Cefquinor LC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cefquinor LC 75 mg
 • Léková forma:
 • Intramamární mast
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cefquinor LC 75 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Čtvrtá generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • 9903716 - 1 x 12 aplikátor - - - -; 9903717 - 1 x 24 aplikátor - - - -; 9903718 - 1 x 36 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/072/14-C
 • Datum autorizace:
 • 23-09-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

cz_vet_96_072_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cefquinor LC 75 mg intramamární mast pro krávy v laktaci

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works,

Newry,

County Down,

Severní Irsko

BT35 6 JP

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cefquinor LC 75 mg intramamární mast pro krávy v laktaci

Cefquinomum (ut sulfas)

Přípravek s indikačním omezením.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Jedena 8g aplikátor obsahuje:

Účinná látka:

Cefquinomum:

75 mg

(ut cefquinomi sulfas)

Našedlá homogenní olejovitá mast.

4.

INDIKACE

Léčba klinických mastitid u laktujících krav, způsobených mikroorganismy citlivými na cefchinom,

jmenovitě Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte

v případě

přecitlivělosti

antibiotika

skupiny

cefalosporinů

nebo

ostatní

betalaktamová antibiotika nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech byly po podání intramamárních přípravků obsahujících cefchinom u zvířat

zaznamenány anafylaktické reakce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

cz_vet_96_072_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

Skot (krávy v laktaci)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obsah jednoho aplikátoru jemně vytlačit do struku postižené čtvrtě každých 12 hodin po každém

ze tří po sobě následujících dojení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Intramamární podání. Aplikátor je určen výhradně pro jednorázové použití. Částečně použité aplikátory

je nutné zlikvidovat.

Vydojte postiženou čtvrť (postižené čtvrtě). Po důkladném očistění a dezinfekci struku a ústí struku,

jemně vytlačte obsah jednoho aplikátoru do každé postižené čtvrtě. Jemnou masáží struku a vemene

postiženého zvířete zajistěte rozptýlení přípravku v ošetřené čtvrti.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 4 dny

Mléko: 5 dnů (120 hodin)

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

aplikátoru po „EXP“.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro použití u zvířat:

Použití přípravku má být vyhrazeno pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu, nebo se

očekává, že budou mít slabou odezvu na jiné farmakologické skupiny antimikrobiálních látek nebo beta-

laktamová antimikrobika s úzkým spektrem účinku.

Přípravek se používá na základě stanovení citlivosti bakterií izolovaných od ošetřovaného zvířete. Pokud

takový postup není možný, musí být léčba založena na místní epidemiologické informaci (na úrovni

regionu, hospodářství) o citlivosti cílových bakterií.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu principy oficiální a národní antibiotické politiky.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v souhrnu údajů o přípravku (SPC) může způsobit

nárůst prevalence kmenů bakterií rezistentních na cefchinom a může snižovat účinnost léčby ostatními

cefalosporiny z důvodu možné zkřížené rezistence.

Nepoužívat čistící ubrousky na struky s lézemi.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V průběhu aplikace přípravku musí být z důvodu zabránění zasažení kůže vždy používány ochranné

rukavice.

Peniciliny

cefalosporiny

mohou

injekci,

inhalaci,

požití

nebo

kožním

kontaktu

vyvolat přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech závažné.

cz_vet_96_072_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

Nemanipulujte s tímto přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno

s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte maximálně

obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže s dýcháním jsou

vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Po použití čistících ubrousků si umyjte ruce. Pokud je vám známo nebo existuje podezření, že vám

isopropylalkohol dráždí kůži, používejte ochranné rukavice.

Použití v průběhu březosti a laktace

Přípravek je určen k použití v průběhu laktace. Nejsou dostupné informace indikující o reprodukční

toxicitu (včetně teratogenity) u skotu.

Studie reprodukční toxicity u laboratorních zvířat nepodaly důkaz o negativních účincích cefchinomu na

reprodukci ani o teratogenním potenciálu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nejsou očekávány žádné příznaky a v případě předávkování není třeba přijímat naléhavá léčebná

opatření.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Je známo, že u bakterií citlivých na skupinu cefalosporinů existuje zkřížená citlivost na cefalosporiny.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

8g intramamární aplikátory skládající se z bílých neprůhledných válců z polyetylénu nízké hustoty

(LDPE) s bílými neprůhlednými písty z polyetylénu nízké hustoty (LDPE) a bílými neprůhlednými

(HDPE) krytkami.

Krabičky s 12, 24 a 36 aplikátory obsahující 12, 24 nebo 36 jednotlivě zabalených čistících ubrousků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Distributor

SAMOHÝL, a.s.

Smetanova 1058

cz_vet_96_072_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

Lomnice nad Popelkou 512 51

Česká republika

Tel: +420 481 653 111

cz_vet_96_072_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC