CAVINTON FORTE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CAVINTON FORTE Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CAVINTON FORTE Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • VINPOCETIN
 • Přehled produktů:
 • CAVINTON FORTE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 83/ 365/07-C/PI/001/16
 • EAN kód:
 • 8594058234842
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls136742/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CAVINTON FORTE, tablety

Vinpocetinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. CAVINTON FORTE a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CAVINTON

FORTE užívat

3. Jak se CAVINTON

FORTE užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak CAVINTON

FORTE uchovávat

6. Další informace

1. CO JE CAVINTON FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CAVINTON FORTE je určen k léčbě nebo zmírnění příznaků vzniklých následkem onemocnění

spojených

s oběhovými

poruchami

v oblasti

mozku.

Používají

k ovlivnění

psychických

neurologických projevů při poruchách prokrvení mozku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CAVINTON FORTE UŽÍVAT

Přípravek se nesmí užívat v těhotenství, při kojení a známé přecitlivělosti na léčivou látku vinpocetin

nebo kteroukoliv další složku přípravku.

Důležité informace o některých složkách přípravků CAVINTON FORTE

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapp-

laktázové

deficience

nebo

glukoso-galaktosové

malabsorpce

neměli

užívat

tento

přípravek

(CAVINTON FORTE obsahuje 83 mg monohydrátu laktosy).

Upozorněte lékaře, pokud máte jakékoliv onemocnění (zejména srdeční nebo změny na EKG).

3. JAK SE CAVINTON FORTE UŽÍVÁ

Přípravek se užívá na lékařský předpis v dávce a po dobu předepsanou lékařem.

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se v uvedených indikacích třikrát jedna tableta CAVINTON FORTE.

Úprava dávky u pacientů s jaterním nebo ledvinovým postižením není nutná.

Tablety se užívají vždy po jídle.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CAVINTON FORTE nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně často se objeví nevolnost, sucho v ústech, břišní nevolnost, pocit horka, pokles krevního tlaku,

abnormální rychlost sedimentace červených krvinek, bolest hlavy, závrať, somnolence (lehčí porucha

vědomí se sníženou bdělostí), euforická nálada a hypotenze (nízký tlak).

Vzácně v souvislosti s léčbou CAVINTONem se může objevit: trombocytopenie (nedostatek krevních

destiček), anemie (chudokrevnost), arytmie (pomalá, rychlá nebo nepravidelná srdeční frekvence),

palpitace (bušení srdce), dyspepsie (trávicí obtíže), bolest břicha, zácpa, průjem, zvracení, astenie

(tělesná slabost), zvýšení krevního tlaku, pokles hladiny glukózy v krvi, zvýšené hodnoty močoviny

v krvi, anorexie (nechutenství), hyphéma (krev v přední oční komoře před duhovkou), porucha chuti,

psychomotorická hyperaktivita, porucha spánku, nespavost, agitovanost, neklid, svědění, zvýšené

pocení, kopřivka, vyrážka, erytém (červené zbarvení kůže), hypertenze (vysoký tlak), zčervenání,

zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST).

5. JAK CAVINTON FORTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Pokud máte jakékoliv dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí

6. DALŠÍ INFORMACE

Co CAVINTON FORTE obsahuje

Léčivou látkou je vinpocetinum 10 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,

mastek, monohydrát laktosy.

Jak CAVINTON FORTE vypadá a co obsahuje toto balení bílé nebo téměř bílé ploché tablety se

zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „10 mg“ a na druhé straně půlicí rýha.

Upozornění:

Text na blistru je v anglickém a bulharském jazyce.

Velikost balení: 90 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc., Gyömröi út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko

Souběžný dovozce:

Galmed a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika

Přebaleno: Galmed a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

referenčního přípravku v ČR:

Česká republika

RICHTER GEDEON.

Zastoupení pro Českou republiku

Na strži 65

140 00 Praha 4

Tel: +420 261 141 200

e-mail:richtergedeon@richtergedeon.cz

Datum poslední revize textu :18.5.2016.