Cevac Meta L

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cevac Meta L
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cevac Meta L
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9905574 - 1 x 500 dávka - lahvička - sklo; 9905575 - 10 x 500 dávka - lahvička - sklo; 9905576 - 20 x 500 dávka - lahvička - sklo; 9905577 - 1 x 1000 dávka - lahvička - sklo; 9905578 - 10 x 1000 dávka - lahvička - sklo; 9905579 - 20 x 1000 dávka - lahvička - sklo; 9905580 - 1 x 2000 dávka - lahvička - sklo; 9905581 - 10 x 2000 dávka - lahvička - sklo; 9905582 - 20 x 2000 dávka - lahvička - sklo; 9905583 - 1 x 2500 dávka - lahvička - sklo; 9905584 - 10 x 2500 dávka - lahvička - sklo; 9905585 - 20 x 2500 dávka - lahvička - sklo; 9905586 - 1 x 3000 dávka - lahvička - sklo; 9905587 - 10 x 3000 dávka - lahvička - sklo; 9905588 - 20 x 3000 dávka - lahvička - sklo; 9905589 - 1 x 4000 dávka - lahvička - sklo; 9905590 - 10 x 4000 dávka - lahvička - sklo; 9905591 - 20 x 4000 dávka - lahvička - sklo; 9905592 - 1 x 5000 dávka - lahvička - sklo; 9905593 - 10 x 5000 dávka - lahvička - sklo; 9905594 - 20 x 5000 dávka - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/076/16-C
 • Datum autorizace:
 • 06-09-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Cevac Meta L lyofilizát pro suspenzi pro kuřata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva-Phylaxia Co. Ltd., Szállás utca 5, 1107 Budapešť, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cevac Meta L lyofilizát pro suspenzi pro kuřata

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivé látky:

Aviární metapneumovirus (virus “Swollen head“ syndromum), živý, atenuovaný, subtyp B, kmen

CRR126

2,5-3,8 log10 TCID

*TCID

= 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50%

inokulovaných buněčných kultur.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci kuřat, chovaných za účelem budoucí snášky vajec, k redukci klinických příznaků

a vylučování viru v důsledku infekce metapneumovirem (syndrom oteklé hlavy - Swollen Head

Syndrome).

Nástup imunity: 3 týdny.

Délka trvání imunity: 9 týdnů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Budoucí nosnice:

Jedna dávka vakcíny se podá nakapáním do oka od 1. dne stáří nebo hrubým sprejem od 5 týdnů

stáří.

Oční podání

Vakcína se naředí nejlépe v destilované vodě, nebo popřípadě v chladné, čisté vodě prosté chlóru.

Musí být otevřeno a naředěno takové množství lahviček, které odpovídá skutečné potřebě. Lze

počítat, že na každých 1000 dávek vakcíny je třeba 30 ml vody.

Přidržte kuřata, která mají být vakcinována tak, aby měla hlavu nakloněnou na jednu stranu. Podejte

jednu kapku (cca 0,03 ml) vakcíny do oka vakcinovaného kuřete.

Podání rozprašováním:

Vakcína se naředí nejlépe v destilované vodě, nebo popřípadě v chladné, čisté vodě prosté chlóru.

Musí být otevřeno a naředěno takové množství lahviček, které odpovídá skutečné potřebě. Objem

vody použité k naředění vakcíny musí být dostatečný, aby při sprejování kuřat byla zajištěna

rovnoměrná aplikace vakcíny. Podmínky se budou lišit v závislosti na stáří vakcinovaných kuřat a na

systému řízení chovu, přibližně však lze počítat, že na každých 1000 dávek vakcíny je třeba 400 až

500 ml vody. Suspenze vakcíny musí být rozprášena stejnoměrně ze vzdálenosti 30 až 40 cm na

stanovený počet kuřat. Vakcinace se doporučuje ve formě hrubého spreje zajišťujícího kapky o

velikosti 100-150 um. Sprejovací zařízení by mělo být bez sedimentů, koroze a dezinfekčních

prostředků.

Pro účinné rovnoměrné podání vakcíny zajistěte, aby vakcinovaná kuřata v průběhu sprejování seděla

těsně u sebe, v prostředí tlumeného osvětlení.

K zamezení víření vzduchu má být v závislosti na podmínkách ustájení v průběhu vakcinace a po

jejím provedení vypnuta ventilace.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C - 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po naředění nebo rekonstituci podle návodu: 2 hodiny.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovaná kuřata mohou vylučovat vakcinační kmen až po dobu 20 dnů po vakcinaci.

Vakcinační kmen se může šířit na nevakcinované ptáky.

Aby se snížila možnost cirkulace vakcinačního kmene, doporučuje se vakcinovat všechna vnímavá

zvířata na místě, přednostně ve stejnou dobu.

Je třeba přijmout příslušná veterinární a zootechnická opatření, jako jsou čištění a dezinfekce, aby se

zabránilo šíření vakcinačního kmene na vnímavé druhy.

Nevakcinovaní ptáci by měli být umístěni odděleně od vakcinovaných kuřat.

Krůty, které jsou v kontaktu s vakcinovanými kuřaty, mohou na vakcinační kmen reagovat a

vykazovat klinické příznaky jako je slabý výtok z nosních dutin nebo zánět spojivek, které mohou

přetrvávat 2-3 dny.

Nedoporučuje se vakcinovat v přítomnosti jiných vnímavých druhů ptáků (perličky, bažanti a kachny

pižmové) s přihlédnutím k šíření vakcinačního kmene a nedostatku údajů o bezpečnosti pro tyto

druhy.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem se musí používat osobní ochranné prostředky

sestávající z rukavic odolných proti průniku vody a bezpečnostních brýlí.

Vakcinační kmen může v okolním prostředí přetrvávat až po dobu 4 týdnů. Osoby přicházející do

styku s vakcinovanými kuřaty musí dodržovat obecné hygienické zásady (výměna oděvů, ochranná

obuv pro návštěvy) a musí dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s trusem kuřat, která byla

vakcinována před krátkou dobou.

Nosnice:

Nepoužívejte u ptáků ve snášce a dále v období 4 týdnů před začátkem snášky.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a

další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Současné použití vakcíny s jinou vakcínou může snížit a / nebo zpozdit imunitní odpověď kterékoli z

vakcín. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém

přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U budoucích nosnic byla prokázána bezpečnost po podání desetinásobku maximální doporučené

dávky.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000 nebo 5000 dávek v jedné lahvičce.

1, 10 nebo 20 lahviček v jedné kartónové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

30-11-2018

Reporting Avian Influenza surveillance

Reporting Avian Influenza surveillance

Published on: Thu, 29 Nov 2018 Avian influenza viruses infect domestic poultry and wild birds as well as humans. In poultry, depending on whether these viruses are of high pathogenicity (HPAI) or low pathogenicity (LPAI), the infection can cause different clinical signs, with HPAI causing high mortality in poultry flocks. In order to ensure early detection of avian influenza viruses, surveillance in poultry and wild birds is considered essential. In 2010, the European Commission provided some guidelines...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 A rapid qualitative assessment has been done by performing a theoretical analysis on the transmission of low pathogenic avian influenza (LPAI) via fresh meat from poultry reared or kept in captivity for the production of meat (raw poultry meat) or raw table eggs. A predetermined transmission pathway followed a number of steps from a commercial or non‐commercial poultry establishment within the EU exposed to LPAI virus (LPAIV) to the onward virus transmission...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Avian influenza overview May – August 2018

Avian influenza overview May – August 2018

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Between 16 May and 15 August 2018, three highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) outbreaks in poultry establishments and three HPAI A(H5N6) outbreaks in wild birds were reported in Europe. Three low pathogenic avian influenza (LPAI) outbreaks were reported in three Member States. Few HPAI and LPAI bird cases have been detected in this period of the year, in accordance with the seasonal expected pattern of LPAI and HPAI. There is no evidence to date ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.