CELEBREX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CELEBREX Tvrdá tobolka 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 III Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CELEBREX Tvrdá tobolka 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CELEKOXIB
 • Přehled produktů:
 • CELEBREX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 060/00-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp. zn. sukls131892/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Celebrex 100 mg, tvrdé tobolky

Celebrex 200 mg, tvrdé tobolky

(celecoxibum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Celebrex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Celebrex užívat

Jak se Celebrex užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Celebrex uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Celebrex a k čemu se používá

Přípravek Celebrex pomáhá mírnit bolest a zánět působený osteoartrózou, revmatoidní artritidou

nebo ankylozující spondylitidou u dospělých pacientů.

Celebrex

patří

skupiny

léků,

zvaných

nesteroidní

protizánětlivé

léky,

konkrétně

inhibitory

cyklooxygenázy-2 (COX-2). V lidském těle jsou vytvářeny chemické látky nazývané prostaglandiny.

Některé prostaglandiny mohou působit bolest a zánět. Při onemocnění jako je revmatoidní artritida

nebo osteoartróza Vaše tělo vytváří těchto prostaglandinů více. Přípravek Celebrex snižuje tvorbu

prostaglandinů a tím potlačuje bolest a zánět.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Celebrex užívat

Neužívejte Celebrex

Jestliže jste alergický/á na celekoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.

Jestliže jste alergický/á na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“ (např. některá antibiotika

používaná k léčbě infekcí).

Jestliže

trpíte

srdečním

selháním,

máte

prokázané

onemocnění

srdce

a/nebo

onemocnění

mozkových cév, prodělal/a jste srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu, malou (přechodnou)

cévní

mozkovou

příhodu,

nebo

máte

zúžené

cévy

vedoucí

k srdci

mozku,

nebo

jste

podstoupil/a operaci ke zprůchodnění cév nebo bypass (chirurgický způsob léčby zúžené nebo

uzavřené tepny); máte nebo jste měl/a oběhové potíže (onemocnění periferních cév) nebo jste

podstoupil/a operaci cév nohou.

Jestliže máte nebo jste měl/a potíže s dýcháním nebo dušnost, alergickou reakci, jako je svědivá

kožní vyrážka, otok obličeje, rtů jazyka nebo hrdla, astma, nosní polypy či zduření nosní sliznice

po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) či jiného protizánětlivého přípravku.

Jestliže máte aktivní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácíte ze žaludku či střev.

Jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.

Jestliže máte těžké onemocnění jater či ledvin.

Jestliže kojíte.

Jestliže jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Během léčby přípravkem Celebrex používejte

spolehlivou antikoncepci. V případě potřeby dalších informací se poraďte s lékařem. Otěhotníte-

li, přestaňte Celebrex užívat a oznamte to svému lékaři.

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem Celebrex se ujistěte, že Vašemu lékaři jsou známy tyto skutečnosti:

trpěl/a jste vředy, nebo krvácením do žaludku či střev (přípravek Celebrex neužívejte, pokud

v současné době trpíte vředy, nebo krvácením do žaludku či střev),

užíváte i jiné protizánětlivé léky jako je ibuprofen nebo diklofenak. Tyto léky se nesmí současně

s přípravkem Celebrex užívat.

trpíte nosními polypy,

máte zvýšený krevní tlak, cukrovku, zvýšený cholesterol nebo kouříte, trpíte onemocněním

srdce, jater nebo ledvin. Váš lékař Vás může proto častěji vyšetřovat.

trpíte zadržováním tekutin (otoky např. kotníků a chodidel),

mohl/a byste být dehydratován/a (nedostatek vody v organismu), např. při zvracení nebo průjmu

nebo při užívání diuretik (přípravky zvyšující vylučování moči),

měl/a jste někdy závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na nějaký lék,

cítíte se nemocen/nemocna nebo jste léčen/a pro infekci. Celebrex může maskovat horečku,

která je příznakem infekce.

užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin/warfarinu podobné přípravky nebo

nové ústy podávané přípravky ke snížení srážlivosti krve, např. apixaban)

užíváte přípravky zvané kortikoidy (např. prednison),

užíváte kyselinu acetylsalicylovou (i v nízkých dávkách pro prevenci onemocnění srdce),

jste starší 65 let. Váš lékař Vás může proto častěji vyšetřovat

V kombinaci s alkoholem a nesteroidními protizánětlivými léky může dojít ke zvýšenému riziku

zažívacích potíží.

Podobně jako jiné protizánětlivé léky (např. ibuprofen nebo diklofenak) může i tento léčivý přípravek

způsobit zvýšení krevního tlaku, a proto Vám Váš lékař doporučí jeho pravidelné měření.

Po užití celekoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně závažného zánětu

jater, poškození jater a selhání jater (z nichž některé byly smrtelné nebo vyžadovaly transplantaci

jater). Podle hlášení, která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních

nežádoucích účinků objevila během 1 měsíce od zahájení léčby.

V průběhu léčby přípravkem Celebrex může být obtížnější otěhotnět. Informujte lékaře o tom, že

plánujete otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže (viz bod Těhotenství a kojení).

Další léčivé přípravky a přípravek Celebrex

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval/a nebo které možná budete užívat.

warfarin nebo jiné přípravky ke snížení srážlivosti krve (používané k předcházení tvorby

krevních sraženin), včetně nových přípravků, jako je apixaban

ACE inhibitory ,antagonisté receptorů pro angiotensin II, beta-blokátory a diuretika (používané

k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání)

barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a některých poruch spánku)

karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých typů bolesti nebo deprese)

cyklosporin

takrolimus

(používané

potlačení

imunitního

systému,

např.

transplantacích)

dextromethorfan (používaný jako lék proti kašli)

diuretika (přípravky zvyšující vylučování moči)

flukonazol a rifampicin (používané k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí)

lithium (používané k léčbě deprese)

methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie)

další

léčivé

přípravky

k léčbě

deprese,

poruch

spánku,

vysokého

krevního

tlaku

nebo

nepravidelnosti srdečního rytmu

neuroleptika (používaná k léčbě mentálních poruch)

Přípravek Celebrex lze užívat s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (75 mg denně nebo nižší).

Před současným užíváním obou léků se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Plodnost

Protizánětlivé

léčivé

přípravky

včetně

přípravku

Celebrex

mohou

mít

vliv

Vaši

schopnost

otěhotnět. Informujte lékaře o tom, že plánujete otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže.

Těhotenství

Přípravek Celebrex Vám nesmí být podán, jste-li těhotná, nebo byste v průběhu léčby mohla otěhotnět

(např. ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět a neužívají vhodnou kontracepci). Otěhotníte-li v průběhu

léčby přípravkem Celebrex, přípravek dále neužívejte a poraďte se

se svým lékařem o jiných

možnostech léčby.

Kojení

Během léčby přípravkem Celebrex nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud při užívání přípravku Celebrex máte pocit závratí nebo se cítíte unaven/a, neřiďte dopravní

prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje do doby, než se budete opět cítit dobře.

Přípravek Celebrex obsahuje laktózu

Tobolky přípravku Celebrex obsahují laktózu. Pokud Vám lékař někdy sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3.

Jak se Celebrex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud se Vám zdá, že účinek přípravku Celebrex je příliš silný nebo

naopak nedostatečný, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku užívat. Vzhledem k tomu, že riziko nežádoucích účinků na srdce se

může s výší dávky a délkou užívání zvyšovat, je nezbytné, abyste užíval/a nejnižší dávku, která ještě

tlumí Vaši bolest, a to po co nejkratší nutnou dobu.

Tobolky se užívají perorálně (ústy). Tobolky je možné užít kdykoli během dne, s jídlem nebo bez

jídla. Snažte se ale užívat každou dávku přípravku Celebrex každý den ve stejnou dobu.

U pacientů, kteří mají obtíže spolknout tobolku, se může obsah tobolky smíchat s jablečnou šťávou,

rýžovou kaší, jogurtem či rozmačkaným banánem. V tom případě musí být pečlivě veškerý obsah

tobolky vsypán na čajovou lžičku s jablečnou šťávou, rýžovou kaší, jogurtem či rozmačkaným

banánem. Po podání je nutno zapít asi 240 ml vody. Obsah tobolky smíchaný s jablečnou šťávou,

rýžovou kaší či jogurtem je použitelný dalších 6 hodin při uchovávání v chladničce (2-8 °C) nebo při

uchovávání při teplotě do 25 °C. Obsah tobolky smíchaný s rozmačkaným banánem je použitelný

dalších 6 hodin pouze při uchovávání při teplotě do 25 °C, nelze jej uchovávat v chladničce.

Vysypaný obsah tobolky nežvýkejte ani nedrťte.

Pokud do dvou týdnů od začátku léčby nezaznamenáte zlepšení svého zdravotního stavu, kontaktujte

svého lékaře.

U osteoartrózy je obvyklá denní dávka 200 mg. U pacientů s potřebou vyšší dávky pro úlevu od

příznaků onemocnění je možné užít dávku 200 mg 2x denně.

jedna 200 mg tobolka 1x denně; nebo

jedna 100 mg nebo 200 mg tobolka 2x denně

U revmatoidní artritidy je obvyklá denní dávka 200 mg. Tuto dávku je později možné zvýšit na 200

mg 2x denně.

jedna 100 mg tobolka 2x denně; nebo

jedna 200 mg tobolka 2x denně

U ankylozující spondylitidy je doporučená denní dávka 200 mg. U pacientů s potřebou vyšší dávky

pro úlevu od příznaků onemocnění je možné užít dávku 400 mg.

jedna 200 mg nebo dvě 100 mg tobolky 1x denně

jedna 100 mg nebo 200 mg tobolka 2x denně

Onemocnění ledvin nebo jater: Ujistěte se, že Váš lékař ví, že trpíte onemocněním jater nebo ledvin,

protože Vám může snížit dávku přípravku Celebrex.

Užívání u starších pacientů, zvláště s hmotností nižší než 50 kg: jste-li starší 65 let, a zvláště vážíte-

li méně než 50 kg, může Vás lékař častěji a důkladněji sledovat.

Použití u dětí: Celebrex není určen pro podání dětem.

V žádném případě neužívejte více než 400 mg přípravku Celebrex denně.

Jestliže jste užil/a více přípravku Celebrex, než jste měl/a

Neužívejte více tobolek, než Vám bylo předepsáno. Pokud nedopatřením užijete více tobolek, oznamte

to co nejdříve svému lékaři nebo lékárníkovi nebo jděte na nejbližší pohotovost a vezměte svůj lék

s sebou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Celebrex

Pokud zapomenete užít tobolku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující

dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Celebrex

Náhlé

ukončení

léčby

přípravkem

Celebrex

může

vést

zhoršení

příznaků

Vaší

nemoci.

Nepřestávejte užívat přípravek Celebrex, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Váš lékař Vám před

ukončením léčby může doporučit postupné snižování dávky.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky uvedené níže byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali přípravek

Celebrex.

Nežádoucí

účinky

s vyšší četností

označené

hvězdičkou

(*)

byly

zaznamenány

u

pacientů, kteří užívali přípravek Celebrex k prevenci střevních polypů. Pacienti v těchto studiích

užívali přípravek Celebrex ve vysokých dávkách a dlouhodobě.

Přestaňte přípravek Celebrex užívat a obraťte se na svého lékaře ihned, jakmile zaznamenáte:

alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné dýchání

potíže se srdcem jako je bolest na hrudi

selhání jater (příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku - Vaše kůže nebo bělmo

očí vypadá žlutě)

kožní vyrážku, puchýře na kůži nebo se Vám olupuje kůže

prudkou bolest břicha nebo jakékoliv příznaky krvácení do žaludku nebo střev, jako např.

