Clavaseptin

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Clavaseptin 62.5 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Clavaseptin 62.5 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
 • Přehled produktů:
 • 9902799 - 1 x 10 tableta - strip - -; 9902800 - 10 x 10 tableta - strip - -; 9902801 - 25 x 10 tableta - strip - -; 9902802 - 50 x 10 tableta - strip - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/042/13-C
 • Datum autorizace:
 • 24-10-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Clavaseptin 62,5 mg – Ochucené tablety pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, CZ – 288 02 Nymburk

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vetoquinol, Magny-Vernois, F – 70200 Lure, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clavaseptin 62,5mg – ochucené tablety pro psy a kočky

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum)

50,000 mg

Acidum clavulanicum ( ut kalii clavulanas)

12,500 mg

Hnědý oxid železitý (E172)

0,120 mg

Béžová tableta s půlící rýhou. Tabletu lze dělit na poloviny.

4.

INDIKACE

Psi: léčba nebo doprovodná léčba periodontálních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na

amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou, tj. Pasteurella spp., Streptococcus spp.

a Escherichia coli.

Kočky: léčba kožních infekcí (včetně ran a abscesů) vyvolaných bakteriemi citlivými na

amoxicilin v kombinaci s kyselinou klavulanovou, tj. Pasteurella spp., Staphylococcus spp.,

Streptococcus spp. a Escherichia coli.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na peniciliny či jiné látky ze skupiny beta-

laktamů nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Nepodávejte pískomilům, morčatům, křečkům, králíkům a činčilám.

Nepodávat koním a přežvýkavcům.

Nepoužívat u zvířat s vážnou dysfunkcí ledvin doprovázenou anurií nebo oligurií.

Nepoužívat v případě známé rezistence na kombinaci amoxicilinu a kyseliny klavulanové

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Může se vyskytnout zvracení či průjem. V závislosti na závažnosti nežádoucích účinků a

posouzení terapeutického prospěchu a rizika veterinárním lékařem může být léčba přerušena.

Mohou se také vyskytnout reakce přecitlivělosti (alergické kožní reakce, anafylaxe).

V takových případech je třeba přerušit léčbu a zahájit symptomatickou léčbu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučená dávka přípravku je 10 mg amoxicilinu / 2,5 mg kyseliny klavulanové na 1 kg

živé hmotnosti dvakrát denně perorálně u psů a koček podle následující tabulky:

Živá hmotnost/ kg

Clavaseptin 62,5 mg - Psi a kočky

1 tableta na 5 kg ž.hm. každých 12 hodin

[ 1,0 – 2,5 ]

[ 2,6 – 5,0 ]

[ 5,1 – 7,5 ]

1 ½

[ 7,6 – 10,0 ]

Při závažných infekcích je možné dávku zdvojnásobit na 20 mg amoxicilinu/5 mg kyseliny

klavulanové//kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Délka trvání léčby:

- 7 dnů při léčbě periodontálních infekcí u psů.

- 7 dnů při léčbě kožních infekcí u koček (včetně poranění a abscesů). Klinický stav zvířete by

měl být po 7 dnech opětovně posouzen a v případě nutnosti léčba prodloužena o dalších 7

dnů. Závažné případy kožních infekcí mohou na základě posouzení ošetřujícího veterinárního

lékaře vyžadovat ještě delší trvání léčby.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování a zamezení poddávkování je nutné stanovit živou hmotnost

zvířat co možná nejpřesněji.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 16 hodin

Rozpůlené tablety vkládejte zpět do otevřeného blistru a použijte během 16 hodin.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

<etiketě> <krabičce> <lahvi> po {zkratka používaná pro datum exspirace}. Doba použitelnosti

končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

U zvířat s poškozením funkce jater a ledvin by měl být přípravek používán pouze po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem a mělo by být pečlivě

zváženo dávkování přípravku.

Při použití u malých býložravců jiných než je uvedeno v bodě Kontraindikace je třeba

postupovat obezřetně.

Použití přípravku by mělo být založeno na testování citlivosti.

Nevhodné použití přípravku může vést ke zvýšení prevalence bakterií rezistentních vůči

amoxicilinu / kyselině klavulanové a může snížit účinnost léčby v důsledku možné zkřížené

rezistence. Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu principy oficiální a místní

antibiotické politiky. Nepoužívat v případě bakterií citlivých na úzkospektré peniciliny nebo

na samostatný amoxicilin.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu

vyvolat přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech

vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo

doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření

a buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní

vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění.

Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují

okamžitou lékařskou péči.

Po manipulaci s tabletami si umyjte ruce.

Použití v

průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost přípravku pro použití během březosti a laktace. Laboratorní

studie u potkanů nepodaly důkaz teratogenních, fetotoxických ani maternotoxických účinků.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

erakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Baktericidní účinek amoxicilinu může být snížen současným použitím bakteriostatických

látek jsou makrolidy, tetracykliny, sulfonamidy a chloramfenikol.

Je třeba zvážit možnost výskytu zkřížené alergické reakce s jinými peniciliny.

Peniciliny mohou zvýšit účinek aminoglykosidů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při podávání trojnásobku doporučené dávky po dobu 28 dnů bylo u koček pozorováno snížení

hodnot cholesterolu a případy zvracení a u psů průjem. V případě předávkování se doporučuje

zahájit symptomatickou léčbu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Druh a složení vnitřního obalu

Blistr (hliník/hliník) - 10 tablet v 1 blistru

Papírová krabička: velikosti balení 10, 100, 250,500 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, CZ – 288 02 Nymburk

tel. +420 325 513 822

e-mail: vetoquinol@vetoquinol.cz