CELEKOXIB ACTAVIS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CELEKOXIB ACTAVIS Tvrdá tobolka 200MG
 • Dávkování:
 • 200MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CELEKOXIB ACTAVIS Tvrdá tobolka 200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CELEKOXIB
 • Přehled produktů:
 • CELEKOXIB ACTAVIS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 231/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls219915/2012, sukls219917/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Celekoxib Actavis 100 mg

Celekoxib Actavis 200 mg

tvrdé tobolky

(celecoxibum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Celekoxib Actavis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celekoxib Actavis užívat

Jak se přípravek Celekoxib Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Celekoxib Actavis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Celekoxib Actavis a k čemu se používá

Přípravek Celekoxib Actavis se používá u dospělých k mírnění příznaků revmatoidní artritidy, osteoartrózy a

ankylozující spondylitidy.

Celekoxib Actavis patří do skupiny léků, zvaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), konkrétně inhibitory

cyklooxygenázy-2

(COX-2).

lidském

těle

jsou

vytvářeny

chemické

látky

nazývané

prostaglandiny.

Některé

prostaglandiny mohou působit bolest a zánět. Při onemocnění jako je revmatoidní artritida nebo osteoartróza Vaše tělo

vytváří těchto prostaglandinů více. Přípravek Celekoxib Actavis snižuje tvorbu prostaglandinů a tím potlačuje bolest a

zánět.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Celekoxib Actavis užívat

Tento přípravek Vám byl předepsán Vaším lékařem. Následující informace Vám pomohou dosáhnout nejlepších

výsledků s tímto přípravkem. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Neužívejte přípravek Celekoxib Actavis

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících bodů, jelikož tito pacienti by neměli celekoxib

užívat.

Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na celekoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže jste alergický(á) na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“ (např. některá antibiotika používaná k

léčbě infekcí).

Jestliže máte aktivní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácíte ze žaludku či střev.

Jestliže máte nebo jste měl/a po užití kyseliny acetylsalicylové či jiného protizánětlivého přípravku (NSAID)

astma, nosní polypy, závažné zduření nosní sliznice nebo alergickou reakci, jako je svědivá kožní vyrážka,

otok obličeje, rtů jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním nebo dušnost.

Jestliže jste těhotná. Pokud byste mohla otěhotnět v průběhu léčby přípravkem Celekoxib Actavis, poraďte se

ohledně antikoncepce se svým lékařem.

Jestliže kojíte.

Jestliže máte závažné onemocnění jater.

Jestliže máte závažné onemocnění ledvin.

Jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.

Jestliže

trpíte

srdečním

selháním,

máte

prokázanou

ischemickou

chorobu

srdeční

a/nebo

cerebrovaskulární onemocnění, jestliže jste např. prodělal/a srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu, malou

(přechodnou) cévní mozkovou příhodu (dočasné snížení průtoku krve do mozku, také známé jako "mini-

mrtvice"), anginou pectoris nebo máte zúžené cévy vedoucí k srdci či mozku.

Jestliže máte nebo jste měl(a) oběhové potíže (onemocnění periferních cév) nebo jste podstoupil(a) operaci

cév nohou.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Celekoxib Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Poraďte se se svým lékařem, pokud:

jste trpěl(a) vředy, nebo krvácením do žaludku či střev (přípravek Celekoxib Actavis neužívejte, pokud v

současné době trpíte vředy, nebo krvácením do žaludku či střev)

jestliže užíváte kyselinu acetylsalicylovou (i v nízkých dávkách pro prevenci onemocnění srdce)

jestliže užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin)

jestliže užíváte i jiné protizánětlivé léky jako je ibuprofen nebo diklofenak. Tyto léky se nesmí s přípravkem

Celekoxib Actavis užívat současně

jestliže kouříte, máte cukrovku, zvýšený krevní tlak nebo zvýšený cholesterol

jestliže máte srdeční, játerní nebo ledvinové potíže, Váš lékař Vás může zvát na pravidelné kontroly

jestliže trpíte zadržováním tekutin (otoky např. kotníků a chodidel)

byste mohl(a) být dehydratován(a), např. při zvracení, průjmu nebo při užívání diuretik (přípravky zvyšující

vylučování moči)

jestliže jste měl(a) někdy závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na nějaký lék

pokud se cítíte špatně kvůli infekci nebo si myslíte, že máte infekci, celecoxib může maskovat horečku nebo

jiné příznaky infekce a zánětu

jste starší 65 let. Váš lékař Vás může proto častěji vyšetřovat.

Podobně jako jiné protizánětlivé léky (NSAID) (např. ibuprofen nebo diklofenak) může i tento léčivý přípravek

způsobit zvýšení krevního tlaku, a proto Vám Váš lékař doporučí jeho pravidelné měření.

Po užití celekoxibu bylo

hlášeno

několik případů

závažných jaterních reakcí,

včetně závažného zánětu jater,

poškození jater a selhání jater (z nichž některé byly smrtelné nebo vyžadovaly transplantaci jater). Podle hlášení, která

uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních nežádoucích účinků objevila během 1

měsíce od zahájení léčby.

V průběhu léčby přípravkem Celekoxib Actavis může být obtížnější otěhotnět. Informujte lékaře o tom, že plánujete

otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže (viz bod Těhotenství a kojení).

Další léčivé přípravky a přípravek Celekoxib Actavis

Některé léky mohou ovlivňovat působení jiných léků. Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích,

které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dextromethorfan (používaný jako lék proti kašli)

ACE inhibitory nebo antagonisty receptorů pro angiotensin II (používané k léčbě vysokého krevního tlaku

a srdečního selhání)

diuretika (přípravky zvyšující vylučování moči)

flukonazol a rifampicin (používané k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí)

warfarin nebo jiné přípravky ke snížení srážlivosti krve (používaný k předcházení tvorby krevních sraženin)

lithium (používané k léčbě deprese)

další přípravky k léčbě deprese, poruch spánku, vysokého krevního tlaku nebo nepravidelnosti srdečního

rytmu

neuroleptika (používaná k léčbě mentálních poruch)

methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie)

karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých typů bolesti nebo deprese)

barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a některých poruch spánku)

cyklosporin a takrolimus (používané k potlačení imunitního systému, např. po transplantacích)

Přípravek lze užívat s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (75 mg denně nebo nižší). Před současným užíváním

obou léků se poraďte se svým lékařem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte, nebo jste v nedávné době užíval(a) některý z výše uvedených

léků nebo jiné léky.

Celekoxib Actavis s jídlem a pitím

Jídlo a pití nemají vliv na účinek přípravku Celekoxib Actavis.

Těhotenství a kojení

Přípravek Celekoxib Actavis Vám nesmí být podán, jste-li těhotná, nebo byste v průběhu léčby mohla otěhotnět (např.

ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět a neužívají vhodnou antikoncepci). Otěhotníte-li v průběhu léčby přípravkem

Celekoxib Actavis, přípravek dále neužívejte a poraďte se se svým lékařem o jiných možnostech léčby.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby přípravkem Celekoxib Actavis nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Měl(a) byste si být vědom(a) toho, jak budete reagovat na celekoxib dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo

obsluhovat stroje. Pokud při užívání přípravku Celekoxib Actavis máte pocit závratí nebo se cítíte unaven(a), neřiďte

dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje dokud tyto účinky neodezní.

Přípravek Celekoxib Actavis obsahuje laktosu

Přípravek Celekoxib Actavis obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte

se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Celekoxib Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud se Vám zdá, že účinek přípravku Celekoxib Actavis je příliš silný nebo naopak

nedostatečný, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku užívat. Vzhledem k tomu, že riziko nežádoucích účinků na srdce se může s výší

dávky a délkou užívání zvyšovat, je nezbytné, abyste užíval/a nejnižší dávku, která ještě tlumí Vaši bolest, a to po co

nejkratší nutnou dobu.

Tobolky se užívají celé a zapíjí se dostatečným množstvím vody. Tobolky je možné užít kdykoli během dne, s jídlem

nebo bez jídla. Snažte se ale užívat každou dávku přípravku Celekoxib Actavis každý den ve stejnou dobu.

Pokud do dvou týdnů od začátku léčby nezaznamenáte zlepšení svého zdravotního stavu, kontaktujte svého lékaře

U osteoartrózy je obvyklá denní dávka 200 mg každý den, dle potřeby může být lékařem zvýšena maximálně na 400

mg denně. Dávka je obvykle:

jedna 200 mg tobolka 1x denně; nebo

jedna 100 mg 2x denně

U revmatoidní artritidy je obvyklá denní dávka 200 mg (užívaná ve dvou dílčích dávkách) dle potřeby může být

lékařem zvýšena maximálně na 400 mg (užívaná ve dvou dílčích dávkách).

Celekoxib Actavis 100 mg:

Dávka je obvykle:

jedna 100 mg tobolka 2x denně

Celekoxib Actavis 200 mg:

Dávky 200 mg (podané jako 100 mg tobolky 2x denně) nelze dosáhnout použitím přípravku Celekoxib Actavis

200 mg. Prosím, poraďte se se svým lékařem.

U ankylozující spondylitidy je obvyklá denní dávka 200 mg každý den, dle potřeby může být lékařem zvýšena

maximálně na 400 mg

Dávka je obvykle:

jedna 200 mg tobolka 1x denně; nebo

jedna 100 mg tobolka 2x denně

Onemocnění ledvin nebo jater: Ujistěte se, že Váš lékař ví, že trpíte onemocněním jater nebo ledvin, protože Vám

může snížit dávku přípravku Celekoxib Actavis.

Užívání u starších pacientů, zvláště s hmotností nižší než 50 kg: jste-li starší 65 let, a zvláště vážíte-li méně než 50

kg, může Vás lékař častěji a důkladněji sledovat.

Použití u dětí: celekoxib je určen pouze pro podání dospělým, není určen pro podání dětem.

V žádném případě neužívejte více než 400 mg přípravku Celekoxib Actavis denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Celekoxib Actavis, než jste měl(a)

Neužívejte více tobolek, než Vám bylo předepsáno. Pokud si nedopatřením vezmete více tobolek, oznamte to co

nejdříve svému lékaři nebo lékárníkovi nebo jděte na nejbližší pohotovost a vezměte svůj lék s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Celekoxib Actavis

Pokud zapomenete užít tobolku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Celekoxib Actavis

Náhlé ukončení léčby celekoxibem může vést ke zhoršení příznaků Vaší nemoci. Nepřestávejte užívat přípravek

celekoxib, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Váš lékař Vám před ukončením léčby může doporučit postupné

snižování dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Nežádoucí účinky uvedené níže byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali přípravek Celekoxib

Actavis. Nežádoucí účinky s vyšší četností označené hvězdičkou (*) byly zaznamenány u pacientů, kteří užívali

přípravek Celekoxib Actavis k prevenci střevních polypů. Pacienti v těchto studiích užívali přípravek Celekoxib

Actavis ve vysokých dávkách a dlouhodobě.

Přestaňte přípravek Celekoxib Actavis užívat a obraťte se na svého lékaře ihned, jakmile zaznamenáte:

alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné dýchání

potíže se srdcem jako je bolest na hrudi

prudkou bolest břicha nebo jakékoliv příznaky krvácení do žaludku nebo střev, jako např. černou stolici nebo

stolici s příměsí krve, případně zvracení krve

kožní vyrážku, puchýře na kůži nebo se Vám olupuje kůže

selhání jater (příznaky mohou zahrnovat zvracení (nevolnost))

průjem, žloutenku (Vaše kůže nebo bělmo očí vypadá žlutě)

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

vysoký krevní tlak*

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

infarkt myokardu*

zadržování tekutin v těle, otoky kotníků a nohou/rukou

infekce močového ústrojí

dušnost*, zánět nosních dutin (zánět, ucpání nebo bolestivost dutin), ucpaný nos nebo rýma, bolest v krku,

kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce

závrať, problémy se spánkem

zvracení*, bolesti břicha, průjem, špatné trávení, plynatost

kožní vyrážka, svědění

svalová ztuhlost

ztížené polykání*

zhoršení existující alergie

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

cévní mozková příhoda*

srdeční selhání, bušení srdce, zrychlená srdeční frekvence

zhoršení již vysokého krevního tlaku

změny ve výsledcích krevních testů funkce jater

změny ve výsledcích krevních testů funkce ledvin

chudokrevnost (změny počtu červených krvinek, které mohou způsobit únavu a dušnost)

úzkost, deprese, únava, ospalost, pocity brnění či svrbění

vysoké hladiny draslíku ve výsledcích krevních testů (můžete zaznamenat nevolnost, únavu, svalovou slabost

nebo bušení srdce)

neostré vidění, hučení v uších, boláky v dutině ústní, poruchy sluchu*

zácpa, říhání, zánět žaludeční sliznice (poruchy trávení, bolest břicha nebo zvracení), zhoršení zánětu sliznice

žaludku či střev

křeče dolních končetin

kopřivka (svědivá vyrážka)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

vředy (krvácení) v žaludku, jícnu, střevech, nebo proděravění střeva (může způsobit bolest břicha, horečku,

nevolnost, zvracení, ucpání střev), tmavá nebo černá stolice, zánět jícnu (může způsobit obtížné polykání),

zánět slinivky (může vést k bolesti břicha)

snížení počtu bílých krvinek (které chrání organizmus před infekcí), snížení počtu krevních destiček (zvýšená

náchylnost k tvorbě modřin)

porucha koordinace svalů

zmatenost, změny ve vnímání chuti

zvýšená citlivost na světlo

vypadávání vlasů

zvýšení hodnot jaterních enzymů

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

nitrolebeční krvácení způsobující smrt

závažné alergické reakce (mohou zahrnovat až smrtelný anafylaktický šok), které mohou vyvolat vyrážku, otok

obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, sípot nebo obtížné dýchání; obtížné polykání

krvácení z žaludku či střev (může vést k přítomnosti krve ve stolici nebo zvracení), zánět tlustého střeva,

nevolnost

závažné kožní reakce jako je Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida a toxická epidermální

nekrolýza

(může

vyvolat

vyrážku,

tvorbu

puchýřů

nebo

olupování

kůže)

akutní

generalizovaná

exantematózní pustulóza (tečkovité krvácení na sliznicích)

opožděná alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, otok obličeje, horečka, otok uzlin a změny ve výsledcích

testů (např. jaterních funkcí nebo počtu krvinek (eosinofilie, zvýšení počtu bílých krvinek)

selhání jater, poškození jater a těžký zánět jater (někdy smrtelný nebo vyžadující transplantaci). Příznaky

mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku, krev v moči, světlou stolici, krvácivost, svědění nebo zimnici.

potíže s ledvinami (těžký zánět ledvin, selhání ledvin)

krevní sraženiny v plicních cévách. Příznaky mohou zahrnovat náhlou dušnost, bolest při dýchání nebo kolaps

nepravidelný srdeční rytmus

zánět mozkových blan (zánět obalu obklopujícího mozek a míchu)

halucinace

zhoršení epilepsie (častější a/nebo těžší záchvaty)

zánět cév (může způsobit horečku, bolest, tvorbu rudých skvrn na kůži)

uzávěr tepny nebo žíly v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku, zánět spojivek, krvácení v oku

snížení počtu bílých a červených krevních buněk a destiček (může vyvolat únavu, tvorbu modřin, časté

krvácení z nosu a zvýšené riziku vzniku infekce)

bolest na hrudi

poruchy čichu

změna barvy kůže (tvorba modřin), svalová bolest a slabost, bolestivost kloubů

menstruační poruchy

bolest hlavy, zrudnutí (návaly horka)

nízká hladina sodíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit ztrátu chuti k jídlu, bolest hlavy, nevolnost,

slabost nebo křeče svalů)

ztráta chuti

V klinických studiích, kde byl přípravek Celekoxib Actavis užíván v dávce 400 mg denně po dobu až 3 let v

jiných indikacích než je artritida nebo jiná revmatická onemocnění, byly pozorovány další, níže uvedené

nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Onemocnění srdce: angina pectoris (bolesti na hrudi); trávicí obtíže: příznaky podráždění střev (může zahrnovat bolest

žaludku, průjem, poruchu zažívání, plynatost); tvorba ledvinových kamenů (může vést k bolesti břicha nebo zad,

přítomnosti krve v moči), potíže s močením, zvýšené hladiny krevního kreatininu (naznačující selhání ledvin); přírůstek

tělesné hmotnosti; benigní hyperplazie prostaty (zvětšení prostaty)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Hluboká žilní trombóza (krevní sraženina nejčastěji v dolní končetině, způsobující bolest, otok nebo zčervenání lýtka

nebo potíže s dýcháním); žaludeční potíže: žaludeční infekce (může způsobit podráždění nebo tvorbu vředů v žaludku

nebo střevech); zlomenina dolních končetin; pásový opar, infekce kůže, ekzém (suchá svědivá vyrážka), pneumonie

(plicní infekce (možný kašel, horečka, potíže s dýcháním)); sklivcové vločky způsobující zastřené nebo zhoršené vidění,

závrať způsobená poruchou vnitřního ucha, bolestivé, zanícené nebo krvácející dásně, boláky v dutině ústní; časté noční

močení, krvácení z hemoroidů, časté pohyby střev; tukové bulky v kůži nebo kdekoliv, cysta (nebolestivý otok na nebo

u kloubů a šlach rukou nebo nohou), nezřetelná řeč, neobvyklé nebo velmi silné krvácení z pochvy, bolest prsů; zvýšené

hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Celekoxib Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné

do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Celekoxib Actavis obsahuje

Léčivou látkou je celecoxibum. Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 100 mg.

Léčivou látkou je celecoxibum. Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, povidon (E1201), sodná sůl kroskarmelosy (E468), natrium-lauryl-sulfát

(E487), magnesium stearát (E572) (granulát), želatina (E441), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172)

(tobolka). Potisk tobolek obsahuje šelak (E904), propylenglykol (E1520) a indigokarmín (E132) pro Celekoxib Actavis

100 mg.

Potisk tobolek obsahuje šelak (E904), propylenglykol (E1520) a žlutý oxid železitý (E172) pro Celekoxib Actavis 200

Jak přípravek Celekoxib Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, neprůhledné, tvrdé želatinové tobolky, na těle tobolky je modrý proužek s bílým textem “C9OX-100”.

Bílé, neprůhledné, tvrdé želatinové tobolky, na těle tobolky je žlutý proužek s bílým textem “C9OX-200”.

Celekoxib Actavis 100 mg je dostupný v balení po 10, 20, 30, 50, 60, nebo 100 tobolkách v PVC/Al blistrech.

Celekoxib Actavis 200 mg je dostupný v balení po 10, 20, 30, 50, 60, nebo 100 tobolkách V PVC/Al blistrech

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nizozemsko

Synthon Hispania SL, C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 BARCELONA, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Celekoxib Actavis 100 mg

Celekoxib Actavis 200 mg

Irsko

Celecoxib Actavis 100 mg Hard Capsules

Celecoxib Actavis 200 mg Hard Capsules

Island

Celecoxib Actavis

Maďarsko

Boxill 100 mg kemény kapszula

Boxill 200 mg kemény kapszula

Německo

Celecoxib-Actavis 100 mg Hartkapseln

Celecoxib-Actavis 200 mg Hartkapseln

Nizozemsko

Celecoxib Actavis 100 mg, capsules, hard

Celecoxib Actavis 200 mg, capsules, hard

Rumunsko

Celecoxib Actavis 100 mg capsule

Celecoxib Actavis 200 mg capsule

Španělsko

Celecoxib Actavis 100 mg cápsulas duras EFG

Celecoxib Actavis 200 mg cápsulas duras EFG

Velká Británie

Celecoxib Actavis 100 mg Capsules, hard

Celecoxib Actavis 200 mg Capsules, hard

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.6.2014

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.