CLARITINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CLARITINE Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CLARITINE Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LORATADIN
 • Přehled produktů:
 • CLARITINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 001/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 07-10-2015
 • EAN kód:
 • 8590322001998
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls145989/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

CLARITINE 10 mg tablety

loratadinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v

této příbalové informaci:

Co je přípravek Claritine a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat

Jak se přípravek Claritine užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Claritine uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Claritine a k

čemu se používá

Přípravek Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat

alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.

Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání,

rýma, pálení a svědění nosu a očí.

Přípravek Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah

kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

Bez konzultace s

lékařem je

použití přípravku možné u projevů akutní alergické rýmy, alergického

zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat

Neužívejte přípravek

Claritine

jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Claritine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte onemocněním jater.

Laboratorní testy

Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat přípravek Claritine dva

dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

Další léčivé přípravky

a přípravek Claritine

Nežádoucí účinky Claritinu mohou být zvýšeny, když jsou současně užívány léky, které ovlivňují

fungování některých enzymů odpovědných za metabolismus léků v játrech. Přesto nebylo v klinických

studiích pozorováno žádné zvýšení nežádoucích účinků loratadinu při současném užívání léků, které

ovlivňují fungování těchto enzymů.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek

Claritine s

jídlem a

alkoholem

Přípravek Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla.

Neprokázalo se, že by přípravek Claritine zvyšoval účinek alkoholických nápojů

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jako preventivní opatření se užívání přípravku Claritine v těhotenství nedoporučuje.

Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během klinických studií zaměřených na posouzení schopnosti řídit vozidla se u pacientů, kteří užívali

loratadin, nevyskytlo žádné zhoršení. Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine

způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout

ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Claritine obsahuje

m

onohydrát laktóz

y

(mléčný cukr)

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Claritine užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

Použití u dětí

Děti ve věku 2 až 12 let

-

s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg:

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

-

s tělesnou hmotností 30 kg nebo nižší:

Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností nižší než 30 kg.

Pacienti se závažnou poruchou funkce jater

Dospělí a děti s

tělesnou hmotností vyšší než 30 kg

Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste

užil(a) více přípravku

Claritine,

než jste měl(a)

Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné

problémy, nicméně můžete pociťovat bolest hlavy, zrychlenou srdeční frekvenci nebo ospalost. Jestliže

užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Claritine

Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je

předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a dospívajících zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou

chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny reakce z přecitlivělosti (zahrnující

závažnou alergickou reakci (anafylaxi) včetně ohraničeného otoku podkožní tkáně na různých místech

organismu, například v obličeji), závrať, křeč, zrychlená srdeční frekvence a bušení srdce, pocit na

zvracení, sucho v ústech, zánět žaludku, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava. Dále se

může objevit zvýšení tělesné hmotnosti, četnost nelze z dostupných údajů určit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Claritine uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny ve vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Claritine obsahuje

Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnézium-stearát.

Jak

přípravek

Claritine

vypadá a co obsahuje toto balení

Claritine jsou bílé nebo téměř bílé oválné tablety na jedné straně s půlící rýhou, na druhé straně hladké

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech po 7, 10,30 nebo 60 tabletách v jednom balení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

Bayer Bitterfeld GmbH,

Ortsteil Greppin

Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 31. 5. 2018

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety