CLARINASE REPETABS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CLARINASE REPETABS, POR TBL RET 7
 • Léková forma:
 • Tableta s řízeným uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 7, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CLARINASE REPETABS, POR TBL RET 7
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 24/ 117/95-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.2krozhodnutíopřevoduregistracesp.zn.sukls55575/2012

Příbalováinformace

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat.

-Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Máte-lipřípadnědalšíotázky,zeptejtese,prosím,svéholékařenebolékárníka.

-Tentopřípravekbylpředepsánvám,aprotojejnedávejtežádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy,má-listejnépříznakyjakovy.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeCLARINASEREPETABSakčemusepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekCLARINASEREPETABSužívat

3. JakseCLARINASEREPETABSužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. UchovávánípřípravkuCLARINASEREPETABS

CLARINASE REPETABS, tabletasřízenýmuvolňováním

loratadinum,pseudoefedrinisulfas

-LéčivoulátkoupřípravkuCLARINASEREPETABS,tabletasřízenýmuvolňováním,jeloratadin5mga

pseudoefedrin120mg.

-PomocnélátkypřípravkuCLARINASEREPETABS,tabletasřízenýmuvolňovánímjsou:jádro–

monohydrátlaktosy;kukuřičnýškrob;povidon;magnesium-stearát;potahovávrstva–arabskáklovatina;

dihydrátsíranuvápenatého;síranvápenatý;karnaubskývosk;mikrokrystalickácelulosa;kyselina

olejová;kalafuna;práškovanérostlinnémýdlo;sacharosa;mastek;kysličníktitaničitý;bílývosk;zein.

Držitelrozhodnutíoregistraci

Do30.9.2012:

SPEurope,

RuedeStalle73, B 1180Bruxelles,

Belgie

Od1.10.2012:

MerckSharp&DohmeB.V.

Waarderweg39, 2031BN Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Schering-PloughLaboN.V., Heist-op-den-Berg,Belgie

1. COJE CLARINASE REPETABSA KČEMU SE POUŹÍVÁ

Popispřípravku:bílé,kulaté,lesklépotahovanétablety.

TabletyCLARINASEREPETABSjsoubalenyvblistrech,7nebo14tabletvjednombalení.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

CLARINASEREPETABSobsahujekombinacidvouléčivýchlátek,antihistaminikaadekongestiva.

Antihistaminikapomáhajítlumitalergickéaběžnéprojevyrýmytím,žepředcházejíúčinkůmlátkyzvané

histamin,kterávznikávorganizmu.Dekongestivumzmírňujepřekrveníaotoknosnísliznice.

CLARINASEREPETABSzmírňujepříznakyspojenésesezónníalergickourýmou(sennourýmou),jako

jsoukýchání,výtokznosu,pálenínosuneboočí,doprovázenépřekrvenímnosnísliznice.

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETECLARINASEREPETABSUŽÍVAT

NeužívejteCLARINASEREPETABS:

-jestližejstepřecitlivělý(á)(alergický(á))naloratadin,pseudoefedrinnebonakteroukolivdalšísložku

přípravkuCLARINASEREPETABS, tablety.

Vzhledemkpřítomnostipseudoefedrinu, neužívejteCLARINASE REPETABS:

-jestližedostávátetakéléknasrdcenebokrevnítlak.

-jestližemátezelenýočnízákal,obtížesmočením,překážkuvmočovýchcestách,vysokýkrevnítlak,

onemocněnísrdceacév,mozkovoumrtvicivanamnéze,nebozvýšenoučinnostštítnéžlázy.

-Informujtesvéholékaře,jestližejsteléčeniinhibitorymonoaminooxidázy(MAO),nebojsteukončili

léčbuvposledních14dnech.

VěnujtezvláštníopatrnostpřípravkuCLARINASEREPETABS,neboťnásledujícíokolnosti

mohouzpůsobitvašineobvyklouvnímavostnadekongestivumpseudoefedrin,obsaženévtomto

léku:

NežzačneteCLARINASEREPETABSužívat,informujtesvéholékařenebolékárníka:

-jestližejevám60letnebovíce,protožestaršílidémohoubýtvícecitlivínaúčinektohotoléčiva.

-jestližemáteočníproblémy(jakojezvýšeníočníhotlakunebozelenýočnízákal),diabetesmellitus

(cukrovku),stenózujícípeptickývřed,pyloroduodenálníobstrukci,obstrukcivývodovýchcest

močových,vanamnézebronchspazmus,zvětšeníprostatyneboproblémysjátry,ledvinaminebo

močovýmměchýřem.

-jestližeplánujeteoperaci,protožejemožné,žebudetemusetnaněkolikdnípřípravekCLARINASE

REPETABSpřestatužívat.

-jestližeužívátedigitalis,lékpoužívanýuněkterýchsrdečníchonemocnění,protožemůžebýtnutné

upravitjehodávkování.

-jestližeužívátemethyldopu,mecamylamin,reserpin,veratrovéalkaloidyaguanethidinnakrevnítlak,

protožemůžebýtpotřebadávkováníupravit.

-jestližeužívátedekongestiva(cestouorálnínebonosní),látkypotlačujícíchuťkjídlu(dietnípilulky),

neboamfetaminy,protožespolečněspřípravkemCLARINASEREPETABSmohoutytolékyzvýšit

váškrevnítlak.

-jestližeužívátenámelovéalkaloidy(jakojsoudihydroergotamin,ergotamin,nebometylergometrin)

namigrény,protožespolečněspřípravkemCLARINASEREPETABSmohoutytolékyzvýšitváš

krevnítlak.

-jestližeužívátelinezolid,bromocriptin,kabergolin,lisuridapergolid,protožespolečněspřípravkem

CLARINASEREPETABSmohoutytolékyzvýšitváškrevnítlak.

-jestližeužíváteantacida,protožemohouzvýšitúčinnostpřípravkuCLARINASEREPETABS.

-jestližeužívátekaolin, protožemůžesnížitúčinnostpřípravkuCLARINASEREPETABS.

UžíváníCLARINASEREPETABSsjídlemapitím:

TabletyCLARINASEREPETABSsemohouužívatpředjídlemnebosoučasněsjídlem.

Těhotenství

Jestližejstetěhotná, nesmítetabletyCLARINASEREPETABSužívat.

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdřívenežzačneteužívatjakýkolivlékběhemtěhotenství.

Kojení

Jestližekojíte,užívánípřípravkuCLARINASEREPETABSsenedoporučuje.

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívatjakýkolivlékběhemkojení.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů:

Přidoporučenédávceseneočekává,žebypřípravekCLARINASEREPETABSzpůsobovalospalost

nebomenšípozornost.Přestosevelmivzácněuněkterýchjedincůmůževyskytnoutospalost,kterámůže

ovlivnitjejichschopnostříditaobsluhovatstroje.

DůležitáinformaceoněkterýchsložkáchpřípravkuCLARINASE REPETABS:

CLARINASEREPETABS,tabletasřízenýmuvolňováním,obsahujelaktosuasacharosu;protojestli

vámsdělilvášlékař,žetrpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů,kontaktujesvéholékařepředpoužitím

tohotoléčivéhopřípravku.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky:

VlivpřípravkuCLARINASEREPETABSnaefektalkoholickýchnápojůnebylprokázán.

Prosíminformujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)vnedávné

době,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Laboratornítesty:

Pokudmátenaplánovanéprovedeníkožníchtestůnaalergii,neměl(a)bysteužívatdvadnypřed

provedenímtěchtotestůpřípravekCLARINASEREPETABS,protožetentolékmůžeovlivnitvýsledky

testu.

SportovciužívajícípřípravekCLARINASEREPETABSmohoumítpozitivníantidopingovétesty.

3. JAKSE CLARINASEREPETABSUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekCLARINASEREPETABSpřesněpodlepokynůsvéholékaře.

Pokudsinejstejistý(á),poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

NeužívejtevícetabletCLARINASEREPETABSnežjedoporučenovpříbalovéinformaci,nebočastěji

nežjedoporučeno.

Dospělíadětivevěku12letastarší:UžívatjednutabletuCLARINASEREPETABSdvakrátdenně,

zapítvodou,bezohledunadobujídla.Tabletuspolknětecelou;nedrťe,nelámejtenebonežvýkejtetabletu

předpolknutím.

Neužívejtetentopřípraveknepřetržitěvícenež10dní,pokudvámvášlékařneurčíjinak.

Pacientibymělibýtinformovaní,želéčbujetřebapřerušitvpřípaděvysokéhokrevníhotlaku,

nepravidelnéhoneborychléhotepusrdce,nevolnosti,bolestihlavynebozintezivněníbolestihlavy.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuCLARINASE REPETABSnežjsteměl(a):

Jestližeužijetevětšídávkunežjsteměl(a),ihnedkontaktujtesvéholékařenebolékárníka.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekCLARINASE REPETABS:

Jestližezapomenetedávkuužítvčas,užijtejiconejdříveapotépokračujtevužívánílékutak,jakje

předepsáno.

Nezdvojujtenásledujícídávku,abystedoplnil(a)vynechanoudávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky, můžemítiCLARINASEREPETABSnežádoucíúčinky.Kontaktujtelékaře

nebolékárníka,jestližemátejakoukolivreakcinapřípravekCLARINASEREPETABS, kterátrvá, je

obtížnánebosimyslítežejevážná.

Časténežádoucíúčinky,spojenéspřípravkemCLARINASEREPETABS, tabletysřízeným

uvolňováním,zahrnují:žízeň,nervozitu,ospalost,depresi,neklid,ztrátuchutikjídlu,potížesespaním,

závrať,suchovústech,bušenísrdce,bolestvkrku, zánětnosnívýstelky,zácpu, nevolnost, bolesthlavya

únavu.

Nežádoucíúčinkyvyskytujícíseméněčastozahrnují:zmatenost,třes,zvýšenépocení,návalyhorka,

změnuchuti,abnormálníslzeníočí, zvoněnívuších,nepravidelnýtlukotsrdce,krváceníznosu,časté

neboabnormálnímočeníasvědění.

PouvedenípřípravkuCLARINASEREPETABSnatrhbylyvelmivzácněhlášenypřípadyzávážné

alergickéreakce,závrať,vysokýkrevnítlak,kašel,zúženídýchacíchcest,poruchyfunkcejater,potíže

smočenímavypadávánívlasů.

Ostatnínežádoucíúčinky,kterébylyhlášenypouzeproloratadinvklinickýchstudiíchavobdobípo

uvedenínatrhzahrnujízvýšeníchutikjídlu, vyrážkuažaludečnípotíže.

Jestližezaznamenátejakýkolivnežádoucíúčinek,kterýneníuvedenvtétopříbalovéinformaci,oznamte

toprosímsvémulékařinebolékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍPŘÍPRAVKU CLARINASE REPETABS

Uchovávejtemimodosahadohleddětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.Uchovávejtevpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpřed

vlhkem.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostivyznačenénakrabičceablistru.

Jestližezjistítejakoukolivzměnuvevzhledutablet,oznamtetosvémulékařinebolékárníkovi.

Datumposlednírevizetextu

28.3.2012

Document Outline