce a kašli užívat 

3. Jak se Coldrex proti chřipce a kašli užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak Coldrex proti chřipce a kašli uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

1. Co je Coldrex proti chřipce a kašli a k čemu se používá 

Tento přípravek obsahuje: 

•  paracetamol,  který  působí  proti  bolesti  (analgetikum)  a  pomáhá  snižovat  teplotu,  když 

máte horečku 

• guaifenesin, expektorans, které pomáhá uvolňovat hlen 

 fenylefrin, dekongestivum, které zmírňuje otok nosních sliznic, a pomáhá tak snáze dýchat. 

Tyto  sáčky  se  používají  ke  krátkodobé  úlevě  od  příznaků  nachlazení  a  chřipky  včetně 

celkové  bolesti  těla,  bolesti  hlavy,  ucpaného  nosu  a  bolesti  v krku,  zimnice  a  horečky,  a 

k úlevě od vlhkého kašle. 

Pokud se do pěti dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex proti chřipce a kašli 

užívat 

  

Neužívejte tento přípravek, jestliže: 

•  jste  alergický(á)  na  paracetamol,  guaifenesin,  fenylefrin  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.) 

• jste těhotná nebo kojíte, 

• máte onemocnění jater nebo ledvin, včetně poškození jater alkoholem, 

•  máte  závažné  srdeční  onemocnění  nebo  kardiovaskulární  (postihující  srdce  a  cévy) 

onemocnění nebo problémy s krví, například anemii (nízký počet červených krvinek), 

• máte vysoký krevní tlak (hypertenzi), 

• máte nadměrně aktivní štítnou žlázu, 

• máte diabetes (cukrovku), 

• máte feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), 

• máte zelený zákal, včetně zeleného zákalu s uzavřeným úhlem 

• máte potíže s močením, 

• užíváte antidepresiva, která se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), nebo jste je 

užíval(a) ještě během posledních 14 dnů – jedná se o přípravky, jako je například fenelzin a 

isokarboxazid, 

• užíváte tricyklická antidepresiva, 

• užíváte beta-blokátory 

• užíváte jiné přípravky, které obsahují paracetamol, 

•  v současné  době  užíváte  jiná  dekongestiva  (léky  potlačující  zduření  sliznic)  nebo 

stimulancia (např. efedrin, amfetaminy a xylometazolin). 

• užíváte léky na tlumení suchého kašle 

Upozornění a opatření 

Před  užitím  přípravku  Coldrex  proti  chřipce  a  kašli  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 

lékárníkem: 

• jestliže máte velmi silný kašel nebo astma. Pokud bude kašel trvat déle než pět dnů nebo se 

vrátí,  nebo  pokud  máte  horečku,  vyrážku,  bolest  hlavy,  která  neustupuje,  poraďte  se 

s lékařem, 

•  jestliže  máte  poruchy  krevního  oběhu,  jako  je  postižení  s názvem  Raynaudův  fenomén, 

které je následkem nedostatečného krevního oběhu v prstech na rukou a na nohou, 

• jestliže máte anginu pectoris (srdeční onemocnění), 

• jestliže máte zvětšenou prostatu, protože v tomto případě může docházet ke ztížení močení, 

• jestliže máte závažné žaludeční nebo střevní potíže, 

• jestliže trpíte nesnášenlivost některých cukrů, 

• jestliže máte fenylketonurii, což je vzácná dědičná metabolická porucha. 

Děti 

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem do 12 let věku. 

Další léčivé přípravky a Coldrex proti chřipce a kašli 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 

době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez 

lékařského předpisu. 

Coldrex proti chřipce a kašli se může vzájemně ovlivňovat s některými léky: 

•  používanými  k  léčbě  vysoké  hladiny  cholesterolu,  které  snižují  množství  tuku  v krvi, 

například kolestyramin, 

• používanými ke kontrole pocitu na zvracení nebo nevolnosti, jako je metoklopramid nebo 

domperidon, 

• léky nazývanými antikoagulancia, které se používají na ředění krve, jako je warfarin nebo 

jiné  kumariny  –  můžete  užívat  příležitostné  dávky  paracetamolu,  pokud  jej  ale  budete 

potřebovat užívat pravidelně, měl(a) byste se poradit s lékařem, 

• barbituráty (k léčbě epilepsie nebo jako prostředek na spaní), jako jsou fenobarbitony 

• tricyklickými antidepresivy, jako je imipramin, amitriptylin, 

• léky k léčbě srdečních nebo oběhových problémů nebo na nízký krevní tlak (např. digoxin, 

guanethidin, reserpin, methyldopa), 

• beta-blokátory (např. atenolol) nebo vazodilatancia (např. hydralazin), 

• kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), 

• léky k léčbě migrény (např. ergotamin a methylsergid), 

• zidovudinem, protože by se mohly rozvinout krevní problémy (nízký počet bílých krvinek), 

• fenothiaziny užívanými jako sedativa (např. chlorpromazin, pericyazin a flufenazin), 

•  zamýšlíte-li  absolvovat  testy  krve  nebo  moči,  protože  užívání  tohoto  přípravku  může 

výsledky ovlivnit, 

•  pokud  Vám  má  být  podáno  celkové  anestetikum,  protože  by  mohlo  dojít  ke  změnám 

srdečního rytmu. 

Jiné důležité informace: 

• Tento léčivý přípravek neužívejte déle než pět dnů, pokud Vám lékař nedoporučil jinak. 

• Tento léčivý přípravek se má užívat pouze tehdy, máte-li všechny dále uvedené příznaky – 

bolest anebo horečka, ucpaný nos a vlhký kašel. 

• Používejte léky, které léčí pouze ty příznaky, jež máte. 

• Tento léčivý přípravek neužívejte spolu s jinými přípravky proti chřipce, nachlazení nebo 

s dekongestivy. 

Coldrex proti chřipce a kašli s alkoholem 

Během užívání tohoto přípravku nepijte alkohol. 

Těhotenství a kojení 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 

otěhotnět,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete tento  přípravek 

užívat. 

Přípravek Coldrex proti chřipce a kašli nemá být během těhotenství a kojení užíván. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento přípravek by mohl způsobovat závratě. Pokud Vás postihnou, neřiďte a neobsluhujte 

stroje. 

Přípravek Coldrex proti chřipce a kašli obsahuje cukr, aspartam a sodík 

Obsahuje  2,1  g  sacharózy  (cukru)  na  jeden  sáček.  Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  trpíte 

nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý 

přípravek užívat. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu u pacientů s diabetem. 

Obsahuje aspartam (E951), zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. 

Obsahuje 129 mg sodíku na jeden sáček. To je nutno vzít v úvahu u pacientů, kteří jsou na 

dietě s nízkým obsahem sodíku. 

3. Jak se Coldrex proti chřipce a kašli užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 

pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem. 

Obsah jednoho sáčku vysypte do standardního hrnku. Hrnek doplňte po okraj přibližně 250 

ml  horké,  nikoliv  vařící  vody.  Míchejte,  dokud  se  přípravek  nerozpustí,  a  roztok  nechte 

zchladnout na poživatelnou teplotu. Všechen roztok vypijte do 1½ hodiny. 

Doporučená dávka přípravku je: 

Dospělí, starší pacienti a dospívající od 12 let věku: 

1 sáček každé 4 hodiny, podle potřeby. Nepoužívejte více než 4 sáčky (4 dávky) během 24 

hodin. 

Nepodávejte dětem do 12 let věku. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coldrex proti chřipce a kašli než jste měl(a)  

Obsahuje  paracetamol.  V případě  předávkování  je  třeba  ihned  vyhledat  lékařskou 

pomoc,  i  když  se  budete  cítit  dobře,  protože  existuje  riziko  opožděného  závažného 

poškození  jater.  Dostavte  se  na  interní  oddělení  nebo  oddělení  lékařské  pohotovosti 

v nejbližší nemocnici. Přípravek a tuto příbalovou informaci si vezměte s sebou. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coldrex proti chřipce a kašli 

Nepřekračujte uvedenou dávku.  Pokud budou příznaky přetrvávat déle než pět dnů nebo 

jestliže se zhorší, musíte vyhledat lékaře nebo lékárníka. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 

nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale   nemusí 

vyskytnout u každého. 

Závažné nežádoucí účinky 

Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů 

• alergické reakce, které mohou být závažné, jako je kožní vyrážka, dýchací obtíže, olupování 

kůže, svědění, oteklé červené oblasti kůže, někdy s dušností nebo otokem úst, rtů, jazyka, 

hrdla nebo obličeje. Byly hlášeny velmi vzácné případy závažných kožních reakcí.  

•  můžete  být  náchylnější  ke  krvácení,  tvorbě  modřin,  horečce  a  infekcím,  jako  je  bolest 

v krku a vředy, následkem změn v krvi. 

Další nežádoucí účinky 

Časté: postihují až 1 z 10 pacientů 

• potíže se spánkem (nespavost) 

• průjem, nauzea (pocit na zvracení) 

• nervozita, třes, podrážděnost, neklid nebo dráždivost 

• vzestup krevního tlaku s bolestí hlavy, závratěmi, zvracením (nevolností) a nepravidelným 

srdečním rytmem (palpitace). 

Vzácné: postihují až 1 z 1 000 pacientů  

• bolest břicha nebo diskomfort 

• jaterní problémy 

• zrychlený nebo zpomalený srdeční tep 

• oční poruchy 

• problémy s močením. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 

nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 

adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku.  

5. Jak coldrex proti chřipce a kašli uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  sáčku. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace  

Co Coldrex proti chřipce a kašli obsahuje 

Léčivými  látkami  jsou:  paracetamolum  500  mg,  guaifenesinum  200  mg  a  phenylephrini 

hydrochloridum 10 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou:  sacharóza,  kyselina  citrónová  (E330),  kyselina  vinná  (E334), 

natrium-cyklamát  (E952),  dihydrát  natrium-citrátu (E331),  draselná  sůl  acesulfamu  (E950), 

aspartam (E951), mentholové aroma v prášku, citrónové aroma, citrónová šťáva, chinolinová 

žluť (E104). 

Jak Coldrex proti chřipce a kašli vypadá a co obsahuje toto balení 

Tento léčivý přípravek má podobu téměř bílého prášku s charakteristickou 

citrusovo/mentolovou vůní a je balený v jednotlivých sáčcích s obsahem 4,4g. 

Roztok po rozpuštění prášku je opalescentní, žlutý s charakteristickou citrusovo/mentolovou 

vůní. 

Tento přípravek je dostupný ve velikostech balení po 5, 6 nebo 10 sáčcích. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

Wrafton Laboratories Limited, Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL, Velká 

Británie. 

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele 

rozhodnutí o registraci: Omega Pharma a.s., Drážní 253/7 Brno 627 00, Česká republika. 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Členský 

stát  Název přípravku 

Česká 

republika  Coldrex proti chřipce a kašli citron a mentol 500 mg/200 mg/10 mg 

Maďarsko  Rubophen Thermo Plus por belsőleges oldathoz 

Itálie  Nirolex Flu Tripla Azione 

Polsko  Coldrex TOTAL GRIP + Kaszel     

Velká 

Británie   Perrigo Paracetamol/Guaifenesin/Phenylephrine Hydrochloride 

500mg/200mg/10mg powder for oral solution 

Německo  Paracetamol, Guaifenesin, Phenylephrinhydrochlorid Perrigo 

500mg/200mg/10mg Pulver zur Herstellung einer Lösung zum 

Einnehmen 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.5.2016.