CITALOPRAM-TEVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CITALOPRAM-TEVA Potahovaná tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CITALOPRAM-TEVA Potahovaná tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Citalopram
 • Přehled produktů:
 • CITALOPRAM-TEVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 30/ 122/06-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 24-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

1/8 

sp.zn.:  sukls55208/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Citalopram-Teva 20 mg 

potahované tablety 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i     

   tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete    

   jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte  

   to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

V příbalové informaci naleznete:  

1. Co je Citalopram-Teva a k čemu se používá  

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram-Teva užívat  

3. Jak se Citalopram-Teva užívá  

4. Možné nežádoucí účinky  

5 Jak přípravek Citalopram-Teva uchovávat  

6. Další informace 

  

1. CO JE PŘÍPRAVEK CITALOPRAM-TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  

Přípravek Citalopram-Teva patří do skupiny antidepresiv zvaných selektivní inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu (SSRI).  

Přípravek Citalopram-Teva se používá k léčbě deprese (depresivní epizody).  

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

CITALOPRAM-TEVA UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek Citalopram-Teva  

-  jestliže jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  citalopram  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku  

Citalopram-Teva (uvedenou v bodě 6 – Další informace).  

-  jestliže  souběžně  užíváte  antidepresiva  zvaná  inhibitory  monoaminooxidázy  (MAOI,  například 

selegilin nebo moklobemid) nebo jestliže jste tyto léčivé přípravky užíval/a během posledních dvou 

týdnů.  

-  pokud  jste  léčen/a  linezolidem  (antibiotikum)  a  nejste  přitom  pečlivě  sledován/a  včetně 

monitorování krevního tlaku.  

- pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu 

poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, 

jak srdce funguje).  

- pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. 

Viz také část „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“ níže.  

2/8 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Citalopram-Teva je zapotřebí  

-  Použití  u  dětí  a  dospívajících  do  18  let  :    Citalopram-Teva  by  neměli  běžně  užívat  děti  a 

dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této 

skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, 

sebevražedné  myšlenky  a  nepřátelské  jednání  (převážně  agresivita,  vzdorovité  chování  a  hněv). 

Váš lékař přesto může Citalopram-Teva pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v 

jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Citalopram-Teva pacientovi do 18 let a chcete se o 

tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni 

přípravkem Citalopram-Teva, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o 

tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečností účinky přípravku Citalopram-Teva 

ve  vztahu  k  dalšímu  růstu,  dospívání  a  rozvoje  poznání  a  chování  nebyly  dosud  v  této  věkové 

skupině prokázány.  

- Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese : Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o 

sebepoškození  nebo  sebevraždě.  Tyto  myšlenky  se  mohou  projevit  častěji  v  době,  kdy  poprvé 

začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle 

přibližně dva týdny, ale někdy i déle.  

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:  

- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.  

-  Jestliže  jste  mladý  dospělý.  Informace  z  klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko 

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, 

kteří byli léčeni antidepresivy. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo 

na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.  

Možná  bude  užitečné,  když  řeknete  blízkému  příteli  nebo  příbuznému,  že  máte  deprese  a 

požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám 

řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve 

Vašem chování.  

- Během prvních několika týdnů léčby se u pacientů užívajících antidepresiva mohou vyskytnout 

příznaky jako je neklid a neschopnost zůstat sedět nebo stát. U pacientů, u kterých se vyskytnou 

uvedené příznaky, může být zvyšování dávek škodlivé.  

- Přípravek Citalopram-Teva musí být vysazen u pacientů, u kterých se vyskytnou křeče (epilepsie) 

nebo se zvýší frekvence křečí. Pacienti s nestabilní (nekontrolovanou) epilepsií se musí vyvarovat 

užívání citalopramu. Pacienti s kontrolovanou epilepsií musí být pečlivě sledováni.  

-  Citalopram  se  nesmí  užívat  ve  stejnou  dobu  jako  přípravky  se  serotonergním  účinkem 

zahrnujícím léčiva proti bolesti a přípravky používané k léčbě migrény (viz „Vzájemné působení s 

dalšími léčivými přípravky“).  

- Citalopram se musí užívat s obezřetností u pacientů s nízkou hladinou sodíku.  

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi než začnete užívat citalopram, že:  

-  trpíte  cukrovkou,  léčba  přípravkem  Citalopram-Teva  může  narušit  glykemickou  kontrolu 

(kontrolu hladiny cukrů v krvi).  

- trpíte epilepsií nebo záchvaty křečí, protože je možné, že se u Vás vyskytnou křeče v souvislosti s 

léčbou antidepresivy.  

- jestliže proděláváte elektroléčbu.  

- jestliže jste v minulosti trpěl(a) mánií/hypománií, musí být přípravek Citalopram-Teva užíván 

opatrně a jestliže dojde k přechodu do manické fáze, musí být vysazen.  

3/8 

- jestliže máte ledvinné nebo jaterní onemocnění. Citalopram se nedoporučuje podávat u pacientů 

se závažnou poruchou ledvin.  

- jestliže máte poruchu krvácivosti, může u Vás přípravek Citalopram-Teva vyvolat krvácení.  

-  jestliže  užíváte  léčivé  přípravky,  které  ovlivňují  srážení  krve  (viz  bod  „Vzájemné  působení  s 

dalšími léčivými přípravky“).  

- jestliže máte žaludeční vředy nebo jste v minulosti měl/a krvácení do žaludku nebo do střeva.  

- jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi.  

- jestliže trpíte psychotickými stavy s depresivními epizodami.  

- jestliže jste měl/a takzvaný serotoninový syndrom. Výskyt tohoto stavu může být charakterizován 

příznaky jako je neklid, třes, svalové stahy a přehřátí. Léčba přípravkem Citalopram-Teva musí být 

okamžitě přerušena.  

- pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné 

době prodělal/a srdeční záchvat  

-  pokud  máte  v  klidu  pomalý  srdeční  tep  a/nebo  pokud  víte,  že  můžete  mít  nedostatek  solí  jako 

důsledek  dlouhotrvajícího  těžkého  průjmu  a  zvracení  nebo  jako  důsledek  používání  diuretik 

(močopudných léků).  

- Pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, 

může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.  

Léčba  citalopramem  nesmí  být  náhle  ukončena,  protože  se  mohou  u  Vás  vyskytnout  reakce  z 

vysazení (viz bod 3). 

  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  

NEUŽÍVEJTE CITALOPRAM-TEVA,  

pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, 

např.  antiarytmika  třídy  IA  a  III,  antipsychotika  (např.  fenothiazinové  deriváty,  pimozid, 

haloperidol),  tricyklická  antidepresiva,  některé  antimikrobiální  látky  (např.sparfloxacin, 

moxifloxacin,  nitrožilní  erythromycin,  pentamidin,  antimalarika,  zejména  halofantrin),  některá 

antihistaminika  (astemizol,  mizolastin).  Máte-li  jakékoli  další  otázky,  měl/a  byste  se  poradit  se 

svým lékařem. 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 

nedávné době, a to zejména:  

-  Antidepresiva  ze  skupiny  nazývané  inhibitory  monoaminooxidázy  (MAOI),  jako  je  fenelzin, 

isokarboxazid  a  tranylcypromin.  Neužívejte  přípravek  Citalopram-Teva  po  dobu  14  dnů  po 

ukončení  léčby  takzvanými  ireverzibilními  MAOI.  Neužívejte  přípravek  Citalopram-Teva  po 

určenou  dobu  po  ukončení  léčby  reverzibilními  MAOI  (např.  moklobemid),  jak  je  uvedeno  v 

příbalové informaci pro reverzibilní MAOI. Neužívejte MAOI po dobu 7 dnů od ukončení léčby 

přípravkem  Citalopram-Teva.  Neužívejte  přípravek  Citalopram-Teva  jestliže  souběžně  užíváte 

MAO selegilin v dávce vyšší než 10 mg/den.  

-  Jiné  léčivé  přípravky,  které  mají  serotonergní  účinek,  jako  sumatriptan,  jiné  triptany  nebo 

tryptofan (viz „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Citalopram-Teva je zapotřebí“).  

-  Antikoagulancia  (přípravky  k  prevenci  proti  srážení  krve),  např.  warfarin,  aspirin  (kyselina 

acetylsalicylová), dipyridamol nebo tiklopidin.  

