CEFAXIMIN L emulse

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CEFAXIMIN L emulse
 • Léková forma:
 • Intramamární emulze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CEFAXIMIN L emulse
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • buvolí krávy, krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Další beta-laktamová antibiotika, kombinace s jinými antibakteriálními
 • Přehled produktů:
 • 9935696 - 1 x 4 aplikátor - tlaková láhev - AL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/522/96-C
 • Datum autorizace:
 • 22-08-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEFAXIMIN – L 100 mg/200 mg intramamární emulze

Rifaximinum

Cefacetrilum natricum

„Přípravek s indikačním omezením“

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tlaková nádobka (15 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Rifaximinum 100 mg

Cefacetrilum natricum 200 mg

Červenooranžová až červená intramamární emulze.

4. INDIKACE

Léčba klinických a subklinických mastitid (akutní, subakutní a chronická) laktujících dojnic

(krav skotu a buvolů) vyvolaných streptokoky (Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae,

Str. zooepidemicus), Enterococcus faecalis, stafylokoky (Staphylococcus aureus - včetně

penicilin-rezistentních

kmenů,

Staphylococcus

epidermidis),

Trueperella

(dříve

Arcanobacterium) pyogenes a E. coli citlivými na kombinaci léčivých látek přípravku.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u dojnic se známou přecitlivělostí na cefacetril a/nebo rifaximin.

Nepoužívat u nelaktujícího skotu.

Nepoužívat v případě známé rezistence na cefacetril a/nebo rifaximin.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nezávisle na počtu ošetřených čtvrtí a aplikovaných dávek, žádné zvíře nevykázalo lokální

nebo systémové reakce, které by mohly být dány do souvislosti s podaným přípravkem.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy skotu a buvolí krávy v laktaci.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání.

1 tlaková nádobka na ošetřovanou čtvrť, aplikovat jednou nebo dvakrát v intervalu 12 - 24

hodin podle charakteru mastitidy.

- Subklinické mastitidy: 1 dávka/čtvrť

- Akutní katarální mastitidy: 1 + 1 dávka/čtvrť (interval 12 - 24 hod.)

- Akutní parenchymatózní mastitidy: 1 dávka/čtvrť (lze jedenkrát zopakovat v intervalu 12 -

24 hod.)

- Subakutní a chronické mastitidy i v případě změn provázejících zatvrdnutí parenchymu:

1 dávka/čtvrť (lze jedenkrát zopakovat ve 12 - 24 hodinovém intervalu).

9. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím důkladně protřepat!

Před zahájením léčby úplně vydojit infikovanou čtvrť a očistit struk (zvláště orificium)

ubrouskem, který je součástí přípravku.

Zasunout kanylu do strukového kanálku a po její fixaci k tlakové nádobce opatrně aplikovat

celý její obsah do struku.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 5 dní

Mléko: 84 hodin

Vemeno musí být konfiskováno.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nádobka je pod tlakem:

Nevystavujte slunečnímu záření.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek má indikační omezení, tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných

infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a

zjištěním citlivosti ke kombinaci léčivých látek přípravku (tj. kombinaci cefacetrilu a

rifaximinu) a rezistenci k běžným antibiotikům.

Nevhodné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na cefacetril

a rifaximin a snížit účinnost léčby jinými cefalosporiny nebo ansamyciny v důsledku možné

zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě náhodné expozice

přípravkem opláchněte exponované místo velkým množstvím vody.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

alergickou reakci. Přecitlivělost na cefalosporiny může vést ke zkříženým reakcím

s peniciliny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní

vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři. Otok

obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují okamžité lékařské

ošetření.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou.

Březost, laktace:

Přípravek lze používat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Případy předávkování nebyly popsány.

Inkompatibility:

Neuplatňuje se

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení:

1 × 4 tlakové nádobky + 4 dezinfekční ubrousky + umělohmotné značky pro značení

ochranné lhůty.