COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA Pastilka 2,5MG/1,2MG
 • Dávkování:
 • 2,5MG/1,2MG
 • Léková forma:
 • Pastilka
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA Pastilka 2,5MG/1,2MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • RŮZNÁ JINÁ KRČNÍ ANTISEPTIKA
 • Přehled produktů:
 • COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 188/01-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

1/4

sp. zn. sukls204827/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem

Coldrex proti bolesti

v krku ostružina

2,5 mg/1,2 mg

pastilky

Hexylresorcinolum, benzalkonii chloridi solutio

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové

informaci

Co je přípravek Coldrex proti bolesti v krku a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex proti bolesti v krku

užívat

Jak se přípravek Coldrex proti bolesti v krku užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Coldrex proti bolesti v krku uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Coldrex proti bolesti v krku a k

čemu se používá

Coldrex proti bolesti v krku obsahuje hexylresorcinol, anestetikum (odstraňuje bolest), které

má současně antibakteriální účinek (ničí bakterie). Dále obsahuje benzalkonium chlorid, který

působí rovněž antibakteriálně.

Coldrex proti bolesti v krku je určen k odstranění bolesti v krku různého původu, zejména

bolesti provázejících zánět hltanu (faryngitida). Je určen pro dospělé, dospívající a děti od 7 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Coldrex proti bolesti v krku

užívat

2/4

Neuží

vejte

přípravek

Coldrex proti bolesti v krku:

jestliže jste alergický(á) na hexylresorcinol, roztok benzalkonium-chloridu nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek není určen dětem mladším 7 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Coldrex proti bolesti v krku se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte diabetes (cukrovku).

Pokud se u Vás během léčby objeví horečka, bolest hlavy či zvracení, nebo pokud se bolest

v krku zhoršuje, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Coldrex proti bolesti v krku

Vzájemné ovlivnění účinků jiných léků s tímto přípravkem není známo. Přípravek lze užívat

současně s antibiotiky.

Přípravek

Coldrex proti bolesti v krku

s jídlem a pitím

Pastilky se nesmí užívat společně s mlékem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství a v době kojení je vhodné se předem poradit s lékařem o užívání přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Coldrex proti boleti v krku nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

Přípravek

Coldrex proti bolesti v krku

ostružina

a citron s medem obsahuje sacharosu a

tekutou glukosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Přípravek

Coldrex proti bolesti v

krku ostružina

obsahuje azobarviva

Přípravek Coldrex proti bolesti v krku ostružina obsahuje azobarviva (BN (E151), ponceau 4R

(E124)), která mohou způsobit alergickou reakci.

3.

Jak se přípravek

Coldrex proti bolesti v krku

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Dospělí a dospívající

od 12 let: 1 pastilka se pomalu rozpustí v ústech každé 3 hodiny podle

potřeby. Neužívejte více než 8 pastilek za 24 hodin.

Děti od 7 do 12 let:

1 pastilka se pomalu rozpustí v ústech každé 3 hodiny podle potřeby.

Nepodávejte více než 4 pastilky za 24 hodin.

3/4

Nepodávejte dětem mladším 7 let.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Pokud se u Vás příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Coldrex proti bolesti v krku

, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky nejsou popsány, vzácně (u 1 z 1 000 pacientů) se může objevit přecitlivělost

na některou složku přípravku projevující se pálením v krku nebo kožní vyrážkou.

Hlášení

nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní

ústav

pro kontrolu

léčiv

Šrobárova

48

100 41 Praha 10

webové

stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Coldrex proti bolesti v krku

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu na krabičce za

„Použitelné do“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Coldrex proti bolesti v krku obsahuje

4/4

Léčivými látkami jsou hexylresorcinolum 2,5 mg a benzalkonii chloridi solutio 1,2 mg v 1

pastilce.

Dalšími složkami jsou:

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem:

Levomenthol, propylenglykol, citronové aroma, tekuté medové aroma, karamelové barvivo

(E150c), betakaroten, sacharosa, tekutá glukosa.

Coldrex proti bolesti v krku ostružina:

Levomenthol, ostružinové aroma, propylenglykol, monohydrát kyseliny citronové, ponceau 4R

(E124), brilantní čerň BN (E151), sacharosa, tekutá glukosa.

Jak

přípravek

Coldrex proti bolesti v krku

vypadá a co obsahuje toto balení

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem:

Světležluté okrouhlé pastilky citronové a medové vůně.

Coldrex proti bolesti v krku ostružina:

Světle fialové, hladké, okrouhlé pastilky charakteristické vůně po ostružinách.

Velikost balení: 10, 12 a 20 pastilek.

Bílý neprůhledný PVC/PVDC// Al blistr, papírová krabička

nebo bílý neprůhledný PVC/PVDC// Al blistr, zatavená metalizovaná folie.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA a.s.

Vídeňská 188/119d

Dolní Heršpice

619 00 Brno

Česká republika

e-mail: safety@omega-pharma.cz

Výrobce

Ernest Jackson & Co.Ltd., Crediton, Devon, Velká Británie

Tato příbalová informace

byla naposledy revidována

:

4. 8. 2017