CIPROFLOXACIN KABI 100 MG/50 ML INFUZNÍ ROZTOK

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CIPROFLOXACIN KABI 100 MG/50 ML INFUZNÍ ROZTOK, INF SOL 12X100MG/50ML
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Infuze
 • Jednotky v balení:
 • 12X50ML, Lahev
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CIPROFLOXACIN KABI 100 MG/50 ML INFUZNÍ ROZTOK, INF SOL 12X100MG/50ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 42/ 301/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls62522/2010, sukls62525/2010, 

sukls62513/2010

a příloha k sp. zn. sukls97892/2010, sukls7344/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

                                        Ciprofloxacin Kabi 100mg/50 ml  infuzní roztok

                                        Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml infuzní roztok

                                        Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml infuzní roztok

                                                     

                           ciprofloxacinum (jako ciproloxacini hydrogensulfas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-      Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě . Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-              Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,  nebo pokud si 

všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je Ciprofloxacin Kabi infuzní roztok  a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciprofloxacin Kabi používat 

Jak se Ciprofloxacin Kabi používá 

Možné nežádoucí účinky

5.          Jak se  přípravek Ciprofloxacin Kabi uchovává

6.          Další informace

1.C O JE  C IPROFLOXACIN  K ABI INFUZNÍ ROZTOK  A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ciprofloxacin  Kabi  je  antibiotikum patřící  do  skupiny  fluorochinolonů.  Léčivou látkou  je 

ciprofloxacin.  Ciprofloxacin  zabíjí  bakterie,  které  způsobují  infekce.  Působí  pouze  proti 

specifickým kmenům bakterií. 

Dospělí

Ciprofloxacin Kabi se používá u dospělých k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

infekce dýchacího ústrojí

dlouho trvající a opakované infekce ušní a sinusové

infekce močových cest

infekce varlat

infekce ženských pohlavních orgánů

infekce gastrointestinálního ústrojí a intra-abdominální infekce

infekce kůže a podkožní tkáně

infekce kostí a kloubů

k léčbě infekcí u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie)

k prevenci infekcí u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie)

k inhalaci antraxu

Pokud  máte  závažnou  infekci nebo takovou, která  je  zapříčiněna více  než  jedním  typem bakterií, 

budete pravděpodobně dostávat přídatnou léčbu antibiotiky k přípravku Ciprofloxacin Kabi.

Děti a mladiství

Ciprofoxacin Kabi se  u  dětí a  mladistvých používá pod  dohledem  speciality  k léčbě  následujících 

infekcí:

plicní a bronchiální infekce u dětí a mladistvých trpících cystickou fibrózou

komplikované  infekce  močového  ústrojí  ,  včetně  infekcí,  které  postihly  ledviny 

(pyelonefritida)

po inhalaci antraxu

Ciprofloxacin  Kabi může  být  také použit k léčbě určitých závažných infekcí u dětí a mladistvých

tehdy, když Váš lékař usoudí, že je to nutné.

2. Č EMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST , NEŽ ZAČNETE  C IPROFLOXACIN  K ABI INFUZNÍ ROZTOK

POUŽÍVAT 

Neužívejte Ciprofloxacin Kabi infuzní roztok  v těchto případech:

 je  známa  vaše  alergie  (přecitlivělost) na  ciprofloxacin,  na  ostatní  chinolonové  léky  nebo 

jinou složku přípravku Ciprofloxacin Kabi infuzní roztok (viz bod 6)

 užíváte-li tizanidin (viz bod 2 “Užívání jiných přípravků“)

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Ciprofloxacin Kabi infuzní roztok je zapotřebí, než začnete 

přípravek užívat

Sdělte svému lékaři jestliže:

jste měl(a) v minulosti problémy s ledvinami, protože Vaše léčba může potřebovat  přizpůsobení

trpíte epilepsií nebo jinou neurologickou nemocí

měl(a)  jste  v minulosti  problémy  se  šlachami  během  dřívější  léčby  antibiotiky  jako  je    

Ciprofloxacin Kabi

měl(a) jste mysthenia gravis (typ svalové ochablosti)

měl(a) jste v minulosti abnormální srdeční rytmus (arytmii)

Srdeční problémy

Opatrnost  je  vyžadována  u  tohoto  typu  léku,  při  podávání  pacientům  trpících vrozeným 

prodlouženým QT  intervalem  nebo, pacientům  se  záznamem  o  prodlouženém QT  intervalu

v rodinné  anamnéze  (pozorovatelným na  EKG,  elektrický  záznam  srdeční  činnosti),  dále 

pacientům trpícím elektrolytovou disbalancí (především nízkou hladinou iontů draslíku a hořčíku 

v krvi),  pacientům  s  velice  pomalým  srdečním  rytmem  (zvaným  bradykardie),  pacientům  se 

slabým srdcem (srdeční selhání), rovněž pacientům s prodělaným srdeční záchvatem (infarktem

myokardu) a při podávání ženám nebo starším lidem nebo v případě používání jiných léků, které 

způsobují  abnormální  změny  na  EKG  (viz.  bod 2 “ Vzájemné  působení  s dalšími  léčivými 

přípravky“).

Co při léčbě přípravkem Ciprofloxacin Kabi

Sdělte  svému  lékaři  okamžitě,  jestliže  se  objeví  následující, během  léčby  přípravkem 

Ciprofloxacin  Kabi. Váš  lékař  rozhodne,  zda  je  nutné  léčbu  přípravkem  Ciprofloxacin  Kabi

zastavit.

Závažná, náhlá alergická reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i při 

první  dávce,  je  vzácně  možnost,  že  se  objeví  závažná  alergická  reakce  s následujícími 

příznaky:  tlak  na  prsou,  závrať,  pocit  nevolnosti,  závratě  při  postavení.  Jestliže  se 

cokoliv  z tohoto  objeví,  sdělte  to  okamžitě  svému  lékaři,  aby  podávání  přípravku 

Ciprofloxacin Kabi zastavil.

Bolest a otoky kloubů a šlach se mohou objevit příležitostně, zvláště jste-li starší a také 

léčeni  kortikoidy.  Při  prvních příznacích jakékoliv  bolesti  nebo  zánětu  se  musí  léčba 

přípravkem  Ciprofloxacin  Kabi  zastavit,  aby  se  bolest  odstranila. Je  nutné  vyhnout  se 

nadbytečným cvičením, jelikož mohou vést ke zvýšenému riziku natržení šlachy.

Pokud  trpíte  epilepsií nebo  jinými  neurologickými  potížemi  jako  je  mozková 

ischémie  nebo  mrtvice,  mohl(a)  byste  mít nežádoucí  účinky týkající  se  nervového 

systému. Jestli se Vám toto přihodí přestaňte brát přípravek Ciprofloxacin Kabi a spojte 

se okamžitě se svým lékařem .

Mohou  se  u  Vás  objevit psychiatrické  reakce  po  podání  ciprofloxacinu.  Pokud  trpíte

depresemi  nebo psychózou,  mohou  se  Vaše  příznaky  zhoršit  při  léčbě  přípravkem

Ciprofloxacin Kabi. Pokud se Vám toto přihodí, přestaňte okamžitě užívat Ciprofloxacin 

Kabi a spojte se okamžitě se svým lékařem.

Mohou  se  u  Vás  objevit příznaky  neutropenie  jako  je  bolest,  pálení,  mravenčení, 

znecitlivělost  a/nebo  slabost.  Pokud  se  Vám  toto  přihodí,  přestaňte  užívat  přípravek 

Ciprofloxicin Kabi a spojte se okamžitě se svým lékařem.

Průjem se může  objevit v době, kdy užíváte antibiotika, včetně přípravku Ciprofloxacin 

Kabi,    nebo  několik  týdnů  po tom,  co  jste  je  přestal(a)  užívatPokud  se  průjem  stane 

závažným a přetrvává nebo najdete ve stolici krev nebo hlen, sdělte to okamžitě svému 

lékaři. Léčba přípravkem Ciprofloxacin Kabi se musí zastavit okamžitě, neboť toto může 

být životu nebezpečné. Neužívejte přípravky, které zastavují nebo zpomalují pohyb střev.

Sdělte svému lékaři nebo zaměstnancům laboratoře, že užíváte Ciprofloxacin Kabi pokud 

máte testy na krev nebo moč. 

Ciprofloxacin  Kabi  může  poškodit  játra.  Pokud  zaznamenáte  příznaky  jako je  ztráta 

chuti,  žloutenka  (zežloutnutí  kůže),  tmavá moč,  svědění  nebo  tlak  na  žaludku,  musíte 

okamžitě přestat užívat přípravek Ciprofloxacin Kabi.

Ciprofloxacin  Kabi  může snížit počet bílých  krvinek a tak oslabit  Vaši  resistenci vůči 

infekcím.  Pokud  se  u  Vás  objeví  příznaky  infekce  jako  je horečka, závažné  zhoršení

Vašeho  celkového  stavu ,  nebo  teplota  s lokálními  příznaky infekce jako  je  soor 

hrtanu/hltanu/úst  nebo  problémy  s močením,  vyhledejte  okamžitě  svého  lékaře.  Bude 

Vám udělán krevní obraz, aby se zjistilo možné snížení bílých krvinek  (agranulocytóza). 

Je důležité informovat Vašeho lékaře o Vašem léku.. 

Sdělte svému lékaři, zda máte Vy nebo některý člen Vaší rodiny nedostatek glukozo-6-

fofát  dehydrogenázy  (G6PD), protože  v takovém  případě  by  se  u  Vás  mohlo  objevit 

riziko vzniku anemie při užívání ciprofloxacinu.

Vaše  pokožka  se  stává  senzitivnější  na  sluneční  záření  a  na  ultrafialové  záření při 

léčbě  přípravkem  Ciprofloxacin  Kabi.  Proto  se  vyvarujte  silnému  slunečnímu  záření  a 

umělému UV světlu jako je solárium.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Před  užitím  léčiva  je  nezbytné,  abyste  sdělil(a) Vašemu lékaři,  zda  užíváte    jiné  léky,  které 

mohou mít  vliv na  změnu  Vašeho  srdečního  rytmu:  léky  patřící  do skupiny  antiarytmik (např. 

chinidin,  hydrochinidin,  disopyramid,  amiodaron,  sotalol,  dofetilid,  ibutilid),  tricyklických

antidepresiv, některých antimikrobiálních látek (patřících do skupiny makrolidových antibiotik), 

některých antipsychotik.Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které 

užíváte  nebo  jste užíval(a) v nedavné době,  a  to i o lécích, které jsou dostupné bez  lékařského 

předpisu.

Neužívejte přípravek Ciprofloxacin Kabi současně s tizanidinem, protože to může způsobovat 

nežádoucí účinky jako je pokles krevního tlaku a ospalost (viz bod 2: „ Neužívejte Ciprofloxacin 

Kabi v těchto případech“)

Je  známo,  že  následující  léčivé  přípravky  mohou  interagovat ve  Vašem  organizmu  s přípravkem 

Ciprofloxacin  Kabi.  Současné  užívání  přípravku  Ciprofloxacin  Kabi  s těmito  léky  může  ovlivnit  jejich 

léčebný účinek. Může také zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Sdělte svému lékaři, že užíváte: 

warfarin nebo jiná perorální antikoagulancia (léky, které ředí krev)

probenecid (na dnu)

metotrexát (na jisté druhy rakoviny, lupenky, revmatoidní artritidy)

teofylin (na problémy s dýcháním)

tizanidin (na stahy svalů při skleróze multiplex)

clozapin (na psychózu)

ropinirol (na  Parkinsonovu nemoc)

fenytoin (na epilepsii)

Ciprofloxacin Kabi může zvyšovat hladinu následujících přípravku v krvi:

pentoxyfylin (pro poruchu oběhu)

kofein

Užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi s jídlem a pitím

Jídlo a pití nemá vliv na Vaši léčbu přípravkem Ciprofloxacin Kabi.

Těhotenství a kojení

Je  vhodnější  vyhnout  se  užívání  přípravku  Ciprofloxacin  Kabi  během  těhotenství.  Informujte 

svého lékaře, pokud plánujete těhotenství.

Pokud  kojíte,  neužívejte  přípravek  Ciprofloxacin  Kabi,  protože  ciprofloxacin  přestupuje  do 

mateřského mléka a mohl by poškodit dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Ciprofloxacin  Kabi  může  snižovat  Vaši  pozornost.  Mohou  se  objevit  některé  neurologické 

nežádoucí účinky. Proto se ujistěte, že víte jak reagujete po užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi 

před  řízením  motorového  vozidla  nebo  obsluze  strojů. Pokud  pochybujete,  zeptejte  se  svého 

lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Přípravek Ciprofloxacin Kabi obsahuje 15,1 mmol (347 mg) sodíku ve 100 ml infuzního roztoku. 

U pacientů, pro které je sodík zátěží (pacienti s vrozenou srdeční vadou, poškozením ledvin, 

ledvinovým syndromem atp.) je nutné uvážit další zátěž sodíkem .

