CITALOPRAM-TEVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CITALOPRAM-TEVA Potahovaná tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CITALOPRAM-TEVA Potahovaná tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Citalopram
 • Přehled produktů:
 • CITALOPRAM-TEVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 30/ 122/06-C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 24-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1/8

sp.zn.: sukls55208/2013

PŘÍBALOVÁINFORMACE-INFORMACEPROUŽIVATELE

Citalopram-Teva 20mg

potahované tablety

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

-Ponechte sipříbalovou informacipropřípad, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

-Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvého lékařenebo lékárníka.

-Tento přípravekbylpředepsánVám. Nedávejtejejžádné dalšíosobě. Mohlbyjíublížit, atoi

tehdy, má-listejné příznakyjako Vy.

-Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud sivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. Coje Citalopram-Teva akčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete Citalopram-Teva užívat

3.JakseCitalopram-Teva užívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5JakpřípravekCitalopram-Teva uchovávat

6. Dalšíinformace

1.COJEPŘÍPRAVEKCITALOPRAM-TEVAAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

PřípravekCitalopram-Tevapatřídoskupinyantidepresivzvaných selektivníinhibitoryzpětného

vychytáváníserotoninu(SSRI).

PřípravekCitalopram-Tevasepoužívá kléčbě deprese(depresivníepizody).

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

CITALOPRAM-TEVAUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Citalopram-Teva

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nacitalopramnebonakteroukolidalšísložkupřípravku

Citalopram-Teva (uvedenou vbodě 6–Dalšíinformace).

-jestližesouběžněužíváteantidepresivazvanáinhibitorymonoaminooxidázy(MAOI,například

selegilin nebo moklobemid)nebojestližejste tyto léčivé přípravky užíval/a běhemposledních dvou

týdnů.

-pokudjsteléčen/alinezolidem(antibiotikum)anejstepřitompečlivěsledován/avčetně

monitorováníkrevníhotlaku.

-pokudmátevrozenouporuchu srdečního rytmu,nebopokud jsteněkdyvminulostiměl/aporuchu

poruchusrdečníhorytmu(tytoporuchylzerozpoznatEKGvyšetřením,totovyšetřenívyhodnotí,

jaksrdce funguje).

-pokudužívátelékynaporuchusrdečníhorytmuneboléky,kterémohousrdečnírytmusovlivnit.

Viztakéčást„Vzájemnépůsobenís dalšímiléčivými přípravky“níže.

2/8

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuCitalopram-Teva jezapotřebí

-Použitíudětíadospívajícíchdo18let:Citalopram-Tevabyneměliběžněužívatdětia

dospívajícído18let.Mělibystetakévědět,žeupacientůdo18let,kteříseléčíněkterýmztéto

skupinypřípravků,jezvýšenérizikovýskytunežádoucíchúčinků,jakojsoupokusyosebevraždu,

sebevražednémyšlenkyanepřátelskéjednání(převážněagresivita,vzdorovitéchováníahněv).

VášlékařpřestomůžeCitalopram-Tevapacientůmdo18letpředepsat,pokudusoudí,žetojev

jejichnejlepšímzájmu.PokudlékařpředepsalCitalopram-Tevapacientovido18letachceteseo

tomporadit,navštivte,prosím,znovusvéholékaře. Jestližeseupacientů do18 let,kteříjsouléčeni

přípravkemCitalopram-Teva,rozvinenebozhoršíněkterýzvýšeuvedenýchpříznaků,mělibysteo

tominformovatsvéholékaře.RovněždlouhodobébezpečnostíúčinkypřípravkuCitalopram-Teva

vevztahukdalšímurůstu,dospíváníarozvojepoznáníachovánínebylydosudvtétověkové

skupině prokázány.

-Sebevražednémyšlenky a zhoršeníVašídeprese:Jestliže trpíte depresí, můžete někdyuvažovato

sebepoškozenínebosebevraždě.Tytomyšlenkysemohouprojevitčastějivdobě,kdypoprvé

začínáteužívatantidepresiva.Trvátotižurčitoudobu,nežtytopřípravkyzačnoupůsobit,obvykle

přibližně dvatýdny, ale někdyidéle.

Může býtpravděpodobnější, že začnete uvažovato sebepoškozenínebosebevraždě:

-Jestliže sejižvminulostiu Vás vyskytlymyšlenkyna sebepoškozenínebo sebevraždu.

-Jestližejstemladýdospělý.Informacezklinickýchstudiíukazujínazvýšenériziko

sebevražednéhochováníumladýchdospělých(mladších25let)spsychiatrickýmionemocněními,

kteříbyliléčeniantidepresivy. Pokud seu Váskdykolivyskytnou myšlenkyna sebepoškozenínebo

na sebevraždu,vyhledejteihned svéholékařenebo nejbližšínemocnici.

Možnábudeužitečné,kdyžřekneteblízkémupřítelinebopříbuznému,žemátedepresea

požádáteho,abysipřečetltutopříbalovouinformaci.Možnábystejemohl(a)požádat,abyVám

řekli,pokudsibudoumyslet,žeseVašedepresezhoršujenebobudou-liznepokojenízměnamive

Vašemchování.

-Běhemprvníchněkolikatýdnůléčbyseupacientůužívajícíchantidepresivamohouvyskytnout

příznakyjakojeneklidaneschopnostzůstatsedětnebostát.Upacientů,ukterýchsevyskytnou

uvedené příznaky,může býtzvyšovánídávekškodlivé.

-PřípravekCitalopram-Tevamusíbýtvysazenupacientů,ukterýchsevyskytnoukřeče(epilepsie)

nebosezvýšífrekvencekřečí.Pacientisnestabilní(nekontrolovanou)epilepsiísemusívyvarovat

užívánícitalopramu. Pacientiskontrolovanou epilepsiímusíbýtpečlivě sledováni.

-Citalopramsenesmíužívatvestejnoudobujakopřípravkyseserotonergnímúčinkem

zahrnujícímléčivaprotibolestiapřípravkypoužívanékléčběmigrény(viz„Vzájemnépůsobenís

dalšímiléčivýmipřípravky“).

-Citalopramsemusíužívats obezřetnostíu pacientůsnízkou hladinou sodíku.

Sdělte svému lékařinebo lékárníkovinežzačnete užívatcitalopram, že:

-trpítecukrovkou,léčbapřípravkemCitalopram-Tevamůženarušitglykemickoukontrolu

(kontrolu hladinycukrů vkrvi).

-trpíte epilepsiínebozáchvatykřečí, protožeje možné, že se uVásvyskytnou křeče vsouvislostis

léčbou antidepresivy.

-jestliže proděláváteelektroléčbu.

-jestližejste vminulostitrpěl(a)mánií/hypománií, musíbýtpřípravekCitalopram-Teva užíván

opatrněajestliže dojde kpřechodudo manické fáze, musíbýtvysazen.

3/8

-jestližemáteledvinnénebojaterníonemocnění.Citalopramsenedoporučujepodávatupacientů

sezávažnou poruchouledvin.

-jestliže máte poruchu krvácivosti, může u VáspřípravekCitalopram-Teva vyvolatkrvácení.

-jestližeužíváteléčivépřípravky,kteréovlivňujísráženíkrve(vizbod„Vzájemnépůsobenís

dalšímiléčivýmipřípravky“).

-jestliže máte žaludečnívředynebojste vminulostiměl/a krvácenído žaludku nebo do střeva.

-jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku vkrvi.

-jestližetrpíte psychotickýmistavys depresivnímiepizodami.

-jestližejsteměl/atakzvanýserotoninovýsyndrom.Výskyttohotostavumůžebýtcharakterizován

příznakyjakojeneklid,třes,svalovéstahyapřehřátí.LéčbapřípravkemCitalopram-Tevamusíbýt

okamžitě přerušena.

-pokudmáte,nebojsteněkdyvminulostiměl/aproblémysesrdcem,nebopokudjstevnedávné

době prodělal/asrdečnízáchvat

-pokudmátevklidupomalýsrdečnítepa/nebopokudvíte,žemůžetemítnedostateksolíjako

důsledekdlouhotrvajícíhotěžkéhoprůjmuazvracenínebojakodůsledekpoužívánídiuretik

(močopudných léků).

-Pokud budete mítrychlýnebo nepravidelnýsrdečnítep, mdloby,kolapsnebo závratě přivstávání,

může to ukazovatna poruchu srdečníhorytmu.

Léčbacitalopramemnesmíbýtnáhleukončena,protožesemohouuVásvyskytnoutreakcez

vysazení(vizbod 3).

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

NEUŽÍVEJTECITALOPRAM-TEVA,

pokudužívátelékynaporuchusrdečníhorytmuneboléky,kterémohousrdečnírytmusovlivnit,

např.antiarytmikatřídyIAaIII,antipsychotika(např.fenothiazinovéderiváty,pimozid,

haloperidol),tricyklickáantidepresiva,některéantimikrobiálnílátky(např.sparfloxacin,

moxifloxacin,nitrožilníerythromycin,pentamidin,antimalarika,zejménahalofantrin),některá

antihistaminika(astemizol,mizolastin).Máte-lijakékolidalšíotázky,měl/abysteseporaditse

svýmlékařem.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)v

nedávné době, ato zejména:

-Antidepresivazeskupinynazývanéinhibitorymonoaminooxidázy(MAOI),jakojefenelzin,

isokarboxazidatranylcypromin.NeužívejtepřípravekCitalopram-Tevapodobu14dnůpo

ukončeníléčbytakzvanýmiireverzibilnímiMAOI.NeužívejtepřípravekCitalopram-Tevapo

určenoudobupoukončeníléčbyreverzibilnímiMAOI(např.moklobemid),jakjeuvedenov

příbalovéinformaciproreverzibilníMAOI.NeužívejteMAOIpodobu7dnůodukončeníléčby

přípravkemCitalopram-Teva.NeužívejtepřípravekCitalopram-Tevajestližesouběžněužíváte

MAOselegilin vdávcevyššínež10 mg/den.

-Jinéléčivépřípravky,kterémajíserotonergníúčinek,jakosumatriptan,jinétriptanynebo

tryptofan(viz„ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuCitalopram-Tevaje zapotřebí“).

-Antikoagulancia(přípravkykprevenciprotisráženíkrve),např.warfarin,aspirin(kyselina

acetylsalicylová), dipyridamolnebo tiklopidin.

-Přípravky,kterésnižujípráhprovznikepileptickéhozáchvatu–např.neuroleptika,meflochin

nebo bupropion.

-Bylinné přípravkyobsahujícítřezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

-Přípravkynaléčbubolestiazánětuzvanénesteroidníantirevmatika(NSAID),jakonapř.

ibuprofen, ketoprofen nebodiklofenak.

-Přípravkynaléčbubolesti,jakojetramadol(viz„Zvláštníopatrnostipřipoužitípřípravku

Citalopram-Teva jezapotřebí“).

4/8

-Přípravkyna léčbu depresí, např. fluoxetin,fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin nebo

tricyklická antidepresivajako je nortriptylin nebo imipramin.

-Přípravkyna léčbu migrény, např. sumatriptan ajinétriptany(viz„Zvláštníopatrnostipřipoužití

přípravku Citalopram-Tevaje zapotřebí“).

-Přípravkyna léčbu nepravidelné srdečnífrekvence, např. propafenon, flekainid.

-Přípravkyna léčbusrdečního selhání,např. metoprolol.

-Přípravkyna léčbu psychiatrických onemocnění,např. lithium, risperidon nebo chlorpromazin.

-Přípravkyna léčbu žaludečníchvředů, např. omeprazol, esomeprazol, lansoprazolnebocimetidin.

-Přípravky,kterésnižujíhladinydraslíkunebohořčíkuvkrvi,jelikožtytostavymohouzvyšovat

riziko životohrožujících poruchsrdečního rytmu (prodlouženíQTintervalu,torsade depointes).

-Linezolid (antibiotikum)

-Pimozid(antipsychotickýpřípravek).Citalopramnesmíbýtužívánspoluspimozidemvzhledem

ke vlivu této kombinacinasrdečnífunkci.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)v

nedávné době, ato io lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Užívání přípravku Citalopram-Teva sjídlema pitím

PodobuléčbypřípravkemCitalopram-Tevasenedoporučujepítalkohol.PřípravekCitalopram-

Teva se může užívatsjídlemnebo bezjídla.

Těhotenství

Sužívánímcitalopramuběhemtěhotenstvíexistujípouzeomezenézkušenosti.Pokudjstetěhotná

nebotěhotenstvíplánujete,smíteužívatCitalopram-Teva,pouzepokudVášlékařrozhodl,žejeto

absolutněnezbytné.Ubezpečtese,žeVášgynekolog(popř.iporodníasistentka)ví,žeužíváte

Citalopram-Teva.UžíváníléčivpodobnýchpřípravkuCitalopram-Tevaběhemtěhotenství,zvláště

vjehoposledních3měsících,můžeudětízvýšitrizikovýskytuzávažnéhozdravotníhostavu,tzv.

perzistujícíplicníhypertenzenovorozenců,kterýseprojevujezrychlenýmdýcháníma

promodráním.Tytopříznakyseobvykleprojevíběhemprvních24hodinpoporodu.Pokudtyto

příznakyzpozorujeteusvéhodítěte,okamžitěkontaktujtedětskéholékaře.Užívánípřípravku

Citalopram-Tevanesmíteukončitnáhle.JestližeužívátepřípravekCitalopram-Tevaběhem

posledních3měsícůtěhotenství,oznamtetosvémulékaři,protožeVašedítěbymohlomítpo

narozeníurčitépříznaky.Tytopříznakyseobvykleprojevíběhemprvních24hodinponarození.

Mohouzahrnovatnespavostnebopotížeskrmením,potížesdýcháním,namodraloukůži,pocit

horkačichladu,zvracení,ustavičnýpláč,ztuhlostneboochablostsvalů,netečnost,třes,neklid

nebokřeče.JestližemáVašedítěponarozeníjakýkoliztěchtopříznaků,kontaktujtesvéholékaře,

kterýVámporadí. Poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkoliv

lék.

Kojení

Citalopramsevmalémmnožstvívylučujedomateřskéhomlékaahrozírizikoúčinkunadítě.

Jestliže užíváte Citalopram-Teva, oznamte tosvému lékaři, nežzačnete kojit.

Poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Fertilita

Vestudiíchnazvířatechbyloprokázáno,žecitalopramsnižujekvalituspermií.Teoretickybyto

mohlo ovlivnitplodnost, ale vlivna lidskou plodnostzatímnebylpozorován.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

PřípravekCitalopram-TevamůžeovlivnitVašischopnostříditneboobsluhovatstroje.Neřiďtea

neobsluhujtestroje,dokudnezjistíte,jaknaVáspřípravekCitalopram-Tevapůsobí.Jestližesi

nejste něčímjistý/áporaďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

5/8

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuCitalopram-Teva

Tentoléčivýpřípravekobsahujelaktosu.JestližeVámlékařsdělil,žetrpítenesnášenlivostí

některých cukrů, poraďte se sním, nežzačnetetentoléčivýpřípravekužívat.

3. JAKSECITALOPRAM-TEVAUŽÍVÁ

Vždyužívejtepřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý/á,poraďtesese

svýmlékařemnebo lékárníkem.

PřípravekCitalopram-Tevasemáužívatvjednédávce,ránonebovečer.Tabletysemohouužívats

jídlemnebobezněj.Tabletysemajípolykatceléazapíjísevodounebojinoutekutinou.Účinek

přípravku Citalopram-Teva se neprojevíihned. Antidepresivníúčineknelze očekávatdříve nežza 2

týdny. Léčba má pokračovat, dokud nejste 4-6měsíců bezpříznaků. Léčba přípravkemCitalopram-

Tevamusíbýtukončovánapomalu.Doporučujeseběhem1-2týdnůpostupněsnižovatdávku.I

kdybystesecítil/alépe,nepřestávejteužívatpřípravekCitalopram-Teva,pokudVámtolékař

neřekne. Nikdyneměňte dávkovánípřípravku, dokud seo tomneporadítes lékařem.

Obvyklé dávkováníje:

Dospělí-Obvyklá dávka je20 mgdenně. Vášlékařjimůže zvýšitažna maximálně 40 mgdenně.

Staršípacienti(nad 65 let)-Zahajovacídávka byměla býtsníženana polovinu doporučenédávky,

tj. 10-20mgdenně. Staršípacientibyobvykle nemělidostatdávku vyššínež20 mgdenně.

Dětiadospívajícído18let-PřípravekCitalopram-Tevasenemápoužívatkléčbědětía

dospívajícíchdo18let(vizbod“ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuCitalopram-Tevaje

zapotřebí“).

Sníženáfunkcejater-Pacientůmsmírněažstředněsníženoufunkcíjatersemápodávat

zahajovacídávka10mgdenně.Pacientisonemocněnímjaterbynemělidostatdávkuvyššínež20

mgdenně.Titopacientimusíbýtklinickysledováni.Zvýšenáopatrnostazvlášťopatrnédávkování

sedoporučujeu pacientůsezávažně sníženoufunkcíjater.

Sníženáfunkceledvin-Upacientůsmírnýmažstřednězávažnýmpoškozenímledvinnenínutná

úpravadávky.PoužitípřípravkuCitalopram-Tevaupacientůsezávažnýmpoškozenímledvinse

nedoporučuje,jelikožpro tyto pacientynejsou dostupné žádnéinformace.

Příznakyzvysazenípozorovanépřipřerušeníléčby-Léčbasenesmípřerušitnáhle.Při

ukončováníléčbypřípravkemCitalopram-Tevamusíbýtdávkavprůběhu1-2týdnůpostupně

snižována,abysezabrániloreakcímzvysazení(vizbod„Jestližejstepřestal(a)užívatpřípravek

Citalopram-Teva“abod „Možnénežádoucíúčinky“).Jestližesenásledněpo sníženídávkyvrámci

ukončováníléčbyobjevínesnesitelnépříznaky,potombymělabýtpodávánaposlednípředepsaná

dávka. NásledněbyVášlékařmělpokračovatve snižovánídávky, ale mnohempozvolněji.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuCitalopram-Teva,nežjsteměl(a)-Jestližejsteužil/avíce

přípravkuCitalopram-Teva,nežjsteměl/a,okamžitěkontaktujtelékařenebolékárníka.Příznaky

předávkovánízahrnují:ospalost,stavblízkýbezvědomí,sezjevnoupsychickounetečností,

sníženouschopnostíreagovatnapodnětynebobezvědomí,křeče,změnyEKG(např.prodloužený

QTinterval),nepravidelnostsrdečníhorytmu,nevolnost,zvracení,změnubarvypokožky,pocení,

zrychlenédýchání.Mohousevyskytnoutpříznakyserotoninovéhosyndromu(vizbod“Možné

nežádoucíúčinky”), zejménavpřípadě, žejstezároveň užil/a idalšíléčivé přípravky.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekCitalopram-Teva-Jestližejstezapomněl/aužít

obvyklou dávku přípravku, neužívejtedvojitou dávku, abyjstenahradil/a vynechanou dávku.

6/8

Jestližejstepřestal(a)užívatpřípravekCitalopram-Teva-Nepřestávejteužívattento

přípravek,pokudVámtolékařneřekl.Protožebyseponáhlémpřerušeníléčbymohlyprojevit

příznakyzvysazení,doporučujesesnižovatdávkupostupně,v1-2týdenníchrozestupech.Reakce

zvysazenízahrnují:závratě,mravenčení,pocitelektrickéhošoku,sníženoucitlivost,nespavost,

abnormálnísny,neklid,úzkost,nevolnostnebozvracení,třes,zmatenost,pocení,bolestihlavy,

průjem,zrychlenousrdečníčinnost(palpitace–bušenísrdce),citovounestabilitu,podrážděnosta

poruchyzraku.Většinatěchtoreakcíjemírnéintenzityasamovolněvymizí,aleuněkterých

pacientůmohoubýtreakcezávažné.Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohoto

přípravku, zeptejte sesvéholékaře nebolékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekCitalopram-Tevanežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutukaždého.Uněkterýchpacientůsemohouvyskytnoutzávažnéalergické

reakce.Jetovelmivzácný,ale závažnýnežádoucíúčinek.

