Advertisement

CINACALCET ZENTIVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CINACALCET ZENTIVA Potahovaná tableta 60MG
 • Dávkování:
 • 60MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 84 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CINACALCET ZENTIVA Potahovaná tableta 60MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CINAKALCET
 • Přehled produktů:
 • CINACALCET ZENTIVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 56/ 140/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls61027/2017

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety

Cinacalcet Zentiva 60 mg potahované tablety

Cinacalcet Zentiva 90 mg potahované tablety

cinacalcetum

P

ř

e

č

t

ě

te si pozorn

ě

celou p

říbalovou informaci dříve, než zač

nete tento p

řípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

p

říbalové informaci

Co je přípravek Cinacalcet Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinacalcet Zentiva užívat

Jak se přípravek Cinacalcet Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Cinacalcet Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Cinacalcet Zentiva

a k čemu se používá

Přípravek Cinacalcet Zentiva účinkuje tak, že kontroluje hladiny paratyreoidního hormonu (PTH), vápníku a

fosforu ve Vašem těle. Používá se k léčbě poruchy funkce tzv. přištítných tělísek. Přištítná tělíska jsou čtyři

drobné žlázy, uložené na krku v blízkosti štítné žlázy, které produkující hormon zvaný parathormon (PTH).

Přípravek Cinacalcet Zentiva se používá:

na léčbu sekundární hyperparatyreózy u pacientů se závažným onemocněním ledvin, kteří

potřebují dialýzu k odstranění odpadních látek z krve.

na snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcemie) u pacientů s rakovinou přištítných

tělísek (žláz).

na snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcemie) u pacientů s primární

hyperparatyreózou, u kterých odstranění žláz není možné.

Při primární a sekundární hyperparatyreóze produkují přištítné žlázy příliš mnoho PTH. „Primární“

znamená, že hyperparatyreózu nezpůsobují žádná jiná onemocnění a „sekundární“ znamená, že je

hyperparatyreóza způsobena jiným onemocněním, např. onemocněním ledvin. Jak primární, tak sekundární

hyperparatyreóza může způsobit úbytek vápníku v kostech, což může vést k bolesti kostí

a zlomeninám, k onemocněním srdce a cév, k ledvinovým kamenům, duševním poruchám a kómatu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než zač

nete p

řípravek

Cinacalcet Zentiva

užívat

Neužívejte přípravek

Cinacalcet Zentiva:

jestliže jste alergický(á) na cinakalcet nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Cinacalcet Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Než začnete užívat přípravek Cinacalcet Zentiva, sdělte svému lékaři, že máte nebo jste někdy měl(a):

k

řečo

v

é s

tavy (záchvaty nebo konvulze). Riziko vzniku záchvatu křečí je vyšší, pokud jste je měl(a)

už dříve;

onemocn

ě

n

í

jater;

srd

n

í

selh

á

n

í

.

U pacientů léčených cinakalcetem, včetně dětí a dospívajících, byly hlášeny život ohrožující a smrtelné

případy související s nízkými hladinami vápníku v krvi (hypokalcemie).

Nízké hladiny vápníku mohou mít vliv na váš srdeční rytmus. Oznamte svému lékaři, pokud při užívání

přípravku Cinacalcet Zentiva zpozorujete neobvykle rychlý tlukot nebo bušení srdce, pokud máte

problémy se srdečním rytmem nebo pokud užíváte léky, které způsobují problémy se srdečním rytmem.

Pro více informací viz bod 4.

Během léčby přípravkem Cinacalcet Zentiva informujte svého lékaře:

pokud začnete či skončíte s kouřením, neboť to může mít vliv na působení přípravku Cinacalcet

Zentiva.

D

ě

ti

a dospívající

Přípravek Cinacalcet Zentiva není určen pro děti a dospívající mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Cinacalcet Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat a to především léků uvedených níže.

Podobné léky jako tyto mohou ovlivnit účinek přípravku Cinacalcet Zentiva:

léky používané k léčbě ko

ž

n

í

ch a pl

í

s

ňových

infekc

í

(ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol);

léky používané k léčbě bakteri

á

ln

í

ch infek

(telithromycin, rifampicin a ciprofloxacin);

léky používané k léčbě HIV infekce a AIDS (ritonavir);

léky používané k léčbě depres

í

(fluvoxamin).

Přípravek Cinacalcet Zentiva může ovlivnit účinek léků, jako jsou tyto následující:

léky používané na léčbu deprese (amitriptylin, desipramin, nortriptylin a klomipramin);

lék používaný na úlevu od

kašle

(dextromethorfan);

léky používané na léčbu z

měn

srd

n

í

ho rytmu (flekainid a propafenon);

léky používané na léčbu vysok

é

ho krevn

í

ho tlaku (metoprolol).

Přípravek

Cinacalcet Zentiva s

jídlem

a

pitím

Přípravek Cinacalcet Zentiva se má užívat při jídle nebo krátce po něm.

T

ěhotenství,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Podávání přípravku Cinacalcet Zentiva těhotným ženám nebylo studováno. V případě těhotenství může lékař

Vaši léčbu upravit, protože by přípravek Cinacalcet Zentiva mohl poškodit nenarozené dítě.

Není známo, zda je přípravek Cinacalcet Zentiva vylučován do lidského mateřského mléka. Váš lékař s

Vámi probere, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Cinacalcet Zentiva.

Řízení dopravních prostř

edk

ů

a obsluha stroj

ů

Nebyly provedeny žádné studie, hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti

užívající cinakalcet hlásili výskyt závratí a křečí. V případě jejich výskytu může být schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje ovlivněna.

Přípravek

Cinacalcet Zentiva obsahuje

monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se p

řípravek

Cinacalcet Zentiva

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Lékař přesně určí, jaké množství přípravku Cinacalcet

Zentiva máte užívat.

Přípravek Cinacalcet Zentiva se musí podávat ústy při jídle nebo krátce po něm. Tablety se musí polykat celé

a nesmí se dělit.

Po dobu léčby Vám bude lékař pravidelně odebírat krev a sledovat léčbu a bude-li to třeba, dávku

upraví.

Jestliže se léčíte pro sekundární hyperparatyreózu

Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinacalcet Zentiva je 30 mg (jedna tableta) jednou denně.

Jestliže se léčíte pro karcinom přištítných tělísek nebo primární hyperparatyreózu

Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinacalcet Zentiva je 30 mg (jedna tableta)

dvakrát denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Cinacalcet Zentiva

, než jste mě

l(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinacalcet Zentiva, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři.

Možnými příznaky předávkování jsou necitlivost nebo brnění okolo úst, bolesti nebo křeče svalů.

J

estliže jste zapomněl(a) užít

p

řípravek

Cinacalcet Zentiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) dávku přípravku Cinacalcet Zentiva užít, užijte až dávku další, jako obvykle.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste př

estal(a)

užívat

p

řípravek

Cinacalcet Zentiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cinacalcet Zentiva, užijte následující dávku jako obvykle.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého. Pokud se objeví pocit necitlivosti nebo brnění kolem úst, bolesti nebo křeče svalů, ihned to

oznamte

svému

l

é

k

aři

. Mohou to být známky příliš nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

Velmi

č

ast

é

: mohou ovlivnit v

í

ce n

1 z 10 pacient

ů

nevolnost a zvracení, které jsou obvykle velmi mírné a netrvají dlouho.

Č

ast

é

: mohou ovlivnit

1 z 10 pacien

závratě;

pocity necitlivosti nebo brnění (parestezie);

ztráta (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu – nechutenství;

bolesti svalů (myalgie);

slabost (astenie);

vyrážka;

snížená hladina testosteronu;

vysoké hladiny draslíku v krvi (hyperkalemie);

alergické reakce (hypersenzitivita);

bolest hlavy;

záchvaty křečí;

nízký krevní tlak (hypotenze);

infekce horních cest dýchacích;

potíže s dýcháním (dušnost);

kašel;

zažívací obtíže (dyspepsie);

průjem;

bolest břicha, bolest nadbřišku;

zácpa;

svalové křeče;

bolest zad;

nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

kopřivka;

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobovat obtíže při polykání nebo dýchání

(angioedém);

neobvykle rychlý tlukot nebo bušení srdce, které mohou být spojeny s nízkou hladinou vápníku

v krvi (sekundárně při hypokalcemii prodloužení QT intervalu a komorová arytmie).

Po použití cinakalcetu došlo u velmi malého počtu pacientů se srdečním selháním ke zhoršení stavu a/nebo

k výskytu nízkého krevního tlaku (hypotenze).

Děti a dospívající

Použití přípravku Cinacalcet Zentiva u dětí a dospívajících nebylo prověřeno. V klinické studii bylo hlášeno

úmrtí dospívajícího pacienta s velmi nízkými hladinami vápníku v krvi (hypokalcemie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak p

řípravek

Cinacalcet Zentiva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP”. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co p

řípravek

Cinacalcet Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je cinacalcetum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cinacalcetum 30 mg, 60 mg nebo 90 mg

(jako hydrochlorid).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: předbobtnalý škrob (kukuřičný); koloidní bezvodý oxid křemičitý; krospovidon (typ A);

kopovidon (K-28), mikrokrystalická celulosa; monohydrát laktosy; kukuřičný škrob; magnesium stearát.

Potahová vrstva tablety: Potahová soustava Opadry II 32K210001 zelená (monohydrát laktosy, hypromellosa

2910 (15 mPas), oxid titaničitý (E171), triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E 132), žlutý oxid železitý

(E172), Potahová soustava Opadry II 85F19250 bezbarvá (polyvinylalkohol, mastek, makrogol 3350,

polysorbát 80).

Jak p

řípravek

Cinacalcet Zentiva

vypadá a co obsahuje toto balení

Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety: světle zelené, oválné, potahované tablety o rozměru 6,24 mm

x 9,93 mm, s označením “30” na jedné straně a bez označení na druhé straně.

Cinacalcet Zentiva 60 mg potahované tablety: světle zelené, oválné, potahované tablety o rozměru 7,97 mm

x 12,80 mm s označením “60” na jedné straně a bez označení na druhé straně.

Cinacalcet Zentiva 90 mg potahované tablety: světle zelené, oválné, potahované tablety o rozměru 9,16 mm

x 14,48 mm s označením “90” na jedné straně a bez označení na druhé straně.

Velikost balení: 14, 28, 30, 84 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37, Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Výrobce

S.C.Zentiva S.A., Blvd Theodor Pallady nr.50, sector 3, Bukurešť 032266, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie, Portugalsko

Cinacalcet Zentiva

Tato p

říbalová informace byla naposledy revidována

: 23. 6. 2017

15-1-2018

Cinacalcet Mylan (Mylan S.A.S.)

Cinacalcet Mylan (Mylan S.A.S.)

Cinacalcet Mylan (Active substance: cinacalcet) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)192 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-6-2017

SENSIPAR (Cinacalcet Hydrochloride) Tablet, Coated [Amgen Inc]

SENSIPAR (Cinacalcet Hydrochloride) Tablet, Coated [Amgen Inc]

Updated Date: Jun 7, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement