CLAUDIENNE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CLAUDIENNE Tableta 50MG
 • Dávkování:
 • 50MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CLAUDIENNE Tableta 50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CILOSTAZOL
 • Přehled produktů:
 • CLAUDIENNE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 83/ 175/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn.sukls92234/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Claudienne 50 mg

tablety

Cilostazolum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Claudienne 50 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claudienne 50 mg užívat

Jak se přípravek Claudienne 50 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Claudienne 50 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Claudienne 50 mg a k čemu se používá

Přípravek Claudienne 50 mg patří do skupiny léků nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 3.

Má několik účinků, mezi které patří rozšíření některých krevních cév a snížení koagulačního účinku

(shlukování) krevních elementů nazývaných krevní destičky v cévách.

Přípravek Claudienne 50 mg Vám byl předepsán k léčbě „intermitentní klaudikace“. Intermitentní

klaudikace je křečovitá bolest v dolních končetinách při chůzi, způsobená nedostatečným krevním

zásobením dolních končetin. Přípravek Claudienne 50 mg může prodloužit vzdálenost, kterou ujdete

bez bolesti, neboť zlepšuje krevní oběh v dolních končetinách.

Cilostazol se doporučuje pouze pacientům, u nichž po úpravě životního stylu (včetně skončení

s kouřením a častějšího cvičení) a po dalších vhodných zásazích nedošlo k uspokojivému zlepšení

příznaků onemocnění. Je důležité, abyste během užívání cilostazolu i nadále pokračoval(a)

v provedených úpravách svého životního stylu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claudienne 50 mg užívat

Neužívejte přípravek Claudienne 50 mg:

jestliže jste alergický(á) na cilostazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže máte srdeční selhání.

jestliže máte v klidu přetrvávající bolest na hrudi nebo jste měl(a) infarkt (srdeční příhodu) nebo

chirurgický zákrok na srdci v posledních šesti měsících.

jestliže jste někdy měl(a) nebo míváte poruchy vědomí způsobené onemocněním srdce nebo

jakoukoli závažnější poruchou srdeční činnosti.

jestliže je Vám známo, že máte onemocnění zvyšující riziko krvácení nebo tvorby modřin, jako je

například:

aktivní žaludeční vřed(y)

cévní mozková příhoda v posledních šesti měsících

problémy s očima při diabetu (cukrovce)

jestliže nemáte správně kompenzovaný krevní tlak

jestliže užíváte jak kyselinu acetylsalicylovou, tak i klopidogrel nebo jakoukoliv kombinaci dvou

nebo více léků, které mohou zvýšit riziko krvácení [nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka].

jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo středně závažné či závažné onemocnění jater.

v těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Claudienne 50 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Než začnete užívat přípravek Claudienne 50 mg, informujte svého lékaře:

jestliže máte závažné problémy se srdcem nebo jakékoli problémy se srdeční činností.

jestliže máte problémy s krevním tlakem.

Během léčby přípravkem Claudienne 50 mg zajistěte, že:

jestliže potřebujete podstoupit chirurgický zákrok, včetně vytržení zubů, informujte svého lékaře

nebo zubního lékaře, že užíváte přípravek Claudienne 50 mg.

jestliže se Vám snadno tvoří modřiny nebo snadno krvácíte, přestaňte užívat přípravek Claudienne

50 mg a informujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Claudienne 50 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Konkrétně informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky, které se obvykle používají k léčbě bolesti

a/nebo zánětlivých onemocnění svalů nebo kloubů, nebo jestliže užíváte léky ke snížení srážlivosti

krve. Mezi tyto léky patří:

kyselina acetylsalicylová

klopidogrel

antikoagulancia (např. warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban nebo hepariny s nízkou

molekulární hmotností)

Jestliže užíváte takové léky spolu s přípravkem Claudienne 50 mg, Váš lékař Vám může provést

některá běžná vyšetření krve.

Některé léky mohou při užívání spolu s přípravkem Claudienne 50 mg ovlivňovat jeho účinek. Mohou

zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Claudienne 50 mg nebo způsobit, že přípravek Claudienne 50

mg bude méně účinný. Přípravek Claudienne 50 mg může mít stejný vliv na jiné léky. Než začnete

užívat přípravek Claudienne 50 mg, informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

erythromycin, klarithromycin nebo rifampicin (antibiotika)

ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí)

omeprazol (k léčbě překyselení žaludku)

diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na hrudníku)

cisaprid (k léčbě poruch žaludku)

lovastatin, simvastatin nebo atorvastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi)

halofantrin (k léčbě malárie)

pimozid (k léčbě duševních onemocnění)

námelové deriváty (k léčbě migrény, např. ergotamin, dihydroergotamin)

karbamazepin nebo fenytoin (k léčbě křečí)

přípravky obsahující extrakt z třezalky tečkované (bylinné léky)

Jestliže si nejste jistý(á), zda to platí pro léky, které užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Než začnete užívat přípravek Claudienne 50 mg informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky k léčbě

vysokého krevního tlaku, protože přípravek Claudienne 50 mg může způsobit další pokles krevního

tlaku. Jestliže Váš krevní tlak příliš poklesne, může se Vám zrychlit srdeční tep. Mezi tyto léky patří:

diuretika (např. hydrochlorothiazid, furosemid)

blokátory kalciových kanálů (např. verapamil, amlodipin)

ACE inhibitory (např. kaptopril, lisinopril)

blokátory receptorů pro angiotenzin II (např. valsartan, kandesartan)

beta-blokátory (např. labetalol, karvedilol)

Užívání výše zmíněných léků spolu s přípravkem Claudienne 50 mg pro Vás může být i nadále

vhodné; Váš lékař rozhodne, která možnost je pro Vás vhodná.

Přípravek Claudienne 50 mg s jídlem a pitím

Přípravek Claudienne 50 mg se užívá 30 minut před snídaní a večeří.

Tablety vždy zapíjejte malým množstvím vody.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Claudienne 50 mg

NESMÍ

být v těhotenství podáván.

Podávání přípravku Claudienne 50 mg kojícím matkám se

NEDOPORUČUJE

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Claudienne 50 mg může způsobovat závratě. Jestliže po užití přípravku Claudienne 50 mg

máte závratě,

NEŘIĎTE

dopravní prostředky a nepoužívejte žádné nástroje či stroje. Informujte

svého lékaře nebo lékárníka.

3.

Jak se přípravek Claudienne 50 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Claudienne 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je dvě 50 mg tablety dvakrát denně (ráno a večer). U starších lidí

není potřeba tuto dávku měnit. Váš lékař vám však může předepsat nižší dávku, jestliže užíváte

jiné léky, které mohou ovlivňovat účinek přípravku Claudienne 50 mg.

Přípravek Claudienne 50 mg se užívá 30 minut před snídaní a večeří. Tablety vždy zapíjejte

malým množstvím vody.

Někdy může být příznivý vliv užívání přípravku Claudienne 50 mg pociťován za 4 - 12 týdnů léčby.

Váš lékař po 3 měsících léčby posoudí, zda došlo ke zlepšení, a jestliže je účinek léčby nedostatečný,

může Vám doporučit léčbu cilostazolem ukončit.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Claudienne 50 mg není vhodný pro podávání dětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claudienne 50 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste z jakéhokoli důvodu užil(a) více tablet přípravku Claudienne 50 mg, než jste měl(a),

můžete mít známky a příznaky, jako jsou silná bolest hlavy, průjem, pokles krevního tlaku

a nepravidelnosti srdeční činnosti.

Jestliže jste užil(a) více tablet, než je předepsaná dávka, ihned vyhledejte svého lékaře nebo

místní nemocnici. Nezapomeňte s sebou vzít balení přípravku, aby bylo jasné, jaké léky jste

užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claudienne 50 mg

Jestliže jste vynechal(a) dávku, užijte následující dávku v obvyklou dobu a dále normálně pokračujte

v užívání.

NEZDVOJNÁSOBUJTE

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Claudienne 50 mg

Jestliže přestanete přípravek Claudienne 50 mg užívat, bolest v dolních končetinách se může vrátit

nebo zhoršit. Proto přestaňte užívat přípravek Claudienne 50 mg pouze v případě, že si všimnete

nežádoucích účinků, které vyžadují neodkladné lékařské ošetření (viz bod 4), nebo pokud Vám to

doporučí lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, můžete potřebovat

neodkladné lékařské ošetření. Přestaňte užívat přípravek Claudienne 50 mg a vyhledejte lékaře

nebo pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice.

cévní mozková příhoda

srdeční příhoda

problémy se srdcem, které mohou způsobovat dušnost nebo otoky kotníků

nepravidelný srdeční tep (nový výskyt nebo zhoršení)

nápadné krvácení

snadná tvorba modřin

závažné onemocnění s výskytem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a na genitáliích

zežloutnutí kůže nebo očního bělma, způsobené problémy s játry nebo s krví (žloutenka)

Také okamžitě informujte svého lékaře, jestliže máte horečku nebo Vás bolí v krku. Možná bude

potřeba, aby Vám byly provedeny krevní testy, a Váš lékař rozhodne o další léčbě.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky přípravku Claudienne 50 mg. V následujících

případech informujte co nejdříve svého lékaře:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

bolest hlavy

abnormální stolice

průjem

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

rychlý srdeční tep

bušení srdce (palpitace)

bolest na hrudníku

závratě

bolest v krku

rýma (rinitida)

bolest břicha

nepříjemný pocit v oblasti břicha (zažívací potíže)

nevolnost (pocit na zvracení) či zvracení

ztráta chuti k jídlu (anorexie)

nadměrné říhání či plynatost (větry)

otok kotníků, nohou nebo obličeje

vyrážka nebo změny vzhledu kůže

svědění kůže

krvácivé skvrny na kůži

celková slabost

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

infarkt (srdeční příhoda)

nepravidelný srdeční tep (nový výskyt nebo zhoršení)

problémy se srdcem, které mohou způsobovat dušnost nebo otoky kotníků

zápal plic

kašel

zimnice

neočekávané krvácení

tendence ke krvácení (např. do žaludku, očí, svalů, z nosu, krev ve slinách nebo moči)

pokles počtu červených krvinek v krvi

závrať po postavení

omdlévání

úzkost

potíže se spánkem

neobvyklé sny

alergická reakce

bolest

diabetes (cukrovka) a zvýšení hladiny cukru v krvi

bolesti žaludku (gastritida)

malátnost

U pacientů, kteří mají diabetes (cukrovku), může být riziko krvácení do očí vyšší.

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

tendence k delšímu krvácení než obvykle

zvýšení počtu krevních destiček v krvi

problémy s ledvinami

Během užívání přípravku Claudienne 50 mg byly hlášeny následující nežádoucí účinky, není

však známo, jak často se vyskytují

změny krevního tlaku

pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček v krvi

dechové obtíže

pohybové potíže

horečka

návaly horka

ekzém a jiné kožní vyrážky

snížená citlivost kůže

slzení nebo výtok z očí (zánět spojivek)

zvonění v uších (tinnitus)

problémy s játry včetně zánětu jater (hepatitidy)

změny moči

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Claudienne 50 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Claudienne 50 mg obsahuje

Léčivou látkou je cilostazolum. Jedna tableta obsahuje cilostazolum 50 mg.

Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, vápenatá sůl karmelosy,

hypromelosa a magnesium- stearát.

Jak přípravek Claudienne 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Claudienne 50 mg jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety s plochým povrchem, s vyraženým

číslem „50“ na jedné straně.

Lék je dodáván v baleních obsahujících 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 nebo 100 tablet

v PVC/PVDC/Al blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów

Polsko

Výrobce

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice

Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Estonsko: Cilozek

Polsko: Cilozek

Česká republika: Claudienne 50 mg

Slovenská republika: Cilozek 50 mg tablety

Maďarsko: Cilozek 50 mg tabletta

Španělsko: Cilostazol MYLAN 50 mg comprimidos EFG

Řecko: Inclaud

Rumunsko: VELYN 50 mg comprimate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 14.7.2015