COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON Prášek pro perorální roztok v sáčku 750MG/10MG/60MG
 • Dávkování:
 • 750MG/10MG/60MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok v sáčku
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3 Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON Prášek pro perorální roztok v sáčku 750MG/10MG/60MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 182/92-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls353045/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

COLDREX HORK

Ý

N

Á

POJ CITRON

prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

P

řeč

t

ě

t

ě

si poz

orně

tuto p

ří

balovou informaci d

ří

ve

, než

z

ačne

te tento p

ří

pravek u

žíva

t,

proto

ž

e obsahuje p

ro Vás

d

ů

le

ž

it

é úda

je.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

C o naleznete v t

éto

p

ří

balo

vé inf

ormaci:

Co je Coldrex

horký

n

áp

oj citron a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex

horký

n

áp

oj citron užívat

Jak se Coldrex

horký

n

á

poj citron užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Coldrex hor

n

ápoj

citron uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Coldrex

horký

n

ápoj

citron a k

č

emu se pou

žívá

Coldrex hork

ý náp

oj citron je p

řípr

avek proti ch

ř

ipce a nachlaze

ní,

kter

ý

obsahuje t

ř

i

l

éčivé

l

átk

y:

paracetamol, léčivou látku s účinkem proti bolesti a horečce, která odstraňuje bolesti

v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku

fenylefrin, dekongestant (látka snižující zduření nosní sliznice) ze skupiny

sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá

ulehčit dýchání,

kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení,

která je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství

může být v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.

Coldrex

horký

n

áp

oj citron je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let (s hmotností nad

50 kg) k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex horký nápoj citron

odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů

i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamin C.

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení

doprovázené ucpaným nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití

jiných léčivých přípravků.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

2.

Č

emu mus

í

t

e věno

vat pozornost, ne

ž

z

ačne

te Coldrex

horký

n

á

poj citron u

žívat

Neu

žíve

jte Coldrex

horký

poj citron, jestli

ž

e

jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

máte některý z následujících zdravotních problémů:

závažné onemocnění jater včetně akutní žloutenky, závažné zvýšení krevního tlaku,

zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval(a) během posledních

dvou týdnů léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (léky k léčbě deprese)

Vzhledem k obsahu l

éč

iv

ý

ch l

á

tek se tento p

ří

pravek nesm

í

pod

á

vat d

ě

tem a

dospív

aj

í

c

í

m do 15 let.

Upoz

ornění

a opa

tře

n

í

Coldrex

horký

n

áp

oj citron obsahuje paracetamol.

Neu

žíve

jte tento l

ék s

žád

n

ým další

m l

ékem

obsahuj

í

c

í

m paracetamol.

Neu

žíve

jte tento p

ří

pravek bez dop

oruče

n

í

l

ékaře,

pokud m

á

te probl

é

my

s konzumac

í

alkoholu a/nebo trp

í

te jatern

í

m onem

ocnění

m.

Coldrex

horký

n

áp

oj citron obsahuje i dekongestant (látka snižující zduření nosní

sliznice). Neu

žív

ejte tento

lék s

dal

ší

mi

léky,

kter

é se

pou

žívají

na zm

írnění

chř

ipky, nachlaz

ení

nebo otoku nosn

í

sliznice (ucpa

ného

nosu).

Nesm

íte

p

řek

r

it uvedenou d

ávk

u.

Užívání

vyšších

než

dop

oručených dávek

může vé

st k riziku z

ávažného

p

oško

z

ení

jater.

Coldrex horký nápoj citron není určený k dlouhodobé léčbě.

P

ř

i u

žívá

n

í

p

řípravku

Coldrex

horký

n

ápoj

citron je t

ř

eba z

vláštní

opatrnosti jestli

ž

e:

Máte některý z následujících zdravotních problémů:

onemocnění jater nebo ledvin, vysoký krevní tlak, zvýšenou činnost štítné žlázy,

zvětšenou prostatu nebo potíže s močením, průduškové astma, cukrovku, onemocnění

srdce, onemocnění postihující mozkové cévy, nedostatek enzymu zvaného glukóza-6-

fosfát dehydrogenáza nebo hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu

červených krvinek), feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), některá cévní

onemocnění (např. Raynaudův fenomén - špatné prokrvení určitých oblastí těla např.

rukou), užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky k léčbě deprese), betablokátory

(léky ke snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti), nebo jiné léky k léčbě

vysokého krevního tlaku, srdeční glykosidy (digoxin), warfarin (ke snížení krevní

srážlivosti), psychostimulancia (látky stimulující centrální nervový systém) nebo léky

snižující chuť k jídlu.

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku

Coldrex horký nápoj citron s lékařem.

máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické

acidózy.

Příznaky metabolické acidózy jsou:

hluboké, zrychlené, obtížné dýchání

nevolnost (pocit na zvracení), zvracení

ztráta chuti k jídlu

Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

D

alší

l

éč

iv

é přípravky

a p

ří

pravek Coldrex

horký

n

ápoj

citron

Účinky přípravku Coldrex horký nápoj citron a účinky jiných současně užívaných léků se

mohou vzájemně ovlivňovat.

Pokud užíváte Coldrex horký nápoj citron, neu

ží

vejte sou

časně

jiné

p

ří

pravky k

léčbě

chř

ipky

a

nachlaz

ení

nebo

dekongestanty,

zej

na

jin

é

pří

pravky

obsahuj

ící

paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci

s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném

užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater, nebo léků indukujících jaterní

mikrosomální

enzymy,

např.

některé

léky

proti

epilepsii

(fenobarbital)

antibiotika

(rifampicin), a dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu vzhledem

k možnému riziku zvýšení krvácení.

Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších

nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při

nevolnosti a zvracení, cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu, zidovudin (k léčbě

infekce HIV), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), chloramfenikol (antibiotikum) nebo lamotrigin

(k léčbě epilepsie).

Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit

zvýšení krevního tlaku nebo výskyt srdečních nežádoucích účinků. Při společném užívání se

srdečními glykosidy (např. digoxinem) může dojít ke zvýšení rizika nepravidelného srdečního

rytmu nebo srdeční příhody.

Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení

srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního

tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

Užívání pří

pravku Coldrex

horký

n

ápoj

citron s j

í

dlem, pit

ím

a alkoholem

B

ěh

em l

éčby

se nes

konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně

zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před

zahájením léčby s lékařem.

Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému

účinku paracetamolu.

T

ěhoten

stv

í

a ko

jení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství

plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Přípravek není vhodné užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze

na výslovné doporučení lékaře.

Ří

z

ení

dopravn

ích

prost

ředků

a obsluha stro

jů:

Coldrex horký nápoj citron může způsobit závratě. Pokud vám přípravek způsobuje závratě,

neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

P

řípra

vek Coldrex

horký

citron obsahuje

sodík

a sa

charó

zu

Přípravek obsahuje 135 mg sodíku v jednom sáčku. To je nutné vzít v úvahu u

pacientů na dietě s nízkým

obsahem

sodíku.

Přípravek obsahuje 2900 mg sacharózy v jednom sáčku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

3.

Jak se Coldrex hor

ký nápoj

citron u

žívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek

nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou.

Teplý nápoj vypijte.

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let (s tělesnou hmotností od 50 kg): 1 sáček

až 4x denně. Jednotlivé dávky užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Neu

žív

ejte

více

n

4

sáčky

za

24

hodin.

N

epřekr

a

ču

jte

dopo

ruče

n

é

dáv

k

ová

n

í.

Užívání

vyšších

než

doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků onemocnění (horečka, bolest) nebo se naopak

obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě

s lékařem. Tento lék neužívejte déle než 7 dnů, neurčí-li lékař jinak.

Děti a dospívající mladší 15 let: Tento přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15

let.

Jestl

iže js

t

e uži

l(a

) ví

ce p

řípr

avku Coldrex hork

ý náp

oj citron,

než

jste

měl(

a):

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého

lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte přesně, jaké množství přípravku jste

užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.

Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V

případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné

příznaky předávkování.

Jestl

iže js

te zapom

něl(

a)

užít

Coldrex hork

ý ná

poj citron:

Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4.

Mož

n

é

n

ežád

o

ucí úč

inky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

projevit u každého.

P

ř

est

aňte uží

vat tento l

ék

a okam

žitě ko

ntaktujte l

ékaře:

jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy

doprovázená obtížemi s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.

jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka, olupování kůže nebo vředy v ústech.

jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních

protizánětlivých léků objevily potíže s dýcháním a podobná reakce se objevila i po

podání tohoto přípravku.

jestliže u Vás došlo k nevysvětlené tvorbě modřin.

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Stejně postupujte i v případě:

jestliže máte neobvykle rychlou tepovou frekvenci nebo pocit neobvykle rychlé nebo

nepravidelné srdeční činnosti.

jestliže máte potíže s močení. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů

s hypertrofií (zbytněním) prostaty.

Četnost těchto nežádoucích účinků není známa.

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby

z 10 000).

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha, pocení a abnormální výsledky jaterních

testů, selhání jater nebo žloutenka, změny krevního obrazu (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob

z 10 000).

S neznámou četností se může objevit nervozita, bolest hlavy, závratě, potíže se spánkem,

zvýšení krevního tlaku a rozšíření zorniček.

Hl

áše

n

í

ne

žádo

uc

ích úč

in

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

St

á

tn

í

ú

stav pro kontrolu l

éč

iv

Š

ro

rova 48

100 41 Praha 10

webov

é

str

á

nky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Coldrex

horký

n

á

poj citron uchov

á

vat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

chovávejte

při teplotě do 25ºC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah bal

ení

a dal

ší

informace

Co Coldrex

horký

n

á

poj citron obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Paracetamolum 750 mg, phenylephrini hydrochloridum

10 mg a acidum ascorbicum 60 mg

Pomocnými látkami jsou:

Sacharóza, kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, chinolinová žluť,

citronové aroma v prášku.

Sáček obsahuje 135 mg sodíku a 2 900 mg sacharózy.

Jak vyp

adá

Coldrex hork

ý ná

poj citron a co obsahuje toto balen

í

Coldrex horký nápoj citron je krystalický, světle žlutý prášek chuti a vůně po citronu.

Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 5 g prášku.

Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10,12, 14, 20 nebo 30 kusech v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dr

ž

itel rozhodnu

o registraci a v

ý

robce

Dr

ž

itel rozhodnu

o registraci

OMEGA PHARMA a.s.

Vídeňská 188/119d

Dolní Heršpice

619 00 Brno

Česká republika

e-mail: safety@omega-pharma.cz

V

ýr

obce

SmithKline Beecham, S.A.

Alcala de Henares

Madrid

Španělsko

Wrafton Laboratories Limited, obchodující jako Perrigo

Exeter Road, Wrafton, Braunton

Devon EX33 2DL

Velká Británie

Tato p

říbal

o

vá i

nformace byla naposledy sch

lena:

24. 11. 2017