Cefimam DC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Cefimam DC 150 mg
 • Léková forma:
 • Intramamární mast
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Cefimam DC 150 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v období počátku stání na sucho
 • Terapeutické oblasti:
 • Čtvrtá generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • 9904064 - 4 x 5 aplikátor - sáček - AL; 9904065 - 4 x 6 aplikátor - sáček - AL; 9904066 - 4 x 15 aplikátor - sáček - AL; 9904067 - 4 x 30 aplikátor - sáček - AL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/011/15-C
 • Datum autorizace:
 • 02-02-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁINFORMACE

PŘÍBALOVÁINFORMACE

CefimamDC150mgintramamárnímastprodojnicevobdobízaprahnutí

Přípraveksindikačnímomezením.

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSENESHODUJE

NorbrookLaboratoriesLimited

StationWorks,

Newry,

CountyDown,

SeverníIrsko

BT356JP

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

CefimamDC150mgintramamárnímastprodojnicevobdobízaprahnutí

Cefquinomum(utsulfas)

Přípraveksindikačnímomezením.

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Každýpředplněný3gaplikátorobsahuje:

Léčiválátka:

Cefquinomum: 150mg

(Cefquinomisulfas)

Našedláhomogenníolejovitámast.

4. INDIKACE

Léčbasubklinickýchmastitidudojnicpřizaprahováníaprevencenovýchbakteriálníchinfekcímléčné

žlázyvdobězaprahnutí,způsobenýchmikroorganismycitlivýminacefchinom:Streptococcusuberis,

Streptococcusdysgalactiae,Streptococcusagalactiae,Staphylococcusaureus,koaguláza-negativní

stafylokoky.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatukravsklinickoumastitidou.

Nepoužívatvpřípaděpřecitlivělostinacefalosporinovánebojinábeta-laktamováantibiotikanebona

některouzpomocnýchlátek.

Vizvčásti12.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Nejsouznámy.

Zaznamenáte-lijakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci,oznamtetoprosímvašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Skot(dojnicevobdobízaprahnutí).

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Intramamárnípodání.

Jednorázovéintramamárnípodání.

150mgcefchinomu,t.j.obsahjednohoaplikátorupodatjemnědostrukukaždéčtvrtibezprostředněpo

poslednímvydojení.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Předpodánímpřípravkudůkladněvydojtevemeno,strukajehoústídůkladněočistěteavydezinfikujte

přiloženýmčistícímubrouskem.Jetřebadbát,abysezabránilokontaminacihrotuaplikátoru.Jemně

vsuňtepřibližně5mmneboceloudélkuhrotuaplikátoruavytlačteobsahjednohoaplikátorudokaždé

čtvrtě.Jemnoumasážístrukuavemenerozptyltepřípravek.

Aplikátorjeurčenvýhradněprojednorázovépoužití.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Maso:2dny

Mléko:1denpoporoduvpřípadědélkyzaprahlostidelšínež5týdnů.

36dnípoporoduvpřípadědélkyzaprahlosti5týdnůnebokratší.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Tentoveterinárníléčivýchpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkyprouchovávání.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabiciaetiketě

po„EXP“.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Použitípřípravkumábýtzaloženonavýsledcíchstanovenícitlivostibakteriíizolovanýchod

ošetřovanéhozvířete.

Pokudtakovýpostupnenímožný,musíbýtléčbazaloženanainformaciomístníepidemiologickésituaci

(naúrovniregionu,hospodářství)ocitlivosticílovýchbakterií.

Použitípřípravkubymělobýtvyhrazenoproléčbuklinickýchpřípadů,kterémajíslabouodezvu,nebose

očekává,žebudoumítslabouodezvunajinéfarmakologickéskupinyantimikrobiálníchláteknebobeta-

laktamováantimikrobikasúzkýmspektremúčinku.

Použitípřípravkuvrozporuspokynyuvedenýmivtomtosouhrnuúdajůopřípravku(SPC),můžezvýšit

prevalencirezistence .

Nepoužívatčistícíubrouskynastrukyslézemi.

Vpřípaděchybnéhopodánívdobělaktacemusíbýtmlékokonfiskovánopodobu35dní.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům :

Penicilinyacefalosporinymohoupoinjekci,inhalaci,požitínebopokožnímkontaktuvyvolat

přecitlivělost(alergii).Přecitlivělostnapenicilinymůževéstkezkříženýmreakcímscefalosporiny

anaopak.Alergickéreakcenatytolátkymohoubýtvněkterýchpřípadechvážné.

Nemanipulujtespřípravkem,pokudvíte,žejstepřecitlivělínapenicilinynebocefalosporiny,nebopokud

vámbylodoporučenospřípravkytohototypunepracovat.

Přimanipulacispřípravkembuďtemaximálněobezřetní,abynedošlokekontaktuspřípravkem.

Přimanipulaciapodávánípřípravkupoužívejtenepropustnérukavice.Popoužitísiumyjteruce.

Pokudsepopřímémkontaktuspřípravkemobjevípříznakyjakonapř.vyrážka,vyhledejtelékařskou

pomocaukažtelékařitotoupozornění.Otokobličeje,rtůneboočínebopotížesdýchánímjsouvážné

příznakyavyžadujíokamžitélékařskéošetření.

Lidé,kteřízaznamenalireakcipokontaktuspřípravkem,bysemělidobudoucnavyhnoutmanipulaci

spřípravkem(aostatnímipřípravkyscefalosporinynebopeniciliny).

Čistícíubrousky,kteréjsouvbalenísintramamárnímpřípravkem,obsahujíizopropylalokohol.

Popoužitíčistícíhobrouskusiumyjteruce.Pokudvíteodrážděnípokožkyizopropylalkoholem,

používejteochrannérukavice.Vyhnětesekontaktučistícíhoubrouskusočima,protožeizopropylalkohol

můžezpůsobitpodrážděníočí.

Březostalaktace

Nejsoudůkazyoreprodukčnítoxicitě(včetněteratogenity)uskotu.

Laboratornístudieupotkanůakrálíkůnepodalydůkazoteratogenním,fetotoxickémúčinkuamaternální

toxicitě.

Přípravekjemožnépoužívatvprůběhubřezosti.

Nepoužívatvdobělaktace.

Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota)

Nejsouočekáványžádnépříznakyavpřípaděpředávkovánínenítřebapřijímatnaléhaváléčebná

opatření.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮNEBO

ODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Leden2015

15. DALŠÍINFORMACE

Předplněné4,5mlaplikátoryskládajícísezbílýchneprůhlednýchválcůzpolyetylénuvysokéhustoty

(HDPE)sbílýmineprůhlednýmipístyzpolyetylénunízkéhustoty(LDPE)abílýmineprůhlednými

(HDPE)dvojitýmikoncovýmikryty.

Krabices20,24a60aplikátorynebobarelyse120aplikátory(vhliníkovýchsáčcíchobsahujících4

aplikátory)včetně20,24,60nebo120jednotlivězabalenýchčistícíchubrousků.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Distributor

SAMOHÝL,a.s.

Smetanova1058

LomnicenadPopelkou51251

Českárepublika

Tel:+420481653111

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Document Outline

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.