CEFTRIAXON KABI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CEFTRIAXON KABI Prášek pro infuzní roztok 2G
 • Dávkování:
 • 2G
 • Léková forma:
 • Prášek pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 5 Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CEFTRIAXON KABI Prášek pro infuzní roztok 2G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CEFTRIAXON
 • Přehled produktů:
 • CEFTRIAXON KABI

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 101/08-C
 • EAN kód:
 • 8595173620596
 • Poslední aktualizace:
 • 22-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls376419/2017

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Ceftriaxon Kabi 2 g,

prášek pro

in

fuzní

roztok

ceftriaxonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

po

užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ceftriaxon Kabi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftriaxon Kabi používat

Jak se přípravek Ceftriaxon Kabi používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ceftriaxon Kabi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ceftriaxon Kabi

a k

čemu se používá

Ceftriaxon Kabi je antibiotikum podávané dospělým a dětem (včetně novorozenců). Působí tak, že usmrcuje

bakterie způsobující infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.

Ceftriaxon Kabi se používá k léčbě infekcí následujících orgánů:

mozek (zánět mozkových blan)

plíce

střední ucho

břicho a břišní stěna (zánět pobřišnice)

močové cesty a ledviny

kosti a klouby

kůže nebo měkké tkáně

krev

srdce.

Lze jej podávat:

k léčbě specifických sexuálně přenosných infekcí (kapavka a syfilis)

k léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku způsobenou

bakteriální infekcí

k léčbě infekcí hrudníku u dospělých s chronickým zánětem průdušek

k léčbě lymské boreliózy (způsobené kousnutím klíštěte) u dospělých a dětí včetně novorozenců od 15

dní věku

při chirurgických zákrocích k prevenci infekcí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftriaxon Kabi

používat

Přípravek

Ceftriaxon Kabi

Vám nesmí být podán

:

jestliže jste alergický(á) na ceftriaxon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

jestliže jste měl(a) náhlou nebo vážnou alergickou reakci na penicilin nebo podobná antibiotika (jako

jsou cefalosporiny, karbapenemy nebo monobaktamy). Příznaky zahrnují náhlý otok hrdla nebo

obličeje, který způsobuje obtížné dýchání nebo polykání, náhlé otoky rukou, chodidel a kotníků a rychle

vzniklou závažnou vyrážku.

jestliže jste alergický(á) na lidokain a Ceftriaxon Kabi Vám má být podán injekcí do svalu.

Přípravek

Ceftriaxon Kabi

nesmí být podán novorozencům

:

jestliže se novorozenec narodil předčasně

jestliže má novorozenec (do věku 28 dnů) určité problémy s krví nebo žloutenku (zežloutnutí kůže nebo

očního bělma) nebo mu má být podán do žíly přípravek obsahující vápník.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Ceftriaxon Kabi se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

jestliže jste nedávno dostal(a) nebo se chystáte užívat přípravky obsahující vápník

jestliže jste nedávno měl(a) průjem po užívání antibiotika, jestliže jste někdy měl(a) střevní problémy,

zejména kolitidu (zánět tlustého střeva)

jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami

jestliže máte žlučníkové nebo ledvinové kameny

jestliže máte jiná onemocnění, jako například hemolytickou anémii (snížení počtu červených krvinek,

které může vést k zežloutnutí kůže a způsobit slabost a dušnost)

jestliže jste na dietě s nízkým přísunem sodíku.

Jestliže potřebujete vyšetření krve nebo moči

Jestliže je Vám dlouhodobě podáván přípravek Ceftriaxon Kabi, můžete potřebovat pravidelná vyšetření

krve. Přípravek Ceftriaxon Kabi může ovlivnit výsledky stanovení cukru v moči a vyšetření krve nazývané

Coombsův test. Před vyšetřením:

Informujte osobu, která odebírá vzorek, že používáte Ceftriaxon Kabi.

Pokud jste diabetik (máte cukrovku) a užíváte-li ceftriaxon, nebo potřebujete-li mít sledovanou hladinu

glukózy v krvi, nepoužívejte systémy pro monitorování hladiny glukózy v krvi, které by mohly měřit obsah

glukózy v krvi nesprávně. Používáte-li tyto systémy, zkontrolujte návod k použití a zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry. V případě potřeby mají být použity alternativní metody.

Děti

Před podáním přípravku Ceftriaxon Kabi Vašemu dítěti se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou:

jestliže byl Vašemu dítěti nedávno podán nebo mu má být podán do žíly přípravek obsahující vápník.

Další léčivé přípravky a Ceftriaxon Kabi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Zejména

informujte

svého

lékaře

nebo

lékárníka,

pokud

užíváte

kterýkoli

z následujících

léčivých

přípravků:

antibiotikum ze skupiny nazývané aminoglykosidy

antibiotikum nazývané chloramfenikol (používá se k léčbě infekcí, zejména infekcí očí).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Lékař posoudí prospěšnost léčby přípravkem Ceftriaxon Kabi pro Vás a s riziko pro Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ceftriaxon Kabi může způsobovat závratě. Jestliže máte závratě, neřiďte dopravní prostředky ani

neobsluhujte přístroje či stroje. Pokud máte tyto příznaky, poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Ceftriaxon Kabi obsahuje sodík

Přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g obsahuje 7,2 mmol (166 mg) sodíku v jedné dávce. Toto je nutné brát v úvahu

u pacientů s kontrolovanou sodíkovou dietou.

3. Jak j

e přípravek Ceftriaxon Kabi podáván

Přípravek Ceftriaxon Kabi obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Může být podáván jako intravenózní

infuze („kapačka“) nebo jako injekce přímo do žíly či svalu. Přípravek Ceftriaxon Kabi připravuje lékař,

lékárník nebo zdravotní sestra a nesmí být mísen nebo podán současně s injekcemi obsahujícími vápník. -

Obvyklá dávka

Váš lékař rozhodne o tom, jaká dávka přípravku Ceftriaxon Kabi je pro Vás správná. Dávka bude záviset

na závažnosti a typu infekce; na tom, zda užíváte nějaká další antibiotika; na Vaší váze a věku; na tom, jak

dobře fungují Vaše ledviny a játra. Počet dnů nebo týdnů, kdy Vám bude podáván Ceftriaxon Kabi, závisí

na tom, jaký druh infekce máte.

Dospělí, starší pacienti a děti ve věku od 12 let s tělesnou hmotností vyšší nebo rovnou

50

kilogramů

(kg):

1 až 2 g jednou denně v závislosti na závažnosti a typu infekce. Jestliže máte závažnou infekci, Váš

lékař Vám podá vyšší dávku (až 4 g jednou denně). Pokud je Vaše denní dávka vyšší než 2 g, je možné

ji podávat jako jednu dávku jednou denně nebo jako dvě oddělené dávky.

Novorozenci, kojenci

a dět

i

ve věku od 15

dnů do 12

let s

tělesnou hmotností do 50

kg:

50 až 80 mg přípravku Ceftriaxon Kabi na jeden kilogram tělesné hmotnosti dítěte jednou denně

v závislosti na závažnosti a typu infekce. Jestliže máte závažnou infekci, Váš lékař Vám podá vyšší

dávku až 100 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti do maximální dávky 4 g jednou denně. Pokud je

Vaše denní dávka vyšší než 2 g, je možné ji podávat jako jednu dávku jednou denně nebo jako dvě

oddělené dávky.

Dětem s tělesnou hmotností 50 kg nebo vyšší se podává obvyklá dávka pro dospělé.

Novorozenci (0-

14 dnů)

20 až 50 mg přípravku Ceftriaxon Kabi na jeden kilogram tělesné hmotnosti dítěte jednou denně

v závislosti na závažnosti a typu infekce.

Maximální denní dávka nemá být vyšší než 50 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti dítěte.

Pacienti, kteří mají problémy s játry nebo ledvinami

Může Vám být podána odlišná dávka než obvykle. Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Ceftriaxon Kabi

potřebujete, a podle toho, jak závažné je Vaše onemocnění jater a ledvin, Vás bude pečlivě sledovat.

Jestliže Vám bylo podáno

více přípravku Ceftriaxon Kabi, než měl(

o)

Jestliže jste omylem obdržel(a) vyšší množství než je předepsaná dávka, ihned kontaktujte svého lékaře

nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ceftriaxon Kabi

Jestliže vynecháte injekci, musíte ji dostat co nejdříve. Jestliže se však blíží čas následující injekce,

zapomenutou injekci vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku (nepoužívejte dvě injekce současně),

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ceftriaxon Kabi

Nepřestávejte používat přípravek Ceftriaxon Kabi, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař. Máte-li jakékoli

další otázky ohledně používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

U tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Závažné alergické reakce (

frekvence

není známa,

z

dostupných údajů

nelze určit

)

Jestliže máte závažnou alergickou reakci, informujte ihned svého lékaře.

Mezi její známky mohou patřit:

náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. Ten může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním.

náhlý otok rukou, chodidel a kotníků.

Závažné kožní vyrážky (

frekvence

není známa,

z

dostupných údajů

nelze určit

)

Jestliže se u Vás objeví závažná kožní vyrážka, informujte ihned svého lékaře.

Mezi její známky mohou patřit rychlý vznik závažné vyrážky, s puchýři nebo olupováním kůže a

případně puchýře v ústech.

Další možné nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až

u 1 z 10 osob)

Abnormality bílých krvinek (například pokles leukocytů a vzestup eozinofilů) a krevních destiček

(pokles trombocytů).

Řídká stolice nebo průjem.

Změny výsledků krevních testů jaterních funkcí.

Vyrážka.

Méně časté (mohou se vyskytnout až

u 1 ze 100 osob)

Plísňové infekce (například moučnivka).

Snížený počet bílých krvinek (granulocytopenie).

Snížený počet červených krvinek (anémie).

Problémy se srážením krve. Mezi známky mohou patřit snadná tvorba modřin a bolesti a otok kloubů.

Bolesti hlavy.

Závratě.

Pocit nucení ke zvracení nebo zvracení.

Pruritus (svědění).

Bolest nebo pocit pálení podél žíly, kam byl podán Ceftriaxon Kabi. Bolest v místě podání injekce.

Vysoká teplota (horečka).

Abnormální test funkce ledvin (zvýšený kreatinin v krvi).

Vzácné

(mohou se vyskytnout

u 1 z 1 000 osob)

Zánět tlustého střeva (tračníku). Mezi známky patří průjem, obvykle s krví a hledem, bolesti žaludku a

horečka.

Dechové obtíže (bronchospasmus).

Kopřivka (vyrážka s tvorbou pupenů), která může pokrývat velkou část Vašeho těla, svědění a otok.

Krev nebo cukr v moči.

Edém (hromadění tekutin).

Třesavka.

Není známo (

z

dostupných údajů nelze určit

)

Druhotná infekce, která nemusí reagovat na dříve předepsaná antibiotika.

Forma anémie, při které dochází k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).

Závažný pokles počtu bílých krvinek (agranulocytóza).

Křeče.

Závrať (pocit točení hlavy).

Zánět slinivky břišní (pankreatitida). Známky zahrnují silnou bolest v oblasti žaludku, která vyzařuje

do zad.

Zánět slizniční výstelky v ústech (stomatitida).

Zánět jazyka (glositida) Mezi známky patří otok, zarudnutí a bolestivost jazyka.

Problémy se žlučníkem, které mohou způsobovat bolest, pocit nucení ke zvracení a zvracení.

Neurologická porucha, která se může vyskytnout u novorozenců s těžkou žloutenkou (jádrový ikterus).

Problémy s ledvinami způsobené depozity vápenaté soli ceftriaxonu. Močení může být bolestivé nebo

množství moči může být malé.

Falešně pozitivní výsledek Coombsova testu (test na některé problémy s krví).

Falešně pozitivní výsledek testu na galaktosemii (abnormální nahromadění cukru galaktózy).

Ceftriaxon Kabi může interferovat s některými typy testů na krevní glukózu – prosím, poraďte se se

svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Ceftriaxon Kabi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

obalu

„EXP“.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Jakmile se z ceftriaxonu, prášku, připraví roztok, má být tento roztok okamžitě použit. Nicméně roztok

může být uchováván až 12 hodin při teplotě do 25 °C nebo po dobu 2 dnů při teplotě od 2 °C do 8 °C.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zakalený. Roztok musí být naprosto čirý.

Veškeré zbylé množství roztoku musí být zlikvidováno.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Ceftriaxon Kabi obsahuje

Léčivou látkou je ceftriaxonum dinatricum ekvivalentní ceftriaxonum 2 g. Obsah sodíku je 166 mg/injekční

lahvička.

Jak přípravek

Ceftriaxon Kabi

vypadá a co obsahuje toto balení

Roztoky mohou být bezbarvé až slabě nažloutlé barvy.

Ceftriaxon Kabi, prášek pro infuzní roztok, je dostupný v balení po 5, 7 nebo 10 skleněných injekčních

lahvičkách obsahujících prášek a uzavřených pryžovou zátkou s hliníkovým víčkem. Ne všechny velikosti

balení jsou vždy na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A., Lagedo,3465-157 Santiago de Besteiros, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Ceftriaxon Kabi 2g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgie

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2g poeder voor oplossing voor infusie

Česká republika

Ceftriaxon Kabi 2 g, prášek pro infuzní roztok

Dánsko

Ceftriaxon Fresenius Kabi

Estonsko

Ceftriaxone Kabi 2 g

Finsko

Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Německo

Ceftriaxon Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Řecko

Ceftriaxone Kabi 2g, κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Maďarsko

Ceftriaxon Kabi 2 g por oldatos infúzióhoz

Itálie

Ceftriaxone FKI

Lucembursko

Ceftriaxon Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Litva

Ceftriaxone Kabi 2 g milteliai infuziniam tirpalui

Lotyšsko

Ceftriaxone Kabi 2 g pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Nizozemsko

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2g poeder voor oplossing voor infusie

Norsko

Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Polsko

Ceftriaxone Kabi

Portugalsko

CEFTRIAXONA KABI

Slovenská republika

Ceftriaxon Kabi 2 g

Švédsko

Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g, pulver till infusionsvätska, lösning

Tato příbalová

informace byla naposled

y revidována

: 3. 1. 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Ceftriaxon Kabi 2

g, prášek pro infuzní roztok

Úplné informace pro předepisování naleznete v souhrnu údajů o přípravku.

Způsob podání

Ceftriaxon Kabi lze podávat intravenózní infuzí po dobu alespoň 30 minut (preferovaný způsob podání),

pomalou intravenózní injekcí po dobu 5 minut, nebo hlubokou intramuskulární injekcí. Intravenózní

intermitentní injekce se podává po dobu 5 minut nejlépe do větší žíly. Intravenózní dávky 50 mg/kg nebo

vyšší se u kojenců a dětí ve věku do 12 let podávají infuzí. U novorozenců se intravenózní dávky podávají

po dobu 60 minut, aby se snížilo případné riziko bilirubinové encefalopatie (viz bod 4.3 a 4.4 v SmPC).

Intramuskulární injekce se podávají hluboko do bříška relativně velkého svalu; do jednoho místa se nemá

podávat více než 1 g. Pokud intravenózní způsob podání není možný, nebo je pro pacienta méně vhodný, je

třeba zvážit intramuskulární podání. Intravenózní podání se má použít u dávek vyšších než 2 g

Jestliže je jako rozpouštědlo používán lidokain, výsledný roztok nesmí být v žádném případě podán

intravenózně (viz bod 4.3 v SmPC). Je třeba zvážit informace v souhrnu údajů o přípravku pro lidokain.

Ceftriaxon je kontraindikován u novorozenců ve věku ≤ 28 dnů, kteří potřebují (nebo u kterých se

předpokládá, že budou potřebovat) léčbu intravenózními roztoky obsahujícími vápník, včetně kontinuálních

infuzí obsahujícími vápník, jako je tomu například při parenterální výživě, vzhledem k riziku precipitace

vápenaté soli ceftriaxonu (viz bod 4.3 v SmPC).

Roztoky pro ředění obsahující vápník (např. Ringerův roztok nebo Hartmannův roztok) nesmí být

používány k rekonstituci obsahu injekčních lahviček s ceftriaxonem ani k dalšímu ředění rekonstituovaného

roztoku pro intravenózní podání, protože se může vytvořit precipitát. K precipitaci vápenaté soli ceftriaxonu

může dojít i po smíchání ceftriaxonu s roztoky obsahujícími vápník ve stejné lince pro intravenózní podání.

Proto nesmí být ceftriaxon mísen ani současně podáván s roztoky obsahujícími vápník (viz body 4.3, 4.4 a

6.2 v SmPC).

V předoperační profylaxi infekcí místa chirurgického zákroku se ceftriaxon podává 30-90 minut před

chirurgickým zákrokem.

Návod k

použití

Rekonstituovaný roztok se má protřepávat po dobu 60 vteřin, aby se ceftriaxon úplně rozpustil.

Byla prokázána kompatibilita s následujícími roztoky:

0,9% roztok NaCl (9 mg/ml)

5% glukóza (50 mg/ml)

Intravenózní infuze:

Rozpouštědlo

Ceftriaxon ve formě

prášku

Objem rozpouštědla

Přibližná koncentrace

ceftriaxonu

v konečném roztoku

0,9% roztok NaCl

40 ml

50 mg/ml

5% roztok glukózy

40 ml

50 mg/ml

Infuze se podává po dobu nejméně 30 minut.

Rekonstituované roztoky mají být vizuálně zkontrolovány. Použít se může jen čirý roztok bez částic.

Rekonstituovaný roztok je určen pouze na jedno použití a veškerý nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Inkompatibility

Podle

údajů

z literatury

není

ceftriaxon

kompatibilní

s amsakrinem,

vankomycinem,

flukonazolem,

aminoglykosidy a labetalolem.

Roztoky s obsahem ceftriaxonu nesmí být míseny ani přidávány k jiným přípravkům kromě těch, které jsou

uvedeny

v bodě 6.6.

Zejména

roztoky

ředění

obsahující

vápník

(např.

Ringerův

roztok

nebo

Hartmannův roztok) nesmí být používány k rekonstituci injekčních lahviček s ceftriaxonem ani k dalšímu

ředění rekonstituovaného roztoku pro intravenózní podání, protože se může vytvořit precipitát. Ceftriaxon

nesmí být mísen ani podáván současně s roztoky obsahujícími vápník včetně celkové parenterální výživy.

Rek

onstituovaný roztok

Chemická a fyzikální stabilita byly stanoveny na 12 hodin při teplotě 25 °C a 2 dny při teplotě 2 °C až 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, zodpovídá za

dobu a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím uživatel a normálně by doba neměla být

delší než 24 hodin při teplotě 2-8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Podmínky uchovávání

rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3.