COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE Prášek pro perorální roztok 1000MG/10MG/70MG
 • Dávkování:
 • 1000MG/10MG/70MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1 II Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE Prášek pro perorální roztok 1000MG/10MG/70MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 479/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls204827/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE

prášek pro perorální roztok

(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 2-3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V

pří

bal

ové

informaci naleznete:

Co je COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE

užívat

Jak se COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE COLDREX MAXGRIP LESN

Í O

VOCE A K

Č

EMU SE POU

ŽÍVÁ

COLDREX MAXGRIP horký nápoj s příchutí LESNÍ OVOCE obsahuje paracetamol, lék proti bolesti

a horečce, který odstraňuje bolest v krku, bolest hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. V přípravku

je obsažen v maximální dávce. Dále obsahuje fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní

dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Přípravek též obsahuje vitamin C, který je běžnou součástí přípravků

proti chřipce. Doplňuje vitamin C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení tělu často chybí.

Léčivé látky v COLDREXu MAXGRIP LESNÍ OVOCE nezpůsobují ospalost.

COLDREX je vhodný pro dospělé od 18 let (včetně starších osob) s tělesnou hmotností nad 65 kg k

úlevě od nepříjemných příznaků chřipky, silného nachlazení a jiných horečnatých onemocnění

doprovázených ucpaným nosem nebo ucpanými vedlejšími nosními dutinami. COLDREX MAXGRIP

LESNÍ OVOCE odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i

vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.

2.

Č

EMU MU

TE V

Ě

NOVAT POZORNOST, NE

Ž

Z

AČN

ETE COLDREX MAXGRIP

LESN

Í O

VOCE U

ŽÍV

AT

Pamatujte si:

COLDREX MAXGRIP LESN

Í O

VOCE obsahuje paracetamol. Neu

žíve

jte tento l

ék

s jak

ý

mkoli dal

ším

kem obsahuj

í

c

ím p

aracetamol.

Neu

žíve

jte tento p

ří

pravek bez dop

oruče

n

í

l

ékař

e, pokud m

á

te probl

é

my s po

žívání

m

alkoholu a/nebo trp

í

te jatern

í

m onemocn

ění

m.

COLDREX MAXGRIP LESN

Í O

VOCE obsahuje i dekongestant. Neu

žív

ejte tento

lék

s

dal

ší

mi l

éky, k

t

eré

se pou

žívají

na z

mír

n

ění

chř

ipky, nachlaz

ení

nebo otoku

nosní

sliznice (u

cpaného

nosu).

Nesm

íte

p

řek

r

it uvedenou d

ávk

u.

Užívání

vyšších

než

dop

oručených dávek

může vé

st

k riziku z

ávažného

p

ošk

oz

ení

jater

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE není určený k dlouhodobé léčbě.

Neu

žíve

jte COLDREX MAXGRIP LESN

Í O

VOCE jestli

ž

e

jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

trpíte závažným onemocněním jater nebo máte žloutenku,

máte závažné problémy s vysokým krevním tlakem,

máte závažnou hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek),

trpíte zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal),

jste užíval(a) během posledních dvou týdnů inhibitory monoaminooxidázy (léky proti

depresi).

Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí podávat dětem a mladistvým do 18 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem jestliže

máte onemocnění jater nebo ledvin,

vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce,

cévní onemocnění jako je Raynaudův fenomén nebo onemocnění postihující cévy mozku,

zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu,

průduškové astma, cukrovku,

feochromocytom (nádor dřeně nadledvin),

glaukom s úzkým úhlem (zelený zákal),

deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii,

užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení

krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).

Přípravek není vhodný pro těhotné ženy. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení

lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

:

Účinky COLDREXu MAXGRIP a účinky jiných současně užívaných léků se

mohou vzájemně

ovlivňovat. Než začnete užívat COLDREX MAXGRIP, je třeba se poradit s lékařem v následujících

případech:

Užíváte metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin

léčbě

vysoké

hladiny

cholesterolu

krvi,

protože

dochází

ovlivnění

vstřebávání

paracetamolu.

Užíváte léky ke snížení srážlivost krve (např. warfarin), protože by mohlo dojít k zvýšení

krvácivosti.

Pokud užíváte COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE, neužívejte současně jiné přípravky na

chřipku a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci s

lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání

jiných

léků,

které

mohou

způsobovat

poškození

jater

nebo

léků

indukujících

jaterní

mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii

Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit

zvýšení krevního tlaku.

Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční

činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.

Jestliže užíváte probenecid (k léčbě dny), lamotrigin (k léčbě epilepsie), fenobarbital (k léčbě

epilepsie), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), zidovudin (k léčbě infekce HIV), rifampicin nebo

chloramfenikol (k léčbě bakteriálních infekcí).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

P

ří

pravek COLDREX MAXGRIP LESN

Í O

VOCE s

dlem a pit

ím

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje

riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s

lékařem.

Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku

paracetamolu.

T

ěhoten

stv

í

a ko

jení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek není vhodné užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na

výslovné doporučení lékaře.

Ří

z

ení

dopravn

ích

prost

ředků

a obsluha stro

jů:

COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo

nebo obsluhovat stroje. COLDREX MAXGRIP může u některých pacientů vyvolat závratě. Pokud

se závratě vyskytnou, pacienti by neměli řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

D

ůležité

informace

o něk

t

erých

slo

žkách

p

řípr

avku COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE

Tento přípravek obsahuje cca 5,1 mmol (118 mg) sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u

pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Přípravek obsahuje 5000 mg sacharózy v jedné dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Množství sacharózy

obsažené v jednom sáčku nutno vzít v úvahu u pacientů s diabetem.

Obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Obsahuje oranžovou žluť (E 110) a azorubin (E 122), které mohou způsobit alergické reakce.

3.

JAK SE COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE U

ŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice nebo do šálku a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek

nerozpustí. V případě potřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo

cukrem, a vypijte.

Dospělí (včetně starších osob) s tělesnou hmotností nad 65 kg: 1 sáček po 4-6 hodinách. Jednotlivé

dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny. Maxim

ál

n

í

jednotl

ivá dáv

ka je 1 s

áček,

maxim

ální

denn

í

dáv

ka jsou 4 s

áčky.

Nep

řekraču

jte dop

oruče

n

é dá

v

ková

n

í.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší,

vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Bez porady s

lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů.

Jestli

ž

e jste u

ž

il(a) v

íce přípravku

COLDREX MAXGRIP LESN

Í O

VOCE, n

jste m

ě

l(a):

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo

nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim

použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné

poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i

když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestli

ž

e jste zapomn

ě

l(a) u

žít

přípravek

COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE:

Vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a)

vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4.

MO

Ž

N

É

NE

ŽÁD

OUC

Í

ÚČ

INKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento příprevek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky paracetamolu jsou vzácné, postihují 1-10 pacientů z 10000 a mohou se projevit

jako:

alergické reakce jako jsou svědění, kožní vyrážky, pocení, kopřivka, ztížené dýchání

v důsledku zúžení průdušek (bronchospasmus)

změny krevního obrazu (poruchy krevních destiček a kmenových buněk)

bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem

závrať, nevolnost, zvýšená teplota, deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky,

abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Nežádoucí účinky spojené s fenylefrinem s neznámou frekvencí výskytu:

Nervozita, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), zrychlená činnost srdeční

průjem, zvracení

poruchy vidění

alergické reakce (kožní vyrážky, kopřivka)

obtížné nebo bolestivé močení

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

St

á

tn

í

ú

stav pro kontrolu l

éč

iv

Š

ro

rova 48

100 41 Praha 10

webov

é

str

á

nky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE UCHO

VÁVA

T

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Paracetamolum 1000 mg

Phenylephrini hydrochloridum 10 mg

Acidum ascorbicum (vitamin C) 70 mg

Pomocnými látkami jsou:

sacharosa, natrium-citrát, kyselina vinná, aspartam,

ovocné aroma v prášku (obsahuje sacharosu,

maltodextrin, oxidovaný kukuřičný škrob, rostlinný olej), barva E122/110/142 (obsahuje oranžovou

žluť (E 110), azorubin (E 122), zeleň S (E 142))

Jak COLDREX MAXGRIP LESN

Í

OVOCE vyp

adá

a co obsahuje toto bal

ení

COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE prášek pro perorální roztok barvy růžové až broskvové

s charakteristickým ovocně mentolovým aroma.

Dodává se v jednodávkových zatavených vrstvených sáčcích (papír/PE/Al/EMAA). Sáčky jsou baleny

po 1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 kusech v krabičce.

Dr

ž

itel rozhodnu

o registraci a v

ý

robce

Dr

ž

itel rozhodnu

o registraci

OMEGA PHARMA a.s.

Vídeňská 188/119d

Dolní Heršpice

619 00 Brno

Česká republika

e-mail: safety@omega-pharma.cz

V

ýrobce

SmithKline Beecham, S.A.

Alcala de Henares

Madrid

Španělsko

Tato p

říbal

o

vá i

nformace byla naposledy sch

lena:

4. 8. 2017