CLARINASE REPETABS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CLARINASE REPETABS, POR TBL RET 7
 • Léková forma:
 • Tableta s řízeným uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 7, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CLARINASE REPETABS, POR TBL RET 7
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 117/95-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č.2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls55575/2012 

Příbalová informace 

Přečtěte si  pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.  

V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je CLARINASE REPETABS a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CLARINASE REPETABS užívat 

3.  Jak se CLARINASE REPETABS užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Uchovávání přípravku CLARINASE REPETABS 

CLARINASE REPETABS, tableta s řízeným uvolňováním 

loratadinum, pseudoefedrini sulfas  

-  Léčivou látkou přípravku CLARINASE REPETABS, tableta s řízeným uvolňováním, je loratadin 5 mg a 

pseudoefedrin 120 mg. 

-  Pomocné  látky  přípravku  CLARINASE  REPETABS,  tableta  s  řízeným  uvolňováním  jsou:  jádro  – 

monohydrát laktosy;  kukuřičný škrob; povidon; magnesium-stearát; potahová vrstva – arabská klovatina; 

dihydrát  síranu  vápenatého;  síran  vápenatý;  karnaubský  vosk;  mikrokrystalická  celulosa;    kyselina 

olejová;  kalafuna;  práškované rostlinné mýdlo; sacharosa;  mastek; kysličník titaničitý; bílý vosk; zein. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Do 30.9.2012: 

SP Europe,  

Rue de Stalle 73, B 1180 Bruxelles,  

Belgie 

Od 1.10.2012: 

Merck Sharp & Dohme B.V. 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem 

Nizozemsko 

Výrobce 

Schering-Plough Labo N.V.,  Heist-op-den-Berg, Belgie 

1. CO JE CLARINASE REPETABS A K ČEMU SE POUŹÍVÁ 

Popis přípravku: bílé, kulaté, lesklé potahované tablety. 

Tablety CLARINASE REPETABS jsou baleny v blistrech, 7 nebo 14 tablet v jednom balení. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

CLARINASE  REPETABS  obsahuje  kombinaci  dvou  léčivých  látek,  antihistaminika  a  dekongestiva. 

Antihistaminika pomáhají  tlumit  alergické a běžné projevy rýmy tím, že předcházejí účinkům látky zvané 

histamin, která vzniká v organizmu. Dekongestivum zmírňuje překrvení a otok nosní sliznice.  

CLARINASE REPETABS zmírňuje příznaky spojené se sezónní  alergickou rýmou (sennou rýmou), jako 

jsou kýchání, výtok z nosu, pálení nosu nebo očí, doprovázené překrvením nosní sliznice.  

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARINASE REPETABS UŽÍVAT 

Neužívejte CLARINASE REPETABS: 

-   jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na loratadin, pseudoefedrin nebo na kteroukoliv další složku 

přípravku CLARINASE REPETABS, tablety. 

Vzhledem k přítomnosti pseudoefedrinu, neužívejte CLARINASE REPETABS: 

-  jestliže dostáváte také lék na srdce nebo krevní tlak. 

-  jestliže máte zelený oční zákal, obtíže s močením, překážku v močových cestách, vysoký krevní tlak, 

onemocnění srdce a cév, mozkovou mrtvici v anamnéze, nebo zvýšenou činnost štítné žlázy.  

-  Informujte svého lékaře, jestliže jste léčeni inhibitory monoaminooxidázy (MAO), nebo jste ukončili 

léčbu v posledních 14 dnech.  

Věnujte zvláštní opatrnost přípravku CLARINASE REPETABS, neboť následující okolnosti 

mohou způsobit vaši neobvyklou vnímavost na dekongestivum pseudoefedrin, obsažené v tomto 

léku

Než začnete CLARINASE REPETABS užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka: 

-  jestliže je vám 60 let nebo více, protože starší  lidé mohou být více citliví na účinek tohoto léčiva. 

-  jestliže máte oční problémy (jako je zvýšení očního tlaku nebo zelený oční zákal), diabetes mellitus 

(cukrovku), stenózující peptický vřed, pyloroduodenální obstrukci, obstrukci vývodových cest 

močových, v anamnéze bronchspazmus, zvětšení prostaty nebo problémy s játry, ledvinami nebo 

močovým měchýřem. 

-  jestliže plánujete operaci, protože je možné, že budete muset na několik dní přípravek CLARINASE 

REPETABS přestat užívat. 

-  jestliže užíváte digitalis, lék používaný u některých srdečních onemocnění, protože může být  nutné 

upravit jeho dávkování. 

-  jestliže užíváte methyldopu, mecamylamin, reserpin, veratrové alkaloidy a guanethidin na krevní tlak, 

protože může být potřeba dávkování upravit. 

-  jestliže užíváte dekongestiva (cestou orální nebo nosní), látky potlačující  chuť k jídlu (dietní pilulky), 

nebo amfetaminy, protože společně  s přípravkem CLARINASE REPETABS mohou tyto léky zvýšit 

váš krevní tlak. 

-  jestliže užíváte námelové alkaloidy (jako jsou dihydroergotamin, ergotamin, nebo metylergometrin) 

na migrény, protože společně s přípravkem CLARINASE REPETABS mohou tyto léky zvýšit váš 

krevní tlak.  

-  jestliže užíváte linezolid, bromocriptin, kabergolin, lisurid a pergolid, protože společně s přípravkem 

CLARINASE REPETABS mohou tyto léky zvýšit váš krevní tlak. 

-  jestliže užíváte antacida, protože mohou zvýšit účinnost přípravku CLARINASE REPETABS. 

-  jestliže užíváte kaolin, protože může snížit účinnost přípravku CLARINASE REPETABS. 

Užívání CLARINASE REPETABS s jídlem a pitím:  

Tablety CLARINASE REPETABS se mohou užívat před jídlem nebo současně s jídlem. 

Těhotenství 

Jestliže jste těhotná, nesmíte tablety CLARINASE REPETABS užívat. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoliv lék během těhotenství. 

Kojení 

Jestliže kojíte, užívání přípravku CLARINASE REPETABS se nedoporučuje. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék během kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek CLARINASE REPETABS způsoboval ospalost 

nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může 

ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

Důležitá informace o některých složkách přípravku CLARINASE REPETABS: 

CLARINASE REPETABS, tableta s řízeným uvolňováním, obsahuje laktosu a sacharosu; proto jestli 

vám sdělil váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím 

tohoto léčivého přípravku. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 

Vliv přípravku CLARINASE REPETABS na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán. 

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Laboratorní testy: 

Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat dva dny před 

provedením těchto testů přípravek CLARINASE REPETABS, protože tento lék může ovlivnit výsledky 

testu. 

Sportovci užívající přípravek CLARINASE REPETABS mohou mít pozitivní antidopingové testy. 

3. JAK SE CLARINASE REPETABS UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek CLARINASE REPETABS přesně podle pokynů svého lékaře. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Neužívejte více tablet CLARINASE REPETABS než je doporučeno v příbalové informaci, nebo častěji 

než je doporučeno. 

Dospělí a děti  ve věku 12 let a starší: Užívat jednu tabletu CLARINASE REPETABS dvakrát denně, 

zapít vodou, bez ohledu na dobu jídla. Tabletu spolkněte celou; nedrťe, nelámejte nebo nežvýkejte tabletu 

před polknutím. 

Neužívejte tento přípravek nepřetržitě více než 10 dní, pokud vám váš lékař neurčí jinak. 

Pacienti by měli být informovaní, že léčbu je třeba přerušit v případě vysokého krevního tlaku, 

nepravidelného nebo rychlého tepu srdce, nevolnosti, bolesti hlavy nebo zintezivnění bolesti hlavy. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku CLARINASE REPETABS než jste měl(a): 

Jestliže užijete větší dávku než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CLARINASE REPETABS: 

Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je 

předepsáno. 

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i CLARINASE REPETABS nežádoucí účinky.Kontaktujte lékaře 

nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek CLARINASE REPETABS, která trvá, je 

obtížná nebo si myslíte že je vážná. 

Časté nežádoucí účinky, spojené s přípravkem CLARINASE REPETABS, tablety s řízeným 

uvolňováním, zahrnují: žízeň, nervozitu, ospalost, depresi, neklid, ztrátu chuti k jídlu, potíže se spaním, 

závrať, sucho v ústech, bušení srdce, bolest v krku, zánět nosní výstelky, zácpu, nevolnost, bolest hlavy a 

únavu. 

Nežádoucí účinky vyskytující se méně často zahrnují: zmatenost, třes, zvýšené pocení, návaly horka, 

změnu chuti, abnormální slzení očí, zvonění v uších, nepravidelný tlukot srdce, krvácení z nosu, časté 

nebo abnormální močení a svědění. 

Po uvedení přípravku CLARINASE REPETABS na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závážné 

alergické reakce, závrať, vysoký krevní tlak, kašel, zúžení dýchacích cest, poruchy funkce jater, potíže 

s močením a vypadávání vlasů.  

Ostatní nežádoucí účinky, které byly hlášeny pouze pro loratadin v klinických studiích a v období po 

uvedení na trh zahrnují zvýšení chuti k jídlu, vyrážku a žaludeční potíže.  

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte 

to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU CLARINASE REPETABS 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkem. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru. 

Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu tablet, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Datum poslední revize textu 

 28.3.2012 

Document Outline