COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE Prášek pro perorální roztok 1000MG/10MG/70MG
 • Dávkování:
 • 1000MG/10MG/70MG
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 12 I Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE Prášek pro perorální roztok 1000MG/10MG/70MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL, KOMBINACE KROMĚ PSYCHOLEPTIK
 • Přehled produktů:
 • COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 07/ 479/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač. 1k rozhodnutío registraci sp.zn. sukls184036/2010

PŘÍBALOVÁINFORMACE-INFORMACE PROUŽIVATELE

COLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCE

prášekproperorálníroztok

(Paracetamolum, Phenylephrinihydrochloridum, Acidumascorbicum)

Přečtětesipozornětutopříbalovouinformaci, protože obsahujepro Vás důležité údaje.

Tento přípravekje dostupnýbezlékařského předpisu.Přesto všakCOLDREXMAXGRIPLESNÍ

OVOCEmusíte užívatpečlivě podlenávodu, abyVám co nejvíceprospěl.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Požádejte svého lékárníka,pokud potřebujete dalšíinformace neboradu.

Pokudsepříznaky Vašeho onemocněnízhoršínebosenezlepšído2-3 dnů,musíte se

poraditslékařem.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělteto svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1.CojeCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEa kčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačneteCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCE

užívat

3.JakseCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEužívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEuchovávat

6.Dalšíinformace

1. COJECOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

COLDREXMAXGRIPhorkýnápojs příchutíLESNÍOVOCEobsahujeparacetamol, lékprotibolesti

a horečce, kterýodstraňujebolestvkrku, bolesthlavy,svalů ikloubů a snižujehorečku. Vpřípravku

je obsažen vmaximálnídávce. Dále obsahuje fenylefrin, kterýuvolňuje ucpanýnos avedlejšínosní

dutiny, a takusnadňuje dýchání.Přípravektéžobsahuje vitamin C, kterýje běžnou součástípřípravků

protichřipce. Doplňuje vitamin C, kterývpočátečnímstadiu chřipkya nachlazenítělu častochybí.

Léčivé látkyvCOLDREXuMAXGRIPLESNÍOVOCEnezpůsobujíospalost.

COLDREXje vhodnýprodospěléod18 let(včetně starších osob)stělesnouhmotnostínad 65 kgk

úlevě od nepříjemných příznaků chřipky, silného nachlazeníajiných horečnatýchonemocnění

doprovázených ucpanýmnosemneboucpanýmivedlejšíminosnímidutinami.COLDREXMAXGRIP

LESNÍOVOCEodstraňujebolesthlavy, bolestvkrku,bolestsvalů a kloubů, uvolňuje ucpanýnosi

vedlejšínosnídutinya snižuje horečku.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETECOLDREXMAXGRIP

LESNÍOVOCEUŽÍVAT

Pamatujte si:

COLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEobsahujeparacetamol. Neužívejtetento lék

sjakýmkolidalšímlékemobsahujícímparacetamol.

Neužívejte tento přípravek bezdoporučenílékaře,pokudmáte problémyspožíváním

alkoholu a/nebo trpítejaternímonemocněním.

COLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEobsahujeidekongestant. Neužívejtetentoléks

dalšímiléky, kterésepoužívajínazmírněníchřipky, nachlazenínebootokunosní

sliznice(ucpanéhonosu).

Nesmíte překročituvedenou dávku. Užívánívyššíchneždoporučených dávekmůže vést

k rizikuzávažného poškozeníjater

COLDREXMAXGRIP LESNÍOVOCE neníurčenýkdlouhodobéléčbě.

NeužívejteCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEjestliže

jste přecitlivělý(á)na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin Cnebonakteroukoli

dalšísložku tohotopřípravku(uvedenou vbodě 6),

trpítezávažnýmonemocněnímjaternebo máte žloutenku,

mátezávažné problémysvysokýmkrevnímtlakem,

mátezávažnou hemolytickou anemii(chudokrevnostzrozpadu červených krvinek),

trpíte zvýšenýmnitroočnímtlakem(zelenýzákal),

jsteužíval(a)běhemposledníchdvoutýdnůinhibitorymonoaminooxidázy(lékyproti

depresi).

Vzhledemkobsahu léčivých láteksenesmípodávatdětema mladistvýmdo18let.

PřiužívánípřípravkuCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEje třeba zvláštní opatrnosti

jestliže:

máteonemocněníjaternebo ledvin,

vysokýkrevnítlaknebo onemocněnísrdce,

cévníonemocněníjakojeRaynaudůvfenomén nebo onemocněnípostihujícícévymozku,

zvýšenou činnostštítnéžlázy,zvětšenou prostatu,

průduškové astma,cukrovku,

feochromocytom(nádordřeněnadledvin),

glaukomsúzkýmúhlem(zelenýzákal),

deficitglukózo-6-fosfátdehydrogenázynebo hemolytickou anemii,

užívátetzv.tricyklickáantidepresiva(lékyprotidepresi)nebobetablokátory(lékynasnížení

krevního tlaku azpomalenísrdečníčinnosti).

Pokud trpíteněkterýmzvýšeuvedených onemocnění,poraďte sepřed užívánímpřípravku

COLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEslékařem.

Přípraveknenívhodnýprotěhotnéženy.Kojícíženymohoupřípravekužívatpouzenadoporučení

lékaře.

Vzájemnépůsobenís dalšímiléčivýmipřípravky:

ÚčinkyCOLDREXuMAXGRIPaúčinkyjinýchsoučasněužívanýchlékůsemohouvzájemně

ovlivňovat.NežzačneteužívatCOLDREXMAXGRIP,jetřebaseporaditslékařemvnásledujících

případech:

Užívátemetoklopramidnebodomperidon(kléčběnevolnostiazvracení)nebocholestyramin

kléčběvysokéhladinycholesteroluvkrvi,protožedocházíkovlivněnívstřebávání

paracetamolu.

Užíváte lékyke sníženísrážlivostkrve (např.warfarin), protože bymohlo dojítkzvýšení

krvácivosti.

PokudužíváteCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCE,neužívejtesoučasně jiné přípravkyna

chřipku a nachlazenínebodekongestanty, zejménajiné přípravkyobsahujícíparacetamol.

Užívánípřípravkusjakýmikolisouběžněužívanýmilékyjemožnépouzepokonzultacis

lékařem,neboťrizikopostiženíjaterpůsobenímparacetamolujezvýšenépřisoučasném

užíváníjinýchléků,kterémohouzpůsobovatpoškozeníjaternebolékůindukujícíchjaterní

mikrosomálníenzymy, např. některélékyprotiepilepsii

Fenylefrinobsaženývpřípravkumůžepřikombinacisněkterýmilékyprotidepresizpůsobit

zvýšeníkrevního tlaku.

Rovněžsoučasnépodávánísbetablokátory(lékynasníženíkrevníhotlakuazpomalení

srdečníčinnosti)můžesníženímúčinkutěchtoléčivýchpřípravkůvéstkezvýšeníkrevního

tlaku.

Jestližeužíváteprobenecid(kléčbědny),lamotrigin(kléčběepilepsie),fenobarbital(kléčbě

epilepsie),isoniazid(kléčbětuberkulózy),zidovudin(kléčběinfekceHIV),rifampicinnebo

chloramfenikol(kléčběbakteriálníchinfekcí).

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváteatoiolécích,kteréjsou

dostupné bezlékařského předpisu.

Užívání přípravkuCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEsjídlema pitím

Běhemléčbysenesmíkonzumovatalkohol.Dlouhodobákonzumacealkoholuvýznamnězvyšuje

rizikopoškozeníjater.Máte-liproblémyspožívánímalkoholu,poraďtesepředzahájenímléčbys

lékařem.

Přípraveksemůžepodávatnezávislenajídle.Užívánípojídlemůževéstkesníženémuúčinku

paracetamolu.

Těhotenstvía kojení

Jste-litěhotnánebokojíte,dřívenežzačneteužívatjakýkolilék,včetněCOLDREXuMAXGRIP

LESNÍOVOCE, poraďtese se svýmlékařemnebo lékárníkem.

Přípraveknenívhodnéužívatběhemtěhotenství.Kojícíženymohoupřípravekužívatpouzena

výslovné doporučenílékaře.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů:

COLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEnemá žádnýnebo mámalývlivna schopnostříditvozidlo

nebo obsluhovatstroje.COLDREXMAXGRIPmůže u některých pacientůvyvolatzávratě.Pokud

sezávratě vyskytnou, pacientibyneměliby říditvozidlo nebo obsluhovatstroje.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCE

Tentopřípravekobsahujecca5,1mmol(118mg) sodíkuvjednomsáčku.Nutnovzítvúvahuu

pacientůna dietě snízkýmobsahemsodíku.

Přípravekobsahuje5000mgsacharózyvjednédávce. PokudVámVášlékařřekl, ženesnášíteněkteré

cukry, poraďtesese svýmlékařem, nežzačnete tentopřípravekužívat. Množstvísacharózy

obsaženévjednomsáčku nutno vzítvúvahu u pacientů s diabetem.

Obsahuje aspartam, kterýjezdrojemfenylalaninu. Může býtškodlivýpro pacientys fenylketonurií.

Obsahujeoranžovoužluť(E 110) aazorubin (E122),které mohou způsobitalergické reakce.

3. JAKSECOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEUŽÍVÁ

VždyužívejteCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEpřesně podle pokynů tétopříbalové informace.

Pokud sinejstejistý(á),poraďte se sesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenicenebo do šálkua přelijte horkou vodou. Míchejte,dokud seprášek

nerozpustí.Vpřípaděpotřebypřidejtestudenouvodu, podlechutimůžete přisladitmedemnebo

cukrem,a vypijte.

Dospělí(včetněstarších osob)stělesnou hmotnostínad 65kg:1 sáčekpo4-6 hodinách.Jednotlivé

dávkyneužívejtedříve nežza 4 hodiny.Maximálníjednotlivá dávka je 1 sáček,maximálnídenní

dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívánívyšších neždoporučených dávekmůževéstkriziku závažného poškozeníjater.

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšenípříznaků (horečka, bolest)nebo senaopakobtíže zhorší,

vyskytnou senové příznakynebo neobvyklé reakce,poraďte se odalšíléčběslékařem.Bezporadys

lékařemneužívejtetentolékdéle než7 dnů.

Jestližejste užil(a)COLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEvíce, nežjste měl(a):

Vpřípaděpředávkovánínebo náhodného požitípřípravku dítětemvyhledejteihned svého lékařenebo

nejbližšízdravotnickézařízeníařekněte mu přesně,jakémnožstvípřípravku jsteužil(a). Ukažtejim

použité balenía tuto příbalovou informaci. Předávkováníparacetamolemmůže způsobitvážné

poškozeníažselhánífunkcejater.Vpřípadě předávkováníje nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i

kdyžnejsou přítomnyžádnépříznakypředávkování.

Jestližejste zapomněl(a)užítCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCE:

Vezměte sijednu dávku kdyžsivzpomenete. Nezdvojujte následujícídávku, abyste doplnil(a)

vynechanou dávku. Neužívejte vícenež1 dávku po 4 hodinách.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEnežádoucíúčinky,

které seale nemusívyskytnoutu každého.

Nežádoucíúčinkyparacetamolujsou vzácné, postihují1-10pacientůz10000a mohou seprojevit

jako:

alergické reakcejakojsousvědění,kožnívyrážky,pocení,kopřivka, ztíženédýchání

vdůsledku zúženíprůdušek(bronchospasmus)

změnykrevního obrazu(poruchykrevních destičeka kmenových buněk)

bolestžaludku nebojinétrávícítěžkosti, nevolnosta zvracení, průjem

závrať,nevolnost, zvýšená teplota,deprese, zmatenost,halucinace,třes, otoky,

abnormálníjaternífunkce,selháníjater, žloutenka

Nežádoucíúčinkyspojenésfenylefrinemsneznámou frekvencívýskytu:

Nervozita, bolesthlavy, závrať,nespavosta palpitace(bušenísrdce), zrychlenáčinnostsrdeční

průjem, zvracení

poruchyvidění

alergické reakce(kožnívyrážky,kopřivka)

obtížné nebo bolestivé močení

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémíře, nebo pokud sivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové informaci, prosím, sděltetosvému lékaři

nebo lékárníkoviapřestaňteCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEužívat.

5. JAKCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

Přípraveknepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostivyznačenéna obalu. Dobapoužitelnostise

vztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Uchovávejte přiteplotě do30 °C.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Tatoopatření

pomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEobsahuje

Léčivýmilátkamijsou:

Paracetamolum 1000 mg

Phenylephrinihydrochloridum 10 mg

Acidumascorbicum(vitamin C) 70 mg

Pomocnýmilátkamijsou:

sacharosa,natrium-citrát,kyselinavinná,aspartam,ovocnéaromavprášku(obsahuje

sacharosu,maltodextrin,oxidovanýkukuřičnýškrob,rostlinnýolej),barvaE122/110/142

(obsahuje oranžovou žluť (E 110), azorubin (E 122), zeleň S (E 142))

Jak vypadáCOLDREXMAXGRIPLESNÍOVOCEaco obsahujetoto balení

COLDREX MAXGRIPLESNÍOVOCEprášekproperorálníroztokbarvyrůžové ažbroskvové

scharakteristickýmovocněmentolovýmaroma.

Dodává se vjednodávkovýchzatavených vrstvenýchsáčcích(papír/PE/Al/PE). Sáčkyjsou balenypo

1, 3, 5, 6, 10nebo 12 kusech vkrabičce.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelemrozhodnutío registracije GlaxoSmithKlineConsumerHealthcare, GlaxoSmithKlineExport

Ltd., Brentford,TW89GS,Velká Británie

Výrobcemje SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko

Dalšíinformaceo tomto přípravkuzískáteumístního zástupcedržitele rozhodnutíoregistraci:

GlaxoSmithKlines.r.o., NaPankráci17/1685,140 21Praha4

Telefon:222001 208

Fax:222001 555

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena

1.8.2012