CLARITINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CLARITINE Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CLARITINE Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LORATADIN
 • Přehled produktů:
 • CLARITINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 24/ 001/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 31-10-2012
 • EAN kód:
 • 8584055999516
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č.2a k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls55574/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

CLARITINE 

 tablety 

loratadinum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je Claritine a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat 

3.  Jak se Claritine užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Claritine uchovávat 

6.  Další informace 

1. CO JE CLARITINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické 

příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu. 

Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a 

svědění nosu a očí. 

Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových 

pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).  

Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITINE UŽÍVAT 

Neužívejte Claritine 

-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/a) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebí 

Než začnete přípravek Claritine užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka, 

-  jestliže trpíte onemocněním jater 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Vliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán. 

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

Užívání přípravku Claritine s jídlem a pitím  

Claritine se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 

Těhotenství a kojení 

Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje. 

Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv lék užívat během těhotenství.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. 

Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich 

schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine 

Claritine, tablety, obsahuje laktosu (mléčný cukr); proto jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte 

nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.  

Laboratorní testy 

Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před 

provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu. 

3. JAK SE CLARITINE UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Dospělí a děti starší 12 let 

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.   

Děti ve věku 2 až 12 let 

s tělesnou hmotností více než 30 kg 

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.  

s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně  

Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností menší než 30 kg. 

Pacienti se závažným poškozením jater 

Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg 

Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.  

Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a) 

Užívejte Claritine pouze tak, jak bylo pro Vás předepsáno. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné 

problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře  

nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine 

Jestliže  zapomenete  dávku  užít  včas,  užijte  ji  co  nejdříve  a  poté  pokračujte  v  užívání  léku  tak,  jak  je 

předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.  

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, 

jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.  

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou 

chuť k jídlu a potíže se spaním. 

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, 

závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, 

vypadávání vlasů, vyrážka a únava. 

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte 

to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK CLARITINE UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  

Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru. 

Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu tablet, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co Claritine obsahuje 

-  Léčivou látkou je loratadin 10 mg v jedné tabletě. 

-  Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy; kukuřičný škrob; magnesium-stearát. 

Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku Claritine, tablety: bílé nebo téměř bílé oválné tablety s logem Schering, s půlicí rýhou, 

označené “10” na jedné straně. 

Tablety jsou baleny v blistrech; po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.  

Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu.  

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

Držitel rozhodnutí o registraci 

Do 30.9.2012: 

SP Europe,  

Rue de Stalle 73, B 1180 Bruxelles,  

Belgie 

Od 1.10.2012: 

Merck Sharp & Dohme B.V. 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem 

Nizozemsko 

Výrobce  

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie 

Datum poslední revize textu 

28.3.2012 

Document Outline

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety