CITALON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CITALON Potahovaná tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CITALON Potahovaná tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CITALOPRAM
 • Přehled produktů:
 • CITALON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 30/ 019/05-C/PI/001/15
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls148507/2013

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Citalon 20 mg

potahované tablety

citalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Citalon a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalon užívat

3. Jak se přípravek Citalon užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Citalon uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Citalon a k čemu se používá

Přípravek

Citalon

jedním

členů

skupiny

léků

nazývaných

“selektivní

inhibitory

zpětného

vychytávání

serotoninu”

(SSRI),

což

jsou

antidepresiva.

Každý

svém

mozku

sloučeninu

nazývanou serotonin. Lidé trpící depresí mají nižší hladiny serotoninu než ostatní. Není zcela známo,

jak citalopram a další léky ze skupiny SSRI fungují, ale mohou pomáhat zvýšením hladiny serotoninu

v mozku. Tento lék se používá k léčbě:

Depresivního onemocnění (depresivních epizod).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Citalon užívat

Neužívejte přípravek Citalon:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v části 6).

jestliže užíváte nebo jste v nedávné minulosti užíval/a léky nazývané inhibitory

monoaminooxidázy (IMAO; používané mj. k léčbě deprese). Předtím, než začnete přípravek

Citalon užívat, musíte se poradit se svým lékařem, protože může být nutné, abyste po vysazení

IMAO vyčkal/a po dobu až 14 dní (viz také „Další léčivé přípravky a Citalon“).

Inhibitor monoaminooxidázy nazývaný selegilin (používá se k léčbě Parkinsonovy choroby)

používat lze, nicméně v dávkách nepřesahujících 10 mg za den. Při přechodu z léčby přípravkem

Citalon musíte předtím, než začnete užívat IMAO, čekat alespoň 7 dní.

pokud užíváte pimozid (lék k léčbě psychózy).

pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu

srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce

funguje)

pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit.

(viz také bod níže „Další léčivé přípravky a Citalon“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Citalon se poraďte se svým lékařem.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Citalon není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do

18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků,

jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky nepřátelské jednání (převážně agresivita,

vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Citalon pacientům do 18 let předepsat, pokud

usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Citalon pacientovi mladšímu 18

let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let,

kteří jsou léčeni přípravkem Citalon, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli

byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Citalon ve vztahu

k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině zkoumána.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo

sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat

antidepresiva, protože trvá určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva

týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko

sebevražedného chování u mladých dospělých mladších 25 let s psychiatrickými

onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese nebo

úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a

požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-

li znepokojeni změnami Vašeho chování.

Předtím, než začnete užívat přípravek Citalon, informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste

někdy měl/a :

chorobu ledvin nebo jater

cukrovku: léčba citalopramem může narušit kontrolu hladiny cukru v krvi. Může být potřebné

změnit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.

mánii/hypománii v anamnéze: citalopram se musí užívat opatrně a pokud vstoupíte do manické

fáze, musí být vysazen.

psychózu s depresivními epizodami.

záchvaty (epilepsii): záchvaty jsou potenciálním rizikem léčby antidepresivy.

problémy s krvácením, nebo pokud užíváte léky, které brání srážení krve (viz dále uvedenou část

“Další léčivé přípravky a Citalon“): citalopram může způsobit krvácení (např. krvácení do kůže a

sliznic).

elektrokonvulzivní léčbu (ECT), protože kvůli nedostatku klinických zkušeností je na místě

opatrnost.

žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku nebo střeva v minulosti.

jste citlivý/á na prodloužení intervalu QT nebo je u Vás podezření na vrozený syndrom dlouhého

intervalu QT nebo pokud trpíte hypokalémií/hypomagnezémií.

nízkou hladinu sodíku v krvi.

pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné

době prodělal/a srdeční záchvat

pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako

důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik

(močopudných léků)

pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání,

může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

Další léčivé přípravky a Citalon

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které

možná budete užívat. Některé léky Vám mohou způsobit problémy, pokud je užijete s přípravkem

Citalon.

Neužívejte Citalon, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční

rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty,

pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin,

moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá

antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Opatrnosti je třeba při užívání následujících léků

Pokud užíváte kterékoli z následujících léčiv, poraďte se předtím, než začnete přípravek Citalon

užívat, se svým lékařem:

léky, které zvyšují hladiny serotoninu, jako je oxitriptan nebo tryptofan (což je doplněk stravy)

léky na depresi, jako jsou jiné léky ze skupiny SSRI (např. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin,

sertralin, venlafaxin), IMAO, tricyklická antidepresiva jako je klomipramin, nortriptylin a

desipramin, bupropion, a třezalka tečkovaná (bylinný přípravek)

léky na Parkinsonovu chorobu, jako je selegelin (IMAO)

léky na migrénu nazývané triptany, jako je sumatriptan

léky na bolest, jako je tramadol

léky na duševní nemoci, jako je lithium, risperidon, thioridazin, fenothiaziny, pimozid a

haloperidol

léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání, jako je metoprolol

léky na nepravidelný srdeční tep, např. propafenon, flekainid

léky zabraňující srážení krve, jako je warfarin, dipyridamol, tiklopidin (nazývají se

antikoagulancia)

léky proti bolesti a zánětu, jako je kyselina acetylsalicylová nebo jiné léky nazývané nesteroidní

antirevmatika, jako je ibuprofen, diklofenak a celekoxib

léky na žaludeční vředy, jako je omeprazol, lansoprazol, esomeprazol nebo cimetidin

léky k prevenci malárie, jako je meflochin

Citalon s jídlem, pitím a alkoholem

Během užívání přípravku Citalon nepijte alkohol. Alkohol může Vaše příznaky nebo nežádoucí

účinky zhoršit. Citalopram lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

S užíváním citalopramu v těhotenství jsou jen omezené zkušenosti. Neužívejte citalopram pokud jste

těhotná nebo pokud otěhotnění plánujete, ledaže by to Váš lékař považoval za absolutně nezbytné.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Citalon. Užívání

látek podobných přípravku Citalon během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí

zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců,

který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během

prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte

dětského lékaře.

Kojení

Citalopram se v malých množstvích vylučuje do mateřského mléka. Je zde riziko, že bude mít vliv na

dítě. Pokud užíváte citalopram, poraďte se předtím, než začnete kojit, se svým lékařem.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to

mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék může způsobit nežádoucí účinky (jako je pocit točení hlavy, ospalost nebo zmatenost), které

mají vliv na schopnost soustředění a rychlost reakcí. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou,

neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, ani nedělejte nic dalšího, co vyžaduje pozornost a

soustředění.

3.

Jak se přípravek Citalon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety užívejte jednou denně – buď ráno nebo večer s jídlem nebo bez jídla. Zapijte je dostatkem

tekutin (např. sklenicí vody). Tablety nežvýkejte.

Váš lékař určí dávku a individuálně ji pro Vás upraví. Bude trvat alespoň dva týdny, než se začnete

cítit lépe. Pokud se po této době nezačnete cítit lépe, obraťte se na svého lékaře, který Vám poradí.

Váš lékař se může rozhodnout pro postupné zvyšování dávky až do maximální denní dávky. To závisí

na Vaší odpovědi na léčbu.

Vždy užívejte přípravek Citalon přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená zahajovací dávka pro dospělé je 20 mg za den. V případě potřeby lze dávku zvýšit až na

maximální denní dávku 40 mg za den.

V léčbě musíte pokračovat 4 až 6 měsíců poté, co u Vás vymizely příznaky.

Citalopram nepřestávejte užívat, dokud Vám k tomu nedá pokyn lékař, a to i když se začnete cítit lépe.

Lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset tablety užívat.

Starší pacienti (starší 65 let)

Počáteční dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj 10 – 20 mg denně. Starší

pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Osoby s nemocí jater

Pokud trpíte nemocí jater, lékař Vám předepíše zahajovací dávku 10 mg. Maximální dávka přípravku

Citalon je 20 mg za den.

Osoby s nemocí ledvin

Jestliže trpíte těžkou chorobou ledvin, používání citalopramu se nedoporučuje, protože o jeho

používání u těchto pacientů nejsou k dispozici žádné informace. Jestliže trpíte mírnou nebo středně

těžkou chorobou ledvin, můžete užívat obvyklé dávky citalopramu.

Jestliže jste užil/a více přípravku Citalon, než jste měl/a

Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte do nemocnice a

ukažte jim balení tablet. Nejpravděpodobnějšími příznaky při užití příliš velkého množství tablet

(předávkování) jsou: pocit točení hlavy nebo ospalosti, záchvat křečí, pocit nevolnosti (nauzea),

zrychlený srdeční tep, zrychlený dech, pocení.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Citalon

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku tohoto léku, prostě pokračujte příští dávkou jako obvykle.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a jednotlivé vynechané dávky.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Citalon

Bez předchozí porady se svým lékařem nepřestávejte tento lék užívat, ani když se cítíte lépe.

Jestliže po dlouhodobém užívání tento lék náhle vysadíte, můžete mít pocit točení hlavy, mít poruchy

smyslového vnímání (necitlivost nebo ‘mravenčení’, nazývané parestézie), trpět pocitem nevolnosti

(nauzea), bolestmi hlavy, mít pocit úzkosti. Tyto příznaky jsou obecně mírné až středně silné a během

dvou týdnů samy vymizí. U některých pacientů však mohou být závažnější nebo trvat déle. Obvykle

se vyskytnou v prvních několika dnech po vysazení léku.

Při vysazování přípravku Citalon Vám lékař pomůže pomalu snižovat dávku v průběhu týdnů či

měsíců. To by mělo napomoci snížit možnost vzniku příznaků z vysazení. Pokud se u Vás přesto

objeví závažné příznaky z vysazení, navštivte prosím svého lékaře. Může Vás požádat, abyste znovu

začal/a tablety užívat a vysazoval/a je pomaleji.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Citalon užívat a okamžitě

navštivte svého lékaře:

rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu

známého jako torsade de pointes

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 člověka z 1 000):

neobvyklá tvorba modřin nebo neobvyklé krvácení, včetně zvracení krve nebo krve ve stolici,

pocit únavy, slabosti nebo zmatenosti a pocit, že svaly jsou bolestivé a ztuhlé nebo těžkopádné

(nekoordinované). To může být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi.

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 1000) nebo není

dobře známo, kolik lidí je postiženo:

záchvaty či křeče

alergické reakce: pokud u Vás dojde k otoku víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, začne svědění

nebo máte potíže s dechem nebo polykáním, může jít o alergickou reakci.

pocit neklidu a pocit, že nemůžete zůstat vsedě či stát na místě (lékaři tento stav nazývají akatizie).

Zvyšováním dávky přípravku Citalon se tyto stavy mohou zhoršit.

serotoninový syndrom: Pokud u sebe pozorujete jen některé nebo všechny z níže uvedených

symptomů, můžete mít tzv. serotoninový syndrom. Příznaky zahrnují: pocit zmatenosti, pocit

neklidu, pocení, třes, rozechvělost, halucinace (zvláštní zrakové či sluchové vjemy), náhlé svalové

stahy či zrychlený tlukot srdce.

během léčby citalopramem nebo krátce po ní byly hlášeny případy lidí, u kterých se vyvinuly

myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu nebo kteří takové jednání vykazovali.

Další možné nežádoucí účinky během léčby:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 člověka z 10):

nespavost (insomnie) nebo pocit ospalosti

bušící nebo pádící srdce (palpitace)

pocit nevolnosti (nauzea), sucho v ústech

bolesti hlavy

zesílené pocení

abnormální akomodace oka

pocit slabosti (asténie).

Časté (mohou postihnout až 1 člověka z 10):

neklid, nervozita

nesoustředěnost, ztráta paměti, poruchy spánku, noční můry, živé sny, pocit úzkosti

nedostatek motivace nebo zájmu, pocit zmatenosti, anorexie

migréna, necitlivost nebo ‘mravenčení’ (lékaři tomu říkají parestézie)

pocity závratě či rozechvělosti (třesy)

nedostatek chuti k jídlu

zvýšený nebo snížený krevní tlak

průjem, zácpa, poruchy trávení, zvracení, bolesti břicha, plynatost, zvýšená tvorba slin

úbytek na váze

zánět dutin, výtok z nosu

pokles sexuální žádostivosti. Nepřítomnost orgasmu u žen i mužů, u mužů může docházet

k potížím s ejakulací a erekcí

impotence; bolestivá menstruace

svědění

zívání, únava

zvonění v uších (tinnitus)

svalová bolest

bolesti kloubů

potíže s močením či potřeba častějšího močení

únava.

Méně časté (mohou postihnout až 1 člověka ze 100):

vyšší chuť k jídlu

zvýšení tělesné hmotnosti

manické stavy (pocit povznesenosti, radosti, emocionálně ‘na vrcholu’)

pocit euforie

pocit odosobnění (depersonalizace)

halucinace

zvýšená sexuální energie

agresivita

pomalý puls, rychlý puls

intenzivní a delší menstruace

zvýšené jaterní enzymy v krevním obraze

kašel

citlivost na sluneční světlo

malátnost, mdloby

kožní vyrážky

obtížné močení

vypadávání vlasů

otoky rukou a nohou

rozšířené zornice (tmavý střed oka)

kopřivka

poruchy krvácení, včetně krvácení do kůže a sliznic (purpura).

Vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 1000):

zánětlivé onemocnění jater (hepatititida)

horečka

poruchy chuti

diskineze

křeče

krvácení.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 10 000):

nepravidelný srdeční tep (arytmie).

Není známo:

U pacientů užívajících tento typ léku bylo pozorováno zvýšené riziko zlomenin kostí.

pokles krevního tlaku a mdloby při náhlé změně pozice ze sedu do stoje.

poruchy pohybového systému jako ztuhlost, chvění či abnormální mimovolní pohyby úst a jazyka

(extrapyramidové poruchy) a další poruchy hybnosti

panické ataky (záchvaty), neklid

skřípání zubů

rozmazané vidění

nenormální tvorba mateřského mléka u mužů i žen

hypokalémie

krvácení z nosu

abnormální krvácení, ke kterému dochází mezi periodami nebo které není spojené s menstruací

bolestivá erekce

náhlý otok kůže nebo sliznic

abnormální jaterní testy

zvýšené krvácení nebo tvorba modřin způsobené poklesem počtu krevních destiček

poruchy krvácení včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza)

poruchy sekrece ADH (hormonu, který ovlivňuje zadržování vody v ledvinách)

gastrointestinální krvácení (krvácení do trávicího traktu).

Možné příznaky z vysazení při ukončování léčby

pocit točení hlavy

pocity mravenčení, pálení a působení elektrického proudu

poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost)

pocit úzkosti

pocit neklidu

třes (tremor)

pocit zmatenosti nebo dezorientace

střídání nálad nebo podrážděnost

bolesti hlavy

pocit nevolnosti (nauzea)

průjem

pocení

poruchy vidění

pádící nebo bušící srdce (palpitace)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Citalon uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Citalon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za

Použitelné do:. Doba použitelnosti je rovněž vyznačena na blistrech/lahvičce na tablety. Doba

použitelnosti se vztahuje

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají

chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Citalon obsahuje

Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum.

Jedna tableta přípravku Citalon 20 mg obsahuje citaloprami hydrobromidum odpovídající

citalopramum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou: mannitol, mikrokrystalická celulosa, koloidní oxid křemičitý

bezvodý, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 6000 a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Citalon vypadá a co obsahuje toto balení

Citalon 20 mg: kulaté, bílé tablety s oboustrannou půlicí rýhou o průměru 8

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tablety přípravku Citalon 20 mg balené v PVC/PVDC/Al blistrech jsou k dispozici ve velikosti

balení 28tablet na krabičku

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen Gerlingen, Německo

Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, Česká republika

Další informace o přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

referenčního přípravkuv ČR:

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com

Tento léčivý přípravek je v členských zemích EHP registrován pod těmito názvy

Česká republika:

Citalon 20 mg

Estonsko:

Citalopram Sandoz

Itálie:

Citalopram Sandoz 20 mg compresse rivestite con film

Litva:

Citalopram Sandoz

Maďarsko:

Citalon 20 mg filmtabletta

Německo

Citalopram Sandoz 20 mg Filmtabletten

Nizozemsko:

Citalopram Sandoz 20, filmomhulde tabletten 20 mg

Polsko:

CILONAST

Rakousko:

Citalopram Sandoz 20 mg – Filmtabletten

Slovenská republika:

Citalon 20 mg

Slovinsko:

Citalon 20 mg filmsko obložene tablete

Španělsko:

Genprol 20 mg comprimidos

Velká Británie:

Citalopram 20 mg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.2.2015

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.