-  Přípravky,  které  snižují  práh  pro  vznik  epileptického  záchvatu  –  např.  neuroleptika,  meflochin 

nebo bupropion.  

- Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).  

-  Přípravky  na  léčbu  bolesti  a  zánětu  zvané  nesteroidní  antirevmatika  (NSAID),  jako  např. 

ibuprofen, ketoprofen nebo diklofenak.  

-  Přípravky  na  léčbu  bolesti,  jako  je  tramadol  (viz  „Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku 

Citalopram-Teva je zapotřebí“).  

4/8 

- Přípravky na léčbu depresí, např. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin nebo 

tricyklická antidepresiva jako je nortriptylin nebo imipramin.  

- Přípravky na léčbu migrény, např. sumatriptan a jiné triptany (viz „Zvláštní opatrnosti při použití 

přípravku Citalopram-Teva je zapotřebí“).  

- Přípravky na léčbu nepravidelné srdeční frekvence, např. propafenon, flekainid.  

- Přípravky na léčbu srdečního selhání, např. metoprolol.  

- Přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, např. lithium, risperidon nebo chlorpromazin.  

- Přípravky na léčbu žaludečních vředů, např. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol nebo cimetidin.  

- Přípravky, které snižují hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi, jelikož tyto stavy mohou zvyšovat 

riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu (prodloužení QT intervalu, torsade de pointes).  

- Linezolid (antibiotikum)  

- Pimozid (antipsychotický přípravek). Citalopram nesmí být užíván spolu s pimozidem vzhledem 

ke vlivu této kombinaci na srdeční funkci.  

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

Užívání přípravku Citalopram-Teva s jídlem a pitím   

Po  dobu  léčby  přípravkem  Citalopram-Teva  se  nedoporučuje  pít  alkohol.  Přípravek  Citalopram-

Teva se může užívat s jídlem nebo bez jídla.  

Těhotenství   

S užíváním citalopramu během těhotenství existují pouze omezené zkušenosti. Pokud jste těhotná 

nebo těhotenství plánujete, smíte užívat Citalopram-Teva, pouze pokud Váš lékař rozhodl, že je to 

absolutně  nezbytné.    Ubezpečte  se,  že  Váš  gynekolog  (popř.  i  porodní  asistentka)  ví,  že  užíváte 

Citalopram-Teva. Užívání léčiv podobných přípravku Citalopram-Teva během těhotenství, zvláště 

v jeho posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. 

perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců,  který  se  projevuje  zrychleným  dýcháním  a 

promodráním.  Tyto příznaky  se  obvykle  projeví  během  prvních  24  hodin  po  porodu.  Pokud  tyto 

příznaky  zpozorujete  u  svého  dítěte,  okamžitě  kontaktujte  dětského  lékaře.    Užívání  přípravku 

Citalopram-Teva  nesmíte  ukončit  náhle.  Jestliže  užíváte  přípravek  Citalopram-Teva  během 

posledních  3  měsíců  těhotenství,  oznamte  to  svému  lékaři,  protože  Vaše  dítě  by  mohlo  mít  po 

narození určité příznaky. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po narození. 

Mohou  zahrnovat  nespavost  nebo  potíže  s  krmením,  potíže  s  dýcháním,  namodralou  kůži,  pocit 

horka  či  chladu,  zvracení,  ustavičný  pláč,  ztuhlost  nebo  ochablost  svalů,  netečnost,  třes,  neklid 

nebo křeče. Jestliže má Vaše dítě po narození jakýkoli z těchto příznaků, kontaktujte svého lékaře, 

který Vám poradí. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv 

lék. 

  

Kojení  

Citalopram  se  v  malém  množství  vylučuje  do  mateřského  mléka  a  hrozí  riziko  účinku  na  dítě. 

Jestliže užíváte Citalopram-Teva, oznamte to svému lékaři, než začnete kojit.  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  

Fertilita   

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to 

mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  

Přípravek  Citalopram-Teva  může  ovlivnit Vaši  schopnost řídit  nebo  obsluhovat stroje.  Neřiďte a 

neobsluhujte  stroje,  dokud  nezjistíte,  jak  na  Vás  přípravek  Citalopram-Teva  působí.  Jestliže  si 

nejste něčím jistý/á poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

5/8 

Důležité informace o některých složkách přípravku Citalopram-Teva  

Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  laktosu.  Jestliže  Vám  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí 

některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  

3. JAK SE CITALOPRAM-TEVA UŽÍVÁ  

Vždy užívejte přípravek přesně podle  pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek Citalopram-Teva se má užívat v jedné dávce, ráno nebo večer. Tablety se mohou užívat s 

jídlem nebo bez něj. Tablety se mají polykat celé a zapíjí se vodou  nebo jinou tekutinou. Účinek 

přípravku Citalopram-Teva se neprojeví ihned. Antidepresivní účinek nelze očekávat dříve než za 2 

týdny. Léčba má pokračovat, dokud nejste 4-6 měsíců bez příznaků. Léčba přípravkem Citalopram-

Teva  musí  být  ukončována  pomalu.  Doporučuje se během  1-2  týdnů  postupně  snižovat  dávku.  I 

kdybyste  se  cítil/a  lépe,  nepřestávejte  užívat  přípravek  Citalopram-Teva,  pokud  Vám  to  lékař 

neřekne. Nikdy neměňte dávkování přípravku, dokud se o tom neporadíte s lékařem.  

Obvyklé dávkování je:  

Dospělí - Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně.  

Starší pacienti (nad 65 let) - Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, 

tj. 10-20 mg denně. Starší pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.  

Děti  a  dospívající  do  18  let  -  Přípravek  Citalopram-Teva  se  nemá  používat  k  léčbě  dětí  a 

dospívajících  do  18  let  (viz  bod  “Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku  Citalopram-Teva  je 

zapotřebí“).  

Snížená  funkce  jater  -  Pacientům  s  mírně  až  středně  sníženou  funkcí  jater  se  má  podávat 

zahajovací dávka 10 mg denně. Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 

mg denně. Tito pacienti musí být klinicky sledováni. Zvýšená opatrnost a zvlášť opatrné dávkování 

se doporučuje u pacientů se závažně sníženou funkcí jater.  

Snížená funkce ledvin - U pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin není nutná 

úprava  dávky.  Použití  přípravku  Citalopram-Teva  u  pacientů  se  závažným  poškozením  ledvin  se 

nedoporučuje, jelikož pro tyto pacienty nejsou dostupné žádné informace.  

Příznaky  z  vysazení  pozorované  při  přerušení  léčby  -  Léčba  se  nesmí  přerušit  náhle.  Při 

ukončování  léčby  přípravkem  Citalopram-Teva  musí  být  dávka  v  průběhu  1-2  týdnů  postupně 

snižována, aby se  zabránilo reakcím z vysazení (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek 

Citalopram-Teva“ a bod „Možné nežádoucí účinky“). Jestliže se následně po snížení dávky v rámci 

ukončování léčby objeví nesnesitelné příznaky, potom by měla být podávána poslední předepsaná 

dávka. Následně by Váš lékař měl pokračovat ve snižování dávky, ale mnohem pozvolněji.  

Jestliže jste  užil(a)  více  přípravku  Citalopram-Teva,  než  jste  měl(a)  -  Jestliže  jste  užil/a  více 

přípravku Citalopram-Teva, než jste měl/a, okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka.  Příznaky 

předávkování  zahrnují:  ospalost,  stav  blízký  bezvědomí,  se  zjevnou  psychickou  netečností, 

sníženou schopností reagovat na podněty nebo bezvědomí, křeče, změny EKG (např. prodloužený 

QT interval), nepravidelnost srdečního rytmu, nevolnost, zvracení, změnu barvy pokožky, pocení, 

zrychlené  dýchání.  Mohou  se  vyskytnout  příznaky  serotoninového  syndromu  (viz  bod  “Možné 

nežádoucí účinky”), zejména v případě, že jste zároveň užil/a i další léčivé přípravky.  

Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  přípravek  Citalopram-Teva  -  Jestliže  jste  zapomněl/a  užít 

obvyklou dávku přípravku, neužívejte dvojitou dávku, aby jste nahradil/a vynechanou dávku.  

6/8 

Jestliže  jste  přestal(a)  užívat  přípravek  Citalopram-Teva  -    Nepřestávejte  užívat  tento 

přípravek,  pokud  Vám  to  lékař  neřekl.  Protože  by  se  po  náhlém  přerušení  léčby  mohly  projevit 

příznaky z vysazení, doporučuje se snižovat dávku postupně, v 1-2 týdenních rozestupech. Reakce 

z  vysazení  zahrnují:  závratě,  mravenčení,  pocit  elektrického  šoku,  sníženou  citlivost,  nespavost, 

abnormální  sny,  neklid,  úzkost,  nevolnost  nebo  zvracení,  třes,  zmatenost,  pocení,  bolesti  hlavy, 

průjem, zrychlenou srdeční činnost (palpitace – bušení srdce), citovou nestabilitu, podrážděnost a 

poruchy  zraku.  Většina  těchto  reakcí  je  mírné  intenzity  a  samovolně  vymizí,  ale  u  některých 

pacientů  mohou  být  reakce  závažné.  Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto 

přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

  

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Citalopram-Teva nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí  vyskytnout  u  každého.  U  některých  pacientů  se  mohou  vyskytnout  závažné  alergické 

reakce. Je to velmi vzácný, ale závažný nežádoucí účinek.  

Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  jakýkoli  z  následujících  nežádoucích  účinků,  přestaňte  užívat 

citalopram a sdělte to okamžitě svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní oddělení 

nemocnice:  

-  Otok  rtů,  tváře  a  krku  (alergická  reakce)  vedoucí  k  závažným  potížím  s  polykáním  nebo 

dýcháním.  

-  Šok  (výrazný  pokles  krevního  tlaku,  bledost,  neklid,  slabý  a  rychlý  puls,  studená  vlhká  kůže, 

snížené  vědomí)  způsobený  náhlým  a  rychlým  roztažením  cév,  v  důsledku  závažné  reakce 

přecitlivělosti na určitou látku (anafylaktická reakce).  

- Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky  život  ohrožujícího stavu 

známého jako torsade de pointes.  

U pacientů léčených tímto typem antidepresiv (SSRI) byl hlášen serotoninový syndrom.  

Kontaktujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví vysoká horečka, třesavka, svalové záškuby a 

úzkost,  neboť  tyto  příznaky  mohou  znamenat  vznik  tohoto  syndromu.  Léčba  přípravkem 

Citalopram-Teva musí být okamžitě přerušena.  

Během užívání citalopramu nebo záhy po ukončení léčby byly hlášeny sebepoškození, myšlenky 

na  sebepoškození  a  sebevražedné  myšlenky/chování  (viz  bod  2  „Zvláštní  opatrnosti  při  použití 

přípravku  Citalopram-Teva  je  zapotřebí“).  U  pacientů  užívajících  tento  typ  antidepresiv  byl 

pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.  

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:  

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)  

-  ospalost,  nespavost,  neklid,  nervozita,  bolesti  hlavy,  třes,  závratě,  obtíže  se  zaostřováním, 

rozmazané  vidění,  nepravidelný  srdeční  tep,  nevolnost,  sucho  v  ústech,  zácpa,  průjem,  zvýšené 

pocení, pocit slabosti (letargie)  

Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)  

-  snížení  tělesné  hmotnosti,  váhový  přírůstek,  poruchy  spánku,  poruchy  koncentrace, abnormální 

sny (neobvyklé a intenzivní sny), ztráta paměti, úzkost, snížení sexuální chuti, zvýšená chuť k jídlu, 

ztráta chuti k jídlu, ztráta citů nebo nadšení, zmatenost, migréna, mravenčení nebo snížená citlivost, 

poruchy  vidění,  zhoršení  zraku,  zrychlená  frekvence  srdce,  závratě  při  náhlém  vzpřímení,  nízký 

krevní tlak, vysoký krevní tlak, vodnatá rýma, svědění v nose, zánět dutin (bolesti a tlak v obličeji, 

7/8 

které se zhoršují v předklonu, ucpaný nos, bolest v krku a kašel, bolesti hlavy, horečka, bolest ucha, 

bolest  zubů  nebo  bolest  horní  čelisti),  poruchy  trávení/pálení  žáhy,  zvracení,  bolest  žaludku, 

plynatost,  zvýšená  produkce  slin,  poruchy  močení,  zvýšená  tvorba  moči,  neschopnost  ženy 

dosáhnout orgasmu,  menstruační  bolesti, impotence (neschopnost  dosáhnout nebo  udržet  erekci), 

poruchy ejakulace, vyrážka, svědění, únava, zívání, poruchy chuti  

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)  

- pocit optimismu, veselost a pocit životní pohody (euforie), zvýšení sexuální chuti,  

křeče,  poruchy  volních  pohybů  jako  je  třes,  záškuby  (tiky),  změny  svalového  napětí,  zpomalení 

pohybů, nechtěné a/nebo neobvyklé svalové pohyby, které se objevují v obličeji zvonění v uších, 

zpomalená  frekvence  srdce,  kašel,  poruchy  jater,  které  mohou  být  zjištěny  krevními  testy, 

přecitlivělost na světlo, bolest svalů, alergické reakce, mdloba, celkový pocit špatného zdravotního 

stavu  

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000),  

-  krvácení,  např.  vaginální,  gastrointestinální,  krvácení  kůže  a  sliznic,  psychomotorický  neklid 

horních a dolních končetin (akatizie), snížené množství sodíku v krvi, zejména u starších pacientů 

(které způsobuje halucinace, zmatenost, křeče, nedostatek energie a svalové křeče nebo slabost)  

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)  

- halucinace, poruchy nálad, ztráta kontaktu se sebou samým, doprovázená pocity neskutečnosti a 

odcizenosti,  záchvaty  paniky,  abnormality  srdečního  rytmu  a  frekvence,  abnormální  vylučování 

mléka z prsu, svědění, otok rtů, obličeje a krku (alergická reakce) vedoucí k závažným  potížím s 

polykáním  nebo  dýcháním,  bolest  kloubů,  šok  (výrazné  zvýšení  krevního  tlaku,  bledost,  neklid, 

slabý a rychlý puls, studená vlhká kůže, snížené vědomí) způsobený náhlým a rychlým roztažením 

cév, v důsledku závažné reakce přecitlivělosti na určitou látku (anafylaktická reakce). 

Protože  by  se  po  náhlém  přerušení  léčby  mohly  projevit  příznaky  z  vysazení,  doporučuje  se 

snižovat dávku postupně během 1-2 týdnů.  

Reakce  z  vysazení  zahrnují:  závratě,  mravenčení,  pocit  elektrického  šoku,  sníženou  citlivost, 

nespavost, abnormální sny, neklid, úzkost, nevolnost nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolesti 

hlavy,  průjem,  zrychlenou  srdeční  činnost  (palpitace  –  bušení  srdce),  citovou  nestabilitu, 

podrážděnost  a  poruchy  zraku.  Většina  těchto  reakcí  je  mírné  intenzity  a  samovolně  vymizí. 

Většina  nežádoucích  účinků  obvykle  vymizí  v  průběhu  několika  dnů.  Pokud  se  kterýkoli  z 

nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli  nežádoucích 

účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. 

  

5. JAK CITALOPRAM-TEVA UCHOVÁVAT  

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte po uplynutí 

doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu.  Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod 

nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již 

nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

  

6. DALŠÍ INFORMACE  

Co přípravek Citalopram-Teva obsahuje 

Léčivá látka je citaloprami hydrobromidum. Citalopram-Teva 20 mg: Jedna potahovaná tableta 

obsahuje citaloprami hydrobromidum 24,98 mg, což odpovídá citalopramum 20 mg.  

Pomocné látky jsou :   

  Jádro tablety: kopovidon, sodná sůl kroskarmelosy, glycerol, monohydrát laktosy, 

magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa.  

8/8 

  Potahová vrstva: hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-2000-stearát , oxid 

titaničitý (E171).  

Jak přípravek Citalopram-Teva vypadá a co obsahuje toto balení 

Citalopram-Teva 20 mg jsou oválné bílé tablety o průměru 8 mm s půlicí rýhou na jedné straně.  

Velikosti balení: 30 a 100 potahovaných tablet v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti 

balení. 

  

Držitel rozhodnutí o registraci   

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce  

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko 

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko  

Souběžný dovozce 

Top Pharmex Topoľčany spol. s r.o., Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany,  

Slovenská republika 

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci. 

  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

24.4.2013 

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.