Advertisement

CHIROCAINE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CHIROCAINE Injekční roztok 5MG/ML
 • Dávkování:
 • 5MG/ML
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Jednotky v balení:
 • 20X10ML II Ampulka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CHIROCAINE Injekční roztok 5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LEVOBUPIVAKAIN
 • Přehled produktů:
 • CHIROCAINE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 01/ 389/01-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls151667/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Chirocaine 5 mg/ml

Chirocaine 7,5 mg/ml

injekční roztok

levobupivacaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo anesteziologa.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Chirocaine a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chirocaine používat

Jak se přípravek Chirocaine používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Chirocaine uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Chirocaine a k čemu se používá

Chirocaine obsahuje léčivou látku levobupivakain. Tento typ přípravků se používá ke znecitlivění

(anestezii) určitých částí těla nebo k odstranění bolesti.

Dospělí:

Znecitlivění částí těla před chirurgickým výkonem (operací) (např. jako epidurální anestezie před

císařským řezem).

Také se používá k úlevě od bolesti:

Po chirurgické operaci

Během porodu.

Děti:

Chirocaine může být také použit u dětí ke znecitlivění částí těla před operací a k úlevě od bolesti po

menší operaci, jako např. operace tříselné kýly.

Chirocaine nebyl studován u dětí mladších než 6 měsíců.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Chirocaine používat

Nepoužívejte Chirocaine:

Pokud jste alergický(á) na levobupivakain nebo na jakoukoli podobnou látku, nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Injekční roztok Chirocainu nesmí být použit k úlevě od bolesti do oblasti hrdla dělohy během

porodu a k nitrožilní regionální anestezii.

Pokud máte velmi nízký krevní tlak.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Chirocaine se poraďte se svým lékařem nebo anesteziologem.

Obecné upozornění:

Stejně jako jiná účinná anestetika může být přípravek Chirocaine podáván pouze na vhodně

vybavených anesteziologických pracovištích anesteziologem, seznámeným s vlastnostmi a působením

přípravku a vyškoleným v péči o anestezovaného pacienta.

Upozorněte lékaře, pokud:

Máte nízký krevní tlak, nízký objem krve v těle nebo trpíte onemocněním srdce.

Máte poruchu funkce jater.

Jste na kontrolované sodíkové dietě, protože tento přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku

v jedné ampuli.

Pokud dostanete přípravek Chirocaine, může se u Vás objevit:

akutní alergická reakce,

srdeční porucha, zpomalení srdeční rychlosti,

zástava srdce,

snížení krevního tlaku,

neurologické poškození,

útlum až zástava dechu.

Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů, uvědomte o tom svého lékaře nebo

anesteziologa. Pravděpodobně budete potřebovat kontrolu a možná bude Vaše léčba upravena.

V průběhu výkonu Vám budou kontinuálně monitorovány možné známky nežádoucích účinků.

Další léčivé přípravky a přípravek Chirocaine

Informujte svého lékaře nebo anesteziologa o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Lékaře informujte zejména o užívání následujících léků:

Léčivé přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (arytmie).

Jiná lokální anestetika protože může dojít ke sčítání toxických účinků těchto léčiv.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Chirocaine nesmí být použit injekčně k úlevě od bolesti do oblasti hrdla dělohy během porodu.

Účinek Chirocainu na dítě během časných fází těhotenství není znám. Chirocaine by proto neměl být

používán během prvních tří měsíců těhotenství, pokud Váš lékař nezváží, že je to nutné.

Není známo, zda se levopubivakain (léčivá látka přípravku Chirocaine) vylučuje do mateřského

mléka. Nicméně ze zkušeností s podobnými látkami vyplývá, že do mateřského mléka přechází pouze

malá část levobupivakainu, kojení je proto po užití lokálních anestetik možné.

Injekční roztok 7,5 mg/ml se nesmí použít v porodnictví kvůli zvýšenému riziku kardiotoxicity

(poškození srdce), na základě zkušeností s bupivakainem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Levobupivakain může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nesmíte proto řídit automobil

ani obsluhovat stroje, dokud neodezní všechny účinky anestezie a bezprostřední následky

chirurgického zákroku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Chirocaine

- Přípravek Chirocaine 5 mg/ml obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým

obsahem sodíku.

- Přípravek Chirocaine 7,5 mg/ml obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,6 mg/ml sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým

obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Chirocaine používá

Přípravek Chirocaine Vám bude podán kvalifikovaným lékařem či pod jeho dohledem.

Místo podání přípravku závisí na tom, k jakému účelu je podáván. Lékař Vám přípravek podá na

jedno z následujících míst:

Poblíž místa, které má být znecitlivěno.

Do místa, které může být vzdáleno od místa znecitlivění. To platí pro případy, kdy dostanete

epidurální injekci (injekci do páteře, do oblasti, která obklopuje míšní kanál).

Váš lékař nebo anesteziolog nebo zdravotní sestra Vás budou během používání přípravku Chirocaine

pozorně sledovat.

Dávkování

Potřebnou dávku určí lékař na základě potřebného rozsahu odstranění bolesti a podle části Vašeho

těla, kam bude přípravek podán. Závisí též na Vaší tělesné hmotnosti, věku a celkové kondici.

Obvykle postačí podat jednu dávku, ale pokud by se chirurgický výkon protáhl, lze podat další dávku.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Chirocaine, než jste měl(a)

Pokud jste dostal(a) více přípravku Chirocaine, než jste měl(a), může se objevit znecitlivění jazyka,

závratě, rozmazané vidění, záškuby ve svalech, závažné dýchací obtíže (včetně zástavy dýchání) a

dokonce záchvaty (křeče). Pokud zpozorujete některý z těchto příznaků, okamžitě informujte svého

lékaře. Někdy může také příliš přípravku Chirocaine způsobit nízký krevní tlak, zrychlení nebo

zpomalení srdečního tepu a změny v srdečním rytmu.

Váš lékař Vám může dát jiné přípravky, aby pomohl zastavit tyto příznaky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

anesteziologa.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky přípravku Chirocaine mohou být závažné.

Ihned oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud se u Vás vyskytnou tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

- pocit únavy nebo slabosti, zkrácení dechu, bledost (toto všechno jsou příznaky anémie

(chudokrevnosti)

Není známo: frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit:

- závažné reakce z přecitlivělosti, které mohou způsobit závažné dýchací potíže, obtíže při polykání,

kopřivku, velmi nízký krevní tlak a otok jazyka nebo hrdla

- zástava dechu

- zástava srdeční činnosti

- ztráta vědomí

- úplné ochrnutí poloviny těla

- křeče (záchvat)

Další nežádoucí účinky jsou:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

- nízký krevní tlak

- pocit na zvracení

Časté: mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob:

- závratě

- bolest hlavy

- zvracení

- problémy (úzkost) nenarozeného dítěte

- bolest zad

- vysoká teplota (horečka)

- bolest po operaci

Není známo: frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit:

- reakce z přecitlivělosti vyznačující se zčervenalou svědící kůží, kýcháním, pocením, rychlou srdeční

činností, bledostí nebo svěděním obličeje, rtů a úst

- ospalost

- rozmazané vidění

- otok hrtanu

- kýchání

- otok kůže, kopřivka

- místní brnění, mravenčení

- zpomalení srdeční činnosti

- zrychlení srdeční činnosti

- snížená citlivost v ústech

- ztuhlost jazyka

- svalová slabost nebo záškuby

- ztráta kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy

- prodloužená bolestivá erekce

- nervové poruchy, které mohou zahrnovat pokles očního víčka, zúženou zornici, oko více vkleslé do

zornice, otok nebo zarudnutí oka na jedné straně obličeje.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, anesteziologovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Chirocaine uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před užitím je nutno roztok vizuálně zkontrolovat, lze podat jen čirý roztok bez viditelných částic.

Po naředění byla prokázána chemická a fyzikální stabilita na dobu 7 dnů při teplotě 20 – 22

Chemická a fyzikální stabilita ve směsi s klonidinem, morfinem či fentanylem byla prokázána po dobu

40 hodin při 20 - 22

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Chirocaine obsahuje

CHIROCAINE 5 mg/ml

Léčivou látkou je levobupivacaini hydrochloridum 5,633 mg, odpovídá levobupivacainum 5,0 mg

v 1 ml. Ampule obsahuje v 10 ml roztoku 50 mg léčivé látky.

CHIROCAINE 7,5 mg/ml

Léčivou látkou je levobupivacaini hydrochloridum 8,449 mg, odpovídá levobupivacainum 7,5 mg

v 1 ml. Ampule obsahuje v 10 ml roztoku 75 mg léčivé látky.

Pomocné látky:

Chlorid sodný, roztok hydroxidu sodného 2,5 mol/l a roztok kyseliny chlorovodíkové 2,5 mol/l na

úpravu pH, voda na injekci.

Jak přípravek Chirocaine vypadá a co obsahuje toto balení

5, 10 a 20 propylenových ampulí o obsahu 10 ml.

5, 10 a 20 propylenových ampulí o obsahu 10 ml ve sterilních blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AbbVie s.r.o.

Metronom Business Center

Bucharova 2817/13

158 00 Praha 5 – Stodůlky

Česká republika

Výrobce

AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 5. 2016.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

Singulair vs. Allegra

Singulair vs. Allegra

Singulair (montelukast) and Allegra (fexofenadine hydrochloride) are used to treat symptoms of allergic rhinitis. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways. Singulair and Allegra belong to different drug classes. Singulair is a leukotriene receptor antagonist and Allegra is an antihistamine.

US - RxList

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement