CLARITINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CLARITINE Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CLARITINE Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LORATADIN
 • Přehled produktů:
 • CLARITINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 24/ 001/92-S/C
 • Datum autorizace:
 • 31-01-2013
 • EAN kód:
 • 8584055999530
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.2bkrozhodnutíopřevoduregistracesp.zn.sukls55574/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACE PROUŽIVATELE

CLARITINE

tablety

loratadinum

Přečtětesipozornětutopříbalovouinformaci,protožeobsahujeprovásdůležitéúdaje.

Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.PřestovšakClaritinemusíteužívatpečlivěpodle

návodu,abyVámconejvíceprospěl.

- Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Požádejtesvéholékárníka,pokudpotřebujetedalšíinformaceneboradu.

- Pokudsevašepříznakyzhoršínebosenezlepšído7dnů,musíteseporaditslékařem.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svémulékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeClaritineakčemusepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekClaritineužívat

3. JakseClaritineužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. JakClaritineuchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJE CLARITINE AKČEMUSE POUŽÍVÁ

Claritinepatřídoskupinylátekzvanýchantihistaminika.Antihistaminikapomáhajízmírňovatalergické

příznakytím,žezabraňujíúčinkůmlátkyzvanéhistamin,kterásevytvářívorganizmu.

Claritinetlumípříznakyspojenésalergickourýmou(např.sennourýmou),jakojsoukýchání,rýma,pálenía

svěděnínosuaočí.

Claritinetaképomáházmírnitpříznakychronickékopřivky(svědění,zarudnutíapočetarozsahkopřivkových

pupenů),unížneníznámapříčina(tzv.chronickáidiopatickákopřivka).

ZmírněnítěchtopříznakůpřetrvávácelýdenapomáháVámobnovitVašenormálnídenníaktivityaspánek.

Bezkonzultaceslékařemjepoužitípřípravkumožnéuprojevůakutní(sezónní)alergickérýmy,

alergickéhozánětuspojivek,svěděníakopřivkyudospělýchadětístarších12let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽZAČNETECLARITINE UŽÍVAT

NeužívejteClaritine

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naloratadinnebonakteroukolidalšísložkupřípravkuClaritine.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuClaritinejezapotřebí

NežzačnetepřípravekClaritineužívat,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem,

-jestližetrpíteonemocněnímjater

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

VlivpřípravkuClaritinenaefektalkoholickýchnápojůnebylprokázán.

Informujte, prosím,svéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Jestližeužíváteještějinéléky,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemovhodnostijejich

současnéhoužíváníspřípravkemClaritine.

UžívánípřípravkuClaritinesjídlemapitím

Claritinesemůžeužívatsjídlemnebobezjídla.

Těhotenstvíakojení

Jestližejstetěhotná,užívánípřípravkuClaritinesenedoporučuje.

Jestližekojíte,užívánípřípravkuClaritinesenedoporučuje.

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívatjakýkolivlék.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů

Přidoporučenédávceseneočekává,žebypřípravekClaritinezpůsobovalospalostnebomenšípozornost.

Přestosevelmivzácněuněkterýchjedincůmůževyskytnoutospalost,kterámůžeovlivnitjejich

schopnostříditaobsluhovatstroje.

DůležitáinformaceoněkterýchsložkáchpřípravkuClaritine

Claritine,tablety,obsahujelaktosu(mléčnýcukr);protojestližeVámVášlékařsdělil,žetrpíte

nesnášenlivostíněkterýchcukrů,kontaktujesvéholékařepředpoužitímtohotoléčivéhopřípravku.

Laboratornítesty

Pokudmátenaplánovanéprovedeníkožníchtestůnaalergii,neměl(a)bysteužívatClaritinedvadnypřed

provedenímtěchtotestů,protožetentolékmůžeovlivnitvýsledkytestu.

3. JAKSE CLARITINEUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekClaritinepřesněpodlepokynůsvéholékaře.

Pokudsinejstejistý(á),poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Dospělíadětistarší12let

Užívatjednutabletujednoudenně,zapítvodou,sjídlemnebobezjídla.

