Cefshot Dry Cow

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cefshot Dry Cow 250 mg
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cefshot Dry Cow 250 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v období stání na sucho
 • Terapeutické oblasti:
 • První generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • 9904931 - 24 x 3 g - aplikátor - -; 9904932 - 120 x 3 g - aplikátor - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/028/16-C
 • Datum autorizace:
 • 06-04-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

CEFSHOT DC 250 mg intramamární suspenze pro skot

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Cross Vet Pharm Group, Ltd.

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEFSHOT DC 250 mg intramamární suspenze pro skot

Cefalonium (ut cefalonium dihydricum)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 3g intramamární injektor obsahuje:

Léčivá látka:

Cefalonium 250 mg (ut cefalonium dihydricum)

Bělavá až nahnědlá suspenze

4.

INDIKACE

Léčba subklinické mastitidy v období zaprahnutí a prevence nových bakteriálních infekcí vemene

nelaktujících

dojnic způsobené bakteriemi

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Trueperella pyogenes, Escherichia coli

a

Klebsiella spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporiny, jiná beta-laktamová antibiotika nebo na

některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech byly pozorovány u některých zvířat okamžité reakce přecitlivělosti

(neklid, třes, otok mléčné žlázy, očních víček a pysků). Tyto reakce mohou vést k úhynu.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice v zaprahnutí).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání.

Jednorázová dávka odpovídající obsahu jednoho injektoru (250 mg cefalonium) se použije do

strukového kanálku každé čtvrtě okamžitě po posledním dojení v laktaci.

Po ukončení dojení důkladně vyčistěte a vydezinfikujte důkladně konec struku čisticí utěrkou, která

je součástí balení. Uchopte pevně injektor do jedné ruky a tlakem palce úplně odstraňte zátku.

Dbejte na to, abyste nekontaminovali zakončení injektoru. Neohýbejte zakončení injektoru.

Vsuňte do strukového kanálku a vyviňte stálý tlak na píst injektoru, dokud není podána celá dávka.

Jednou rukou držte konec struku a druhou jemně masírujte směrem nahoru, abyste usnadnili

proniknutí antibiotika do čtvrti. Po podání je vhodné ponořit struky do k tomu určeného

antiseptického prostředku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

21 dní.

Mléko:

96 hodin po otelení, pokud je doba zaprahnutí delší než 54 dní

58 dní po aplikaci, pokud je doba zaprahnutí kratší nebo rovna 54 dní.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce

nebo nádobě a na intramamárním injektoru po „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem

v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Použití přípravku by mělo být založeno na výsledku testu citlivosti bakterií izolovaných

z konkrétního zvířete. Není-li to možné, léčba by měla být založena na základě místní (regionální,

na úrovni farmy) epidemiologické informace o citlivosti cílových bakterií.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku (SPC), může

zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na cefalonium a snížit účinnost terapie jinými beta-laktamy.

Účinnost přípravku byla stanovena pouze pro patogeny uvedené v bodě 4 „Indikace“. V důsledku

toho může po zaprahnutí dojít k závažné akutní mastitidě (potenciálně fatální) způsobené jinými

patogeny, zejména Pseudomonas aeruginosa.

Za účelem snížení tohoto rizika by měly být

dodržovány správné hygienické postupy; dojnice by měly být ustájeny v prostoru s dobrou

hygienou daleko od dojírny a pravidelně kontrolovány několik dní po zaprahnutí.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití si umyjte ruce.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu s kůží vyvolat

přecitlivělost. Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny

a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo

doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte

maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo

potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Laktace:

Nepoužívat během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Cefalosporiny nesmějí být podávány současně s bakteriostatickými antimikrobiky.

Současné užívání cefalosporinů a nefrotoxických léčiv může zvyšovat renální toxicitu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Neuplatňuje se.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení:

24 intramamárních injektorů v papírové krabičce.

120 intramamárních injektorů v nádobě.

Všechny velikosti balení obsahují čistící utěrky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com

20-7-2016

Marketing authorisation for medicine for cows suspended in the EU/EEA

Marketing authorisation for medicine for cows suspended in the EU/EEA

On 14 July 2016, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) recommended that the marketing authorisation for the centrally authorised medicinal product Velactis (cabergoline) be suspended temporarily. Velactis is used to reduce milk production in dairy cows at the time of drying off. The recommendation follows reports of serious adverse events after treatment with Velactis.

Danish Medicines Agency

21-6-2016

Use of medicine for cows suspended

Use of medicine for cows suspended

Today, the Danish Medicines Agency has decided to suspend the use of the veterinary medicine Velactis, which is used to reduce milk production (drying-off) in dairy cows.

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.