černou stolici nebo stolici s příměsí krve, případně zvracení krve

Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta z 10

vysoký krevní tlak, včetně zhoršení stávajícího vysokého krevního tlaku*

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů

zvracení*, bolesti břicha, průjem, špatné trávení, plynatost

ztížené polykání*

infarkt myokardu*

závrať, problémy se spánkem

dušnost*, zánět nosních dutin (zánět, ucpání nebo bolestivost dutin), ucpaný nos nebo rýma,

bolest v krku, kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce

zadržování tekutin v těle, otoky kotníků a nohou/rukou

kožní vyrážka, svědění

svalová ztuhlost

zhoršení existující alergie

infekce močového ústrojí

bolest hlavy

pocit na zvracení (nevolnost)

bolestivost kloubů

náhodné poranění

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů

cévní mozková příhoda*

změny ve výsledcích krevních testů funkce jater

změny ve výsledcích krevních testů funkce ledvin

úzkost, deprese, únava, ospalost, pocity brnění či svrbění

vysoké hladiny draslíku ve výsledcích krevních testů (můžete zaznamenat nevolnost, únavu,

svalovou slabost nebo bušení srdce)

neostré vidění, hučení v uších, boláky v dutině ústní, poruchy sluchu*

chudokrevnost (změny počtu červených krvinek, které mohou způsobit únavu a dušnost)

říhání, zácpa, zánět žaludeční sliznice (poruchy trávení, bolest břicha nebo zvracení), zhoršení

zánětu sliznice žaludku či střev

kopřivka (svědivá vyrážka)

křeče dolních končetin

srdeční selhání, bušení srdce, zrychlená srdeční frekvence

zánět oka

sípot

změna barvy kůže (tvorba modřin)

bolest na hrudi (nesouvisející se srdcem)

otok tváře

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů

zvýšená citlivost na světlo

snížení počtu bílých krvinek (které chrání organizmus před infekcí), snížení počtu krevních

destiček (zvýšená náchylnost k tvorbě modřin)

vředy/krvácení v zažívacím ústrojí (žaludku, jícnu, střevech), nebo proděravění střeva (může

způsobit bolest břicha, horečku, nevolnost, zvracení, neprůchodnost střev), tmavá nebo černá

stolice, zánět slinivky (může vést k bolesti břicha), zánět jícnu (může způsobit obtížné polykání)

nízká hladina sodíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit ztrátu chuti k jídlu, bolest

hlavy, nevolnost, slabost nebo křeče svalů)

porucha koordinace svalů

zmatenost, změny ve vnímání chuti

vypadávání vlasů

halucinace

krvácení v oku

zánět plic

nepravidelný srdeční rytmus

zrudnutí (návaly horka)

krevní sraženiny v plicních cévách. Příznaky mohou zahrnovat náhlou dušnost, bolest při

dýchání nebo kolaps

krvácení ze zažívacího ústrojí (žaludku či střev) (může vést k přítomnosti krve ve stolici nebo

zvracení), zánět tlustého střeva

zánět jater. Příznaky mohou zahrnovat pocit na zvracení (nevolnost), průjem, žloutenku (žluté

zabarvení kůže nebo očí), tmavou moč a světlou stolici, krvácení, svědění, zimnici.

náhlé selhání ledvin

menstruační poruchy

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla nebo obtížné dýchání

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000

závažné alergické reakce (mohou zahrnovat až smrtelný anafylaktický šok)

závažné kožní reakce jako je Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida a toxická

epidermální nekrolýza (může vyvolat vyrážku, tvorbu puchýřů nebo olupování kůže) a akutní

generalizovaná exantematózní pustulóza (tečkovité krvácení na sliznicích)

opožděná alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, otok obličeje, horečka, otok uzlin a

změny ve výsledcích krevních testů (např. jaterních funkcí nebo počtu krevních destiček)

nitrolební krvácení, které může způsobit i smrt

zánět mozkových blan (obal obklopující mozek a míchu)

selhání jater, poškození jater a těžký zánět jater (fulminantní zánět jater) (někdy smrtelný nebo

vyžadující transplantaci). Příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku, tmavou moč,

světlou stolici, krvácivost, svědění nebo zimnici.

onemocnění jater (jako je cholestáza a cholestatický zánět jater, které mohou být doprovázeny

příznaky jako změna zbarvení stolice, nevolnost a zežloutnutí kůže nebo očí)

zánět ledvin a jiné onemocnění ledvin (jako je nefrotický syndrom a syndrom minimálních

změn, které mohou být doprovázeny příznaky jako je zadržování tekutin, napěněná moč, únava

a ztráta chuti k jídlu)

epileptický záchvat nebo zhoršení epilepsie (častější a/nebo těžší záchvaty)

uzávěr tepny nebo žíly v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku

zánět cév (může způsobit horečku, bolest, tvorbu rudých skvrn na kůži)

snížení počtu bílých a červených krvinek a krevních destiček (může vyvolat únavu, tvorbu

modřin, časté krvácení z nosu a zvýšené riziku vzniku infekce)

svalová bolest a slabost

poruchy čichu

ztráta chuti

Nežádoucí účinky, u kterých nelze určit četnost

snížení plodnosti u žen (obvykle se po ukončení léčby vrátí do původního stavu)

V klinických studiích, kde byl přípravek Celebrex užíván v dávce 400 mg denně po dobu až 3 let

v jiných indikacích než je artritida nebo jiná revmatická onemocnění, byly pozorovány další,

níže uvedené nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů

onemocnění srdce (angina pectoris – bolesti na hrudi)

trávicí obtíže: příznaky podráždění střev (může zahrnovat bolest žaludku, průjem, poruchu

zažívání, plynatost)

tvorba ledvinových kamenů (může vést k bolesti břicha nebo zad, přítomnosti krve v moči),

potíže s močením

přírůstek tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů

hluboká žilní trombóza (krevní sraženina nejčastěji v dolní končetině, způsobující bolest, otok

nebo zčervenání lýtka nebo potíže s dýcháním)

žaludeční infekce (může způsobit podráždění nebo tvorbu vředů v žaludku nebo střevech)

zlomenina dolních končetin

pásový opar, infekce kůže, ekzém (suchá svědivá vyrážka), pneumonie (plicní infekce (možný

kašel, horečka, potíže s dýcháním))

sklivcové

vločky

způsobující

zastřené

nebo

zhoršené

vidění,

závrať

způsobená

poruchou

vnitřního ucha, bolestivé, zanícené nebo krvácející dásně, boláky v dutině ústní

časté noční močení, krvácení z hemoroidů, časté pohyby střev

tukové bulky v kůži nebo kdekoliv, cysta (nebolestivý otok na nebo u kloubů a šlach rukou nebo

nohou), nezřetelná řeč, neobvyklé nebo velmi silné krvácení z pochvy, bolest prsů

zvýšené hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo

zdravotní sestře.

Stejně postupujte

v případě jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Uchovávání přípravku Celebrex

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce.

Doba použitelnosti po smíchání obsahu tobolky s jablečnou šťávou, rýžovou kaší či jogurtem byla

prokázána na dobu 6 hodin při uchovávání při teplotě do 25 °C nebo při uchovávání v chladničce (2 –

8 °C).

Doba použitelnosti po smíchání obsahu tobolky s rozmačkaným banánem byla prokázána na dobu 6

hodin při uchovávání při teplotě do 25 °C, nelze uchovávat v chladničce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Celebrex obsahuje:

Léčivou látkou je celecoxibum.

Jedna tobolka přípravku Celebrex 100 mg obsahuje 100 mg celekoxibu.

Jedna tobolka přípravku Celebrex 200 mg obsahuje 200 mg celekoxibu.

Pomocnými látkami jsou:

Tobolky 100 mg: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon, sodná sůl kroskarmelosy a

magnesium-stearát. Plášť tobolek obsahuje želatinu, oxid titaničitý E171. Potisk tobolek - modrý

inkoust - obsahuje: šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30 %, indigokarmín (E 132).

Tobolky 200 mg: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon, sodná sůl kroskarmelosy a

magnesium-stearát. Plášť tobolek obsahuje želatinu, oxid titaničitý E171. Potisk tobolek - zlatý

inkoust - obsahuje: šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30 %, žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Celebrex vypadá a co obsahuje toto balení:

Celebrex 100 mg jsou neprůhledné, bílé tvrdé tobolky se dvěma modrými proužky označenými čísly

7767 a 100.

Celebrex 200 mg jsou neprůhledné, bílé tvrdé tobolky se dvěma zlatými proužky označenými čísly

7767 a 200.

Tobolky jsou balené v blistrech, jedno balení obsahuje 10, 20, 30, 50, 60 nebo 100 tobolek.

Na trhu nemusí být dostupná všechna balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

R-Pharm Germany GmbH, Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

9.9.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.