CHIROCAINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CHIROCAINE Injekční roztok 5MG/ML
 • Dávkování:
 • 5MG/ML
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Jednotky v balení:
 • 20X10ML II Ampulka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CHIROCAINE Injekční roztok 5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVOBUPIVAKAIN
 • Přehled produktů:
 • CHIROCAINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 01/ 389/01-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls151667/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Chirocaine 5 mg/ml

Chirocaine 7,5 mg/ml

injekční roztok

levobupivacaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo anesteziologa.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Chirocaine a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chirocaine používat

Jak se přípravek Chirocaine používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Chirocaine uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Chirocaine a k čemu se používá

Chirocaine obsahuje léčivou látku levobupivakain. Tento typ přípravků se používá ke znecitlivění

(anestezii) určitých částí těla nebo k odstranění bolesti.

Dospělí:

Znecitlivění částí těla před chirurgickým výkonem (operací) (např. jako epidurální anestezie před

císařským řezem).

Také se používá k úlevě od bolesti:

Po chirurgické operaci

Během porodu.

Děti:

Chirocaine může být také použit u dětí ke znecitlivění částí těla před operací a k úlevě od bolesti po

menší operaci, jako např. operace tříselné kýly.

Chirocaine nebyl studován u dětí mladších než 6 měsíců.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chirocaine používat

Nepoužívejte Chirocaine:

Pokud jste alergický(á) na levobupivakain nebo na jakoukoli podobnou látku, nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Injekční roztok Chirocainu nesmí být použit k úlevě od bolesti do oblasti hrdla dělohy během

porodu a k nitrožilní regionální anestezii.

Pokud máte velmi nízký krevní tlak.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Chirocaine se poraďte se svým lékařem nebo anesteziologem.

Obecné upozornění:

Stejně jako jiná účinná anestetika může být přípravek Chirocaine podáván pouze na vhodně

vybavených anesteziologických pracovištích anesteziologem, seznámeným s vlastnostmi a působením

přípravku a vyškoleným v péči o anestezovaného pacienta.

Upozorněte lékaře, pokud:

Máte nízký krevní tlak, nízký objem krve v těle nebo trpíte onemocněním srdce.

Máte poruchu funkce jater.

Jste na kontrolované sodíkové dietě, protože tento přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku

v jedné ampuli.

Pokud dostanete přípravek Chirocaine, může se u Vás objevit:

akutní alergická reakce,

srdeční porucha, zpomalení srdeční rychlosti,

zástava srdce,

snížení krevního tlaku,

neurologické poškození,

útlum až zástava dechu.

Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů, uvědomte o tom svého lékaře nebo

anesteziologa. Pravděpodobně budete potřebovat kontrolu a možná bude Vaše léčba upravena.

V průběhu výkonu Vám budou kontinuálně monitorovány možné známky nežádoucích účinků.

Další léčivé přípravky a přípravek Chirocaine

Informujte svého lékaře nebo anesteziologa o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Lékaře informujte zejména o užívání následujících léků:

Léčivé přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (arytmie).

Jiná lokální anestetika protože může dojít ke sčítání toxických účinků těchto léčiv.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Chirocaine nesmí být použit injekčně k úlevě od bolesti do oblasti hrdla dělohy během porodu.

Účinek Chirocainu na dítě během časných fází těhotenství není znám. Chirocaine by proto neměl být

používán během prvních tří měsíců těhotenství, pokud Váš lékař nezváží, že je to nutné.

Není známo, zda se levopubivakain (léčivá látka přípravku Chirocaine) vylučuje do mateřského

mléka. Nicméně ze zkušeností s podobnými látkami vyplývá, že do mateřského mléka přechází pouze

malá část levobupivakainu, kojení je proto po užití lokálních anestetik možné.

Injekční roztok 7,5 mg/ml se nesmí použít v porodnictví kvůli zvýšenému riziku kardiotoxicity

(poškození srdce), na základě zkušeností s bupivakainem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Levobupivakain může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nesmíte proto řídit automobil

ani obsluhovat stroje, dokud neodezní všechny účinky anestezie a bezprostřední následky

chirurgického zákroku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Chirocaine

- Přípravek Chirocaine 5 mg/ml obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým

obsahem sodíku.

- Přípravek Chirocaine 7,5 mg/ml obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým

obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Chirocaine používá

Přípravek Chirocaine Vám bude podán kvalifikovaným lékařem či pod jeho dohledem.

Místo podání přípravku závisí na tom, k jakému účelu je podáván. Lékař Vám přípravek podá na

jedno z následujících míst:

Poblíž místa, které má být znecitlivěno.

Do místa, které může být vzdáleno od místa znecitlivění. To platí pro případy, kdy dostanete

epidurální injekci (injekci do páteře, do oblasti, která obklopuje míšní kanál).

Váš lékař nebo anesteziolog nebo zdravotní sestra Vás budou během používání přípravku Chirocaine

pozorně sledovat.

Dávkování

Potřebnou dávku určí lékař na základě potřebného rozsahu odstranění bolesti a podle části Vašeho

těla, kam bude přípravek podán. Závisí též na Vaší tělesné hmotnosti, věku a celkové kondici.

Obvykle postačí podat jednu dávku, ale pokud by se chirurgický výkon protáhl, lze podat další dávku.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Chirocaine, než jste měl(a)

Pokud jste dostal(a) více přípravku Chirocaine, než jste měl(a), může se objevit znecitlivění jazyka,

závratě, rozmazané vidění, záškuby ve svalech, závažné dýchací obtíže (včetně zástavy dýchání) a

dokonce záchvaty (křeče). Pokud zpozorujete některý z těchto příznaků, okamžitě informujte svého

lékaře. Někdy může také příliš přípravku Chirocaine způsobit nízký krevní tlak, zrychlení nebo

zpomalení srdečního tepu a změny v srdečním rytmu.

Váš lékař Vám může dát jiné přípravky, aby pomohl zastavit tyto příznaky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

anesteziologa.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky přípravku Chirocaine mohou být závažné.

Ihned oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

- pocit únavy nebo slabosti, zkrácení dechu, bledost (toto všechno jsou příznaky anémie

(chudokrevnosti)

Není známo: frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit:

- závažné reakce z přecitlivělosti, které mohou způsobit závažné dýchací potíže, obtíže při polykání,

kopřivku, velmi nízký krevní tlak a otok jazyka nebo hrdla

- zástava dechu

- zástava srdeční činnosti

- ztráta vědomí

- úplné ochrnutí poloviny těla

- křeče (záchvat)

Další nežádoucí účinky jsou:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

- nízký krevní tlak

- pocit na zvracení

Časté: mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob:

- závratě

- bolest hlavy

- zvracení

- problémy (úzkost) nenarozeného dítěte

- bolest zad

- vysoká teplota (horečka)

- bolest po operaci

Není známo: frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit:

- reakce z přecitlivělosti vyznačující se zčervenalou svědící kůží, kýcháním, pocením, rychlou srdeční

činností, bledostí nebo svěděním obličeje, rtů a úst

- ospalost

- rozmazané vidění

- otok hrtanu

- kýchání

- otok kůže, kopřivka

- místní brnění, mravenčení

- zpomalení srdeční činnosti

- zrychlení srdeční činnosti

- snížená citlivost v ústech

- ztuhlost jazyka

- svalová slabost nebo záškuby

- ztráta kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy

- prodloužená bolestivá erekce

- nervové poruchy, které mohou zahrnovat pokles očního víčka, zúženou zornici, oko více vkleslé do

zornice, otok nebo zarudnutí oka na jedné straně obličeje.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, anesteziologovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Chirocaine uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před užitím je nutno roztok vizuálně zkontrolovat, lze podat jen čirý roztok bez viditelných částic.

Po naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita na dobu 7 dnů při teplotě 20 – 22

Chemická a fyzikální stabilita ve směsi s klonidinem, morfinem či fentanylem byla prokázána po dobu

40 hodin při 20 - 22

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Chirocaine obsahuje

CHIROCAINE 5 mg/ml

Léčivou látkou je levobupivacaini hydrochloridum 5,633 mg, odpovídá levobupivacainum 5,0 mg

v 1 ml. Ampule obsahuje v 10 ml roztoku 50 mg léčivé látky.

CHIROCAINE 7,5 mg/ml

Léčivou látkou je levobupivacaini hydrochloridum 8,449 mg, odpovídá levobupivacainum 7,5 mg

v 1 ml. Ampule obsahuje v 10 ml roztoku 75 mg léčivé látky.

Pomocné látky:

Chlorid sodný, roztok hydroxidu sodného 2,5 mol/l a roztok kyseliny chlorovodíkové 2,5 mol/l na

úpravu pH, voda na injekci.

Jak přípravek Chirocaine vypadá a co obsahuje toto balení

5, 10 a 20 propylenových ampulí o obsahu 10 ml.

5, 10 a 20 propylenových ampulí o obsahu 10 ml ve sterilních blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AbbVie s.r.o.

Metronom Business Center

Bucharova 2817/13

158 00 Praha 5 – Stodůlky

Česká republika

Výrobce

AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 5. 2016.

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety