Cefimam LC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cefimam LC 75 mg
 • Léková forma:
 • Intramamární mast
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cefimam LC 75 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Čtvrtá generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • 9903846 - 8 x 12 g - aplikátor - -; 9903847 - 8 x 24 g - aplikátor - -; 9903848 - 8 x 36 g - aplikátor - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/084/14-C
 • Datum autorizace:
 • 06-11-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B.PŘÍBALOVÁINFORMACE

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

PŘÍBALOVÁINFORMACE

CefimamLC,75mgintramamárnímast

Přípraveksindikačnímomezením

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSENESHODUJE

NorbrookLaboratoriesLimited

StationWorks,

Newry,

CountyDown,

SeverníIrsko

BT356JP

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

CefimamLC,75mgintramamárnímastprokrávyvlaktaci

Cefquinomum(utsulfas)

Přípraveksindikačnímomezením

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Léčiválátka:

Jeden8gaplikátorobsahuje:

Účinnálátka:

Cefquinomum: 75mg

(utcefquinomisulfas)

Našedláhomogenníolejovitámast.

4. INDIKACE

Léčbaklinickýchmastitidulaktujícíchkrav,způsobenýchmikroorganismycitlivýminacefchinom,

jmenovitěStaphylococcusaureus,Streptococcusuberis,Streptococcusdysgalactiae,Escherichiacoli.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívejtevpřípaděpřecitlivělostinaantibiotikazeskupinycefalosporinůneboostatní

betalaktamováantibiotikanebonaněkterouzpomocnýchlátek.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Vevelmivzácnýchpřípadechbylypopodáníintramamárníchpřípravkůobsahujícíchcefchinomu

zvířatzaznamenányanafylaktickéreakce.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

Skot(krávyvlaktaci)

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Obsahjednohoaplikátorujemněvytlačitdostrukupostiženéčtvrtěkaždých12hodinpokaždém

zetříposoběnásledujícíchdojení.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Intramamárnípodání.Aplikátorjeurčenvýhradněprojednorázovépoužití.Částečněpoužitéaplikátory

jenutnéneškodněodstranit.

Vydojtepostiženoučtvrť(postiženéčtvrtě).Podůkladnémočistěníadezinfekcistrukuaústístruku,

jemněvytlačteobsahjednohoaplikátorudokaždépostiženéčtvrtě.Jemnoumasážístrukuavemene

postiženéhozvířetezajistěterozptýlenípřípravkuvošetřenéčtvrti.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Maso:4dny

Mléko:5dnů(120hodin)

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo30°C.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičcea

aplikátorupo„EXP“.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníupozorněnípropoužitíuzvířat:

Použitípřípravkumábýtvyhrazenoproléčbuklinickýchpřípadů,kterémajíslabouodezvu,nebose

očekává,žebudoumítslabouodezvunajinéfarmakologickéskupinyantimikrobiálníchláteknebo

beta-laktamováantimikrobikasúzkýmspektremúčinku.

Přípraveksepoužívánazákladěstanovenícitlivostibakteriíizolovanýchodošetřovanéhozvířete.

Pokudtakovýpostupnenímožný,musíbýtléčbazaloženanamístníepidemiologickéinformaci(na

úrovniregionu,hospodářství)ocitlivosticílovýchbakterií.

Připoužitítohotopřípravkubymělybýtvzatyvúvahuprincipyoficiální,národníamístníantibiotické

politiky.

Použitípřípravkuvrozporuspokynyuvedenýmivsouhrnuúdajůopřípravku(SPC)můžezpůsobit

nárůstprevalencekmenůbakteriírezistentníchnacefchinomamůžesnižovatúčinnostléčbyostatními

cefalosporinyzdůvodumožnézkříženérezistence.

Nepoužívatčistícíubrouskynastrukyslézemi.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům:

Vprůběhuaplikacepřípravkumusíbýtzdůvoduzabráněnízasaženíkůževždypoužíványochranné

rukavice.

Penicilinyacefalosporinymohoupoinjekci,inhalaci,požitínebopokožnímkontaktuvyvolat

přecitlivělost(alergii).Přecitlivělostnapenicilinymůževéstkezkříženýmreakcímscefalosporiny

anaopak.Alergickéreakcenatytolátkymohoubýtvněkterýchpřípadechzávažné.

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

1.Nemanipulujtestímtopřípravkem,pokudvíte,žejstepřecitlivělí,nebopokudvámbylo

doporučenospřípravkytohototypunepracovat.

2.Přimanipulacispřípravkemdodržujtevšechnadoporučenábezpečnostníopatřeníabuďte

maximálněobezřetní,abynedošlokpřímémukontaktu.

3.Pokudsepopřímémkontaktuspřípravkemobjevípříznakyjakonapř.kožnívyrážka,

vyhledejtelékařskoupomocaukažtelékařitotoupozornění.Otokobličeje,rtůaočínebopotíže

sdýchánímjsouvážnépříznakyavyžadujíokamžitoulékařskoupéči.

Popoužitíčistícíhobrouskusiumyjteruceavpřípaděznáménebopředpokládanépřecitlivělosti

kůženaizopropylalkoholpoužívejteochrannérukavice.

Použitívprůběhubřezostialaktace

Přípravekjeurčenkpoužitívprůběhulaktace.Nejsoudostupnéinformaceindikujícíreprodukční

toxicitu(včetněteratogenity)uskotu.

Studiereprodukčnítoxicityulaboratorníchzvířatnepodalydůkazonegativníchúčincíchcefchinomu

nareprodukcianioteratogennímpotenciálu.

Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota)

Nejsouočekáványžádnépříznakyavpřípaděpředávkovánínenítřebapřijímatnaléhaváléčebná

opatření.

Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Jeznámo,žeubakteriícitlivýchnaskupinucefalosporinůexistujekřížovácitlivostnacefalosporiny.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Říjen2014

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Velikostibalení:

8gintramamárníaplikátoryskládajícísezbílýchneprůhlednýchválcůzpolyetylénunízkéhustoty

(LDPE)sbílýmineprůhlednýmipístyzpolyetylénunízkéhustoty(LDPE)abílýmineprůhlednými

(HDPE)krytkami.

Krabičkys12,24a36aplikátoryobsahující12,24nebo36jednotlivězabalenýchčistícíchubrousků.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosímpříslušného

místníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci.

Distributor

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

SAMOHÝL,a.s.

Smetanova1058

LomnicenadPopelkou51251

Českárepublika

Tel:+420481653111

cz_vet_96_084_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC