Cefimam LC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cefimam LC 75 mg
 • Léková forma:
 • Intramamární mast
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cefimam LC 75 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Čtvrtá generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • 9903846 - 8 x 12 g - aplikátor - -; 9903847 - 8 x 24 g - aplikátor - -; 9903848 - 8 x 36 g - aplikátor - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/084/14-C
 • Datum autorizace:
 • 06-11-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cefimam LC, 75 mg intramamární mast

Přípravek s indikačním omezením

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE 

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Norbrook Laboratories Limited

Station Works,

Newry,

County Down,

Severní Irsko

BT35 6 JP

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cefimam LC, 75 mg intramamární mast pro krávy v laktaci

Cefquinomum (ut sulfas)

Přípravek s indikačním omezením

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Jeden 8g aplikátor obsahuje:

Účinná látka:

Cefquinomum:  75 mg

(ut cefquinomi sulfas)

Našedlá homogenní olejovitá mast.

4. INDIKACE

Léčba klinických mastitid u laktujících krav, způsobených mikroorganismy citlivými na cefchinom, 

jmenovitě Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli.

5.  KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na antibiotika ze skupiny cefalosporinů nebo ostatní  

betalaktamová antibiotika nebo na některou z pomocných látek. 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech byly po podání intramamárních přípravků obsahujících cefchinom u 

zvířat zaznamenány anafylaktické reakce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této 

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

Skot (krávy v laktaci)

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obsah jednoho aplikátoru jemně vytlačit do struku postižené čtvrtě každých 12 hodin po každém 

ze tří po sobě následujících dojení.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Intramamární podání. Aplikátor je určen výhradně pro jednorázové použití. Částečně použité aplikátory 

je nutné neškodně odstranit.

Vydojte postiženou čtvrť (postižené čtvrtě). Po důkladném očistění a dezinfekci struku a ústí struku, 

jemně vytlačte obsah jednoho aplikátoru do každé postižené čtvrtě. Jemnou masáží struku a vemene 

postiženého zvířete zajistěte rozptýlení přípravku v ošetřené čtvrti.

10. OCHRANNÁ LHŮTA 

Maso: 4 dny

Mléko: 5 dnů (120 hodin)

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte  při teplotě do 30 °C. 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a 

aplikátoru po „EXP“.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro použití u zvířat:

Použití přípravku má být vyhrazeno pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu, nebo se

očekává,  že budou mít slabou odezvu na jiné farmakologické  skupiny antimikrobiálních látek nebo

beta-laktamová antimikrobika s úzkým spektrem účinku. 

Přípravek   se   používá   na   základě   stanovení   citlivosti   bakterií   izolovaných   od   ošetřovaného   zvířete.

Pokud takový postup není možný, musí být léčba založena na místní epidemiologické informaci (na

úrovni regionu, hospodářství) o citlivosti cílových bakterií.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu principy oficiální, národní a místní antibiotické

politiky.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v souhrnu údajů o přípravku (SPC) může způsobit

nárůst prevalence kmenů bakterií rezistentních na cefchinom a může snižovat účinnost léčby ostatními

cefalosporiny z důvodu možné zkřížené rezistence. 

Nepoužívat čistící ubrousky na struky s lézemi.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V průběhu aplikace přípravku musí být z důvodu zabránění zasažení kůže vždy používány ochranné 

rukavice. 

Peniciliny   a   cefalosporiny   mohou   po   injekci,   inhalaci,   požití   nebo   po   kožním   kontaktu   vyvolat

přecitlivělost (alergii). Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny  

a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech závažné.

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

1. Nemanipulujte   s tímto   přípravkem,   pokud   víte,   že   jste   přecitlivělí,   nebo   pokud   vám   bylo

doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat. 

2. Při   manipulaci   s přípravkem   dodržujte   všechna   doporučená   bezpečnostní   opatření   a   buďte

maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

3. Pokud   se   po   přímém   kontaktu   s přípravkem   objeví   příznaky   jako   např.   kožní   vyrážka,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže

s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči. 

Po použití čistícího brousku si umyjte ruce a v případě známé nebo předpokládané přecitlivělosti

kůže na izopropylalkohol používejte ochranné rukavice. 

Použití v průběhu březosti a laktace 

Přípravek   je   určen   k  použití   v  průběhu  laktace.   Nejsou   dostupné   informace   indikující   reprodukční

toxicitu (včetně teratogenity) u skotu.

Studie reprodukční toxicity u laboratorních zvířat nepodaly důkaz o negativních účincích cefchinomu

na reprodukci ani o teratogenním potenciálu.

                                                                                                                            

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)                                                                                     

Nejsou očekávány žádné příznaky a v případě předávkování není třeba přijímat naléhavá léčebná 

opatření. 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Je známo, že u bakterií citlivých na skupinu cefalosporinů existuje křížová citlivost na cefalosporiny. 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být 

likvidován podle místních právních předpisů. 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

8g intramamární aplikátory skládající se z bílých neprůhledných válců z polyetylénu nízké hustoty 

(LDPE) s bílými neprůhlednými písty z polyetylénu nízké hustoty (LDPE) a bílými neprůhlednými 

(HDPE) krytkami.

Krabičky s 12, 24 a 36 aplikátory obsahující 12, 24 nebo 36 jednotlivě zabalených čistících ubrousků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Distributor

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

SAMOHÝL, a.s.

Smetanova 1058 

Lomnice nad Popelkou 512 51

Česká republika

Tel: +420 481 653 111

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC