COFFEINUM BIOVETA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, koně, kozy, ovce, prasata, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Deriváty xanthinu
 • Přehled produktů:
 • 9938360 - 1 x 50 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/786/69-C
 • Datum autorizace:
 • 23-01-1986
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

BIOVETA, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COFFEINUM BIOVETA 125 mg/ml injekční roztok

Coffeinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje

Léčivá látka:

Coffeinum

125 mg

Pomocné látky:

Natrium-benzoát

125 mg

Čirý bezbarvý nebo slabě nažloutlý, injekční roztok.

4.

INDIKACE

Celková akutní tělesná slabost, kolaps nebo šok jako projev útlumu nebo ochrnutí

ústředního nervstva (po vyčerpávající námaze, otravách nebo těžkých chorobách), operační

kóma, srdeční insuficience (především typu bradykardiálního) a ostatní případy poškození

nebo vyčerpání, depresivní stavy, ke zkrácení probouzení po celkové anestezii.

5.

KONTRAINDIKACE

Hypertenze, ischemická choroba srdeční, hypertyreóza, těžší porucha funkce jater.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nespavost, neklid a vzrušenost se objevuje až při vyšších dávkách.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní, intramuskulární nebo intravenózní podání

Kůň 10 - 20 ml s.c., j.m., 5 - 10 ml i.v., skot 20 - 40 ml s.c., i.m.., 10 - 20 ml i.v., prase, ovce,

koza 2 - 8 ml. s.c., i.m., 1 - 4 ml i.v., pes 0,5 - 2 ml s.c., i.m., 0,25 - 1 ml i.v., kočka 0, 5 ml

s.c., i.m., 0,25 ml. i.v. Per os je možno podat stejné dávky jako podkožní nebo o polovinu

vyšší.

Po s.c. a i.m. aplikaci nastupuje účinek za 15 - 30 minut a trvá až několik hodin.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Koně, skot: maso: 1 den

Prasata, ovce, kozy: maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení kůže nebo očí opláchněte exponované místo proudem čisté vody.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce: Kofein potencuje analgetický (bolest tlumící) účinek analgetik – antipyretik (léků

proti zvýšené teplotě).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky: V graviditě je eliminační poločas prodloužen

na cca dvojnásobek. Pro nízkou koncentraci kofeinu v mateřském mléku je riziko pro mláďata

nepatrné - vede nejvýše k poruše spánkového režimu.

Předávkování: Vyšší dávky mohou vést k neklidu, vzrušenosti, třesu, tachykardii a k arytmii.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení: skleněná lahvička s propichovací zátkou o obsahu 50 ml.

12-12-2018

Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much?

Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much?

In what foods is caffeine found? Can caffeine pose a danger to your health? This Consumer Update answers these and other key questions about caffeine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA warns companies to stop selling dangerous and illegal pure and highly concentrated caffeine products

FDA warns companies to stop selling dangerous and illegal pure and highly concentrated caffeine products

FDA issued warning letters to the parties responsible for liquidcaffeine.com and Dual Health Body and Mind for illegally selling certain highly concentrated caffeine products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.