JestližeseuVásvyskytnejakýkoliznásledujícíchnežádoucíchúčinků,přestaňteužívat

citalopramasděltetookamžitěsvémulékařinebovyhledejtenejbližšípohotovostníoddělení

nemocnice:

-Otokrtů,tvářeakrku(alergickáreakce)vedoucíkzávažnýmpotížímspolykánímnebo

dýcháním.

-Šok(výraznýpokleskrevníhotlaku,bledost,neklid,slabýarychlýpuls,studenávlhkákůže,

sníženévědomí)způsobenýnáhlýmarychlýmroztaženímcév,vdůsledkuzávažnéreakce

přecitlivělostinaurčitoulátku (anafylaktická reakce).

-Rychlý,nepravidelnýsrdečnítepamdloby,kterémohoubýtpříznakyživotohrožujícíhostavu

známéhojako torsade depointes.

Upacientůléčených tímto typemantidepresiv(SSRI)bylhlášen serotoninovýsyndrom.

Kontaktujtesvéholékaře,jestližeseuVásobjevívysokáhorečka,třesavka,svalovézáškubya

úzkost,neboťtytopříznakymohouznamenatvzniktohotosyndromu.Léčbapřípravkem

Citalopram-Teva musíbýtokamžitě přerušena.

Běhemužívánícitalopramunebozáhypoukončeníléčbybylyhlášenysebepoškození,myšlenky

nasebepoškozeníasebevražednémyšlenky/chování(vizbod2„Zvláštníopatrnostipřipoužití

přípravkuCitalopram-Tevajezapotřebí“).Upacientůužívajícíchtentotypantidepresivbyl

pozorován zvýšenývýskytzlomenin kostí.

Následujícínežádoucíúčinkybylypozoroványs následujícífrekvencíčetnostivýskytu:

Velmičasté (vyskytujíseuvícenež 1pacienta z 10)

-ospalost,nespavost,neklid,nervozita,bolestihlavy,třes,závratě,obtížesezaostřováním,

rozmazanévidění,nepravidelnýsrdečnítep,nevolnost,suchovústech,zácpa,průjem,zvýšené

pocení,pocitslabosti(letargie)

Časté(vyskytujíseu 1 až10 pacientůze100)

-sníženítělesnéhmotnosti,váhovýpřírůstek,poruchyspánku,poruchykoncentrace,abnormální

sny(neobvykléa intenzivnísny), ztráta paměti, úzkost, sníženísexuálníchuti, zvýšená chuťkjídlu,

ztrátachutikjídlu, ztráta citů nebonadšení, zmatenost,migréna, mravenčenínebosníženácitlivost,

poruchyvidění,zhoršenízraku,zrychlenáfrekvencesrdce,závratěpřináhlémvzpřímení,nízký

krevnítlak,vysokýkrevnítlak,vodnatárýma,svěděnívnose,zánětdutin(bolestiatlakvobličeji,

7/8

které se zhoršujívpředklonu, ucpanýnos, bolestvkrku a kašel, bolestihlavy, horečka, bolestucha,

bolestzubůnebobolesthorníčelisti),poruchytrávení/pálenížáhy,zvracení,bolestžaludku,

plynatost,zvýšenáprodukceslin,poruchymočení,zvýšenátvorbamoči,neschopnostženy

dosáhnoutorgasmu,menstruačníbolesti,impotence(neschopnostdosáhnoutneboudržeterekci),

poruchyejakulace,vyrážka, svědění,únava, zívání, poruchychuti

Méněčasté (vyskytujíseu1 až 10 pacientůz 1000)

-pocitoptimismu,veselosta pocitživotnípohody(euforie), zvýšenísexuálníchuti,

křeče,poruchyvolníchpohybůjakojetřes,záškuby(tiky),změnysvalovéhonapětí,zpomalení

pohybů,nechtěnéa/neboneobvyklésvalovépohyby,kteréseobjevujívobličejizvoněnívuších,

zpomalenáfrekvencesrdce,kašel,poruchyjater,kterémohoubýtzjištěnykrevnímitesty,

přecitlivělostnasvětlo,bolestsvalů,alergickéreakce,mdloba,celkovýpocitšpatnéhozdravotního

stavu

Vzácné (vyskytujíseu1 až10 pacientů z 10000),

-krvácení,např.vaginální,gastrointestinální,krváceníkůžeasliznic,psychomotorickýneklid

horníchadolníchkončetin(akatizie),sníženémnožstvísodíkuvkrvi,zejménaustaršíchpacientů

(které způsobuje halucinace, zmatenost, křeče,nedostatekenergie asvalové křečenebo slabost)

Velmivzácné(vyskytujíseuméněnež 1pacienta z 10000)

-halucinace,poruchynálad,ztrátakontaktusesebousamým,doprovázenápocityneskutečnostia

odcizenosti,záchvatypaniky,abnormalitysrdečníhorytmuafrekvence,abnormálnívylučování

mlékazprsu,svědění,otokrtů,obličejeakrku(alergickáreakce)vedoucíkzávažnýmpotížíms

polykánímnebodýcháním,bolestkloubů,šok(výraznézvýšeníkrevníhotlaku,bledost,neklid,

slabýarychlýpuls,studenávlhkákůže,sníženévědomí)způsobenýnáhlýmarychlýmroztažením

cév, vdůsledku závažné reakcepřecitlivělostina určitoulátku (anafylaktická reakce).

Protožebyseponáhlémpřerušeníléčbymohlyprojevitpříznakyzvysazení,doporučujese

snižovatdávku postupně během1-2 týdnů.

Reakcezvysazenízahrnují:závratě,mravenčení,pocitelektrickéhošoku,sníženoucitlivost,

nespavost,abnormálnísny,neklid,úzkost,nevolnostnebozvracení, třes,zmatenost,pocení, bolesti

hlavy,průjem,zrychlenousrdečníčinnost(palpitace–bušenísrdce),citovounestabilitu,

podrážděnostaporuchyzraku.Většinatěchtoreakcíjemírnéintenzityasamovolněvymizí.

Většinanežádoucíchúčinkůobvyklevymizívprůběhuněkolikadnů.Pokudsekterýkoliz

nežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkolinežádoucích

účinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.

5. JAKCITALOPRAM-TEVAUCHOVÁVAT

Uchovávejtemimodosahadohleddětí.Uchovávejtepřiteplotědo25°C.Nepoužívejtepouplynutí

dobypoužitelnosti,uvedenénaobalu.Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvod

nebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjiž

nepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Citalopram-Teva obsahuje

Léčivá látkajecitalopramihydrobromidum. Citalopram-Teva 20mg:Jedna potahovanátableta

obsahujecitalopramihydrobromidum24,98 mg, cožodpovídá citalopramum20mg.

Pomocnélátkyjsou:

Jádrotablety:kopovidon, sodná sůlkroskarmelosy, glycerol, monohydrátlaktosy,

magnesium-stearát, kukuřičnýškrob, mikrokrystalickácelulosa.

8/8

Potahová vrstva:hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-2000-stearát, oxid

titaničitý(E171).

Jak přípravek Citalopram-Teva vypadáa co obsahuje toto balení

Citalopram-Teva 20mgjsou oválné bílé tabletyo průměru 8 mms půlicírýhou najedné straně.

Velikostibalení:30a100 potahovaných tabletvkrabičce.Natrhunemusíbýtvšechnyvelikosti

balení.

Držitelrozhodnutío registraci

Teva Pharmaceuticals CR,s.r.o., Praha,Česká republika

Výrobce

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Teva PharmaceuticalWorks Private Limited Company, Debrecen,Maďarsko

Souběžný dovozce

Top PharmexTopoľčanyspol. s r.o., Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany,

Slovenskárepublika

Dalšíinformace otomto přípravku získáte u držitelerozhodnutíoregistraci.

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována

24.4.2013

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.