Dětivevěku2až12let

-stělesnouhmotnostívícenež30kg

Užívatjednutabletujednoudenně,zapítvodou,sjídlemnebobezjídla.

-stělesnouhmotností30kgneboméně

Tabletaosíle10mgnenívhodnáprodětistělesnouhmotnostímenšínež30kg.

Pacientisezávažnýmpoškozenímjater

Dospělíadětistělesnouhmotnostívícenež30kg

Užívatjednutabletukaždýdruhýden,zapítvodou,sjídlemnebobezjídla.

Claritinesenedoporučujeprodětimladší2let.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuClaritine,nežjsteměl(a)

UžívejteClaritinepouzetak,jakjeuvedenovýše.Přináhodnémpředávkováníseneočekávajívážné

problémy.AvšakjestližeužijetevícepřípravkuClaritine,nežjsteměl(a),ihnedkontaktujtesvéholékaře

nebolékárníka.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekClaritine

Jestližezapomenetedávkuužítvčas,užijtejiconejdříveapotépokračujtevužívánílékutak,jakje

předepsáno.Nezdvojujtenásledujícídávku,abystedoplnil(a)vynechanoudávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky, můžemítiClaritinenežádoucíúčinky.Kontaktujtelékařenebolékárníka,

jestližemátejakoukolivreakcinapřípravekClaritine,kterátrvá,jeobtížnánebosimyslíte,žejevážná.

Nejčastějihlášenénežádoucíúčinkyudětívevěku2až12letzahrnujíbolesthlavy,nervozituaúnavu.

Nejčastějihlášenénežádoucíúčinkyudospělýchamladistvýchzahrnujíospalost,bolesthlavy,zvýšenou

chuťkjídluapotížesespaním.

PouvedenípřípravkuClaritinenatrhbylyvelmivzácněhlášenyzávažnépřípadyalergickéreakce,

závrať,nepravidelnýneborychlýtepsrdce,nevolnost,suchovústech,žaludečnípotíže,problémysjátry,

vypadávánívlasů,vyrážkaaúnava.

Jestližezaznamenátejakýkolivnežádoucíúčinek,kterýneníuvedenvtétopříbalovéinformaci,oznamte

toprosímsvémulékařinebolékárníkovi.

5. JAKCLARITINE UCHOVÁVAT

Uchovávejtemimodosahadohleddětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

Uchovávejtevpůvodnímvnitřnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředvlhkem.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostivyznačenénakrabičceablistru.

Jestližezjistítejakoukolivzměnuvevzhledutablet,oznamtetosvémulékařinebolékárníkovi.

6. DALŠÍINFORMACE

CoClaritineobsahuje

-Léčivoulátkoujeloratadin10mgvjednétabletě.

-Pomocnélátkyjsou:monohydrátlaktosy;kukuřičnýškrob;magnesium-stearát.

JakClaritinevypadáacoobsahujetotobalení

PopispřípravkuClaritine,tablety:bílénebotéměřbíléoválnétabletyslogemSchering,spůlicírýhou,

označené“10”najednéstraně.

Tabletyjsoubalenyvblistrech;po7,10,30nebo60tabletáchvjednombalení.

Probalení7,10a30tabletjevýdejmožnýbezlékařskéhopředpisu.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutíoregistraci

Do30.9.2012:

SPEurope,

RuedeStalle73, B 1180Bruxelles,

Belgie

Od1.10.2012:

MerckSharp&DohmeB.V.

Waarderweg39, 2031BN Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Schering-PloughLaboN.V., Heist-op-den-Berg,Belgie

Datumposlednírevizetextu

28.3.2012

Document Outline

14-11-2018

Desloratadine ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Desloratadine ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Desloratadine ratiopharm (Active substance: desloratadine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7603 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Aerius (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4255 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/313/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Azomyr (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4253 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/310/T/94

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Merck Sharp and Dohme Limited)

Neoclarityn (Active substance: desloratadine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3931 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/314/T/88

Europe -DG Health and Food Safety