Advertisement

CLARITINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CLARITINE Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 7 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CLARITINE Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LORATADIN
 • Přehled produktů:
 • CLARITINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 24/ 001/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 04-04-2013
 • EAN kód:
 • 8584055999547
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č.2b k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls55574/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

CLARITINE 

 tablety 

loratadinum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Claritine musíte užívat pečlivě podle 

návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je Claritine a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat 

3.  Jak se Claritine užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Claritine uchovávat 

6.  Další informace 

1. CO JE CLARITINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické 

příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu. 

Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a 

svědění nosu a očí. 

Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových 

pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).  

Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek. 

Bez konzultace  s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní  (sezónní) alergické rýmy, 

alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITINE UŽÍVAT 

Neužívejte Claritine 

-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebí  

Než začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, 

-  jestliže trpíte onemocněním jater 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Vliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán. 

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich 

současného užívání s přípravkem Claritine.  

Užívání přípravku Claritine s jídlem a pitím  

Claritine se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 

Těhotenství a kojení 

Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje. 

Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. 

Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich 

schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine 

Claritine, tablety, obsahuje laktosu (mléčný cukr); proto jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte 

nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.  

Laboratorní testy 

Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před 

provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu. 

3. JAK SE CLARITINE UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Dospělí a děti starší 12 let 

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.  

Děti ve věku 2 až 12 let 

s tělesnou hmotností více než 30 kg 

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla. 

s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně  

Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností menší než 30 kg. 

Pacienti se závažným poškozením jater 

Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg 

Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla. 

Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a) 

Užívejte  Claritine  pouze  tak,  jak  je  uvedeno  výše.  Při  náhodném  předávkování  se  neočekávají  vážné 

problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře  

nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine 

Jestliže  zapomenete  dávku  užít  včas,  užijte  ji  co  nejdříve  a  poté  pokračujte  v  užívání  léku  tak,  jak  je 

předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.  

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, 

jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná. 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou 

chuť k jídlu a potíže se spaním. 

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, 

závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, 

vypadávání vlasů, vyrážka a únava. 

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte 

to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK CLARITINE UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru. 

Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu tablet, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Claritine obsahuje 

-  Léčivou látkou je loratadin 10 mg v jedné tabletě. 

-  Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy; kukuřičný škrob; magnesium-stearát. 

Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku Claritine, tablety: bílé nebo téměř bílé oválné tablety s logem Schering, s půlicí rýhou, 

označené “10” na jedné straně. 

Tablety jsou baleny v blistrech; po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.  

Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

Držitel rozhodnutí o registraci 

Do 30.9.2012: 

SP Europe,  

Rue de Stalle 73, B 1180 Bruxelles,  

Belgie 

Od 1.10.2012: 

Merck Sharp & Dohme B.V. 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem 

Nizozemsko 

Výrobce 

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie 

Datum poslední revize textu 

28.3.2012 

Document Outline

23-2-2018

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Claritin vs. Claritin D

Claritin vs. Claritin D

Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms. Claritin blocks the action of histamine, a substance in the body that initiates allergic symptoms like itching, sneezing, runny nose, and allergic skin rashes.

US - RxList

14-2-2018

DESLORATADINE Tablet [AvPAK]

DESLORATADINE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

Benadryl vs. Claritin

Benadryl vs. Claritin

Benadryl (diphenhydramine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms, such as itching, hives, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis) and other allergies, such as allergies to molds and dust mites. Benadryl is also used to treat insomnia, motion sickness, and mild cases of Parkinsonism. A main difference between Benadryl and Claritin is that Claritin tends to cause less drowsiness and sedation than Benadryl.

US - RxList

5-2-2018

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

LORATADINE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LORATADINE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

CORE VALUES ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Harmon Stores Inc.]

CORE VALUES ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Harmon Stores Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DESLORATADINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LORATADINE Tablet [Major Pharmaceuticals]

LORATADINE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DESLORATADINE Tablet [AvKARE, Inc.]

DESLORATADINE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LORATADINE Tablet [Northstar RxLLC]

LORATADINE Tablet [Northstar RxLLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LORATADINE Tablet [Premier Value]

LORATADINE Tablet [Premier Value]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [LIDL US, LLC]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [LIDL US, LLC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [OHM LABORATORIES INC.]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [OHM LABORATORIES INC.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LORATADINE Solution [Cardinal Health]

LORATADINE Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

LORATADINE Tablet [A-S Medication Solutions]

LORATADINE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Marc Glassman, Inc.]

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Marc Glassman, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Kroger Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Kroger Company]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALLERGY (Loratadine) Tablet [Selder, S.A. De C.V.]

ALLERGY (Loratadine) Tablet [Selder, S.A. De C.V.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LORATADINE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

LORATADINE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Valu Merchandisers Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Valu Merchandisers Company]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [AmerisourceBergen]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [AmerisourceBergen]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CLARITIN (Loratadine) Tablet [Navajo Manufacturing Company]

CLARITIN (Loratadine) Tablet [Navajo Manufacturing Company]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Rite Aid Corporation]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Cetirizine vs. Loratadine

Cetirizine vs. Loratadine

Title: Cetirizine vs. LoratadineCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

CHILDRENS WALITIN (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS WALITIN (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

LEADER ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Cardinal Health]

LEADER ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

LORATADINE Solution [A-S Medication Solutions]

LORATADINE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

LORATADINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LORATADINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [CVS Pharmacy]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec (cetirizine hydrochloride) and Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) are antihistamines that treat symptoms such as itching, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis), allergic skin rashes, and other allergies, such as allergies to molds and dust mites.

US - RxList

28-11-2017

LORATADINE Tablet [Apotex Corp.]

LORATADINE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

FAMILY WELLNESS ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Family Dollar Services Inc]

FAMILY WELLNESS ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Family Dollar Services Inc]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

EXCHANGE SELECT ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Army Air Force Exchange Service]

EXCHANGE SELECT ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Army Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

CHILDRENS ALLERGY DYE FREE (Loratadine) Liquid [TARGET Corporation]

CHILDRENS ALLERGY DYE FREE (Loratadine) Liquid [TARGET Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

SOUND BODY ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

ALLERGY (Loratadine) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALLERGY (Loratadine) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

LORATADINE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

LORATADINE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement