CELLUFLUID

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CELLUFLUID Oční kapky, roztok 5MG/ML
 • Dávkování:
 • 5MG/ML
 • Léková forma:
 • Oční kapky, roztok
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 30X0,4ML Jednodávkový obal
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CELLUFLUID Oční kapky, roztok 5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • UMĚLÉ SLZY A JINÉ INDIFERENTNÍ PŘÍPRAVKY
 • Přehled produktů:
 • CELLUFLUID

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 107/06-C
 • Datum autorizace:
 • 01-03-2014
 • EAN kód:
 • 4024787430733
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls184784/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cellufluid

oční kapky, roztok

jednodávkový obal

carmellosum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Vždy používejte tento přípravek

přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékárníka nebo zdravotní

sestry.

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v t éto p ří b alové in f ormaci

1. Co je Cellufluid a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cellufluid používat

3. Jak se Cellufluid používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Cellufluid uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je Cellufluid a k čemu se používá

Cellufluid je náhražka slz, která obsahuje látku zvanou sodná sůl karmelózy.

Ta je používána k léčbě příznaků syndromu suchého oka (jako je bolestivost, pálení,

podráždění nebo pocit suchého oka) způsobeného Vaší nedostatečnou produkcí slz,

které udržují oko vlhké.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost,než začnete Cellufluid používat

Nepoužívejte Cellufluid:

jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na sodnou sůl karmelózy nebo

na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Pokud dojde k podráždění, bolestivosti, zarudnutí a změnám vidění nebo pokud se

Váš stav zhorší, přestaňte používat tento lék a poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Cellufluid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v

nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou

dostupné bez lékařského předpisu.

Používáte-li jiné oční kapky, ponechejte mezi nakapáním jiných kapek a Cellufluidu

pauzu alespoň 15 minut.

Těhotenství a kojení

Cellufluid lze používat během těhotenství i kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cellufluid může způsobit přechodné rozmazané vidění. Pocítíte-li dočasné rozmazané

vidění, neřiďte žádné dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se vám

vidění nevyjasní.

Před použitím si přečtěte celou příbalovou informaci

Pokud máte jakékoli pochybnosti, projednejte je se svým lékařem, sestrou nebo

lékárníkem.

3.

Jak se Cellufluid používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo

podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka je 1-2 kapky Cellufluidu do postiženého oka/očí 4x denně nebo

podle potřeby.

Před použitím Cellufluidu si nemusíte vyndávat kontaktní čočky.

Před použitím zkontrolujte, zda je jednodávkový obal nedotčený. Po otevření je třeba

roztok okamžitě použít. Aby se zabránilo znečištění nebo možnému poranění oka,

otevřená část jednodávkové ampulky se nesmí dotknout oka nebo čehokoli jiného. Před

použitím si umyjte ruce.

1. Odtrhněte z pásku jeden jednodávkový obal.

2. Podržte ho ve svislé poloze (uzávěrem nahoru) a uzávěr odtrhněte.

3. Zlehka stáhněte spodní víčko dolů, aby se vytvořila kapsa. Otočte jednodávkový

obal dnem vzhůru a stiskem uvolněte do oka jednu kapku. Několikrát zamrkejte.

Nepoužívejte znova jednodávkový obal, i kdyby v něm zůstalo trochu roztoku.

Jestliže jste použil(a) více Cellufluidu než jste měl(a)

Nijak Vám to neublíží. Máte-li nějaké obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Cellufluid

Jakmile si vzpomenete, kápněte do každého oka, které potřebuje léčit, jednu kapku a

pak pokračujte v obvyklém dávkování. Nepoužívejte velké množství kapek, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny do následujících kategorií dle četnosti výskytu:

Velmi časté

Mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

Časté

Mohou postihnout až 1 pacienta z 10

Méně časté

Mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

Vzácné

Mohou postihnout až 1 pacienta z 1000

Velmi vzácné

Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000

Není známo

Z dostupných údajů nelze určit

Následující nežádoucí účinky hlášené po použití Cellufluidu:

Časté

Podráždění oka (včetně pálení a nepříjemných pocitů), bolest oka,

svědění oka, poruchy zraku.

Není známo

Alergické reakce (včetně oční alergie), rozmazané vidění, výtok

z oka, zvýšené slzení, zčervenání oka, poranění povrchu oka

dotekem špičky lahvičky během podání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete

hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti

tohoto přípravku.

5.

Jak Cellufluid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku

jednodávkového obalu a na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje

k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Cellufluid, pokud si všimnete známek manipulace s balením.

Nepoužívejte, pokud roztok změní barvu nebo jeví známky zákalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato

opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Cellufluid obsahuje

-Léčivou látkou je carmellosum natricum 5 mg/ml

-Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, roztok mléčnanu sodného 60%, chlorid

draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého a čištěná voda

Může být přidáno malé množství hydroxidu sodného nebo kyseliny chlorovodíkové

35% k úpravě pH (míra acidity nebo alkality roztoku).

Složení Cellufluidu bylo navrženo tak, aby odpovídalo přirozenému složení slz.

Jak Cellufluid vypadá a co obsahuje toto balení

Cellufluid je čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok očních kapek v LDPE jednodávkovém

obalu. Jednodávkový obal má odtrhávací uzávěr.

Jeden jednodávkový obal obsahuje 0,4 ml roztoku očních kapek.

Balení obsahuje 5, 30 nebo 90 jednodávkových obalů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Irsko

Pro další informace o přípravku kontaktujte prosím Vašeho místního zástupce

držitele rozhodnutí o registraci:

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.10.2016

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.