3. J AK SE  P ŘÍPRAVEK  C IPROFLOXACIN  K ABI POUŽÍVÁ 

Váš lékař Vám vysvětlí přesně kolik přípravku Ciprofloxacin Kabi Vám bude podávat, jak často a jak 

dlouho.To bude záviset na typu infekce, kterou máte a jak je stav vážný.

Sdělte svému lékaři, pokud máte problémy s ledvinami, protože může být nutné dávku přizpůsobit.

Léčba obvykle trvá 5 až 21 dnů, ale může být i delší u závažných infekcí.

Váš lékař Vám bude podávat každou dávku pomalou infuzí do žíly do Vašeho krevního oběhu. U dětí je 

délka trvání infuze 60 minut. U dospělých pacientů je trvání infuze 60 minut při dávce 400 mg přípravku 

Ciprofloxacin Kabi a 30 minut pro 200 mg přípravku Ciprofloxacin Kabi. Pomalé podávání infuze pomáhá 

preventivně  od okamžotých nežádoucích účinků.

Pamatujte na dostatečné pití  při tom, když dostáváte přípravek Ciprofloxacin Kabi.  

Jestliže jste přerušil(a) užívání přípravku Ciprofloxacin Kabi

Je důležité, abyste dostal(a) celkovou léčbu, i když se za několik dní cítíte lépe. Jestliže ukončíte

používání  tohoto léku příliš  brzo,  Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena  a příznaky  infekce  se 

mohou vrátit nebo zhoršit. Můžete si vlivem toho také vytvořit rezistenci na antibiotika.

Máte-li ještě více otázek týkajících se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Ciprofloxacin  Kabi nežádoucí  účinky,  i  když  se  u každého 

neprojeví.

Jestliže  se  u  Vás  objeví  nějaké  vážné  nežádoucí  účinky,  nebo  zaznamenáte  nějaké  nežádoucí     

účinky,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  sdělte  to  prosím  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (objevily se mezi 1 a 10 ze 100 osob ):

pocit nevolnosti, průjem, zvracení

bolest kloubů u dětí

lokální reakce v místě zavedení infuze, vyrážka

přechodně zvýšené množství některých látek v krvi (transaminázy)

Méně časté nežádoucí účinky (objevily se mezi 1 až 10 z každých 1 000 osob):

plísňové superinfekce

vysoká  koncentrace  eosinofilů  (typ  bílých  krvinek),  zvýšení  nebo  snížení faktoru  krevní 

srážlivosti (trombocyty)

ztráta chuti k jídlu (anorexie)

zvýšená aktivita, vzrušení (agitovanost), zmatenost, desorientace, halucinace

bolesti  hlavy,  závratě,  problémy  se  spaním,  změny  chutě,  bodání  a  píchání,  neobvyklé 

vnímání  podráždění  smyslů,  záchvaty  (viz  bod  2 “ Zvláštní  opatrnost  při  použití  přípravku 

Ciprofloxacin Kabi…“), závrať

problémy s viděním

ztráta sluchu

rychlý tlukot srdce (tachykardie)

rozšíření cév (vasodilatace), pokles krevního tlaku

bolest břicha, zažívací problémy jako je porucha žaludku (trávící potíže/pálení žáhy), plynatost

porucha jater, zvýšené množství některých látek v krvi (bilirubin), žloutenka (cholestatická žloutenka)

svědění, kopřivka

bolest kloubů u dospělých

špatná funkce ledvin, poškození ledvin

bolest svalů a kostí, tělesná slabost (astenie), teplota, zadržování tekutin

zvýšení alklické fosfatázi v krvi (určitá látka v krvi)

   

Vzácné nežádoucí účinky (objevily se mezi 1 až 10 z každých 10 000 osob):

zánět střev (kolitida) vzniká po podávání antibiotik (ve vzácných případech může být fatální) 

(viz bod 2 “ Zvláštní opatrnost při použití přípravku Ciprofloxacin Kabi…“)

změny  v krevním  obraze    (leukopenie,  leukocytóza,  neutropenie,  anémie)  pokles  počtu  červených  a 

bílých krvinek a destiček (pancytopenie), který může být fatální, úbytek kostní dřeně, který může být 

také fatální (viz bod 2 “ Zvláštní opatrnost při použití přípravku Ciprofloxacin Kabi…“)

alergická  reakce,  alergický  otok  (edém)  rychlý  otok  na  kůži  a  sliznicích  (angioedém)  závažná 

alergická reakce  (anafylaktický šok), který může být život ohrožující (viz bod 2  “ Zvláštní opatrnost 

při použití přípravku Ciprofloxacin Kabi…“)

zvýšený krevní cukr (hyperglykémie)

pocity  úzkosti,  děsivé  sny,  deprese,  mentální  poruchy  (psychotické  reakce)  (viz  bod  2 

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Ciprofloxacin Kabi…“)

snížená kožní citlivost, třes, migréna, porucha vnímání vůně (porucha čichu)

hučení v uších (tinitus), porucha sluchu

mdloba, zánět cév (vaskulitida)

dušnost včetně astmatických příznaků

pankreatitida

hepatitida, umrtvení jaterních buněk (nekróza jater) velmi vzácně vedoucí k život ohrožující 

poruše jater s možnými fatálními následky .

citlivost  na  světlo  (viz  bod  2  “ Zvláštní  opatrnost  při  použití  přípravku  Ciprofloxacin  Kabi…“), 

drobné tečkovité krvácení do kůže či sliznic  (petechie)

bolest  svalů,  zánět  kloubů  zvýšený,  zvýšený svalový  tonus,  křeče,  ruptura  šlach- zvláště 

vetché  šlachy  na  zadní  straně  kotníku  (Achilova  šlacha)  (viz. bod  2  “ Zvláštní  opatrnost  při 

použití přípravku Ciprofloxacin Kabi…“)

krev  nebo  krystaly  v moči  (viz  bod  2  “ Zvláštní  opatrnost  při  použití  přípravku  Ciprofloxacin 

Kabi…“), zánět močového ústrojí

mohutné pocení

abnormální hladiny srážecího faktoru (protrombin), zvýšená hladina enzymu amylázy

Velmi vzácné nežádoucí účinky (objevily se u méně než 1 osoby z 10 000 osob):

zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie); a nebezpečný pokles u jednoho z

typů bílých krvinek (agranulocytóza), což může mít fatální následky

závažná  alergická  reakce  (anafylaktická  reakce,  anafylaktický šok,  sérová  nemoc), což  může  mít 

fatální následky) (viz. bod 2  “ Zvláštní opatrnost při použití přípravku Ciprofloxacin Kabi…“)

porucha koordinace, nerovnovážná chůze (porucha chůze) tlak na mozku (intrakraniální tlak)

porucha barevného vidění

různé  praskliny  na  kůži  nebo  vyrážka  (např.  potenciální  fatální  Stevens-Johnson  syndrom  nebo 

toxická epidermální nekrolýza)

ochablost  svalů,  zánět  šlach,  zhoršení  příznaků  myasthenia  gravis  (viz  bod  2  “Zvláštní 

opatrnost při použití přípravku Ciprofloxacin Kabi…“)

Neznámá četnost (nemůže být z dostupných údajů stanovena)

nepříjemné  pocity  spojené  s nervovým  systémem  jako  je  bolest,  pálení, mravenčení, 

znecitlivělost a/nebo slabost končetin

abnormálně zrychlený  srdeční rytmus,  život  ohrožující nepravidelný srdeční  rytmus, změna 

srdečního  rytmu (zvaná  ‘prodloužení  QT  intervalu’,  která  je  pozorovatelná  na  EKG, 

elektrický záznam srdeční činnosti).

5. JAK SE PŘÍPRAVEK CIPROFLOXACIN KABI  INFUZNÍ ROZTOK UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte  přípravek  Ciprofloxacin  Kabi  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba 

použitelnosti uvádí vždy poslední den v měsíci.

neuchovávejte v chladu, chraňte před mrazem

 před použitím uchovávejte infuzní vak v přebalu, aby byl chráněn před světlem

 před použitím uchovávejte infuzní lahev ve vnějším kartonu, aby byl chráněn před 

světlem

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají 

chránit životní prostředí. 

1. DALŠÍ INFORMACE

Co je Ciprofloxacin Kabi a co obsahuje

 Léčivou látkou je ciprofloxacinum (jako ciprofloxacini hydrogensulfas)

 Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina sírová 95%, hydroxid sodný pro úpravu 

pH, voda na injekci.

Jak Ciprofloxacin Kabi vypadá a co balení obsahuje

Ciprofloxacin Kabi je sterilní, čirý, bezbarvý roztok.

Ciprofloxacin Kabi je balen v průhledném pružném polyolefínovém vaku s hliníkovým přebalem 

(Excel vaky a Freeflex vaky) nebo v polyethylenové lahvi (KabiPac).

50 ml roztoku obsahuje ciprofloxacinum 100 mg.

100 ml roztoku obsahuje ciprofloxacinum 200 mg.

200 ml roztoku obsahuje ciprofloxacinum 400 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Fresenius Kabi Norge AS, Postboks 430, N-1753 Halden, Norsko

Fresenius Kabi Polska Sp. Z.o.o., Wytwórnia Płynów Infuzyjnych, 99-300 Kutno, Sienkiewicza 

25, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Infusionslösung

Belgie: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml solution pour

perfusion/Infusionslösung/ oplossing voor intraveneuze infusie

Kypr: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200mg/100ml, -400 mg/ 200 ml διάλυμα για έγχυση

Česká republika : Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infuzní 

roztok

Německo: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml Infusionslösung

Dánsko: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Řecko: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml διάλυμα για έγχυση

Španělsko: Ciprofloxacin Kabi 2 mg/ml solución para perfusión

Finkso: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos

Maďarsko: Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml oldatos infúzió

Itálie: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml soluzione per 

infusione

Nizozemsko: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml oplossing 

voor intraveneuze

infusie

Polsko: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml roztwór do infuzji

Portugalsko: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Solução para 

perfusão

Švédsko: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

Slovenská republika: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml 

infúzny intravenózny roztok

Velká Británie: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml solution for 

infusion

Tato příbalová informace byla schválena : 4.7.2012

Rada/lékařské poučení

Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Jsou neúčinná proti virovým infekcím. 

Pokud Vám Váš lékař předepsal antibiotika, potřebujete je přesně pro Vaší současnou nemoc. 

Navzdory antibiotikům mohou některé bakterie přežít nebo růst. Tento fenomen se nazývá 

rezistence; některé léčení antibiotiky je neúčinné.

Nesprávné použití antibiotik zvyšuje rezistenci. Vy můžete dokonce pomoci bakteriím, aby se 

staly rezistentními a tím zdržet Vaši léčbu nebo snížít účinnost antibiotik, jestliže vhodně 

nerespektujete :

-    dávkování

intervaly

délku léčby

Proto k zachování účinku tohoto léku:

1. - Používejte antibiotika, pouze tehdy máte-li je předepsána.

2.   -  Přísně dodržujte předpis.

   3.   –  Nepoužívejte znovu antibiotika bez lékařského předpsu, i když chcete léčit podobné 

onemocnění.

         4.   – Nikdy nedávejte Vaše antibiotikum jiné osobě; může se stát, že se nehodí pro jeho/její  

                     onemocnění.   

Po ukončení léčby, vraťte všechny nepoužité léčivé přípravky do lékárny, aby byly 

      odborně znehodnoceny.   

Následující informace jsou určeny pouze  pro lékařský a zdravotnický personál

Ciprofloxacin Kabi se podává intravenózní infuzí. Pro děti je délka infuze 60 minut. Pro dospělé 

pacienty je délka infuze 60 minut pro dávku 400 mg a 30 minut pro dávku 200 mg přípravku 

Ciprofloxacin Kabi. Pomalá infuze do žíly minimalizuje pacientovy nepříjemné pocity a snižuje 

riziko podráždění žíly. Infuze se může podávat buď přímo nebo po smíchání s jinými

kompatibilními infuzními roztoky.

Pokud kompatibilita s jinými infuzními roztoky/přípravky nebyla potvrzena, infuzní roztok musí 

být vždy podáván odděleně. Vizuální příznaky inkompatibility jsou např. vysrážení, zákal a 

zabarvení. 

Inkompatibilita se projeví se všemi infuzními roztoky/přípravky, které jsou fyzikálně nebo 

chemicky nestabilní při pH tohoto roztoku (např. Roztoky penicilinu, heparinu) zvláště v 

kombinaci s roztoky, které mají alkalické pH (pH roztoku ciprofloxacinu je 4,0- 4,9).

Po začátku intravenózní léčby, může léčba rovněž pokračovat perorálně.

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

23-8-2018

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u přípravků s obsahem tramadol-hydrochloridu 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku, je třeba důsledně dodržovat dávkování v kapkách nebo v počtu stisků dávkovací pumpy v závislosti na 2 různých typech obalů.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency