Advertisement

Cevac Mass L

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cevac Mass L
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cevac Mass L
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9904895 - 1 x 1000 dávka - lahvička - sklo; 9904896 - 1 x 2500 dávka - lahvička - sklo; 9904897 - 1 x 5000 dávka - lahvička - sklo; 9904898 - 10 x 1000 dávka - lahvička - sklo; 9904899 - 10 x 2500 dávka - lahvička - sklo; 9904900 - 10 x 5000 dávka - lahvička - sklo; 9904901 - 20 x 1000 dávka - lahvička - sklo; 9904902 - 20 x 2500 dávka - lahvička - sklo; 9904903 - 20 x 5000 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/019/16-C
 • Datum autorizace:
 • 11-03-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

CEVAC MASS L lyofilizát pro okulonazální suspenzi pro kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Phylaxia Co. Ltd., Szállás u. 5, 1107 Budapešť, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEVAC MASS L

lyofilizát pro okulonazální suspenzi pro kura domácího

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1dávka (0,2 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bronchitidis infectiosae avium attenuatum, kmen Massachusetts B-48 10

- 10

4,.3

*EID

= 50 % infekční dávka pro kuřecí embrya

Nažloutlá peleta.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci brojlerových kuřat a budoucích nosnic proti infekční bronchitidě (sérotyp

Massachusetts), ke snížení respiračních klinických příznaků, ke snížení nepříznivých účinků virové

infekce na aktivitu řasinek a ke snížení přítomnosti viru v průdušnici.

Ochrana byla prokázána čelenží s kmenem Massachusetts M41.

Nástup imunity: 3 týdny po vakcinaci

Trvání imunity: 9 týdnů po vakcinaci

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po podání přípravku nebyly zaznamenány žádné významné klinické příznaky. U některých ptáků se

4 – 6 dnů po vakcinaci často vyskytl mírný tracheální šelest, který za několik dnů zcela odezněl.

Ve vzácných případech může dojít k přechodnému zánětu spojivek.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání rozprašováním.

Vakcína by měla být podávaná od jednoho dne stáří, jedna dávka na kuře.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Doporučuje se naředit vakcínu destilovanou vodou, nebo chladnou, čistou vodou, bez obsahu

dezinfekčních prostředků. Množství vody by mělo být takové, aby pře sprejování kuřat umožnilo

rovnoměrnou distribuci vakcíny. Doporučuje se ředit 1000 dávek vakcíny ve 200 ml vody

a tento poměr by měl být zohledněn i pro ředění ostatních velikostí balení.

Doporučuje se vakcinovat formou hrubého spreje zajišťujícího kapky o velikosti 100-200 um. Je

vhodné, aby vakcinovaná kuřata seděla pohromadě při tlumeném světle nebo byla umístěna během

postřiku v uzavřeném prostoru. Během a po vakcinaci by mělo být větrání vypnuto, aby se zamezilo

turbulencím vzduchu.

Vakcinace by měla být provedena během nejchladnější části dne.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 2 hodiny.

Naředěnou vakcínu uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po

(EXP).

Uchovávejte mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Vakcinovaná kuřata mohou vylučovat vakcinační kmen až po dobu 28 dnů po vakcinaci.

Během tohoto období by měla být zavedena zvláštní bezpečnostní opatření na zamezení šíření

vakcinačního kmene na nevakcinovaná kuřata a ostatní druhy ptáků, pokud jsou nějací v blízkosti.

Všechna kuřata by měla být před vstupem nebo při vstupu na farmu vakcinována.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Neuplatňuje se.

Snáška:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky.

Nepoužívat u ptáků ve snášce a během 4 týdnů před počátkem snášky.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že tuto vakcínu lze mísit a podávat ve formě

spreje kuřatům od jednoho dne věku spolu s vakcínou Cevac IBird.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti, pokud se vakcína Cevac Mass L smíchá a podá

současně s vakcínou Cevac IBird nosnicím během snášky.

Po smíchání vakcín jsou zvířata chráněna proti kmenům Massachusetts a 793/B skupiny IBV.

Bezpečnostní parametry smísených vakcín se neliší od těch, které jsou popsány pro vakcíny podávané

samostatně. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci k přípravku Cevac IBird.

Je třeba dbát na to, aby se zabránilo šíření vakcinačních kmenů na jiné druhy ptáků, zejména když

jsou vakcíny smísené.

Současné použití obou vakcín může zvýšit riziko rekombinace virů a potenciální vznik nových

variant.

Nicméně šance, že nebezpečí nastane, byla odhadnuta jako velmi nízká.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem, s výjimkou Cevac IBird. Rozhodnutí o použití této vakcíny

před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po podání 10-násobku doporučené dávky vakcíny nebyly pozorovány žádné další reakce kromě těch,

které jsou uvedeny v bodě “Nežádoucí účinky”.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, s výjimkou Cevac IBird, pokud je uveden na trh.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

1000, 2500 a 5000 dávek ve skleněné lahvičce.

1, 10 nebo 20 lahviček v kartónové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that co-administration of Victrelis (boceprevir), a hepatitis C virus (HCV) protease inhibitor, along with certain ritonavir-boosted human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors, is not recommended at this time because of the possibility of reducing the effectiveness of the medicines, permitting the amount of HCV or HIV virus in the blood (viral load) to increase.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

FDA approves first test for screening Zika virus in blood donations

FDA approves first test for screening Zika virus in blood donations

The U.S. Food and Drug Administration today approved the cobas Zika test, a qualitative nucleic acid test for the detection of Zika virus RNA in individual plasma specimens obtained from volunteer donors of whole blood and blood components, and from living organ donors.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2017

FDA acts to remove unproven, potentially harmful treatment used in ‘stem cell’ centers targeting vulnerable patients

FDA acts to remove unproven, potentially harmful treatment used in ‘stem cell’ centers targeting vulnerable patients

The U.S. Food and Drug Administration took decisive action to prevent the use of a potentially dangerous and unproven treatment belonging to StemImmune Inc. in San Diego, California, and administered to patients at the California Stem Cell Treatment Centers in Rancho Mirage and Beverly Hills, California. On behalf of the FDA, on Friday, Aug. 25, 2017 the U.S. Marshals Service seized five vials of Vaccinia Virus Vaccine (Live) – a vaccine that is reserved only for people at high risk for smallpox, s...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2017

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-3-2018

Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDC

Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDC

Title: Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

13-2-2018

Shining a Deadly New Light on Airborne Flu Virus

Shining a Deadly New Light on Airborne Flu Virus

Title: Shining a Deadly New Light on Airborne Flu VirusCategory: Health NewsCreated: 2/12/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-2-2018

Variant Influenza Virus Swine Flu Symptoms

Variant Influenza Virus Swine Flu Symptoms

Variant Influenza Virus (Swine Flu) Symptoms

US - eMedicineHealth

7-2-2018

Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New Virus

Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New Virus

Title: Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New VirusCategory: Health NewsCreated: 2/5/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/6/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-2-2018

West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to Fetus

West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to Fetus

Title: West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to FetusCategory: Health NewsCreated: 1/31/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-1-2018

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (Active substance: Human Papilloma Virus-16 and Human Papilloma Virus 18 L1 proteins) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)547 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Title: Human Immunodeficiency Virus (HIV)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-1-2018

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Title: Respiratory Virus Lurks as Wintertime WorryCategory: Health NewsCreated: 1/7/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/8/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Title: Human Cold Virus Killed ChimpanzeesCategory: Health NewsCreated: 12/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

28-11-2017

Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the Virus

Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the Virus

Title: Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the VirusCategory: Health NewsCreated: 11/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-11-2017

Bovilis Blue-8 (Intervet International B.V.)

Bovilis Blue-8 (Intervet International B.V.)

Bovilis Blue-8 (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) serotype 8) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)7894 of Thu, 23 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4776

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2017

Ebola Virus Disease (Ebola Hemorrhagic Fever)

Ebola Virus Disease (Ebola Hemorrhagic Fever)

Ebola (Ebola Hemorrhagic Fever or Ebola Virus Disease)

US - eMedicineHealth

30-10-2017

News and press releases: How to develop vaccines and medicines that prevent and treat respiratory syncytial virus (RSV) infection

News and press releases: How to develop vaccines and medicines that prevent and treat respiratory syncytial virus (RSV) infection

New guideline to facilitate development of vaccines and treatments out for consultation until April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

The guideline covers the clinical development of vaccines and monoclonal antibodies for the prevention of RSV disease and direct acting antiviral agents for the treatment of RSV disease. The focus is on the assessment of safety and efficacy in populations most likely to develop RSV lower respiratory tract infection and severe RSV disease, including (newborn) infants and toddlers, older children predisposed to develop severe RSV disease and the elderly. The guideline also addresses vaccination of pregnant...

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-10-2017

FDA OKs First Test to Screen Zika Virus in Donated Blood

FDA OKs First Test to Screen Zika Virus in Donated Blood

A test for screening donated blood for the Zika virus that was pressed into service on an experimental basis during last year's red-alert outbreak was approved today by the US Food and Drug Administration (FDA).

US - RxList

28-8-2017

Suvaxyn PRRS MLV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PRRS MLV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PRRS MLV (Active substance: Porcine respiratory and reproductive syndrome virus vaccine (live)) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)5945 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4276

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

US - RxList

1-8-2017

Yellow Fever Vaccine

Yellow Fever Vaccine

Yellow fever is a serious disease caused by a virus that is spread through the bite of an infected mosquito. Yellow fever can cause fever and flu-like illness, jaundice (yellowing of the eyes and skin), liver failure, respiratory failure, kidney failure, vomiting of blood, and possibly death.

US - RxList

1-8-2017

Hepatitis B Vaccine

Hepatitis B Vaccine

Hepatitis B Vaccine is indicated for prevention of infection caused by all known subtypes of hepatitis B virus. Recombivax HB is approved for use in individuals of all ages.

US - RxList

18-7-2017

Nobilis IB Primo QX (Intervet International B.V.)

Nobilis IB Primo QX (Intervet International B.V.)

Nobilis IB Primo QX (Active substance: Live avian infectious bronchitis virus, strain D388) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)5114 of Tue, 18 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

15-6-2017

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Title: Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 6/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-6-2017

Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: Study

Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: Study

Title: Experimental Zika Vaccine Protects Mice Against Virus: StudyCategory: Health NewsCreated: 6/9/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/12/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-5-2017

Powassan Virus Disease

Powassan Virus Disease

Title: Powassan Virus DiseaseCategory: Diseases and ConditionsCreated: 5/22/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/22/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-5-2017

Health Tip: Getting Over a Stomach Virus

Health Tip: Getting Over a Stomach Virus

Title: Health Tip: Getting Over a Stomach VirusCategory: Health NewsCreated: 5/10/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/10/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement